Cynnydd Ymwybyddiaeth - Y Ddaear

8454x 22. 05. 2019 Darllenydd 1

Rydym i gyd yn gwybod y dylem ofalu am Ddaear y blaned a'i thrin â pharch a chariad. Fodd bynnag, yn y blynyddoedd i ddod bydd yn bwysicach fyth newid ein sylw a'n hymwybyddiaeth o'r hyn y mae ar y Ddaear Ddaear ei angen mewn gwirionedd a beth yw ei egwyddorion.

Sifftiau Cosmig y Ddaear

Ers 2018, tan 2026, bydd sifftiau cosmig a fydd yn ein helpu ni i gyd i ddeffro ein hymwybyddiaeth fel y gallwn wahaniaethu rhwng ein gweithredoedd a'n gweithredoedd sy'n niweidio'r blaned ac sy'n ei diogelu a'i helpu. Mae'r sifftiau cosmig yn cynnwys y blaned Wranws, sy'n symud yn yr arwydd Taurus.

Taurus yn arwydd sy'n rheoli'r blaned. Earth / Gaia = duwies ein cartref yn y bydysawd hwn. Mewn chwedloniaeth Roegaidd hynafol, roedd Uranus a Gaia yn gariadon, a'r cyfarfod hwn a'r cysylltiad rhwng egni a fydd yn ysgogi'r ymwybyddiaeth o sut i ymddwyn yn iawn i'r blaned Ddaear. Y blaned yw ein cartref.

Gyda'r egni hwn o dan Wranws ​​a Gaia, ni fyddwn bellach yn gallu anwybyddu'r arwyddion rhybuddio y mae'r Ddaear yn eu rhoi i ni. Ni fydd yn bosibl esgus nad yw rhai meddygfeydd yn achosi niwed hirdymor.

Mae ein planed wedi cael ei dinistrio

Y gwir yw bod ein planed wedi cael ei cham-drin ers blynyddoedd ac mae ein natur brydferth wedi cael ei dinistrio ers blynyddoedd. Ond y nod yw peidio â thynnu'ch bys at berson neu sefydliad penodol. Rydym i gyd yn gyfrifol am yr hyn sy'n digwydd ar y Ddaear.

Gall ymddangos ein bod yn unigolion fel unigolion, ond gyda'n gilydd rydym i gyd yn un. Ac mae ein holl feddyliau, dirgryniadau a gweithredoedd yn creu'r bywyd rydym yn ei brofi ar y blaned hon. Felly mae pob un ohonom yn chwarae rôl wrth lunio'r realiti yr ydym yn byw ynddo.

Wrth i ni feddwl, teimlo a gweithredu, yr hyn yr ydym yn ei weld a'i brofi - mae hyn yn adlewyrchu realiti'r cyfan. Rydym i gyd yn gysylltiedig ac yn gweithio ar y Ddaear fel tîm. Ein cyfrifoldeb ni i gyd yw newid realiti trwy gynyddu dirgryniad a lefel ymwybyddiaeth.

Mae angen gwarchod y blaned

Rydym i gyd yn gwybod bod angen i ni arbed dŵr, dewis cynhyrchion cynaliadwy, ac ailgylchu. Ei bod yn well cerdded neu reidio beic, i leihau nifer y ceir, beiciau, neu awyrennau. Dylid ei fonitro llygredd ynnisy'n dod o'n bod ni.

Pan fyddwch chi'n arwain eich bywyd gyda chariad a chytgord, bydd eich dirgryniadau yn gwella eraill a'r blaned hon. Efallai na fyddwch chi'n ei gredu, ond o leiaf yn meddwl amdano. Trwy ganiatáu ofn i chi eich rheoli, byddwch yn cael eich gyrru nid yn unig gan eich ego, ond hefyd drwy leihau dirgryniad, a thrwy hynny leihau dirgryniad y blaned. Mae popeth yn gydgysylltiedig.

Wrth gwrs, nid yw popeth mor ddu a gwyn, ond mae'n rhaid i un fod yn ymwybodol y gall egni pur un unigolyn ddyrchafu egni pur y cyfan.

Y Dyfodol

Yn y blynyddoedd nesaf, teimlaf y bydd pwysigrwydd sut yr ydym yn trin ein planed a'r bodau sy'n byw ynddi yn tyfu. Mae'n rhaid i ni godi a chymryd y camau priodol i adfer Mam y Ddaear.

  • Plannu coed
  • trwy arbed dŵr
  • llygredd dŵr (drugstore, olew, ac ati)
  • cydymffurfio â'r system ecolegol
  • cyfyngiadau ar gynhyrchu plastigau
  • parch at natur

Mae angen i ni sylweddoli bod y Ddaear yn ein cefnogi bob dydd. Bob dydd rydym yn cael bwyd a phob dydd mae gennym ddŵr, haul, aer. Trwy werthfawrogi'n fawr ein bod yn teimlo nad mater o gwrs yn unig yw hyn, gallwn i gyd fynd yn ôl i ddod o hyd i harmoni mewnol wrth barchu'r Ddaear.

Mae gennym wybodaeth wych gan ein cyndeidiau:

Blynyddoedd yn ôl, roedd ein cyndeidiau'n addoli y Ddaear ac yn ei ystyried yn greadur byw, anadlu. Mae llawer wedi colli ac anghofio heddiw. Dyna pam ein bod bellach yn cael ein harwain i agor ein meddyliau a'n calonnau a gwrando ar yr hyn y mae'r Ddaear yn ei ddweud wrthym. Gall gweithredu cydwybodol a newid nifer o arferion gyfrannu at newid mawr.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee:

Wolf-Dieter Storl: Rwy'n rhan o'r goedwig

Wolf-Dieter Storl: Rwy'n rhan o'r goedwig

Mae awdur y cyhoeddiad, Wolf-Dieter Storl, yn adnabyddus yn bennaf am ei gul perthynas â natur, sy'n ceisio lledaenu ymhellach a bod yn ysbrydoliaeth i eraill. Mae'r awdur yn disgrifio ei deith gyda Indiaid, aros rhwng sádhuy yn India, myfyrdod cyffredin. Gweithiodd gyda Ffermwyr Emmental neu'n ddiweddarach daeth yn arddwr o'r Swistir cymuned wledig.

Ar ei deithiau cyfarfu â nifer o bersonoliaethau, a diolchodd iddo ddechrau dysgu byd dirgel chwedl a pwerau gwella planhigion. Mae ei naratif wedi'i gydblethu â dealltwriaeth o natur a gwybodaeth meddygaeth werin.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb