Sumer: Dirgelwch cerfluniau reptilian

15403x 04. 05. 2018 Darllenydd 1

Yn ôl mythau hynafol, crewyd y ddynoliaeth gan y duwiau rhwng y Tigris a'r Euphrates, dim ond lle'r oedd unwaith Sumer. Mae digon o ddirgelwch yn y dirwedd bendigedig hon.

Pan ddaeth y Sumers a phwy oedden nhw, mae Duw yn gwybod. Roedd yr ardal hon yn byw hyd yn oed cyn y Sumeriaid. Gadawodd y gwareiddiad a ffurfiwyd cyn iddynt nifer o arteffactau diddorol iawn, ac ymhlith y cerfluniau. O ran y ffigurau hyn o'r safle archeolegol Tell al-Ubayd, mae gwyddonwyr a chariadon hynafol yn dal yn y tywyllwch ...

Sumer - O garreg a chlai

Nid yw canfyddiadau ystadegau yn anghyffredin i archeolegwyr. Mae'r figurines anthropomorffig cyntaf eisoes yn hysbys o'r cyfnod Paleolithig figurines enw. Paleolithic Venus o ferched gyda bronnau mawr a cluniau, a ddylai ddangos y brif rôl menywod yn y gymdeithas gyntefig-pospolné ac roedd yn symbol o ffrwythlondeb.

Mae'r mileniwm wedi mynd heibio a chafodd y Venws ei ddisodli gan gerfluniau o reoleiddiaid a duwiau. Yn Mesopotamia, setlodd pobl yn y dyddiau cynnar. Dinasoedd a mynwentydd cyntaf lle ymddangosodd ein hynafiaid defodau Dirgelwch cerfluniau reptilian yn Mesopotamiai sicrhau cynaeafu ac i osgoi trychineb.

Yn yr aberthion aberthol gosodwyd cerfluniau cerrig o'r duwiau, a gysegwyd. Cafodd y llywodraethwyr tir eu anfarwoli hefyd, yn perthyn i'r duwiau oherwydd eu bod yn perfformio eu "swyddfa" ar y ddaear a hyd yn oed yn derbyn eu henwau dwyfol. Fel arfer y duwiau a rheolwyr corff a wynebau pobl, ond nid bob amser ...

Dywedwch wrth y Deml al-Ubayda

Dywedwch wrth al-Ubayd yn fryn y bryn wedi'i ddylunio'n artiffisial ger dinas hynafol Ur. Harry Hall, yr archeolegydd, oedd y cyntaf i ddal bryn diddorol, a arweiniodd y cloddiad yn 1918-1919. Yn wreiddiol, roedd yn bennaeth yr alltaith, Leonard King, ond roedd yn annisgwyl yn sâl. Halla oedd yn dymuno cynnal arolwg ar Tell al-Ubayda.

Mae bron o'r cychwyn cyntaf y daeth Hall i adfeilion y deml III. Y mileniwm BC Mae'r deml, er ei dorri, yn edrych yn anhygoel. Cafodd ei adeiladu ar sylfaen uchel ar ffurf terasau, yn gorwedd ar y waliau solet o frics llosg, mae'r grisiau gysegrfa iawn ar sawl lefel, leinio ar y ddwy ochr gan benaethiaid llew anferth, a oedd yn gorchuddio â llygaid copr eu gwneud Dywedwch wrth y Deml al-Ubaydao jasper coch, calchfaen a gwenog Roedd gan y Llewod ieithoedd coch.

Arweiniodd y grisiau at fynedfa'r deml, a addurnwyd gydag eryr bas-ryddhau gyda phen llew a beirniadu gan y duwies Ninhursag, y deml a ymroddwyd iddi. Ni lwyddodd cwblhau'r cloddiadau i Neuadd. Nid oedd y cyhuddiadau o Tell al-Ubayd yn cael eu tybio iddo, ond i archeolegydd arall, Leonard Woolley

Roedd yn rhaid i Woolley ddelio â'r cloddiadau yn Ur, ond syrthiodd mewn cariad â'r Deml Tell al-Ubayda. Wedi iddo ddechrau gweithio ar Neuadd, fe ddarganfuodd grisiau pren wrth ymyl y grisiau. Roedd un ohonyn nhw wedi'i osod gyda pherlau, llechi a jasper, ac eraill wedi'u gorchuddio â platiau copr.

Ac roedd yna hefyd gopr taw, llanciau bas a oedd yn dangos tawod gorffwys a blodau ceramig ar goesau uchel, a rhai ohonynt wedi goroesi hyd yn oed.

Ailadeiladodd Woolley ffurf allanol y deml fel a ganlyn: gosodwyd y teirw yn wreiddiol ar silff ar hyd y deml, ac roedd y planhigion ceramig wedi'u "plannu" yn yr agoriadau rhyngddynt. Yna darlun cyffredinol oedd yr argraff bod yr anifeiliaid yn pori ar y ddôl. Roedd tri chwistrell ar ben yr olygfa hon, y tawod yn gorwedd ar y ddôl ar y gwaelod, y gwartheg godro a'r trydydd adar ar y canol.

Dirgelwch cerfluniau reptilian yn MesopotamiaPan barhaodd y gwaith cloddio, canfu Woolley grisiau tawod yn sefyll o dan y grisiau, a oedd yn ôl pob tebyg yn cefnogi orsedd y ddwyfoldeb, a'i symbol oedd cig oen. Nid oedd hyd yn oed y darganfyddiadau anarferol hyn o Woolley yn arafu ac yn syrthio'n syth i archwilio'r bryn llai cyfagos. I bleser mawr yr archeolegydd daeth yn amlwg bod mynwent! Ac yma fe ddarganfuwyd gerfluniau o edrych rhyfedd iawn ...

Yn wir, o'r dechrau arwain at beddrodau hynafol yn Woolley siom, pob beddrodau yn iawn "tlawd" dim ond yr hyn y maent yn dod o hyd yn darnau crochenwaith. Fodd bynnag, mae'r darnau mor niferus ac mor amrywiol sy'n Woolleymu mewn cyfnod cymharol fyr o amser llwyddo i adeiladu trosolwg cyntaf Luck gydag ef i barhau fel cloddio barhau, a gafwyd yn yr haen is ar weithdy crochenwaith archeolegol, lle cafodd ei cadw olwyn crochenydd hyd yn oed. Wrth iddynt fynd yn ddyfnach, maent yn dod o hyd beddau eraill, rhai gyda chynnwys mwy cyfoethog, ac nid yw wedi unig yn torri gwydr.

Ymhlith y arteffactau a ganfuwyd gan y gwyddonydd, cafodd y ffigurau clai eu denu fwyaf gan berthnasau'r ymadawedig yn y beddau. Roedd yn gynrychiolaeth anthropomorffig o ddynion a merched. Ac roedd cymhareb pen a chorff y cerfluniau hyn yn achosi anhwylderau go iawn.

I gyd yn dangos creadur rhyfedd iawn gyda'r anarferol-ysgwyddo eang, gyda rhyw fath o addurniadau amgrwm bod eu hysgwyddau ehangu hyd yn oed mwy, wedi cael tocynnau gul iawn ac breichiau hir a choesau.Dirgelwch cerfluniau reptilian yn Mesopotamia

Ac nid oedd wynebau'r cerfluniau yn ddynol o gwbl, yn fwyaf tebyg i madfallod. Llygaid ar ochrau'r pen, penglogiau dwfn, ceg eang a oedd yn debyg i fysgl.

Mae gan rai o'r ffigurau blychau pen côn uchel, eraill gyda chipsiau ar eu cluniau ac eraill â chist croes. Roedd rhai ystadegau o ferched yn dal plentyn o'r un ymddangosiad, sef penglog sy'n codi, llygaid ar yr ochrau, a chriben yn lle ceg.

Fodd bynnag, roedd gan Woolley ei hun ddiddordeb yn y gwaith o ddatblygu serameg yn fwy amserus a'r haen ddiwylliannol arall a enillwyd ganddynt.

Roedd Woolley yn gredwr yn hygrededd hanes beiblaidd llifogydd y byd, ac nid yw ymddangosiad ystadegau terracotta a ddarganfuwyd gan archeolegwyr wedi ei ddenu cymaint. Fodd bynnag, nid oedd y genhedlaeth ganlynol yn trosglwyddo'r ffigurau rhyfedd hyn yn dawel. Mae cariadon dirgelwch yn cael eu bedyddio ar y dynodod, yr ymlusgiaid a adeiladodd wareiddiad dynol yn Mesopotamia, yn ôl iddynt.

Enki, gwarchodwr y bobl

Enki, gwarchodwr y boblO ble daethon nhw, dydyn ni ddim yn gwybod. Mae rhai fanatig yn credu hynny o blaned arall. Dywedant eu bod wedi trechu'r boblogaeth leol yn fuan iawn ac wedi eu gwneud yn gaethweision. Roedd y gwragedd mor wahanol i'r rhai a ddaeth i mewn eu bod yn dechrau ystyried eu meistri fel duwiau.

Mae adleisiau'r gwir hanesyddol am dduwiau hynafol i'w gweld ym mytholeg Mesopotamia a'r tiriogaethau cyfagos. Mae pobl wedi anghofio'n raddol sut yr oedd y gwneuthurwyr duw yn edrych, ond roedd y rheini a oedd yn byw miloedd o flynyddoedd yn ôl yn gwybod hynny'n dda. Ac felly dangosodd eu gwir edrych - pennau'r lindod, cyrff hir, blin, a chyhyrau heb eu gwasgu.

Mewn gwirionedd, nid oes rhwymedigaeth ar ddynoliaeth nac i ddeinosoriaid, nac i dragorau, crocodeil nac i unrhyw ymlusgiaid eraill. Ond roedd duwiau a duwiesau â wynebau a chyfrannau annhynol yn bodoli.

Yn ôl llawer o fywydau (ac nid yn unig Mesopotamaidd), daeth rhai o'r duwiau o'r nef a daeth eraill allan o'r môr. Yn wir, gallai'r Duwiaid Môr ymddangos yn dweud wrth bobl Al-Ubede fel madfallod. Yn anffodus, dim ond y deeddau hyn a wyddom, a bodent hwy.

Yn Sumeru, er enghraifft, roeddent yn fawr o blaid y dduw goddefol Ea (Enki). Ac ef oedd a ddewisodd i achub y boblogaeth o'r llifogydd y mae Duw Enlil wedi ei anfon atynt.Dirgelwch cerfluniau reptilian yn Mesopotamia

Ar gyngor Enki, adeiladodd y dduwies Ziusudra (Utnapistim) long y nid yn unig i aelodau ei deulu, ond hefyd yr anifeiliaid a achubwyd eu hunain cyn y gwasgarwyd. Dangoson nhw y duw hon gyda nodweddion wynebau adar neu ofst.

Nid Enki oedd yr unig un a gafodd ei bortreadu fel peidio â bod yn hollol ddynol. A nid dim ond y Sumer. Dim ond "edrych" i mewn i'r Aifft cyfagos, lle'r ydym ni'n dod o hyd i dduwiau â phennau adar, mewn gath neu ymddangosiad crocodeil.

Felly mae pobl yn ddiolchgar i'w duwiau, nad oedd wedi cadw atgofion o reptilians, ond roddwyd nodweddion y man lle y duwiau yn byw gan mwyaf - dŵr, aer, mynyddoedd, fflamau tân, o dan y ddaear neu anialwch ddiddiwedd.

awdur: Nikolaj Kotomkin

Dewch ymlaen Suenee Bydysawd ewch drwodd Sumer a stori go iawn creu dynol:

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb