Isis, duwies yr Aifft sy'n taenu adenydd dros Ewrop

7229x 25. 10. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Pan aeth y Rhufeiniaid i mewn i'r Aifft, gwelsant wlad o demlau godidog, cerfluniau a symbolau syfrdanol a choffaol na allent eu deall. Wrth i'r Groegiaid archwilio'r tir ar hyd afon Nîl, roeddent yn teimlo'n debyg. Fe wnaeth harddwch a gwên ddirgel Isis ddwyn calonnau llawer o ymwelwyr o’r Aifft, ac yn y diwedd fe wnaethant benderfynu mynd â’i haddoliad y tu hwnt i’w ffiniau a’i gwneud yn dduwies bwysig mewn sawl rhanbarth yn Ewrop ac Asia.

Isis

Roedd Isis yn un o dduwiesau pwysicaf yr hen Aifft. Roedd hi'n wraig i Osiris ac yn archdeip gwraig a mam enghreifftiol. Y dduwies hon oedd noddwr natur a hud ac roedd yn helpu menywod a'u teuluoedd. Roedd Isis yn un o'r duwiau mwyaf hygyrch, ac roedd ei chwlt yn agored i bron unrhyw un a ddaeth o hyd i reswm i'w ddilyn.

Mae'r dduwies yn lledaenu ei hadenydd

Datgelwyd temlau Isis mewn sawl man yn yr Ymerodraeth Rufeinig, gan gynnwys Rhufain ei hun, Pompeii, Sbaen ac Ynysoedd Gwlad Groeg. Daw'r mwyafrif ohonyn nhw o 1. a 2. ganrif OC, gan nodi bod y dduwies wedi dod yn boblogaidd y tu allan i'w mamwlad yn yr Aifft ar ôl cwymp brenhines ddiwethaf yr Aifft - Cleopatra VII. Mae'r disgrifiadau o'r palas yr oedd y frenhines yn byw ynddo yn cynnwys arwyddion ei bod hi ei hun yn gysylltiedig ag Isis a'i bod wedi cael ei phortreadu fel duwies frenhines. Fodd bynnag, mae'n ansicr ai Cleopatra a ddaeth â chwlt Isis i Rufain. Fodd bynnag, yn ddiweddarach daeth yr Ymerodraeth Rufeinig yn brif sianel y lledaenodd gogoniant y dduwies Isis drwyddi draw yn Ewrop.

Daeth Isis hefyd yn boblogaidd mewn temlau Greco-Rufeinig. Yn ychwanegol at y temlau yn Alexandria, gan gynnwys y Rhufeiniaid a gysegrwyd i'r drindod ddwyfol Isis, Serapis, a Harpokrat, darganfuwyd y temlau a gysegrwyd i'r dduwies Isis hefyd mewn rhannau eraill o Fôr y Canoldir, megis ynys Delos yng Ngwlad Groeg. Yn ôl mytholeg hynafol, Délos oedd man geni'r dduwies Roegaidd Artemis a hefyd y duw Apollo. Adeiladwyd Isis Temple fel y drydedd o'r temlau pwysicaf ar yr ynys.

Teml Isis yn Pompeii

Mae Teml Isis yn Pompeii yn enwog yn bennaf oherwydd iddi gael ei chadw mewn cyflwr da iawn ac mae hyd yn oed cofnodion o gwlt y dduwies hon yn bodoli yn Llundain bell. Un o'r lleoedd mwyaf syndod i'r cwlt Isis oedd y ddinas Rufeinig hynafol o'r enw Iria Flavia, Padron heddiw sydd wedi'i lleoli ger Santiago de Compostela yn Galicia, Sbaen. Cred ymchwilwyr yn bennaf mai parth duwiau Rhufeinig a chyn-Rufeinig oedd yr ardal hon yn bennaf, yn enwedig Celtaidd.

Ysgrifennodd Francesco Traditti, Eifftolegydd o'r Eidal ac arbenigwr ar gyltiau'r Aifft:

“Ac eithrio rhai mân newidiadau a ychwanegwyd gan draddodiad gwerin, arhosodd stori marwolaeth ac atgyfodiad Osiris yn ddigyfnewid tan gyfnod y Rhufeiniaid, ond hefyd ar ôl iddi ddod i ben. Ailysgrifennwyd y myth gan Plutarch (45 - 125 nl) mewn gwaith o'r enw "De Iside et Osiride."

Dywed Plutarch iddo ysgrifennu'r gwaith hwn pan wasanaethodd fel offeiriad yn Delphi (tua 100 OC). Cysegrwyd y cyflwyniad i Clei, offeiriades Isis, yr oedd yn gyfarwydd iawn ag ef. Arhosodd rôl Isis, a gafodd ei chryfhau gan draddodiad hir, yn ddigyfnewid yn naratif Plutarch. Fodd bynnag, dim ond o waith Plutarch y mae'r rhan lle mae'r arch gyda chorff Osiris yn cael ei thaflu gan Seth i'r môr ac yna'n arnofio hyd at Bybl.

Cafodd fersiwn Plutarch o chwedl Osiris effaith sylweddol ar fyd y Gorllewin, yn enwedig yn ystod y Dadeni. Er enghraifft, dylanwadwyd yn llwyr ar addurniad Pinturicchi o Sala del Santi yn fflatiau Borgia ym Mhalas y Fatican gan waith Plutarch.

Ai Isis neu Mair sydd â babi dwyfol?

Mae ymchwilwyr hefyd wedi datgelu sawl arteffact yn nhiriogaeth Gwlad Pwyl heddiw sydd â'u gwreiddiau mewn gwareiddiad hynafol o'r Aifft. Y gwrthrychau mwyaf rhyfeddol oedd cerfluniau Isis. Yn ôl amrywiol ffynonellau y daethon nhw o hyd iddyn nhw yn ystod 19. Fodd bynnag, yn anffodus collwyd yr arteffactau hyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fodd bynnag, mae disgrifiadau ac ychydig o ffotograffau yn caniatáu inni dybio bod stori ryfeddol y tu ôl i'r gwrthrychau hyn. Mae'n ymddangos nad cofroddion yn unig a ddaeth i Ganol Ewrop o wledydd pell.

Cafodd cyrn a disg haul un o gerfluniau efydd y dduwies Isis a ddarganfuwyd yng ngorllewin Gwlad Pwyl eu torri i ffwrdd yn ofalus. Pam wnaeth unrhyw un dorri'r nodweddion nodweddiadol hyn i ffwrdd? Gellir egluro hyn yn hawdd iawn. Yn ystod cyfnod Cristnogaeth gynnar yng Nghanol Ewrop, sylwodd pobl ar y tebygrwydd rhwng y portread o Isis â Mount-Hapocrat a Mair gyda Iesu. Yn y cyfnod hwn, roedd cynhyrchu cerflun o'r fath yn fater cymharol ddrud, felly roedd y rhai a oedd yn gwerthu cerfluniau o'r fath yn aml yn addasu'r rhai hynafol. Trwy dorri corneli Isin a'r ddisg haul, cawsant eitem newydd ar werth. cerflun anhygoel o Mair gyda'r babi Iesu. Mae'n debyg bod y cerflun “newydd” hwn wedi'i ddefnyddio fel talisman ar gyfer hapusrwydd a heddwch a bendith yr aelwyd. Gallai'r arferion hyn fod wedi bod yn gyffredin mewn rhannau eraill o Ewrop. Fodd bynnag, roedd rhai ymchwilwyr cyn y rhyfel yn meddwl tybed a oedd hi'n bosibl bod cwlt Isis fel y cyfryw wedi cyrraedd Gwlad Pwyl.

Mae stori'r dduwies yn dal i gael ei dal

Mae Duwies Isis yn un o dduwiau mwyaf dirgel a mwyaf addolgar yr hen Aifft. Mae yna gofnodion bod ei chwlt hefyd wedi gweithio yn Asia, er enghraifft, darganfuwyd olion y dduwies hon yn India bell. Ar ben hynny, mae ei enw yn Ewrop wedi aros bron hyd heddiw - wedi'i guddio o dan yr enw Isidor (Isidoros mewn Groeg ac Isidora), sy'n golygu "rhodd Isis." Mae Isis wedi dod yn eicon diwylliannol ac mae'n parhau i fod yn un o symbolau'r Aifft hyd heddiw.

Fideo Bydysawd Sueneé

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

GF Lothar Stanglmeier: Cyfrinach Tutankhamun

Datguddiad ysgytwol o Gwm y Brenhinoedd. Beddrod Tutankhamun cuddiodd gyfrinach fawr sy'n dal i gael ei gwadu. Brawychus testunau crefyddolfodd bynnag, a ddarganfuwyd ym meddrod Pharo, gallai gael effaith ddinistriol iawn crefyddau'r byd, pe bai eu cynnwys yn cael ei gyhoeddi.

Cyfrinach Tutankhamen

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb