Byw fel bywoliaeth

7279x 28. 05. 2019 Darllenydd 1

"Maen nhw'n dod, yn cyflwyno eu hunain ac yna'n gwylio." Trwy eu llygaid maent yn gweld gofod. Ac yna mae rhywbeth yn digwydd yr wyf yn ei ystyried yn rhywbeth cwbl naturiol. Maent yn cau eu llygaid. Maent am weld gyda synhwyrau eraill. Rwy'n deall ac yn encilio i'r cefndir yn llwyr, yn mynd i ffwrdd, hyd yn oed allan o'r fflat neu allan o'r tŷ ac yn gadael i'r cleientiaid fod. Dim ond. ”

Rwy'n falch o weld bod yr arfer hwn yn mynd yn fwyfwy aml gyda chleientiaid (naill ai gyda dynion neu fenywod). Yn enwedig o ran prynu fflat neu dŷ i fyw ynddo. Cartref yw'r porth i ymdeimlad o ddiogelwch, diogelwch, gorffwys a chreadigrwydd. Rydym yn treulio llawer o'n bywydau ynddo, felly mae'n bwysig bod ei ynni'n uno â'n heiddo ni.

Rwyf bob amser yn cofio pan oeddwn yn gwerthu fflat fawr yn Vinohrady gyda pherchnogion 37. Mae'r rhan fwyaf o berchnogion wedi bod yn y 70 i 90 mlynedd. Ac roedd yn bwysig cyfathrebu â nhw yn aml, er mwyn ymweld â nhw, i gael gwybodaeth lawn am yr hyn oedd yn digwydd, beth fyddai'r camau nesaf. Cyfarfyddiadau anhygoel. Mae llawer o bobl wedi byw yma ers amser angerddol.

Fe wnaethant ofyn i mi bob amser, "A fyddech chi'n hoffi rhyw goffi, merch?" Yna dechreuodd siarad. "Ac yma roedd y cerddor Mr. Sádlo yn byw, ac wrth ymyl y pensaer a'r gŵr a'r wraig a oedd yn berchen ar y cigydd, roedd ganddynt wraig tŷ yno, ac yn aml fe wnaethom gyfarfod yn yr iard gefn a siarad, chwarae a chanu ... merch, dyna sut i fyw ... "

Mae byw yn fyw, lle mae straeon yn cael eu hysgrifennu. Mae'n endid byw, anwahanadwy sy'n cysylltu pob elfen ysbrydol a chorfforol. Yn aml, yn fflatiau'r tystion hyn, roedd lle, cysegr.

Mae cartref yn fan lle rydym yn cysgu, cysgu, meddwl, gwylio, myfyrio, gweddïo, cariad. Mae'n lle yr ydym ni mewn gwirionedd a lle rydym am fod heb unrhyw esgus. Yma rydym yn chwerthin, ond rydym hefyd yn gythryblus, yn drist, yn crio. Mae'n stori bywyd.

Mae cartref yn enghraifft ohonom, yn adlewyrchiad o'r hyn rydym ni.

Mae'n rhan fach ond amlwg iawn o'n planed, mae deallus byw yn rhoi i ni yr amodau gorau posibl i gyflawni ein tasgau yr ydym wedi dod i'r byd â nhw. Ac yn union fel ein planed gyfan, y lle rydym yn byw ynddo, mae'r rhan fach hon o'n planed yn sensitif i bopeth a wnawn yn ei gylch.

Gadewch i ni garu a diogelu ein cartref yn ogystal â'n gwlad.

Os oes popeth yn bodoli mewn undod, yna mae ymwybyddiaeth y ddaear yn bodoli oddi mewn i ni. Ac mae ein hymwybyddiaeth yn effeithio ar egni'r Ddaear yn ogystal ag egni ein cartref. Os nad ydym yn poeni am ein cartref, rydym yn brifo ein hunain yn anad dim. Mae gan bob peth eu naws.

A phan fyddaf yn cael y cyfle prin i fynd i mewn i adeilad fflat, hardd sy'n llawn straeon ac egni hardd, rydw i bob amser yn cael gwên ysgafn ar fy wyneb, mae fy nghorff yn crynu fel pe bai'n dymuno amsugno'r egni dymunol, sydd eisiau gwybod mwy ac am ychydig Rwy'n dod yn rhan o straeon, bod yn gyfan.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb