Tags o estroniaid! Oes gennych chi nhw ar y corff?

17608x 31. 07. 2018 Darllenydd 1

Gan ein bod wedi derbyn ein hadroddiad brand cyntaf, mae cyfnod hirach wedi mynd heibio. Digwyddodd yn 2005 a dechreuodd yn y DU, sy'n dal i fod yn un o ganolfannau y brandiau hyn.

Beth yw'r brandiau dirgel?

Yn syml, mae'n farc a wneir yn union o ran siâp croes croes-groes y gallech ei weld yn y lens gweld wrth arsylwi nod. Nid oes dim yn edrych yn wahanol. Fel rheol mae dwy linell sy'n croesi ar onglau sgwâr ac sydd wedi'u lleoli uwchben un, dau neu fwy o gylchoedd crynod.

Fel arfer darganfyddir unigolion sy'n canfod y olion hyn ar y corff ar ôl deffro, ar ôl cawod, ac ati. Ni chafodd neb unrhyw atgofion o sut y daeth y marciau ar ei gorff. Fel arfer dim ond ychydig ddyddiau y bydd Marciau yn para, yna yn diflannu, er bod gan rywun ddelwedd fwy parhaol sydd wedi bod yn ddiangen o'i gymharu â golwg y croen o'i amgylch. Nid oedd unrhyw arwyddion o boen yn gysylltiedig â'r marcwyr hyn.

Ers 2005 rydym wedi bod yn gweld rhai tueddiadau yn dod i'r amlwg. Er enghraifft, ymddengys bod perthnasau genetig ymhlith yr unigolion a brofir sy'n cyfeirio at wledydd o Ogledd Iwerydd. (Efallai yr hoffech chi feddwl am glustiau allanol - "Nordig".) Gwyddom fod tagiau'n cael eu creu gan offeryn sy'n gweithredu ar ynni'r ymbelydredd ar y croen, sy'n achosi'r croen i ymateb gyda cochni.

Mae llawer o gwestiynau, ychydig o atebion

Hyd yn oed ar ôl wyth mlynedd o chwilio dwys am atebion, nid ydym yn glir. Oherwydd nad oedd unrhyw un o'r bobl yr effeithir arnynt yn cofio sut y crewyd y brand, nid oes gennym unrhyw syniad pwy ydyn nhw neu ble maen nhw'n dod.

Nid ydym yn gwybod pwrpas y tagiau hyn, er bod rhesymeg yn awgrymu eu bod yn ganlyniad i ryw fath o broses brofi neu farcio. Ar hyn o bryd, mae'n gadael i ni yn y byd tywyll â dyfalu. Mae fy nheimlad mewnol bellach yn golygu cystal ag eraill, ond mae fy greddf yn dweud wrthyf fod troseddwyr y croesau hyn naill ai o ddimensiwn gwahanol, neu maen nhw'n defnyddio technoleg interdimensional.

Pam? Oherwydd nad oes tystion am eu mynediad a'u gadael o'r cartrefi sydd wedi'u marcio mor dda, dim llongau, dim seddau, ni welwyd unrhyw ddisgiau. Technoleg interdimensional yw'r unig ffordd i esbonio sut y gall rhywun ddiflannu yn hawdd heb adael olrhain.

Radioleg

Ffotograffau o frandiau hyn eu hymchwilio radiolegydd a brofodd tagiau lleoliad ffisegol yn yr un ardal lle y gallai cleifion canser y fron sy'n cael therapi ymbelydredd, a gallai felly gael eu dynodi ar gyfer targedu pelydrau gama. Nododd ymhellach y radiolegwyr defnyddio math tag o'r fath ar gyfer y lleoliad yr ymbelydredd ardal darged ond nid yw'r marciau yn achosi anhwylderau croen, fel lluniau. Mae'n digwydd bod un o fy merched wedi mynd yn union y math hwn o driniaeth. Gwelais arwydd hwn, a gafodd ei chymhwyso gan y radiolegydd ac yn amlwg yn llaw-dynnu marciwr fel yr esboniwyd radiolegydd.

A yw'n bosibl bod ein crewyr yn gwneud hyn?

Os yw'r rhai sy'n gyfrifol am y brandiau hyn wedi bod yn weithredol ar y blaned hon ers dros ugain mil o flynyddoedd, yna fe allant gael eu cadw dan orchudd, maen nhw'n ein gwylio, ac maen nhw'n ei wneud ers amser maith. Ond nid yw'r rhain yn ein hen AD hysbys! Nawr fe wnawn ni geisio crynhoi: gallai gwneuthurwyr brand fod yn llawer uwch na allfwydwyr cyffredin. Maent yn llawer mwy datblygedig nag yr ydym ni. Dyna pam ei bod yn wir nad yw Greys a'r fath yn gwybod dim am fodolaeth crewyr croes, ac mai gwneuthurwyr y brandiau hyn yw'r rhai sydd wir yn gofalu am y blaned hon a phob enaid byw arno.

Ond fel y dywedais, mae'n fyd dyfalu dwfn, ond wedi'i gynnwys yn y mynegeion annelwig a allai fod yn eich meddwl chi. Rhaid i chi fod yn ofalus os ydych chi'n dod ar draws ffenomen o'r fath.

Os oes gennych frand o'r fath neu wybod rhywun sydd wedi dod o hyd i rywbeth na ellir ei esbonio ar y corff, cysylltwch â ni!

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Tags o estroniaid! Oes gennych chi nhw ar y corff?"

  • Vehement yn dweud:

    Y cwestiwn yw a yw'r marciau y rhai yn cael eu creu mewn gwirionedd gan rywun heblaw'r perchennog y corff, ond yn dweud bod ano.Stojí i'w ystyried a chyfeiriadau Beiblaidd ar sut y bydd Duw yn gadael marciau ar y corff, a hefyd o ran y pictogramau cnwd fydd yn gadael arwydd yn yr awyr ac ar y ddaear ... mae'n sicr yn wir bod, yr ymennydd, er enghraifft, yn ymddangos i fod yn llawer mwy berffeithrwydd, er ei fod yn ddarfodedig, nag fel llyfr nodiadau, tabled neu Smartphone neb fydd yn credu y gallai rhywbeth mor gymhleth godi samovývojem.
    Sut rwy'n hoffi'r ddamcaniaeth hon o hunan-ddatblygiad a'r wyddoniaeth yn cael ei dderbyn fel dilys, er ei bod yn amlwg na all fod felly.

Ad a Ateb