Ymchwilio i Dystiolaeth UFO gyda Corey Goode a Michael Salla

138195x 13. 07. 2018 Darllenydd 1

David Wilcock: Croeso u Datgeliad Cosmig UFO. Yr wyf fi David Wilcock, eich safonwr. Mae gyda mi yma Corey Goode a'n gwestai o'r wythnos yw Dr. Michael Salla gan y Sefydliad Exopolist. Heddiw bydd yn wych. Byddwn yn siarad amdano William Tompkins ymchwil, y mae Dr. Mae Michael Salla yn symud yr honiadau mwyaf trwm yr ydym wedi'u cael yng ngwaith blaenorol ein cyfres. Felly, Corey, croeso yn ôl.

Corey Goode: Diolch ichi.

David Wilcock: Dr. Sallo, croeso i'n cyfres.

Dr. Michael Salla: Diolch, David.

Beth yw exopolitics

David Wilcock: Gelwir eich gwefan "exopolitics.org", ac mae'n debyg nad oes angen ei esbonio'n fanwl. Still, hoffwn ddechrau trwy ddiffinio beth rydych chi'n ei feddwl yn union exopolitics.

Dr. Michael Salla: Wrth gwrs. Pan ddechreuais wybodaeth am fywyd alllderiol a thechnoleg ddosbarthu gyntaf, fe wnes i ddysgu gwleidyddiaeth ryngwladol yn y Brifysgol America yn Washington DC. Po fwyaf yr oeddwn yn gofalu am y materion hyn ac yn eu harchwilio, yr oeddent yn fwy eglur, roeddent yn eithaf realistig. Dechreuais i feddwl am yr ardal orau y gallem ei ddisgrifio. Oherwydd fy mod yn symud i wleidyddiaeth ryngwladol, roedd yn amlwg imi fod ganddo rywbeth i'w wneud â gwleidyddiaeth - a chan ein bod wedi cael exobiologwyr ac exoplanetologists, roedd y syniad rhesymegol yn exopolitice. Ac yma rwyf wedi dechrau archwilio.

David Wilcock: Trafodwyd llawer am Voyager 2 a plac arno gydag engrafiad o ddau ddyn a chynllun lle'r ydym ni.

A ddaethoch i'ch ymchwil i ddod i'r casgliad na fyddai'r plât yn ddiangen neu'n ddiangen? Ydyn ni'n wirioneddol ein hunain neu a ydym wedi cysylltu â ni?

Dr. Michael Salla: Wel, os ydych yn edrych ar yr holl adroddiadau, sydd dros y blynyddoedd wedi dod o wahanol dystion a phawb sy'n honni bod y estroniaid eisoes wedi cwrdd i chi roi'r gorau i feddwl tybed a yw un diwrnod, byddwn yn darganfod bywyd allfydol, neu a ydym fydd un diwrnod darganfod. Rydym wedi darganfod ers tro, mae estroniaid yn ymweld â ni ac yn rhyngweithio â ni. Mae'n jyst dod o hyd yn union pwy yw'r estroniaid yn siarad - bod asiantaethau llywodraeth, unedau milwrol yn cymryd rhan yn y cydweithrediad dirgel a beth yw maint y cydweithrediad. Dyna ddiddordeb mawr gennyf, gan fy mod bob amser eisiau gwybod beth yw grym gyrru gwleidyddiaeth ryngwladol. Po fwyaf y gwyddom am y cytundebau a'r cytundebau a ddaeth i'r casgliad, yr ydym yn gliriach am yr hyn sy'n bwysig mewn gwleidyddiaeth ryngwladol.

Llyfr Dr. Gallwch chi brynu Michaela Sally yn ein cartref ni Escape Bydysawd Suenee.

Salla: Prosiectau UFO Secret

David Wilcock: Pan fyddwn ni'n gwybod bod yr holl benderfyniadau hyn yn cael eu gwneud heb unrhyw bleidlais a heb unrhyw gymeradwyaeth gyhoeddus, beth yw eich sefyllfa yn y ddeialog exopolitical hon?

Dr. Michael Salla: Fel gwyddonydd gwleidyddol, nid wyf yn canolbwyntio ar farnu pa benderfyniadau sy'n iawn neu'n anghywir, ond yn hytrach â dod â mwy o dryloywder i'r mater cyfan. Rwy'n credu mai'r pethau mwy tryloyw yw'r gorau, mae'n well penderfynu beth i'w wneud a beth na ddylid ei wneud. Ac rwy'n credu bod cyfrifoldeb yn hollbwysig. Fel gwyddonydd gwleidyddol, rwyf bob amser yn meddwl am y ffordd y mae'n bosibl gwneud pobl yn gyfrifol am eu penderfyniadau. Sut i sicrhau bod gwleidyddion a llunwyr polisi yn gyfrifol am eu gweithredoedd? Er mwyn bod yn atebol, mae tryloywder yn angenrheidiol.

Tryloywder

Ond pan edrychaf ar y ffenomen all-ddaliol gyfan, mae tryloywder yn dal i fod ar goll yma. Mae hyn yn golygu bod rhai pobl yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnom ni i gyd heb unrhyw gyfrifoldeb amdanynt a heb y cyhoedd, gwleidyddion na chynrychiolwyr sy'n ei wybod, pwy allai ei reoleiddio mewn unrhyw ffordd. Dyna pam fy ngolwg yw sicrhau tryloywder a dod â'r ffenomenau hyn i oleuni.

Corey Goode: Ydy, mae diffyg tryloywder yn wir yn broblem. Dyna pam y daw'r hysbyswyr at y gair. Ac rydych chi wedi cael mynediad i William Tompkins ers peth amser.

Dr. Michael Salla: Mae hynny'n iawn. Mae Bill Tompkins yn ddiddorol iawn. Clywais am y peth ar ddiwedd 2015 neu ddechrau 2016 pan gafais rai recordiadau o'i gyfweliadau. Roedd ei dystiolaeth yn anhygoel. Ac roeddwn i'n ffodus i wybod person allweddol yn ei lyfr Eithriaid etholedig, a gyhoeddwyd yn 2015. Dr. Robert Wood yw fy nghyd - Aelod. Felly es i ar ei ôl a gofynnais iddo: "Sut wnaethoch chi weithio gyda Bill Tompkins, y mae ei stori mor wych?", a eglurodd Bob i mi.

William Tompkins: Detholwyd gan estroniaid

Corey Goode: Bob yw'r dyn iawn.

Dr. Michael Salla: Mae hynny'n iawn.

Corey Goode: Ydw.

Dr. Michael Salla: Rwyf wedi gweithio gyda Bob cyn edrych ar ddogfennau penodol yn ymwneud â marwolaeth yr Arlywydd Kennedy. Felly, rwy'n gwybod bod Bob yn wir yn un o'r dilyswyr dogfennau blaenllaw, yn enwedig dosbarthu. Felly, yr wyf wedi fy nghalonogi pan ddywedais fod tystiolaeth Bill Tompkins yn iawn - sydd mewn gwirionedd yn gweithio ar brosiect Llynges gyfrinach, yna bu'n gweithio am fwy na deng mlynedd yn Douglas Aircraft Company, a bod y wybodaeth yn gredadwy. Es ss Bill Tompkins ym mis Ionawr 2016 gyda'n gilydd, ac rydym yn cofnodi cyfweliad - mwy na 10 o oriau o ddeunydd.

Roeddwn yn wirioneddol yn ceisio archwilio holl fanylion ei stori. Yna dechreuais ddarganfod pa mor wir yw ei stori ac a yw'r bobl y bu'n siarad amdanynt yn bodoli mewn gwirionedd. Dangosodd Bob y gwir o stori Bill o 1950 i 1963 pan oedd Bill yn gweithio i Douglas Aircraft Company. Ond a oedd hi'n bosibl gwirio'r cyfnod a dreuliodd yn Naval Air Station yn San Diego? Ai'r bobl a enwyd ef yn wirioneddol? Y broblem fwyaf a gawsom gyda'r Admiral, a ddylai fod yn rhedeg y rhaglen ei hun. Hyd yn oed yn y llyfr, cafodd enw'r môr-ddynol ei golli. Dyna pam yr oedd gennym broblem fawr yn gwirio a oedd y person hwn mewn gwirionedd yn bodoli.

Rico Botta

David Wilcock: Michael, pan wrandewais ar eich cyfweliadau â Tompkins, swniodd fel "Rick Obatta". Roedd yn swnio fel ei fod yn sôn am rywun o'r enw Rick. Roeddwn i'n meddwl hynny hefyd. Sut mae'r enw'n llwyddo i'w ddatgymhwyso?

Dr. Michael Salla: Ynu, cyfeiriwyd at y llyfr fel "Rick Obattu".

David Wilcock: Mae hynny'n iawn.

Dr. Michael Salla: Ond ni allem ddod o hyd i unrhyw admiral o'r enw "Rick Obatta". Yn y pen draw, troi allan mai ei enw oedd "Rico Botta, BOTTA."

David Wilcock: Yn sicr.

Dr. Michael Salla: Ar ôl i ni ganfod yr enw cywir, rydym yn llwyddo i gael ei ailddechrau a gwelwyd bod person o'r fath yn gweithio mewn gwirionedd ar gyfer y Llynges, roedd yn llyngesydd a oedd yn gyfrifol am Naval Air Station yn San Diego. Diddorol oedd bod pan fyddwn yn dohledávali a yw'r Admiral yn bodoli ai peidio, er ein bod wedi cael yn olaf ei enw, ond dim byd nad oeddem yn gwybod am y peth. Nid oedd dim amdano hyd yn oed ar y Rhyngrwyd. Ond ar yr un pryd, ym mis Mawrth 2016, cymerwch wefan o un taflen marfogol o'r enw Eryr Aur darganfuwyd bywgraffiad un dudalen o'r Admiral Rico Botta. Dim byd. Roeddem yn teimlo bod rhywun yn ein helpu ...

Corey Goode: Yn gywir.

Dr. Michael Salla: ... bod rhai pobl llynges yn ceisio ein helpu ni.

Corey Goode: Mae hynny'n iawn.

Dr. Michael Salla: Gan nad oedd dim o gwbl am Ric Bott cyn mis Mawrth 2016.

Corey Goode: Nid oes unrhyw beth rhyfedd am hyn, oherwydd mae Tompkins wedi tystio am y prosiect dosbarthu.

Dr. Michael Salla: Mae'n ymddangos bod Tompkins yn helpu rhywun. I mi mae hyn cadarnhad o fanylion penodol y mae'r Llynges yn bobl sydd eisiau gwneud y stori hon yn dod i'r amlwg. Unwaith y bydd hyn bywgraffiad un-dudalen a ddaeth allan, roeddem yn gallu i fod yn berchen diwydrwydd i ddysgu mwy am Rico Bott, hefyd am ei fywyd yn yr hyn adrannau'r Naval Air Station yn San Diego yn gweithio. Dyna oedd yn allweddol mawr, gan fod Rico Botta yn hanfodol ar gyfer profi y gwirionedd y stori Tompkins yn y cyfnod pan oedd yn gweithio yn y Llynges yr Orsaf Awyr yn San Diego.

David Wilcock: Dr. Sallo, yr oeddech yn un o'r ychydig ymchwilwyr UFO amlwg a oedd yn anelu at gamu allan a chadarnhau hygrededd stori Corey. Beth wnaeth eich arwain at gredu yn wirionedd stori Corey?

Dr. Michael Salla: O ie. Un o'r ffactorau pendant i mi oedd bod ei dystiolaeth mor gyson a bod araith ei gorff hefyd yn gyson. Pan ddechreuais i ddechrau gyda 2016 neu 2015 gyda Corey ...

David Wilcock: Ydw.

Corey Goode: Do, yn 2015.

Sgwrs e-bost

Dr. Michael Salla: Yn iawn, ar ddechrau 2015. Rwyf wedi cael nifer o sgyrsiau e-bost gydag ef - credaf fod dwsin efallai.

Corey Goode: Mae hynny'n wir.

Dr. Michael Salla: Atebodd Corey fy nghwestiynau, darllenais ac atebodd ei atebion fel y gallai pobl eraill ei ddarllen hefyd. Ac roedd yn ddiddorol gweld bod ei atebion o'r negeseuon e-bost hyn yn cyfateb i'w ymatebion o fideos. Pan fyddwch chi'n ymateb yn ysgrifenedig, mae rhyw ran o'r ymennydd yn gweithio ...

Corey Goode: Yn gywir.

Dr. Michael Salla: ... ymennydd chwith. Ond pan fyddwch chi'n ymateb ar lafar, rydych chi'n defnyddio hanner cywir eich ymennydd. Eto roedd ei dystiolaeth yn yr un peth. Roedd ei dystiolaeth yn gyson. Mae hi wedi cytuno ar lawer o amgylchiadau eraill. Hanfodol oedd pryd y soniodd Corey am ei daith i Fawrth yng nghanol 2015. Disgrifiodd ei fod wedi mynd ynghyd â Gonzalez i ymchwilio i ymelwa ar lafur caethweision ar Mars - ei fod wedi mynd i'r wladwriaeth, y llywodraethwr brwdfrydig a bennwyd fel unbennaeth. Ar yr un pryd, pan ddechreuodd Corey â'r wybodaeth hon, a drefnwyd gan y symposiwm Gymdeithas Rhyngblanedol Brydeinig yn Llundain, lle mae dros ddeg ar hugain o beirianwyr awyrennol arwain, trafodwyd pobl o feddwl-tanciau a nifer o swyddogion y llywodraeth sut y byddai'n bosibl o sail mwyngloddio damcaniaethol ar y blaned Mawrth i gael gwared ar yr unben. Dychmygwch mai Mars yw sylfaen yr unben - sut ydych chi'n cael gwared â'r person hwn?

Corey Goode: Ie, yr oedd ychydig ddyddiau ar ôl i ni gyhoeddi'r wybodaeth hon yn Datguddiadau Gofod (Datgeliad Cosmig).

Dr. Michael Salla: Mae hynny'n iawn. Mae hynny'n iawn. "Cyd-ddigwyddiad" Arall Arlywydd Obama llofnodi gyfraith sy'n gwneud cloddio gofod yn dod o dan unrhyw oruchwyliaeth reoleiddio. Mae hyn yn golygu bod pob achos o gam-drin, sy'n digwydd yn y bydysawd - er enghraifft, os gorfforaeth ar gyfer mwyngloddio yn y bydysawd ei gam-drin llafur caethweision - tan 2022 ddaeth allan o gyrraedd rheoleiddio llywodraeth. Llofnododd y Llywydd y gyfraith hon ar yr un pryd ag y daw Corey allan gyda'r wybodaeth hon i oleuo. Ac roedd "cyd-ddigwyddiadau" o'r fath hyd yn oed yn fwy.

David Wilcock: Mae'n nodedig hefyd eich bod wedi ysgrifennu'r llyfr cyntaf erioed, lle trafodir tystiolaeth Corey Good yn drylwyr.

Dr. Michael Salla: Mae Insiders yn datgelu rhaglenni gofod cyfrinachol a chynghreiriau estron

Dr. Michael Salla: Teitl fy llyfr yw "Mae insiders yn datgelu rhaglenni gofod cyfrinachol a chynghreiriau estron". Yn y llyfr hwn, roeddwn yn seiliedig ar dystiolaeth Corey, o'n sgyrsiau e-bost. Defnyddiais lawer o'r deunydd hwn a chadarnhaodd hefyd eu hygrededd, boed y dystiolaeth yn cyfateb i ddogfennau hanesyddol. Un o'r pethau allweddol a ddywedodd Corey oedd bod gan yr Almaen Natsïaidd raglen gofod gyfrinachol a redeg o'r Almaen Natsïaidd ac Antarctica.

Felly dechreuais ddarganfod a oedd unrhyw dystiolaeth bod gan y Natsïaid raglen ofod mewn gwirionedd - a darganfyddais ddogfennau hanesyddol a oedd yn cadarnhau hynny. Un ohonynt oedd casgliad o ddogfennau o'r Eidal ffasistig gan 1933, gan brofi bod Benito Mussolini wedi sefydlu grŵp llym iawn ar gyfer astudio'r plât hedfan. Darganfuodd yr Eidalwyr soser hedfan yn 1933 a sefydlodd grŵp llym cyfrinachol ar gyfer ei hastudiaeth, dan arweiniad Guglielmo Marconi.

Guglielmo Marconi

Guglielmo Marconi

Daeth yn amlwg bod yr Eidal eisoes wedi astudio'r ffenomen hon yn 1933. Yn fuan wedyn, daeth yr Eidal ffasistig i fod yn aelod o'r Almaen Natsïaidd, gan rannu'r holl dechnolegau hyn, yr holl ganfyddiadau hyn. Ac mae hynny mewn gwirionedd yn cefnogi'r hyn a ddywedodd Corey.

Corey Goode: Yn ddiweddarach ysgrifennwyd llyfr William Tompkins am yr un peth ac roedd Tompkins yn gweithio ar yr adeg yr ydym yn recordio ein cyfweliadau.

Dr. Michael Salla: Mae hynny'n iawn. Yn wir, digwyddodd fod Bob Wood wedi cael copi o'm llyfr a'i roi i Bill Tompkins ...

Corey Goode: Mae hynny'n wir.

Dr. Michael Salla: ... a dywedodd wrtho, "Mae hyn yn debyg iawn i'r hyn yr ydych yn ei ysgrifennu."Cyhoeddwyd fy llyfr yn 2015 ym mis Medi, a rhyddhawyd llyfr Bill Tompkins yn 2015 ym mis Rhagfyr.

Corey Goode: Ydw.

Dr. Michael Salla: Felly mae gan Bill lyfr sy'n archwilio tystiolaeth Corey a hanes y rhaglen gofod gyfrinachol hon, gan gynnwys dwy raglen yr Almaen Natsïaidd - un yn yr Almaen ac un yn Antarctica. A darllenodd Bill Tompkins a dechreuodd sgrechian: "O, fy Nuw! Sut cawsant y wybodaeth honno? Roeddwn i'n meddwl mai fi oedd yr unig un a oedd yn gwybod amdano ac y byddwn yn dod â'r cyfrinachau i oleuni!"

Corey Goode: Yn gywir.

Dr. Michael Salla: Roedd yn synnu bod rhywun yn sôn amdano'i hun. Ac i mi, roedd yn gadarnhad pwysig o'r hyn a ddywedodd Corey.

Corey Goode: Ers hynny, rydych chi wedi bod yn gwneud prawf trylwyr o honiadau Tompkins. Faint wnaethoch chi ddod o hyd yn ystod eich ymchwil? A yw ein tystebau'n gyson?

Dr. Michael Salla: Cefais lawer o gonsensws. Yn bennaf ar y cychwyn cyntaf pan oedd y rhaglen yn cael ei chreu, ac yna ar sut y sefydlodd Llynges yr UD ei raglen ei hun i astudio beth Yr Almaenwyr ac yna gwrthdroi peirianneg a dylunio eu llongau eu hunain. Roedd yn bwysig iawn bod Tompkins yn ein cadarnhau.

Corey Goode: Yn bendant.

David Wilcock: Corey, pan fyddwn yn sôn am sut mae'r Eidal wedi dod o hyd i UFOs, nid wyf erioed wedi clywed i chi siarad am rôl yr Eidal ffasistaidd yn y rhaglen gosmig Natsïaidd gyfrinachol. Ydych chi'n gwybod unrhyw beth amdano?

Basnau yn yr Eidal

Corey Goode: Ydw. Ydw. Roedd llawer o'u canolfannau tanddaearol a mynyddoedd yn yr Eidal.

David Wilcock: Yn wir?

Corey Goode: Roeddent wedi cadw ardaloedd yn yr Eidal lle datblygwyd technolegau a chynhyrchwyd rhai o'u cydrannau ar gyfer eu rhaglen gofod yn yr Eidal.

Dr. Michael Salla: Rhedais hefyd gêm ddiddorol iawn Coreyových a Bil dystiolaeth: y ddau yn siarad am hynny Marconi gyrru llawer o'r wybodaeth hon i Dde America a sefydlodd y rhaglen yno hefyd - rhaglen ychydig yn fwy preifat. Bill Tompkins hefyd yn dweud bod Marconi De America ac wedi dechrau rhywbeth fod gan Eidalwyr rhaglen ofod syndod mawr. Hyd yn oed gyda hyn, cyd-ddigwyddodd tystiolaeth Corey a Bill.

David Wilcock: Dr. Sallo, mae'n rhaid i chi ymchwilio Die Glocke, Soseri hedfan Almaeneg a'u hymchwiliad gwrthgymraidd? Oeddech chi'n ysgrifennu yn eich llyfr hefyd?

Dr. Michael Salla: Ie, ysgrifennodd. Mae'r rhain yn enghreifftiau o ymdrech rhyfel y Natsïaid i drosi technolegau estron yn arfau.

David Wilcock: Ydw.

Dr. Michael Salla: Roedd y rhan hon o'r rhaglen gofod Natsïaidd â gofal SS a Krammler. Mae gennym dystion sy'n siarad am soseri hedfan Almaeneg ac ymdrechion aflwyddiannus i'w troi'n gwn. Mae llawer o wyddonwyr Natsïaidd gorau wedi gweithio yn Antakrtida - maen nhw wedi bod yn datblygu eu rhaglen lle mwyaf uchelgeisiol ac, yn y pen draw, y rhaglen gofod fwyaf effeithiol yma.

Corey Goode: Yn gywir. A hefyd arfau di-ginetig.

Dr. Michael Salla: Yn gywir.

Corey Goode: Arfau yn seiliedig ar ynni.

Dr. Michael Salla: Mae hynny'n iawn.

Corey Goode - Michael Salla - David Wilcock

David Wilcock: A wnaethoch chi ymchwilio i'r prosiect Highjump? Gan mai un o'r pethau mwyaf rhyfeddol ar dystiolaeth Corey oedd ymosodiad arfaethedig Antarctica, a oedd i fod i ddinistrio canolfannau'r Natsïaid ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Oeddech chi'n gallu ei brofi?

Ymosodiad Antarctica

Dr. Michael Salla: Ie, mae hynny'n iawn. Roedd hon yn rhan bwysig iawn o dystiolaeth Corey. Rwyf wedi bod â diddordeb ynddo fi ychydig flynyddoedd. Rydw i wedi clywed llawer o sibrydion am weithrediad Highjump ac mae llawer o wybodaeth am yr hyn sydd yn y grŵp gweithio Antarctica cwrdd Admiral Byrd. Ond Bill Tompkins Dysgais cyd-destun ehangach Highjump - nid dim ond yn frwydr lle y Llynges yn ceisio i lanhau y sylfaen dro-1946 47 Natsïaidd, ond y flwyddyn gynt aeth Admiral Byrd i Antarctica i drafod gyda'r Natsïaid. Yn gyntaf maent yn awyddus i drafod gyda hwy, ond nid y trafodaethau hynny yn llwyddiannus ac mae'r Prydain yno yn yr haf a anfonwyd 1945 46-eu hunedau arbennig - yn syth ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ar ôl ildio Japan ym mis Awst.

Mae hyn yn golygu mai dim ond pedwar mis ar ôl ildio Japan, y mae Prydeinig ac Americanwyr yn anfon grwpiau i'r Antarctig i ddod o hyd i a thrafod gyda chanolfannau Almaeneg. Fe wnaethon nhw negodi ar ddiwedd rhyfel yr SS a chredent y gallent gytuno â'r Natsïaid yn Antarctica, ond ni wnaethon nhw. Ac felly, yn ôl Bill Tompkins, dychwelodd yr Admiral Byrd i Washington a dywedodd, "Yn anffodus, methodd trafodaethau." Dim ond wedyn y penderfynodd y Llynges, ar y cyfle cyntaf, hynny yw, y hemisffer deheuol ar droad y 1946-47, Tasglu 68 neu lawdriniaeth Highjump.

Ond fe wnaethant geisio negodi Yr Almaenwyr Amser i gwblhau'r gwaith o ddatblygu arfau ynni gyfeirio, mae gan y Natsïaid wedi offer eu saucers hedfan. Pan fyddant yn olaf i'r amlwg Llynges, eisoes wedi cael y Natsïaid y soseri hedfan, a oedd yn effeithiol iawn wrth ymladd y diffoddwyr gorau, distryw a llongau eraill y Llynges.

Corey Goode: Yn y dystiolaeth hon, a wnaeth Tompkins sôn am gyfarfod lefel uchel rhwng yr Unol Daleithiau a'r garfan Natsïaidd arwahanol yn yr Ariannin, neu siarad am Antarctica?

Dr. Michael Salla: Dywedodd, ar droad y hedfan 1945-46, teithiodd Admiral Byrd i'r trafodaethau penodol hyn yn Antarctica.

Corey Goode: Rwyf wedi darllen am y cyfarfod lefel uchel a gynhaliwyd yn yr Ariannin.

Dr. Michael Salla: Aha.

David Wilcock: Ar yr un pryd?

Corey Goode: Yn gywir.

Dr. Michael Salla: Aha. Yn iawn. Wel, a fyddai mewn gwirionedd yn cyfateb oherwydd ein bod wedi clywed llawer o straeon am sut Hitler, Bormann Kammler ac aeth i Dde America i ddod o hyd i sefydlu canolfan newydd o grym gwleidyddol, pedwerydd Reich.

Corey Goode: Trwyddynt oedd y ffordd i'r hyn a oedd yn digwydd yn Antarctica.

Dr. Michael Salla: Yn gywir. Byddwn yn dweud ... ie, mae'n debyg bod cyfarfod neu gyfarfod, ond aeth Byrd i arwain y trafodaethau hyn yn uniongyrchol i Antarctica, o leiaf yn ôl Bill Tompkins.

David Wilcock: Efallai y gallwch chi gofio cyfweliad Richard Dolan gydag un o'r bobl sy'n siarad am gynllun yr Arlywydd yr Unol Daleithiau i ymosod ar Ardal 51. Byddai'n wych os ydych chi'n rhannu yr hyn rydych chi'n ei wybod am yr ymosodiad hwn gyda ni.

Corey Goode: Rwy'n credu bod y llywydd mewn gwirionedd yn bygwth ymosodiad Adran y Fyddin Gyntaf neu rywbeth.

Dr. Michael Salla: Ie, mae hynny'n wir. Roedd hi'n hysbysydd yr oedd hi'n siarad â hi gyntaf Linda Moulton Howe tua deuddeng mlynedd yn ôl. Defnyddiwch ffugenw Cooper. Honnodd fod yn rhan o dîm y CIA a anfonodd Arlywydd Eisenhower i Ardal 51 i'r cyfleuster S4 i weld beth sy'n digwydd. Eisenhower teimlai ei fod allan o'r gêm - ni wyddai am y delio â'r Natsïaid na'r estroniaid. Cymerodd ef fel llywydd a phennaeth prif fyddin y dylai orchymyn y prosiectau hyn hefyd, oherwydd ei fod yn gyfarwydd â chadw at y gadwyn orchymyn.

David Wilcock: Ydw.

Ardal 51

Dr. Michael Salla: Ond mae'n troi allan y bobl a orchmynnodd Ardal 51, roedd ganddo syniad gwahanol o sut y dylid rheoli'r prosiectau hyn. Roedd Eisenhower yn ffyrnig. Nid oedd yn meddwl y gyfrinach - roedd yn ofni bod y prosiect cyfan heb orchymyn. Felly, pan ddarganfyddodd y bobl o'r cyfleuster S4 a Ardal 51 yn cyfarwyddo'r prosiectau hyn allan o'i reolaeth, yn penderfynu os na fydd yn cael adroddiad cynhwysfawr ar yr hyn sy'n digwydd, bydd yn anfon Y Fyddin Gyntaf, a leolir yn Denver, Colorado. Ein hysbysydd Cooper yn rhan o dîm a anfonwyd at y cyfleuster S4. Disgrifiodd yr hyn a welodd yno: naw llong, pedwar ohonynt yn Almaen Natsïaidd. Dau o'r pedair llong hyn oedd y cychod Vril cyntaf a ddatblygwyd gan Maria Orsic gyda Vril ...

David Wilcock: Teda!

Dr. Michael Salla: ... a'r ddau arall oedd Haunebu, a ddatblygodd hi SS Natsïaidd i greu sawsiau hedfan arfog. Roedd y pum llong arall yn rhyfedd. Cooper's mae tystiolaeth yn bwysig oherwydd mae'n darparu ffynhonnell dystiolaeth arall i ni o raglenni Natsïaidd sy'n cynnwys soseri hedfan a'r ffaith bod y Fyddin yr UD wedi ennill rhai ohonynt. Nid oedd yn gallu cadw'r gyfrinach hon yn gudd.

David Wilcock: Ydw.

Dr. Michael Salla: Roedd am gael cydwybod glân, felly dywedodd wrth y gwir am rai digwyddiadau hanesyddol pwysig yr oedd wedi cymryd rhan ynddi. Nid oedd yn syml am gymryd y wybodaeth hon i'r bedd. Ond ef oedd un o lawer o hysbyswyr sy'n credu bod angen i'r cyhoedd wybod y wybodaeth hon ac sy'n barod i ddatgelu eu hunain i'r peryglon y maent yn eu hwynebu pan fyddant yn ei chyhoeddi.

David Wilcock: Felly, Corey, yr ydym mewn sefyllfa lle maen nhw'n Natsïaid yn Antarctica. Cafwyd ymgais i ymosodiad a fethodd. Yna fe wnaeth Eisenhower geisio ymosod Ardal 51. Nid oedd ychwaith. Rhybuddio yn erbyn y cymhleth milwrol-ddiwydiannol. Sut mae dod Cynghrair y Rhaglen Gofod Secret (Mae'r "Alliance Space Program Alliance", y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "yr SSPA"), yn sefydlu'r UFO? Oherwydd pan fo'r cyhoedd yn dysgu am y pethau hyn, am yr exopolitics y mae Dr Salla, bydd yn ei ofni. Am saith mlynedd ar hugain, mae'n gwbl gwbl reolaeth.

Corey Goode: Yn gywir. Mae'r SSPA yn adeiladu ar hyn felly dylem dorri'r patch i ddechrau gwella. Mae SSPA yn gynghrair ddaearol o wahanol wledydd, ac mae rhai ohonynt yn rhan o'r BRICS a ymunodd a dechreuodd negodi'r hyn yr ydym yn ei alw'n "Kabala". Ar gyfer aelodau SSPA, wrth gwrs, mae datgeliad hefyd yn beryglus. Maent wedi penderfynu am gyhoeddiad hir iawn ers degawdau, sydd ddim ond yn ddigon. Fodd bynnag, mae'r SSPA yn ceisio sicrhau bod gwybodaeth am Antarctica wedi'i datgysylltu yn llawn o'r blaen Kabala cyhoeddi eu fersiwn wedi'i ddiwygio, wedi'i ddiheintio. Maen nhw'n ceisio atal y datrysiad difrifol hwn.

Yr angen am dryloywder

David Wilcock: Michael, dywedasoch eich bod chi eisiau tryloywder, ond mae'n debyg y bydd dad-ddosbarthu yn achosi i bobl fod yn ofidus iawn a hyd yn oed yn dreisgar. Felly, sut y gall tryloywder fod yn allweddol i fynd i'r afael â'n problemau exopolitical?

Dr. Michael Salla: Yn syml oherwydd gellir cyflawni tryloywder trwy atebolrwydd. Gallwch chi reoli Gyngres. Gallwch greu cyrff rheoli ar gyfer gwahanol ddiwydiannau. Gall swyddogion milwrol o safon uchel ddysgu beth oedd ei israddwyr mewn gwirionedd, oherwydd ei fod yn llawer o orchymyn. Yr hyn mor ofidus oedd Eisenhower yn un digwyddiad, ond rhywbeth sy'n digwydd heddiw. Er enghraifft, nid yw admirals pedair seren yn gwybod beth mae capten is-gapten yn ei wneud yn un o'r rhaglenni hyn. Ac mae hyn yn wir am yr Heddlu Awyr a'r Fyddin. Mae tryloywder yn allweddol oherwydd ei fod yn gyfrifol. Mae'n broses gadarnhaol. Dyna rydw i'n ceisio'i wneud â'm hymchwil.

David Wilcock: Ydych chi'n meddwl bod ofn yn ffactor pwysig? Ydych chi'n ofni eich cynulleidfa pan fyddwch yn cyhoeddi'r pethau hyn ac yn ceisio sicrhau tryloywder? Dyna yr ydym yn rhybuddio yn gyson amdano - bydd pobl yn ofni y byddant yn gwneud yr hawl (dim?).

Dr. Michael Salla: Rwy'n ofni fy mod yn fwy tebygol o gwrdd ag anffurfwyr, tystion sy'n ofni rhannu eu gwybodaeth. Beth amdanyn nhw wedyn? Cofiaf yn rhyfedd sut yr wyf yn cyfweld â Clifford Ston ddeng mlynedd yn ôl a dywedodd wrthyf: "Edrychwch pan fydd y sgwrs hon yn dod i ben, maen nhw'n dod yma ac yn fy nguro, ond dydw i ddim yn poeni. Nid wyf yn poeni. Gallaf ei drin. " Oherwydd ei fod yn gwybod mai dyma oedd y wobr am ddatgelu'r gwirionedd.

David Wilcock: Anhygoel!

Dr. Michael Salla: Fel ymchwilydd neu gynulleidfa, doeddwn i byth yn teimlo ofn o'r fath o ddatgysylltu. Maent yn hysbyswyr, tystion uniongyrchol, sy'n ofni eu diogelwch a diogelwch eu teuluoedd.

Corey Goode: Ie, rwy'n cytuno.

David Wilcock: Ydych chi'n meddwl mai dim ond esgus yw atal y datrysiad hwn?

Corey Goode: Ne.

David Wilcock: Neu ydych chi'n meddwl y bydd pobl mewn gwirionedd yn teimlo'r ofn pan ddaw'r gwirionedd allan?

Corey Goode: Maen nhw'n meddwl yn wir y bydd cymdeithas yn cael ei ddiddymu'n llwyr. Maent wir yn credu hynny. Fe'u ceisiodd. Maent yn amlygu gwyddonwyr a milwyr heb eu gwybodaeth i estroniaid neu wybodaeth a gwyliodd eu hymatebion. Mae ganddynt broffiliau personoliaeth o bobl sy'n gweithio drostynt fel y gallent roi cynnig ar wahanol fathau o bersonoliaethau. Fodd bynnag, yr ofn hwnnw yn aml yw ymateb pobl o deuluoedd Cristnogol - sef llawer o bobl o'r fyddin. Felly, mae'n wir yn credu y byddai datgysylltiad cyflawn yn anghyfrifol, gan y byddai'n achosi marwolaeth, anhrefn, terfysgoedd yn y strydoedd. Ac maent yn iawn. Mae'n achosi. Mae hyn yn rhan o'r broses. Ond os byddwn yn parhau cyn belled â gadael y datglassiad i'r genhedlaeth nesaf, bydd yn waeth yn unig.

David Wilcock: Gan dybio bod y seiliau yr ydych mewn cysylltiad â nhw yn fuddiol, pam maen nhw eisiau datgysylltiad cyflawn, pam nad ydynt yn gwadu perygl ein hymateb iddynt? Pam maen nhw'n gwthio cymaint?

Corey Goode: Ar gyfer y seintiau hyn, mae datblygu ymwybyddiaeth yn bwysicach. Mae peidio â chael tryloywder yn golygu ein bod ni'n ailwneud ar adfywiad ymwybyddiaeth. Bydd y datglassiad yn bilsen chwerw i ni. Ond yn y tymor hir, mae'n fuddiol i ni oherwydd y bydd yn arwain at ein cydweithrediad, i greu ein hymwybyddiaeth greadigol gyffredin.

David Wilcock: Mae hynny'n newyddion da iawn. Rwy'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau heno - rwy'n sicr yn gwneud. Fy enw i yw David Wilcock a siaradais yma heddiw gyda'n ffrind ymroddedig Corey Goodem a'n gwestai arbennig, Dr. Michael Sallou o'r sefydliad exopolitaidd. Diolch am eich sylw.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Ymchwilio i Dystiolaeth UFO gyda Corey Goode a Michael Salla"

  • Optimus.prime yn dweud:

    Caute borci ...
    Ymchwiliadau UFO a pethau o gwmpas exopolitical rydym yn gweithio drwy tua 20 blynedd ond BLUFF fwy na hyn, ac yn gyffredinol vsetko p.Sallu ci p.Gooda oeddwn yn dal heb ei ddarllen. Tolko Bludov, anghywirdebau neu ymadroddion y blynyddoedd mewn rhai unigolion - dim diwedd ... Mae hyn yn Ymgyrch disinformation pur o un asiantaeth llywodraeth America. Rwyf wrth fy modd yr amser yr wyf yn ei dreulio ar wirio rhai o'r ffeithiau a dwi'n dod i un casgliad - PODVOD !!! Nid yw'n cael ei drafod manylion nid yma ac i osod ddiangen Gen amser ychwanegol neilltuo i'r pwnc hwn. Meddyliwch am o leiaf un o'r mater: a gŵr yr ei fod yn ddyletswyddau urddasol ac yn awyddus i roi gwybod ddynoliaeth ac yn gorfod talu rhan fwyaf neu'r cyfan o safleoedd ar y cynfas? Mae hon yn ffuglen wyddonol dda a gefnogir gan y CIA, MJ12 ac eraill. Ble mae'r gwirdeb yn rhoi'r gwirionedd i'r bobl? Skor ennill arian deziinformovat lle bu asiantaethau cymorth llywodraeth a nieco fel pe baent yn cael eu cadarnhau ... rhithdybiau .bludy rhithdybiau ... Nid ydym yn ei ben ei hun yma ac Americania y utajuju fwy na digon, yr wyf yn credu eu bod eisoes a batri taku fflyd llai o UFOs ... ond sylfaenol ac tyrannically rheolwyr Mars .... Ha ha ha .... Bechgyn yn cadw ymlaen ... y gwir yw rhywle i fyny yno ... Cynnal bawd ac rwy'n credu Este am fy mywyd, byddwn yn dysgu y gwir ... info Hela llwyddiant :))))

Ad a Ateb