Her bywyd: dod o hyd i'ch hun

5229x 07. 08. 2019 Darllenwyr 2

Yr antur a'r her fwyaf yw darganfod pwy ydyn ni mewn gwirionedd. I rai, gall ceisio dod o hyd i'ch hun fod yn hunanol, ond i'r gwrthwyneb. Mewn gwirionedd, mae'n broses anhunanol sy'n gyrru ein holl weithredoedd a gweithredoedd. Er mwyn bod yn bartner, ffrind neu riant gwych, mae angen gwybod ein hunain beth rydyn ni ei eisiau o fywyd a'i amgylchoedd a'r hyn y gallwn ei gynnig.

Y broses wybyddiaeth

Mae'r broses hon yn cynnwys camau llai dymunol. Camau a all fod yn boenus, ond sy'n dal i fod yn rhan angenrheidiol o'r broses hon. Maent yn cynnwys chwalu a rhyddhau haenau nad ydynt yn ein gwasanaethu yn ein bywydau, sy'n ein carregio'n negyddol neu'n ein brifo. Mae popeth wedi'i gyflyru trwy wybod a sylweddoli pwy ydyn ni mewn gwirionedd a beth sy'n ein symud ymlaen. Mae'r broses hon yn adlewyrchiad o'n cryfder mewnol ond hefyd o'n bregusrwydd. Gall yr awgrymiadau 6 canlynol eich helpu i fynd trwy'r broses hon.

1) Derbyn eich gorffennol

I ddarganfod yn wirioneddol pwy ydym ni a beth rydyn ni ei eisiau, mae angen i ni wybod ein stori ein hunain. Gadewch inni fod yn ddewr a phlymio i'n gorffennol, oherwydd gall ein siapio'n fwy nag yr ydych chi'n meddwl. Boed yn drawma plentyndod cudd, brifo teimladau a chasáu teimladau. Mae hyn i gyd yn ein siapio ac mae angen i ni wynebu'r cyfan a deall yn well pam rydyn ni'n gwneud yr holl synnwyr hwn ac mae'n ein cyffwrdd gymaint.

Mae amgylchedd, barn ac agweddau'r amgylchedd y cawsom ein magu ynddo yn cael dylanwad mawr ar sut rydyn ni'n ymddwyn fel oedolyn. Mae profiadau poenus plentyndod yn aml yn penderfynu sut rydym yn gwerthuso ac yn amddiffyn ein hunain. Er enghraifft, pe bai gennym riant anodd a heriol iawn, efallai y byddai gennym duedd gryfach i amddiffyn ein hunain, neu, i'r gwrthwyneb, gwneud popeth posibl i foddhau ein hamgylchedd. Mae'n bwysig deall eich cymhellion a'u gwreiddiau.

Os ceisiwn guddio ein profiadau poenus ein hunain, i beidio â'u cyfaddef, efallai y byddwn yn teimlo ar goll. Gallwn weithredu'n reddfol mewn ffordd benodol, ac ni fyddwn yn deall pam. Ar gyfer deall yr achosion y gallwn eu defnyddio er enghraifft techneg Meddwl, hypnosis, therapi atchweliad, paentio, ac ati. Ar ôl deall a derbyn, gall hyd yn oed yr eiliadau mwyaf heriol ddod yn rhan naturiol inni, a fydd yn ei dro yn ein symud yn y datblygiad, nid yn ei rwystro.

Mae'r camau 4 canlynol hefyd yn helpu:

Step 1: Gadewch inni ymatal rhag beirniadu ein hunain ac eraill. Gall y meddyliau gwthiol hyn a hunan-barch negyddol danseilio ein traed yn llythrennol.

Step 2: Os ydym yn mynegi barn negyddol arnom ein hunain, gadewch inni fod yn siŵr mai ein barn ni ydyw. Nad yw'n farn negyddol gan rieni, ffrindiau na chydweithwyr.

Step 3: Gadewch i ni geisio rhoi’r gorau i batrymau amddiffynnol sy’n ymateb i brofiadau poenus plentyndod.

Step 4: Gadewch inni ddatblygu ein gwerthoedd, ein nodau a'n delfrydau ein hunain.

2) Dewch o hyd i ystyr

Mae goroesi yn aml yn dibynnu ar ddod o hyd i ystyr bywyd a llawenydd hyd yn oed yn yr amodau mwyaf heriol. Gallai pobl a oroesodd wersylloedd crynhoi ddweud. Gadewch i ni geisio dod o hyd i'n hystyr ein hunain mewn bywyd, nad yw bob amser yn gorfod cyd-fynd â barn pobl eraill. Nid y bobl hapusaf bob amser yw'r rhai sy'n chwilio am bleserau unwaith ac am byth, yn aml yn bobl fwy ffodus sydd â'u nodau a'u hegwyddorion, ac sy'n chwilio am lawenydd yn y pethau mwyaf cyffredin.

3) Meddyliwch am yr hyn rydych chi ei eisiau

Mewn bywyd, efallai y bydd gennym yr ysfa yn aml i gwyno mwy am yr hyn na wnaethom ei wneud na sylwi ar yr hyn a wnaethom. Gadewch i ni geisio canolbwyntio mwy ar feddyliau a gwerthusiadau cadarnhaol, llai ar yr hyn nad ydym wedi'i wneud neu nad ydym ei eisiau. Gadewch i ni fod yn hapus, teimlo mewn cariad, bod yn llwyddiannus ... Peidiwn â gwrando ar y drymwyr mewnol a all ein hatgoffa nad ydym yn haeddu'r hyn y mae'n ei wneud ...

Gadewch i ni geisio trosi hyn yn gyfathrebu. Pan fyddwn yn siarad â phartner, gadewch inni beidio â dweud, "Dydych chi byth yn gwrando arna i, nid ydych chi'n gofalu amdanaf." Yn lle hynny, dywedwch, "Rwy'n dymuno y gallwn gael fy nghlywed a'm gweld." Gall newid mynegiant wneud mwy nag yr ydym yn ei feddwl. Byddwn yn llawer agosach at ein partner.

4) Cydnabod eich cryfder personol

Mae pŵer personol yn seiliedig ar yr ymddiriedaeth a'r cryfder a gawn yn ystod ein datblygiad. Gadewch inni ddod o hyd i'r nerth i wrthod y safbwyntiau a'r safbwyntiau y gellir eu gorfodi arnom. Dewch inni ddod o hyd i'r nerth i fod yn sicr o'n barn ein hunain, i sefyll yn eu herbyn.

5) Ymarfer tosturi a haelioni

Dywedodd Mahatma Gandhi unwaith: "Y ffordd orau o ddod o hyd i'ch hun yw mynd ar goll yng ngwasanaeth eraill.". Mae ymchwil yn aml yn dangos bod pobl yn fwy hapus â rhoi na chymryd. Felly, gadewch inni fod yn hael a thosturiol, gan helpu eraill.

6) Cofiwch werth cyfeillgarwch

Nid ydym yn dewis y teulu yr ydym yn cael ein geni iddo, ond mae'r teulu hwn yn ein siapio a'n dylanwadu. Ond gallwn wneud ffrindiau. Gadewch inni, felly, ddod â'r cyffiniau yn unig i'r unigolion hynny sy'n ein gwneud ni'n hapus, sy'n ein cefnogi a'n datblygu. Dyma sut rydyn ni'n creu ein cylch ein hunain o bobl, y gallwn ni eu galw'n "deulu."

Awgrym ar gyfer eshop Sueneé Universe

Heinz-Peter Röhr: Plentyndod Amodol - Adfer Hyder

Dylai pawb brofi plentyndod hardd. Os nad yw hyn yn wir, gall arwain at ganlyniadau yn ystod llencyndod a bod yn oedolyn. Yn ei gyhoeddiad, mae Heinz-Peter Röhr yn awgrymu atebion syml a all helpu pobl o'r fath i wella hunan-sicrwydd ac annibyniaeth.

Heinz-Peter Röhr: Plentyndod Amodol - Adfer Hyder

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb