Menywod - Taflwch fras i ffwrdd a dathlu'ch bronnau

292171x 05. 07. 2018 Darllenydd 1

Breasts yn anhygoel! Maent yn brydferth, gallant feithrin plant a chael eu gwybodaeth eu hunain. Mae bronnau lawer o fuddion anhygoel i iechyd pobl. Maent yn rhoi eu pŵer a'u pŵer i fenywod. Dyma ffynhonnell bywyd y genhedlaeth nesaf.

Mae'ch bronnau'n haeddu gwobrau, gofal, pampering a pharch sylweddol

Ond eto mae ein holl fraster yn dioddef o effeithiau peryglus sylweddau gwenwynig mewn bwyd, dŵr, aer a theiledau. Maent yn cael eu mireinio yn y cyfryngau, wedi'u diraddio gan ffasiwn a dogmasau cymdeithasol, ac gan addysg annigonol ar gyfer iechyd menywod.

Wythnosau yn ôl roedd gen i freuddwyd. Roeddwn yn y gynhadledd, a gofynnodd y trefnwyr imi fynd i'r podiwm a siarad am iechyd y fron. Dywedasant wrthyf ei bod hi'n bwysig i fwy o bobl ddeall pa mor bwysig yw hi i fenywod ofalu am eu bronnau. Gofynnasant i mi ddarlithio i lawr y grisiau heb roi mwy o sylw iddynt. Stopiodd fy sylw i freuddwydion gyda'r teimlad o deimlo'n dda yn y sefyllfa y byddwn i'n darlithio (hanner-noeth) i'r llwyfan. Fe ddeffroddodd fi.

Atal

Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, cyhoeddodd Angelina Jolie i'r cyhoedd ei bod hi'n bwriadu cael gwared ar ei bronnau rhag atal risg canser yn ataliol. Roedd y gweithredu hwn wedi fy ysbrydoli hyd yn oed yn fwy i sylweddoli pa mor bwysig yw hi i siarad am ofal naturiol ein bronnau. Faint mae ein hamgylchedd, ein diet a'n ffordd o fyw yn effeithio ar ein hiechyd. Felly, pa mor bwysig yw hi i ofalu am ein bronnau.

Felly, yr wyf yn awyddus i rannu profiad cadarnhaol ac ysbrydoledig yr wyf am gymryd y cyfle hwn i rannu gyda menywod i'w cefnogi, er mwyn iddynt fwy garu eich bronnau, a gall felly yn dysgu mwy am sut mae ein boobs anhygoel poeni yn naturiol.

Gadewch i ni gyda'ch gilydd godi eich bronnau i'r lle maent yn haeddu!

Mae bronnau eisiau rhyddid

Mae'r bra yn cyfyngu ar swyddogaeth naturiol y chwarennau lymff, a symudiad yr hylif ynddo dros y bronnau, y cribion ​​a'r ysgwyddau. Mae hyn yn arwain at ganolbwynt y tocsinau, a all wedyn fod yn achos twf canseraidd. Bones bras yw'r gwaethaf yr hyn y gallant fod. Os yw'n fyd-eang, gall amharu ar y llif naturiol o ynni yn ardal y fron. Mae astudiaeth Ffrengig ddiweddar wedi dangos bod menywod nad ydynt yn gwisgo bras yn cael mwy o fraster, hyd yn oed os ydynt yn hŷn. Y rheswm yw rhyddid a natur naturiol symudiad bust yn ystod ymarfer corff, dawnsio, cerdded neu redeg. Mae'r bownsio am ddim o'r bust yn rhoi'r posibilrwydd o gylchrediad naturiol y cylchrediad lymffat a draeniad naturiol. Mae symudiad naturiol y corff yn rhoi'r gallu i symud, ymarfer corff ac ymsefydlu'n dda ar y fronau hamddenol.

Dylai bysiau sy'n cael eu dal mewn bra bendant i gael eu lladd, yn union fel unrhyw ran cyhyrau neu gorff arall sy'n atal ei ddefnyddio'n naturiol. Bydd y bronnau yn y bra yn crwydro.

Un o achosion y bronnau gormodol yw'r defnydd paradocsaidd o bras sy'n atal cylchrediad naturiol yn y chwarennau lymff. Mae presresieres hefyd yn effeithio ar ddaliad ac adeiladu corff menyw. Mae pwysau'r fron, sy'n cael ei drosglwyddo i'r ysgwyddau, diolch i'r bra, yn effeithio ar yr ysgwydd naturiol. Mae'r fenyw yn tueddu naill ai i grwydo'n annaturiol neu i ddymchwel - i ymguddio ynddi'i hun. Yn paradocsig, gall y fenyw ddioddef o boen cefn.

Mae angen tylino ar froniau

Mae angen help ar frustiau wrth ddarparu cylchrediad gwaed naturiol. Mae bronnau menywod yn cynnwys meinwe brasterog yn bennaf, system o derfynau nerfau a chwarennau mamail a dwythellau, meinwe gyswllt a nodau lymff.

Tylino'r fron

Mae tylino'r fron yn ymarfer corff pwysig i fenywod. Mae hyn yn atal ffurfio sylweddau diangen yn y corff, yn hyrwyddo eu gallu naturiol i ddal siâp, ac yn dyfnhau eu cysylltiad corfforol ymwybodol i ddyfnhau eu perthynas gadarnhaol â hwy. Ar gyfer tylino, defnyddiwch olewau llysiau sydd wedi'u pwyso oer fel olewau coconut, almond neu jojoba. Gallwch ychwanegu elfennau pur o olewau hanfodol fel rhosyn, jasmîn neu Clary Sage (madarch sage).

Dydw i ddim yn sôn am massage a berfformir gan ddyn neu fenyw arall. Rwy'n siarad yma yn unig am dylino y byddwch chi'n ei wneud eich hun fel y gallwch chi ddeall yn well y teimladau sy'n dod trwy'ch bronnau trwy eu tylino. Drwy wneud hynny, rydych chi'n cefnogi eich iechyd a'ch llif naturiol yn eich system cylchrediad.

Mae bronnau yn ffynhonnell o wres

Mae wedi'i gofnodi'n dda bod bronnau wedi'u cydamseru ag anghenion y newydd-anedig. Gallant addasu i'w hanghenion a chael y tymheredd cywir. Pan fo plentyn yn cael ei roi ar gorff y fam ar ôl ei eni, mae gan fron y gallu naturiol i addasu eu tymheredd i anghenion y babi. Os oes gan fam gefeilliaid, mae hi'n gallu ymateb yn unigol i anghenion corff pob plentyn. Felly, gall bronnau reoleiddio tymheredd yn fwy effeithiol na baban newydd-anedig. Gallant baratoi'r llaeth yn y cyfansoddiad cywir ac ar y tymheredd cywir yn unol ag anghenion uniongyrchol y plentyn ar hyn o bryd.

Mae llaeth nyrsio'n ateb cyffredinol

Yn sicr, llaeth nyrsio yw'r bwyd mwyaf anhygoel sydd ar gael i ddynolryw. Mae llaeth maethlon yn unigryw yn ei gyfansoddiad ac ni ellir ei ddisodli. (Os ydych chi wedi clywed erioed o rywbeth arall, yna mae'n gamgymeriad mawr!) Mae ei gyfansoddiad cemegol yn cael ei newid gan fod bob munud a phob dydd, er mwyn darparu maeth hollol fanwl gywir a phriodol i hybu imiwnedd y mae angen i blentyn.

Gall y fron bennu saliva'r plentyn pa sylweddau sydd eu hangen ar y plentyn fwyaf ar hyn o bryd. Mae yna fwy o sylweddau gweithredol 400 y gall bronnau eu rhoi i laeth y fron, gan gynnwys probiotegau a symiau mawr o gelloedd bôn.

Y llaeth cyntaf (colostrum) sy'n dod allan o'r fron yn ffactorau imiwnedd cyfoethog ac fe'i hystyrir yn aur hylif, sy'n bwysig iawn i iechyd gydol oes y plentyn. Llaeth y fron hefyd yn ateb bwysig iawn i lawer o anhwylderau iechyd fel mannau dolurus, heintiau'r glust, llid yr amrant, dolur gwddf, trwyn yn rhedeg, a llawer mwy. Pan fydd menyw yn bwydo ar y fron yn rheolaidd, mae ei sianelau llaeth yn cael eu glanhau.

Felly, mae bwydo ar y fron yn atal canser y fron, yn dibynnu ar ba hyd y mae menyw yn bwydo ar y fron i'w babi. Mewn geiriau eraill, mae'n bwysig i fenyw fwydo ar y fron cyn belled ag y bo modd, er lles ei hiechyd a'i hiechyd. Mae gan blentyn angen naturiol i gael bwydo ar y fron am o leiaf dair blynedd.

Mae bronnau yn ganolfan ynni

Mae Meddygaeth Tseiniaidd Traddodiadol (TCM) yn system gynhwysfawr o ysglyfaethu a ymarferwyd ers miloedd o flynyddoedd. Mae'n seiliedig ar yr egwyddor o symud ynni drwy'r corff trwy'r meridian (traciau ynni) a phwyntiau aciwbigo. Mae chwe meridian fawr sy'n mynd drwy'r ardal bust. Mae gan dri ohonynt berthynas ag arennau, afu, stumog. Ar safle eu taith, yn fwyaf aml maen nhw'n waddodion a nodules a all ddod i mewn i tumor malaen. Mae TCM yn trin canser y fron trwy fynd i'r afael ag achosion marwolaeth egni yn y mudiad Chi.

Mae aciwbigo a TCM yn driniaethau cyfannol i roi hwb i'ch bronnau a gellir eu defnyddio'n dda mewn cyfuniad â thechnegau cywiro eraill. Rwy'n argymell eich bod yn tylino'r pwyntiau aciwres ar y meridianiaid - trwy eu dal neu eu penglinio - o amgylch eich brest.

Bydd hyn yn cefnogi bywiogrwydd ac iechyd cyffredinol eich corff. Fel y crybwyllwyd uchod, gall esgyrn ddylanwadu ar lif naturiol egni chi yn meridianiaid y fron trwy eu siâp (pwysedd y corff) a deunydd (eiddo ynni). Dyna pam mae'n bwysig i'ch mamau symud yn rhydd ac felly tylino'n naturiol.

Mae bronnau fel canaries

Ydych chi wedi clywed am y Canaries yn hel yn y pyllau yn gynharach? Roedd y glowyr yn y canaries, oherwydd eu bod mor sensitif y gallent nodi'r lleiaf o sylweddau gwenwynig yn yr awyr. Pe bai rhywbeth fel hyn yn ymddangos yn yr awyr, bu farw'r canari. Roedd y Glowyr yn gwybod eu bod yn gorfod gadael y pwll ar unwaith! Mae bronnau hefyd yn sensitif iawn.

Mae bronnau yn hynod o sensitif, yn archwilio'r amgylchedd ac yn casglu gwybodaeth am tocsinau a hormonau. Wrth fwydo ar y fron, caiff saliva'r plentyn ei amsugno i'r iard. Diolch i dderbynyddion hynod o sensitif, mae bronnau'n ymateb yn syth trwy ddarparu maetholion ac ymatebion imiwn i anghenion y babi newydd.

Canser y fron yw'r math mwyaf cyffredin o ganser heddiw ymhlith menywod yn yr Unol Daleithiau. Nid yw'r achos yn fraasts fel y cyfryw na'n cyfarpar genetig. Mae ein bronnau fel y canaries sy'n ein hysbysu bod rhywbeth gwenwynig yn ein hamgylchedd.

Oherwydd erbyn hyn yn ystod y can mlynedd diwethaf yn yr Unol Daleithiau rydym yn defnyddio mwy na 70 mil ar gyfer ein bywyd o gemegau annaturiol rydym yn byw mewn cawl gwenwynig sy'n dod i ni drwy aer, bwyd, dŵr, ein cartrefi, ceir, dillad a mwy. Mae ein bronnau roi i ni i wybod bod angen i ni wneud newid mawr yn ein hamgylchedd ar gyfer ein bywyd hapus a bodlon, a bywyd cenedlaethau'r dyfodol.

Mae breasts yn neges i ddynion

Mae dynion yn ddryslyd os bydd menyw yn gwisgo ei bronnau mewn bra. Mae bronnau cyffrous naturiol yn arwydd clir i ddynion y mae gan fenyw ddiddordeb ynddo. Fodd bynnag, os yw menywod yn gwisgo bra, maent bob amser yn gyffrous o bersbectif y dyn. Yn hanesyddol, roedd yn fwriad yn y cylchoedd aristocrataidd. Heddiw, mae'r bra wedi dod yn anghenraid cymdeithasol sy'n mynd yn groes i natur.

Breasts yn brydferth

Mae'ch bronnau'n hollol berffaith ac maen nhw'n iawn i chi. Mae pob math o fysiau yn brydferth. Mae'r fron yn newid ei siâp a'i faint yn dibynnu ar symbyliadau allanol a mewnol. Mae hynny'n iawn. Mae rhai dynion fel bust mawr, mae gan eraill bust llai yn lle hynny, ac mae eraill efallai yn fawr iawn. Beth bynnag yw maint a siâp, mae'ch bronnau'n berffaith iawn. Cariad eich bronnau! Mae ganddynt bŵer aruthrol ac maent yn ffynhonnell pŵer a chudd-wybodaeth wych - maent yn hollol anhygoel!

Yn Mongolia, mae'n arferol pe bai plentyn yn teimlo'n anfodlon ac yn gwisgo, mae'r menywod yn bresennol yn gwisgo eu crys ac yn dechrau dawnsio gyda'u bronnau. Maent yn neidio'n hwyliog, mae'r plentyn yn soothes ac yn edrych yn rhyfeddu gyda brwdfrydedd. Mae pawb yn chwerthin ar eu bronnau busting - gan gynnwys mam, nain, taid, ...! Chwerthin a chariad eich bronnau. Maent yn anhygoel.

Merched, taflu ein pres a dathlu eu bronnau hardd!

Bra

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Merched - Gollwng eich bra a dathlu'ch bronnau"

  • Václav yn dweud:

    Mae'r erthygl yn braf iawn ac yn cydymdeimlo â hi :) Rwy'n gweld y broblem yn bersonol gyda fy mhartner sydd wedi (cael) maint y fron 100 G yn anodd iawn i fynd oddi wrth ei bra. Dyma'r dewis i fynd yma bra roedd yn anodd ac roedd yn fwy neu lai yn unig ar y rhwyd ​​oherwydd bod cyfartaledd y deliwr prif ffrwd yn rhywle arall. Ar ôl cwympo, mae'n well, a chredaf ei bod hi'n braf iawn i fenyw fod yn "rhydd".

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Mae erthygl wych Suenei..i yn fron i fenywod yn perthyn i'r Gymdeithas Cosmig.
    Rwy'n credu bod menywod yn rhy emancipated, sy'n niweidio, oherwydd bod popeth yn ormod.
    Efallai y dylwn fod wedi rhoi enghraifft iddynt o ddynion a dweud wrthynt "felly yn gwrando ar ferched, rydym i gyd ar un Ddaear"

Ad a Ateb