Mae Hanes Gwaharddedig y ddynoliaeth yn cuddio'r ateb i "Erthygl ar goll" (2.díl)

19899x 10. 06. 2020 Darllenwyr 2

Mae'r llinellau canlynol yn crynhoi ffurfiad ein system solar yn ôl yr epig Sumerian Enuma Elish. Yn y testunau, a luniwyd fel alegorïau o'r rhyfelwyr nefol, gwelwn y deg planed sy'n ffurfio ein system solar.

(rydym yn argymell darllen yn gyntaf Rhan 1 o'r erthygl, yna parhewch â'r gwaith hwn)

Tarddiad y Ddaear

Yn wreiddiol dim ond rhan o blaned fwy o'r enw Tiamut oedd y ddaear. Wedi hynny, tarodd Nibiru yn ystod ffurfiant orbit. Gadawodd y gwrthdrawiad hwn lawer o weddillion y ffurfiwyd y Ddaear ohono ynghyd â'r gwregys asteroid. Yn ystod y trychineb hwn, roedd y lleuad Nibirian hefyd yn cofleidio'r mater gan drawsnewid ei hun yn Ddaear. Mae damcaniaeth panspermia ar hap yn awgrymu bod hadau byw wedi mudo i'r Ddaear gyda'r trychineb hwn.

Mae epig creu Sumerian yn disgrifio planed arall yn ein system solar, planed gartref Annunaki Nibiru, sydd y tu ôl i Plwton yn orbit yr Haul.

Lleolodd Robert S. Harrington, pennaeth Arsyllfa Forwrol yr IRAS yn yr UD, gorff planedol mawr gydag offer lloeren is-goch gan achosi amrywiadau yn orbitau Wranws ​​a Neifion. Cyflwynodd yr IRAS ganlyniadau arsylwad sydd, heb amheuaeth, yn lleoli corrach brown o faint pedair gwaith. Mae Harrington a Van Flandern o'r Arsyllfa Forwrol wedi cyhoeddi eu canfyddiadau a'u barn am ddarganfod degfed blaned ein system solar a hyd yn oed ei galw'n blaned y tresbaswyr.

Harrington a Sitchin

Cyfarfu Harrington â Sitchin i gymharu canfyddiadau IRAS â'r epig creu Babylonian, Enuma elish. Gan gymryd i ystyriaeth ganfyddiadau'r IRAS a gyhoeddwyd, cytunodd stilwyr gofod eraill fel Pioneer 10 ac 11, Voyager, mai Nibiru ydoedd. Byddai taith y 10fed planed Nibiru-maint rhwng Mars ac Ipiter yn sicr yn cael effaith amlwg bob 3600 mlynedd.

O ystyried hyn, mae'n debygol iawn y gall taith Nibiru fod yn ganlyniad i symudiadau a gwrthdroadau'r polion, newidiadau yn cylchdroi echel y Ddaear, a pheryglon posibl o feteors a malurion gofod i'r gwregys asteroid tuag at y perimedr.

A allai blynyddoedd Xnumx o gylchrediad Nibiru fod yn achos y trychinebau mawr a grybwyllwyd mewn testunau hynafol?

Daethpwyd o hyd i nifer o wrthrychau anarferol ledled y byd sy'n ymddangos fel pe baent yn gwrthdaro â gwybodaeth a galluoedd gwareiddiadau cyfoes. Gallwn enwi, er enghraifft, hieroglyffau o Deml yr Aifft Abydos, brasluniau o daflegrau, awyrennau, llongau tanfor neu hyd yn oed hofrenyddion modern. Gallwn hefyd grybwyll canfyddiad batri Irac, gwaith carreg ac adeiladu cywir gan ddefnyddio cerrig megalithig. Pam wnaeth y bobl hyn ddewis y deunyddiau mwyaf heriol o'r holl ddeunyddiau sydd ar gael? Blociau enfawr mil-dunnell. Mae canfyddiadau o bob cwr o'r byd yn cynnwys modelau awyrennau, temlau solar a lleuad hynod soffistigedig sy'n adlewyrchu'r solstice neu'r equinox, ac mae degau o filoedd o fodau blaengar sy'n dysgu technoleg gwareiddiad i bobl frodorol yn pwyntio at bresenoldeb Anunnaki ar y Ddaear.

A allai blynyddoedd Xnumx o gylchrediad Nibiru fod yn achos y trychinebau mawr a grybwyllwyd mewn testunau hynafol?

Helpodd Sitchin i ledaenu cofnodion Sumerian o'r Anunnaki ledled y byd. Cymerodd fwy na XNUM mlynedd i dderbyn y wybodaeth hon. Mae tablau'n cael eu digido ar hyn o bryd. [100] Mae'n bwysig nodi bod y Sumerian Flood wedi cael ei gopïo a'i olygu yn Genesis, a ysgrifennwyd gan glerigion Hebraeg a gynhaliwyd mewn caethiwed Babilonaidd a chael mynediad at wir stori y Llifogydd Mawr. Roedden nhw eisiau cysoni Enlal fel ei hen dduw hynafol. Yn y pen draw, fodd bynnag, roedd ofn Enlil arnynt. Pennod Chwech o Genesis yn y Torah Story Yn Disgrifio Cefndir y Llifogydd Mawr heb sôn am aelodau eraill o Gyngor Anunnaki

Duw Wrath = Enlil

Yn ôl cofnodion Sumerian, mewn gwirionedd roedd y "Duw" o ddicter Cristnogol "Genesis" mewn gwirionedd yn Frenin Anunnaki o'r enw Enlil, a gollodd ddiddordeb mewn creu'r rhywogaethau dynol a neilltuwyd i'w frawd Enki. Roedd Enlil yn ofni twf y boblogaeth ddynol a gwrthryfel posibl, felly gorchmynnodd ddinistrio'r hil ddynol trwy glefyd a thrychinebau naturiol.

Edrychwch ar y mwclis sy'n cael eu gwisgo gan Anunnaki am filoedd o flynyddoedd cyn croeshoeliad Crist. - Beth mae hynny'n ei awgrymu?

Genesis 6: 1-8 Pan ddechreuodd y ddynoliaeth ar y ddaear luosi a merched gael eu geni iddynt, gwelodd meibion ​​Duw pa mor brydferth oedd merched dyn, a chymerasant yr holl ferched a ddymunent. Yna dywedodd yr ARGLWYDD, "Ni fydd fy Ysbryd yn aros mewn dyn am byth - mae'n farwol wedi'r cyfan! Gadewch i'w fywyd bara dim ond cant ac ugain mlynedd. " Yn y dyddiau hynny, ac yn ddiweddarach, roedd cewri gwydn ar y ddaear. Daeth meibion ​​Duw at ferched dynion, a rhoddasant iddynt hwy. Dyna'r arwyr hynafol, y dynion enwog hynny. Mae'r Arglwydd wedi gweld drwg dynol ar y ddaear, ac mae'r holl feddyliau a wnânt yn eu calonnau'n ddrwg bob dydd. Roedd yr ARGLWYDD wedi edifarhau ei fod wedi gwneud dyn, ac wedi ei gythruddo yn ei galon. Ar y pryd, meddai, "Mae'r dyn yr wyf wedi ei greu yn cael ei ysgubo i ffwrdd o wyneb y ddaear, a gyda hi wartheg, fermin bach ac adar nefol! Mae'n ddrwg gennyf fy mod wedi eu gwneud. "

Ond cafodd Noa ffafr yn yr ARGLWYDD. Ni chreodd Enlil (Duw yn Llyfr Hebraeg Genesis) ddyn. Roedd ei llysfrawd Enki a'u chwaer Ninmah yn ymwneud llawer mwy ag addasiadau genetig, fel y'u cofnodwyd yn yr epig am Atrachasis, a ragflaenodd Genesis o flynyddoedd 1700. Dywedir bod Enlil wedi difetha'r ddynoliaeth oherwydd ei sŵn cyson. Er bod y cymhelliad hwn yn ymddangos yn fach i ni, mae'n rhaid i ni ystyried yr elyniaeth rhwng Enlil ac Enki. Felly roedd yn rhaid i ddifa dur dur wneud gyda'r ffaith bod Enkim wedi creu Homo sapiens ac felly gallai o bosibl wrthwynebu Enlil. Gan fod Enlil yn awdur anhysbys o'r Beibl, gwyrdrodd y gwirionedd o'i blaid.

Yn ogystal, ymddangosodd "coeden gwybodaeth dda a drwg", "ffrwyth gwaharddedig", yn ninas Eridu, sylfaen Enki, ac mae Enlil (AKA Jehofah / Duw) yn dweud wrth Adapo (Adam) yng Ngardd Eden o Eridu, os yw'n bwyta ffrwythau, mae'n marw. Mae Enki yn gwrthwynebu'r celwydd hwn ac yn dweud wrth Adape na fydd yn sicr yn marw, ond yn hytrach yn dod yn "un ohonom, duwiau". Felly mae'n ymddangos bod gan y goeden hon effaith drawsnewidiol ar ymwybyddiaeth ddynol. Beth bynnag, mae Enki yn dweud y gwir ac yn cael ei demonized a'i symboleiddio fel neidr, tra bo Enlil yn gorwedd ac yn datgan ei hun yn Dduw. bwytawyd da a drwg.

Roedd yn ymwneud â rheoli mynediad at yr ymwybyddiaeth uwch gwrthododd Enlil. Roedd y ddynoliaeth yn greadigrwydd balch Enki, ac fe addawodd fod hyn wedi helpu'r Anunnaki i weithio gydag aur. Fodd bynnag, dywedodd Enlil ei fod wedi blino ar sŵn dynol ac yn mynnu bod Enki yn anfon afiechydon i ansefydlogi'r ddynoliaeth. Wrth gwrs, roedd Enki yn gwrthwynebu her o'r fath ac yn cynnig amddiffyniad i ddynoliaeth. Parhaodd Enlil â'i ymdrechion i ladd Homo sapiens a dioddef cyfog, cur pen a chlefydau eraill. [7] I orffen diflaniad dyn, gorchmynnodd Enlil i Enki wneud i'r byd suddo. Gwrthododd Enki wneud hynny, gan gynyddu'r gelyniaeth rhwng y ddau frawd. Er bod gan yr Anunnaki y modd technolegol i ddylanwadu ar y tywydd, nid yw'n glir a achoswyd llifogydd y byd gan eu hymdrechion neu eu grymoedd disgyrchiant a achoswyd gan dreigl Nibiru ar ôl 3600 mlynedd. Waeth beth oedd yr achos, enillodd Enlil ei swydd a sylweddolodd ei bŵer. Felly, y gydberthynas rhwng yr Hen Destament Dduw Wrath ac eiddo hiliol Enlil.

Cyn symud y polion, rhybuddiodd Enki un o'i feibion, Ziusudra, am y drychineb sydd i ddod, a'i helpu i adeiladu llong ar ben y mynydd. Cymerwyd stori Noa o gofnodion Sumerian. Penderfynodd Enki newid y felltith i osgoi'r trychineb dŵr sydd ar ddod a dweud wrth ei fab, Atrachasis, am adeiladu llong, ac yna ei helpu i fynd â hi i Fynydd Ararat. Mae'n bwysig nodi bod y syniad o guddio sawl rhywogaeth ar y llong yn anghywir. Dim ond eu DNA a gadwyd. Felly mae Atrachasis yn Noah Beiblaidd a Ninmah yn ddiweddarach yn cael ei alw'n "Isis" yn yr hen Aifft.

Adeiladwyr pobl

Yn ôl cofnodion Sumerian, un o feibion ​​Enki, Thoth, oedd crëwr ac eiriolwr allweddol y ddynoliaeth fel "Meibion ​​Duw." Y Ddaear.

Gall un ddarllen Emerald Plates i gael syniad o'r wybodaeth ynni uwch oedd gan Thoth. Wrth i'w gaduceus ffon brofi, roedd hefyd yn adnabod geneteg. Mae Lawrence Gardner yn ysgrifennu yn ei lyfr The Genesis of the Grail Kings am ystyr y symbol hynafol sy'n gysylltiedig â Thoth. Roedd gwybodaeth am egni, mater, ac epiffhysis dynol yn chwarae fel swyddogaeth ymwybyddiaeth ddynol sy'n gysylltiedig â DNA.

Cyn symud y polion, rhybuddiodd Enki un o'i feibion, Ziusudra, am y drychineb sydd i ddod, a'i helpu i adeiladu llong ar ben y mynydd. Cymerwyd stori Noa o gofnodion Sumerian.

Dyluniodd Enki weithwyr cyntefig â galluoedd gwyddonol iawn: mapio swyddogaethol genetig gyda chorff dynol ac egni a gyfansoddwyd o 7 chakras. Mae Chakras yn darparu mynediad at ddulliau esblygol sy'n caniatáu i'r ddynoliaeth barhau ar y llwybr o ehangu ymwybodol. Dyluniwyd y saith lefel ynni meintiol hyn yn fwriadol gan Enki i roi rhyngwyneb i'r ddynoliaeth ar gyfer datblygu ymwybyddiaeth yn y dyfodol. Nid oedd Enki fel petai'n hoffi'r cysyniad o gaethwasiaeth yn erbyn creu gweithiwr cyntefig gyda photensial genetig dod yn un o'r duwiau. Ar gyfer yr Anunnaki, roedd mecanwaith esblygiad ymwybyddiaeth yn bwysig iawn.

A allai'r Stori Sumerian Fod yn Ateb?

Yn helaeth, yn fanwl ac yn ddadleuol - Mae'r epig a grëwyd gan y Sumerian yn gwrthwynebu damcaniaethau gwyddoniaeth modern ac athrawiaethau crefyddol heddiw, sy'n destun trafodaethau ansefydlog. Mae'r ysgrifau hynafol hyn yn ein helpu i ehangu ein gwybodaeth am darddiad dynolryw, ac ar yr un pryd yn cwestiynu'r rhagdybiaethau sydd eisoes wedi'u sefydlu o'r Beibl. Gall damcaniaeth gofodwyr hynafol brofi credoau mwyafrif gan fod diwylliant traddodiadol yn rhwystro dealltwriaeth o fodau allfydol… beth bynnag, ni ellir gwadu dirgelwch arloesedd Sumer.

Toth

Nid yw'r dirgelwch mwyaf o esblygiad dynol wedi'i ddatrys eto - naid wyrthiol o Homo-erectus i Homo-sapiens. Fodd bynnag, mae'r Sumerians yn cynnig esboniadau gwyddonol manwl ar y mater hwn.

Dylai'r ffaith bod llawer o ddiwylliannau cynhenid ​​ledled y byd wedi adeiladu henebion, fel addoliad nefol, a llawer o straeon tebyg am "dduwiau" yn dod i lawr o "nefoedd" gynnig y cwestiwn o bresenoldeb allfydol yn y presennol. Mae cydberthynas arbennig iawn rhwng y straeon hyn a sylfaen wybodaeth diwylliannau hynafol, a rhwng y llinell amser y mae'r gwareiddiadau hyn wedi ennill dealltwriaeth ddyfnach o sêr-ddewiniaeth, technoleg, bioleg ac ysbrydolrwydd. Meysydd nad ydym ond wedi'u deall yn y canrifoedd diwethaf.

Historie

Mae cofnodion Sumerian yn dal i fod yn un o gasgliadau pwysicaf hanes dynol hyd heddiw. Gyda dadansoddiad priodol, mae'r ysgrifau hyn yn cynnig nid yn unig olwg ar ein dechreuadau gostyngedig, ond hefyd yn dod ag atebion i'n tynged yn y pen draw fel bodau dynol.

Awgrym ar gyfer llyfrau o Escape Bydysawd Suenee:

Disgrifiad o'r Llyfr Hellmut Brunner: Llyfrau Doeth yr Eifftiaid Hynafol

Mae doethineb bywyd hynafol yr Aifft yn seiliedig ar filoedd o flynyddoedd o brofiad, ac eto nid yw wedi colli unrhyw berthnasedd. Rydym bob amser yr un bobl, waeth pa botensial technegol sydd gennym ar hyn o bryd, oherwydd rydym hefyd am fod yn llwyddiannus, yn ddoeth, yn iach ac yn hapus.

Mae'r Eifftiaid yn dweud wrthym o dywod y mileniwm cynnar sut y dylem drefnu ein bywydau heddiw er mwyn gwrthsefyll ein hymdrechion heb y drafferth a'r camgymeriadau diangen. Yn ôl credoau hynafol yr Aifft, nid yw'n ddoeth rhoi rhwystrau yn y ffordd o fyw sy'n crwydro, neu hyd yn oed i geisio camymddwyn yn fwriadol, pan fydd pob achos o dorri deddfau bywyd yn arwain yn ddial at ddial angheuol a chanlyniad bywyd trasig. Mae'r hen Eifftiaid a ninnau wedi ein rhwymo gan yr awydd i wybod ystyr bywyd, i gyflawni hapusrwydd ac i gyflawni ein tynged. Er enghraifft, mae King Amenemhet, neu'r Menena doeth, yn dweud wrthym am ei fab, Pai-Irim, a llawer o ddynion nodedig eraill o hynafiaeth yr Aifft. Mae cariad a heddwch y galon yn well na dicter, maen nhw'n dweud wrth y darllenydd Tsiec cyfoes. Y proffesiwn Eifftolegydd a nodwyd yn yr Almaen. Dr. Hellmut Brunner.

Hellmut Brunner: Llyfrau Doeth yr Eifftiaid Hynafol

Hanes gwaharddedig y ddynoliaeth

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb