Mae Hanes Gwaharddedig y ddynoliaeth yn cuddio'r ateb i "Erthygl ar goll" (1.díl)

13620x 24. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae'n debyg mai hwn yw'r drymiau mwyaf cymhleth o bob oed, llinell amser sy'n dod â rhai o'r dogmas mwyaf heddiw (boed yn wyddonol neu'n ddiwinyddol) yn ryfel cydfuddiannol a digyfnewid. Hanes gwareiddiad dynol ac esblygiad. Byddai'r rhan fwyaf ohonyn nhw heddiw yn gwrthbrofi stori Gristnogol Genesis, gan ystyried ei fod yn ddameg ffuglennol, yn llawn ffantasi a lol.

Mae Cynigwyr enwog o Esblygiad neu Theori Dethol Naturiol, fel Richard Dawkins, yn ceisio anfri damcaniaeth creadigrwydd, hyd yn oed os ydynt yn dibynnu ar esblygiad gwyddonol lle nad oes digon o wybodaeth i esbonio ein naid o Homo-erectus (ein cyndeidiau) i Homo-sapiens (dyn modern). Erthygl ar goll - ein dryswch mwyaf.

Theori arall

Y dyddiau hyn, mae llawer o ddamcaniaethau amgen sy'n esbonio esblygiad cyflym y ddynoliaeth. Efallai mai damcaniaeth paleoastronautics yw'r un mwyaf dadleuol. Mae'r ddamcaniaeth hon yn cyflwyno ymchwilwyr yn ôl i Mesopotamia hynafol y Dwyrain Canol, crud gwareiddiad. Tablau Lletem Sumerian, a ddarganfuwyd yn 17. ganrif, yn rhoi dealltwriaeth newydd i ni o'n hanes. Mae'r wybodaeth hon sydd wedi ei hanghofio yn cyrraedd y bobl yn araf ac yn dechrau ymddangos yn y darllediad o Sianeli Darganfod Teledu a Hanes. Fe ddechreuodd degawdau i archeolegwyr ddehongli'r iaith gymhleth hon, ond yn ffodus gallwn yn awr ddangos y sgript hynafol hon i'r cyhoedd.

Yn yr hen amser, a wnaethant ymweld â bodau allfydol a "sefydlodd" ddynoliaeth gyfoes?

Yn yr hen amser, a wnaethant ymweld â bodau allfydol a "sefydlodd" ddynoliaeth gyfoes?

Mae mynediad at ysgrifau megis Llyfr Enoch, Efengyl Nag Hamadi, Llyfr y Jiwbilî, a thestunau hanesyddol eraill yn ein helpu i ehangu ein gwybodaeth am ysgrifeniadau canonaidd o'r Beibl; Mae llawer o'r dogfennau hyn yn rhagflaenu'r Beibl ers miloedd o flynyddoedd, gan ddod â'r cwestiwn o darddiad a dylanwadau ei straeon adnabyddus i'r amlwg, sy'n cael effaith enfawr ar feddwl y Gorllewin. Byddai llawer yn synnu o weld mai'r arwr mytholegol oedd y brenin Sumerian mewn gwirionedd. Yn yr epig Gilgamesh, yn un o'r straeon mwyaf adnabyddus am frenin dinas Umerk Sumerian, ymwelodd y brenin â Noa a dweud wrtho am y cataclysm sydd ar ddod, sef llifogydd mawr.

Yn anffodus, mae ariannu ymchwil archeolegol cynnar wedi bod dan oruchwyliaeth ac arweiniad llym awdurdodau eglwysig, yn enwedig yr Eglwys Gatholig. Dim ond yr ymchwil archeolegol a gefnogodd y stori a ddywedwyd yn y Beibl Canonaidd, a sefydlwyd gan yr un sefydliad yng Nghyngor Nicaea, 343 CE, a ganiatawyd i ariannu. Diolch i anwybodaeth y rhan fwyaf o bobl, roedd y dasg o gydnabod y gwir yn aml yn cael ei dirprwyo i'r awdurdodau ar y pryd. Yn ffodus, mae lledaeniad gwybodaeth a gwybodaeth drwy'r Rhyngrwyd bellach allan o reolaeth. Mae'r pŵer bellach yn ein dwylo ni, ac mae ymdrechion cyn-ysgolheigion yn cael eu lledaenu o'r diwedd i'r byd.

Mae'r Forbidden History of Mankind: Earthen Tables, dyddiedig 2000 o flynyddoedd cyn y Beibl canonaidd, o'r Mesopotamia hynafol, yn adrodd hanes yr Anunnaki - y math o ddynoliaethau a ddaeth i'r Ddaear mewn llongau sy'n hedfan ac a addaswyd yn enetig yr hil ddynol

Dinas Urmer o Ur

Os ydym yn sylweddoli nad oedd Duw o Hen Destament yr ARGLWYDD yn ddim heblaw duw lleol y ddinas Sumeriaidd Ur, Enlil, datgelir y gwir. Addolwyd Enlil a'i berthnasau amrywiol fel duwiau mewn nifer o demlau o Ninefe i Ashshur i'r ddinas Sumeraidd yn Ur. Roedd ei frawd Enki a'i blant Nannar and Innana hefyd yn cael temlau mewn safleoedd diwylliannol a busnes mawr. Yn bwysicach, ni wnaeth Enlil weithredu ar ei phen ei hun, ond yn hytrach mewn cymuned o'r enw Anunnaki.

Mae Enlil a'i frawd Enki yn cael eu crybwyll yn llyfr Genesis ac ar fyrddau clai hŷn hyd yn oed fel cyfranogwyr mewn arbrofion genetig sy'n arwain at greu gweithiwr cyntefig, Homo sapiens. Mae cofnodion Sumerian yn datgelu na chafodd "Adam" ac "Eve" eu creu gan "Duw," ond wedi'u haddasu'n enetig gan fodau allfydol uwch, o'r enw Anunnaki.

Mae cofnodion Sumerian yn datgelu na chafodd "Adam" ac "Eve" eu creu gan "Duw", ond eu haddasu'n enetig gan fodau allfydol uwch, o'r enw Anunnaki

Mae hyn i'w weld mewn treialon clinigol y mae eu canlyniadau'n nodweddiadol o'r hil ddynol ac a arweiniodd at enedigaeth "Adam". Cynhaliwyd yr arbrawf mewn labordy Affricanaidd o dan arweiniad hanner-brodyr a chwiorydd Enlil. Mae cofnodion hanesyddol hyd yn oed yn cyfeirio at wyddonydd a oedd â'r wybodaeth angenrheidiol i drafod pynciau fel peirianneg enetig yn ffynonellau'r hen flynyddoedd 5000. Ymhellach, yn y cofnodion hyn, disgrifir creu dyn yn fanwl ac yn ystyrlon o gymharu â'r disgrifiad yn y Beibl, er bod y dadleuon mewn sawl achos yn ategu ei gilydd.

Noe

Gallai hyn hefyd esbonio oedran Noa, yr honnwyd iddo fod yn 600 am flynyddoedd pan suddodd y byd. Yn ôl y Beibl, Noa oedd mab y "duw." A allai ei dad fod yn "dduwiol" bod yn wirioneddol allfydol a roddodd hirhoedledd iddo?

Ymddangosodd llawer o dduwiau yng nghofnodion hynafol Sumerian ac Aifft o dan wahanol enwau (a elwir hefyd yn enwau AKA). Er enghraifft, gelwid Akkadian god Sin hefyd yn dduw lleuad Nannar, mab Enlil. Roedd ei chwaer, Inanna, hefyd yn gwisgo symbol cilgant ac roedd ganddo demlau ledled Mesopotamia. Roedd yr Akkadian yn cael eu galw'n Ishtar.

Yn ddiddorol, roedd llawer o dduwiau o ddiwylliannau eraill, fel Groegiaid ac Eifftiaid, mewn gwirionedd yn fersiynau amgen o'r "duwiau" gwreiddiol o Sumerian. Yn wir, y dduwies Ishtar o'r Aifft oedd y dduwies Sumeriaidd Inanna, aelod uchel ei bri yn yr Anunnaki, yn ôl testunau Sumerian.

Roedd yr hanesydd Groegaidd, Herodotus, o'r Ynysoedd ianonaidd, yn byw yn 5. ganrif CC; rhannodd gwareiddiad yr Aifft yn dair dynasties ac mae ei fodel yn dal i gael ei ddefnyddio gan Egyptologists. Mae'r offeiriad a'r hanesydd o'r Aifft, Mantheo, yn cytuno â'r tair dynasties, ond yn ychwanegu un llinach atyn nhw, dan reolaeth y "duwiau" eu hunain. Dywed fod y llinach duwiau gyntaf yn yr Aifft yn rheoli blynyddoedd 12 300 [1]. Mae'n ddiddorol nodi bod Enki wedi cael ei neilltuo i ranbarth yr Aifft ac Affrica gan ei dad Anu tua 3760 CC. neu'n gynharach. Dyna pam mae'r calendr Iddewig, sy'n dyddio'n ôl i ddinas Nippur Sumerian, hefyd yn dechrau yn 3760 BC.

Golygfa o system yr haul

Honnodd y Sumeriaid fod pob agwedd ar wareiddiad yn dangos iddynt duwiau addoli yn y temlau o Mesopotamia. Roedd gwybodaeth fanwl o orbit y Ddaear, yr echelin tilt, y siâp sfferig ac ymddygiad cysefin ei gytgord yn hysbys i'r duwiau Sumeraidd, yn ogystal â chreu'r Sidydd.

Roedd gelyniaeth rhwng y ddau frawd brenhinol Anunnaki, gan achosi rhyfeloedd hynafol, y cyfeirir atynt yn aml fel "rhyfeloedd mawr yn y nefoedd" mewn dogma Cristnogol.

Roedd gwybodaeth fanwl y Sumeriaid yn cyferbynnu â barnau diweddarach o Ewrop Ewrop. Roedd gwyddonwyr ac awdurdodau eglwysig Ewropeaidd yn gwrthddweud a oedd y Ddaear yn un crwn neu fflat, tra bod gan y Sumeriaid wybodaeth gynyddol mewn meysydd fel mathemateg, meteleg, a deddfwriaeth y gallent ei defnyddio'n ymarferol ar ffurf nifer o ddyfeisiadau.

Mae'r gydberthynas rhwng yr Hen Destament a'r duw Sumerian yn amlwg; Gellir adnabod duw Sumerian storm Enlala gyda duw yr Hen Destament o ddicter ac dial. Os oes anghydfodau am wirioneddau crefyddol rhwng y lluoedd arfog sy'n rheoli neu'r grym mawr a'r diwylliant a drechwyd, cyfeirir at gredoau y diwylliant hwn fel rhai paganaidd neu ddibwys. Enghreifftiau o hyn yw'r gwrthdaro parhaus rhwng carfanau crefyddol sy'n cynrychioli Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islam yn y Dwyrain Canol yng ngwlad hynafol Canaan ger Mediddo Mountain, sydd wedi'i leoli i'r de o Israel. Mae brwydro yn erbyn carfanau sy'n dod o Sumer yn dal i wrthdaro.

Zecharia Sitchin

Mae dilynwyr Enlil, duw yr Hen Destament AKA Yahweh, yn dal i gystadlu â dilynwyr Enki am oruchafiaeth y Ddaear. A all y gwrthdaro dros Iran, Irac, Syria ac Israel fod yn ganlyniad y rhyfeloedd hynafol a ddigwyddodd rhwng Enlil ac Enki a'u disgynyddion fel y disgrifiwyd yn "Rhyfel Duwiau a Phobl" gan Zecharia Sitchin? Yn ôl sumerolegwyr, mae'r term AN.UNNA.KI yn cael ei ddehongli'n llythrennol fel "o'r nef i'r ddaear". Mae'n werth sôn am y cysylltiad rhwng y term “nefoedd” â blaned o'r enw Nibiru, fel y'i disgrifir yn fanwl yn llyfr Sitchin “The Twelfth Planet”.

Ar sail y rhestr o ffigurau a gyflwynwyd yn y ffynonellau Mesopotamaidd fel "duw", rydym hefyd yn gwybod mai Anu, tad dau ffigwr allweddol, hanner brodyr Enlil ac Enki, oedd cadeirydd y cyngor Anunnaki 12 aelod. Mae NI.BI.RU yn cynnwys y lletem ddigidol wedi'i theipio yn Unicode fel 1224C, 12249, a 12292. Mae dehongliad mwy manwl o'r gair Anunnaki felly: Y rhai a ddaeth neu a anfonwyd i'r Ddaear ar ran Anua.

Nibiru

Mae delwedd y blaned Nibiru i'r gair nef a ddefnyddir yn y Beibl yn fanylder pwysig wrth i ni archwilio gweddïau fel "Ein Tad, sydd yn y nefoedd ...". Mae hyn yn dod â goleuni newydd i mewn i bwy oedd y Tad yn y nefoedd mewn gwirionedd. Anua (rheolwr yr Anunnaki a'r Tad Enil ac Enki). Felly roedd yn rhaid i weddïau ddod o blant alltraeth Anu. Felly pam wnaeth Anunnaki o Nibiru ddisgyn ar y Ddaear? Yn ôl Sitchin ac awduron eraill, roedd Nibiru y tu ôl i Plwton ar orbit eliptig ein system solar.

IRAS

Yn ôl mapiau ac adroddiadau Sumerian, Dr. Harrington o Arsyllfa Llynges IRAS yn 1983 yn blaned fawr y tu ôl i Plwton, lle mae'r Sumeriaid yn disgrifio Nibiru. [8] Yn fyr, mae planed cartref Anunnaki yn bodoli ac yn mynd i mewn i'r awyren 1400. Nid yw cyrff o'r enw corrachod brown, fel y gwyddom, yn derbyn cymaint o olau'r haul ag y mae tymheredd yr wyneb yn ei ganiatáu. Crëwyd yr atmosffer yn Nibiru naill ai yn artiffisial neu o nwyon a thrwy ryddhau stêm o ffynonellau geothermol. Yn ôl llinell amser 6 a gyhoeddwyd gan Sitch, roedd teithiau hedfan i Nibiru wedi diflannu o amgylch 450 000 oherwydd amodau atmosfferig dirywiol ac yn cynyddu'n raddol amlygiad ymbelydredd, yn enwedig ger perimedr. Aeth un o arweinwyr Nibiru ar daith a glanio ar y Ddaear, lle cafodd hyd i bentyrrau o aur. Gyda gwybodaeth dechnolegol uwch, gallai'r Anunnaki achub yr atmosffer yn Nibiru trwy wasgaru gronynnau aur ïoneiddiedig.

"Coeden Bywyd", nodwch y symbol ar ben y bwrdd, y gwrthrych sy'n atgoffa Eifftiaid yr haul a ddarlunnir. Mae gan y symbol hynafol nifer o ystyron damcaniaethol, gan gynnwys yr Haul, a throsglwyddwyd gwybodaeth unigryw i'r teulu brenhinol ers miloedd o flynyddoedd.

Mae Anu a'i meibion ​​Enili ac Enki hefyd wedi cychwyn ar y Ddaear am aur. Fodd bynnag, oherwydd y gystadleuaeth rhwng y meibion, cadwodd Enil ac Enki bellter digonol. Yn ôl cyfraith etifeddiaeth Nibir, Enlil, fel mab Anu a'i chwaer, oedd yr etifedd cyfiawn.

Roedd Enki hefyd yn fab i Anu, ond nid oedd ei fam yn waed brenhinol. Etifeddir gwybodaeth enetig mitochondriaidd gan y fam yn unig. Nid yw dynion yn pasio'r offer genetig hwn. Gorchfygodd Enki aur yn Affrica, Enlil yn Mesopotamia, ac wyres Inanna yn Nyffryn Indus. Cynhaliwyd yr adran hon yn 3760 BC

Er mwyn cynyddu effeithlonrwydd mwyngloddio aur, daeth uwch aelodau o'r Anunnaki â nifer o is-gynorthwywyr (a elwir yn Watchers neu Igigi). Roedd y rhain, ar ôl peth amser, wedi gwrthdaro yn erbyn amodau cynyddol caethwasiaeth yn erbyn yr Anunnaki. Fe wnaeth y gwrthryfel orfodi'r Anunnaki i greu bod hybrid, sef gweithiwr cyntefig a fyddai'n cymryd lle'r cloddwyr aur Igigi. Hwn oedd Homo-sapiens.

Awgrym ar gyfer llyfrau o Escape Bydysawd Suenee:

Disgrifiad o'r Llyfr Chris H. Hardy: Rhyfel yr Anunnakes

Mae'r awdur yn cynnig golwg i'r darllenydd ar y berthynas rhyngddynt duwiau'r Anunnakas a dynoliaeth a sut mae eu datblygiad wedi digwydd. Yn seiliedig ar y wybodaeth hon, mae'n archwilio'r trafferthion pŵer a dorrodd allan rhyngddynt. Mae'n debyg mai chi oedd yr un cyntaf rhyfel niwclear ar ein planed. Lansio arfau niwcleara ddigwyddodd yn ystod Yr Ail Ryfel Byd, nid dyma'r tro cyntaf iddo gael ei hawlio. Mae pobl wedi gweld rhyfel niwclear ychydig filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Conglfaen yr hawliadau hyn oedd gwaith Z. Sitchin, llyfr cyntaf Moses galwyd Genesis, bwrdd clai Sumeriaid hynafol. Yn olaf, ond nid lleiaf, mae'n dibynnu ar ganfyddiadau archeolegol prin fel sgerbydau ymbelydrol. Mae'n profi hynny Ymerodraeth Sumerian dinistrio ymosodiad niwcleara oedd yn benllanw brwydrau pŵer.

Chris H. Hardy: Rhyfel yr Anunnakes

Disgrifiad o'r Llyfr Vladimír Liška a Václav Ryvola: Hanes Coll y ddynoliaeth

Mae awduron y llyfr hwn yn ceisio dod o hyd i atebion i gwestiynau am amseroedd y gorffennol. Mae eu damcaniaeth yn cynnig golwg anghonfensiynol o'r chwedlonol gorffennol dynoliaethmae hynny'n llawn dirgelwch a dirgelwch, fel adlewyrchiad o realiti hynafol.

Roedd yn fyd-eang cataclysm achos difodiant gwareiddiad yn gweithredu ar y Ddaear cyn blynyddoedd 12 000 yn ôl ac a oedd diwylliant o'r fath mewn gwirionedd? Faint rydym ni'n ei wybod am y cyfnod dirgel wedi hynny llifogydd y byd? Mae'n bosibl hynny hynafiaeth diolch i ddylanwad bodau dynol a oedd â gwybodaeth a gwybodaeth wych a ddaeth yn ddiweddarach duwiau?

Vladimír Liška a Václav Ryvola: Hanes Coll y ddynoliaeth

Hanes gwaharddedig y ddynoliaeth

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb