Dirgelwch Hynafol Periw: Ffordd anhygoel yr Incas

19987x 03. 07. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Roedd cyflwr mwyaf y Byd Newydd, cyflwr yr Incas, yn bodoli ers dros dri chant o flynyddoedd. Ond roedd cyfnod yr Ymerodraeth, pan oedd yr Incas yn is-gyfrannol bron i holl ran orllewinol y cyfandir De America, yn para ychydig yn llai, tua wyth deg mlynedd.

Dros gyfnod mor fyr Inca a chynhyrchu destun cenhedloedd yn eu nifer helaeth o werthoedd deunydd unigryw. Mae'n anhygoel bod yn llythrennol o ddim byd, gan llwythau gwasgaredig, yn un o ymerodraethau mwyaf y gorffennol, sy'n rhuban cul yn ymestyn ar hyd arfordir dwyreiniol De America o bedair mil o cilomedr o lan y Cefnfor Tawel i'r llwyfandir uchel yr Andes, yn gorwedd yn ar uchder o bedair mil metr.

Nid oedd yr Incas, er nad oeddent yn gwybod olwyn neu haearn bryd hynny, wedi adeiladu adeiladau enfawr. Maent yn creu gwrthrychau celf moethus, y ffabrigau gorau, gan adael nifer o uglau aur. Maent yn cynaeafu cnydau mewn ardaloedd mynydd, lle roedd natur bob amser yn elyniaethus i ffermwyr.

Cafodd y rhan fwyaf o'r ddolen Inca, yn ogystal â'r rhai eu hunain, eu dinistrio gan y Sbaenwyr. Ond nid yw henebion pensaernïol arwyddocaol wedi dinistrio'n llwyr. Mae'r esiamplau o'u pensaernïaeth hynafol, sydd wedi'u cadw, nid yn unig yn ysbrydoli brwdfrydedd, ond hefyd yn rhoi nifer o gwestiynau anhydawdd bron cyn ymchwilwyr.

Heol Inca

Mae'r concwerwyr deheuol ail daith a arweinir gan Francisco Pizarro yn nyfnderoedd cyfandir heb ei archwilio ar gyfer y Sbaenwyr yn llwyddiannus iawn. Ar ôl gorymdaith jyngl gwyllt hir i chwilio am ysglyfaeth newydd o'i flaen yn ymddangos yn gynnar 1528 yn ddinas garreg fawr gyda Palasau a temlau hardd, porthladdoedd mawr fel pobl wedi gwisgo gyfoethog.

Roedd yn un o drefi Tumbes yn India. Roedd y rhai sy'n goncro yn arbennig yn syfrdanu'r llwybrau llydan, palmentog, yn ymestyn ymhobman rhwng y caeau a gynhelir.

Mae tiriogaeth byw gan y plant yr haul, gan fod y Incas galw eu hunain, yn cynnwys pedair rhan, a ddaeth yn sail ar gyfer y ddau is-adrannau gweinyddol y wladwriaeth, yn ogystal â'i enw swyddogol Tawantinsuyu (Kuchuan Tahuantinsuyo, nodedig), a oedd yn golygu "pedwar parti byd cyd-glo".

Roedd y pedwar talaith hyn yn gysylltiedig â'i gilydd a phob un ynghyd â chyfalaf dinas Cuzco yn ôl systemau ffyrdd. Roedd yr eiddo, a gontractiwyd gan y ffyrdd Inca, yn anhygoel iawn. Roedd ganddynt tua miliwn o gilometrau2. Er mwyn hyn, mae'n diriogaeth Periw cyfoes, rhan fawr o Colombia a Ecuador, bron i gyd o Bolivia, rhanbarthau gogleddol Chile a rhanbarth gogledd-orllewinol yr Ariannin. Tua hyd at dri deg mil cilomedr yw hyd cyfanswm llwybrau Tawantinsuyu, sy'n cael eu cadw o hyd.

Hanfodion rhwydwaith ffyrdd

Roedd sail rhwydwaith ffyrdd meibion ​​yr Haul yn cynnwys dau draffordd sy'n dominyddu. Y rhai hŷn o'r enw Tupa Nyan, y Llwybr Brenhinol. Dechreuodd yn Colombia, croesodd yr mynyddoedd Andean, gan groesi dros Cuzco, oddeutu pedair mil metr uwchben Llyn Titicaca, a mynd i'r tu mewn i Chile.

Yng ngwaith yr hanesydd 16. Pedro ganrif Cieza de León y gallwn ni ar y llwybr hwn i ddarllen fel a ganlyn: "Yr wyf yn tybio bod ers dechrau'r ddynoliaeth nid oes wedi bod yn enghraifft o'r fath o fawredd, fel yn y daith hon sy'n pasio drwy ddyffrynnoedd dwfn, mynyddoedd mawreddog, copaon eira, dros raeadrau, malurion roc a sir aruthrol chasms ".

Ysgrifennodd chronicler arall o'r cyfnod hwnnw: "... ni chafodd un o'r adeiladau mwyaf rhyfeddol o'r byd a ddywedodd yr awduron hynafol eu hadeiladu gyda chymaint o ymdrech a chost fel y ffyrdd hyn."

Ail brif rydweli yr ymerodraeth, sef yr un pryd y bu farw milwyr cyntaf Cusco, yn rhedeg ar hyd y cymoedd arfordirol am bellter o bedair mil cilomedr. Dechreuodd yn ninas porthladdoedd gogleddol Tumbes, gan groesi tiriogaeth lled-anialwch Costa, cerdded ar hyd arfordir Cefnfor y Môr Tawel i Chile, lle roedd yn uno â'r Llwybr Brenhinol.

Cafodd y draffordd hon ei enwi Huayna Capac-Nyan yn anrhydedd i'r Inca uchaf, a gwblhaodd ei adeiladu ychydig cyn y conquista, gan gansugio gwlad Tawantinsuyu "Elyri Ewropeaid".

Tupa Nyan

Prif rydweli Ymerodraeth Inca oedd Tupa Nyan, a oedd yn cysylltu y mynyddoedd gogledd a de i'r gogledd, yn cael ei ystyried fel ffordd hiraf y byd ar ddechrau ein canrif. Pe baem ni'n ei roi ar gyfandir Ewrop, byddai'n ei groesi o'r Iwerydd i Siberia. Rhyng-gysylltwyd â'r ddau brif drein hyn gan rwydwaith o ffyrdd ochr, ond dim ond olion un ar ddeg ohonynt a ganfuwyd.

Y mwyaf nodedig yw bod y ffordd mawreddog wedi'i chynllunio'n unig ar gyfer cerddwyr a chost cost anifeiliaid. Adeiladwyd priffyrdd unigryw gan Incas nad oeddent yn gwybod y beic ac yn defnyddio anifeiliaid cymharol fach fel lamas neu wagenni i gludo.

Yr unig ddull cludiant oedd bagiau llaw, ond dim ond yr Inca uchaf, aelodau'r teulu brenhinol, a rhai o fri uchel a swyddogion nodedig, oedd â hawl iddo. Dyluniwyd Lamy yn unig ar gyfer cludo costau.

Lleolwyd y "Zero Kilometer" o'r holl ffyrdd Staroperuanian yn Cuzco, "Rhufain" yr Incas, yn ei sgwâr sanctaidd sanctaidd. Roedd y symbol hwn o ganol y ddaear, o'r enw Capak Usno, yn slab garreg, sef yr Inca uchaf yn y seremonïau crefyddol pwysicaf.

Cafodd dinistrio'n ymwybodol y ffyrdd a'r pontydd ei ddehongli'n ddiamod gan gyfreithiau'r Inca fel gweithredu gelyniaethus, trosedd drwm yn haeddu y gosb fwyaf difrifol. Yn anorchfygol oedd yr hyn a elwir yn "llwgrwobrwyo", dyletswydd dyletswydd pan oedd yn rhaid i bob pwnc yr ymerodraeth weithio am naw deg diwrnod mewn adeiladau'r llywodraeth mewn blwyddyn. Yn gyntaf oll ar adeiladu ffyrdd, strydoedd a phontydd. Ar y pryd, daeth yn gwbl gyfrifol am ddeiet, dillad a llety gweithwyr a recriwtiwyd, yn aml gorfodi i weithio'r ddyletswydd hon i ffwrdd o'r cartref.

Nid oeddent yn rhoi'r gorau iddi cyn y gwastadeddau mynydd

Gall cyflawniadau trawiadol yr Incas wrth adeiladu'r ffyrdd gael eu hesbonio gan gyflawniad pedantig, bron yn gefnogol o bob dyletswydd a chan y mecanwaith wladwriaeth sefydledig. Er eu bod yn adeiladu'r llwybrau gan ddefnyddio'r offer mwyaf cyntefig, roedd y sefydliad gwaith perffaith yn rhagosod y "rhyfeddod ffordd" a grëwyd gan feibion ​​yr Haul. Ni stopiodd tawelwyr Tawantinsuyu o flaen y gwastadeddau mynydd, y llaid mwdlyd na'r anialwch poeth. Maent bob amser wedi dod o hyd i'r ateb technegol gorau posibl.

Ar uchder cwympo'r brigiau enfawr (yn Mount Salcantay, disgwylir i'r 5150 Huayna Capac Road (XNUMX) fod yn serth i lawr. Yng nghanol y gwlyptir, cododd y peirianwyr Staroperanian eu ffordd trwy daflu diciau yma.

Ym mhen tywod yr anialwch arfordirol, roedd yr Incas yn ffinio â'u llwybrau ar y ddwy ochr â chyrbau wedi'u gwneud â cherrig a oedd yn gwarchod y ffordd o adneuon tywodlyd. Buont yn helpu'r milwrol i gynnal y ffurfiad. Mae'r gronyn ganoloesol yn dweud wrthym sut yr oedd y ffordd Inca yn y cymoedd yn edrych:

"... o un ochr a'r llall, roedd y wal yn uwch na'r uchder arferol, roedd yr ardal gyfan yn lân ac yn gorwedd o dan y coed a blannwyd yn olynol, ac mae'r canghennau'n llawn ffrwythau wedi'u plygu o lawer o ffyrdd."

Roedd pobl a deithiodd ar hyd ffyrdd y Tawantinsuyu yn gallu gorffwys, bwyta a gwario'r noson yn y gorsafoedd yno. Roeddent yn bum milltir ar hugain ar wahân. Roedd ystafelloedd, stablau a warysau gyda chyflenwadau. Darparwyd trigolion y pentref-aylla agosaf gyda'u cynnwys a'u cyflenwadau.

Coridor tanddaearol Secret

Roedd meibion ​​yr Haul yn gallu adeiladu cyfathrebiadau tanddaearol hefyd. Mae coridor daearol cyfrinachol sy'n cysylltu'r brifddinas â charth Mark Muyuq yn gwasanaethu fel tystiolaeth. Fe'i lleolwyd yn y mynyddoedd uwchben Cuzco, ac mewn ffordd roedd hefyd yn brif staff milwrol y pennaeth wladwriaeth.

Roedd y llwybr zigzag o dan y ddaear hon yn cynnwys sawl coridor sy'n debyg i labyrinthau wedi'u tangio. Adeiladwyd strwythur cymhleth ac anghyffredin o'r fath yn achos ymosodiad gelyn. Yn y bygythiad bychan, rhoddodd rheolwyr Tawantinsuyu, ynghyd â'r Trysorlys, heb unrhyw rwystrau, i'r gaer anhygyrch. Mae'r gelynion, er eu bod yn llwyddo i dorri drwy'r twnnel, yn ôl pob tebyg yn rhannu, yn colli eu ffordd, ac yn crwydro yn anobeithiol. Yr union lwybr yn y labyrinth oedd y cyfrinach gyfrinachol, a dim ond y rheolwyr uchaf oedd yn ei wybod.

Fe wnaeth ffyrdd y diwylliannau chwarae rhan ym mywydau'r Incas, sy'n cyfateb i'w piawd gefnogol. Roedd gan bob taith seremonïol ei anrhagweladwy pensaernïol ei hun. Capacocha, roedd y "coronation road" yn arwain at ymyl Cuzca, i Mount Chukicancha.

Yn ei phen uchaf, daeth dau gant o blant a ddewiswyd yn ofalus, heb un man neu arwydd. Roedd y tywysog yn cyffwrdd â chroen glân y plant sawl gwaith, ac yna gallai reoli'r ymerodraeth. Dygwyd plant, narcotics cyffuriau, fel aberth i'r duwiau.

Yn ddiddorol yw llwybrau diwylliannau cyfrinachau meibion ​​yr Haul. Er enghraifft, twnnel ar gyfer ogofâu o dan y ddaear, wedi'u cerfio mewn creigiau ger y baddonau brenhinol (Tampu Mach'ay, mae'r trawsgrifiad Tambomachay hefyd yn cael ei ddefnyddio. trawsnewid.), ymroddedig i ddiwylliant Jaguar. Ar hyd y ddefod sanctaidd, cafodd mumïau'r Incas gwych eu hamlygu ar hyd waliau'r twnnel, ac roedd tu mewn i'r mynach yn eistedd ar orsedd dau fetr y Goruchaf Inca.

Gellir esbonio ymgnawdiad Inca i'r Coridorau Dan Ddaear, nid yn unig trwy feddwl strategol milwrol ond hefyd gan broffesiynau poblogaeth yr Hen Ymerodraeth. Fel y dywed y chwedl, symudodd yr Inca cyntaf, sylfaenydd y llinach wych a'i wraig, o'r Llyn Bolivian Titicaca i le y Cuzca yn y dyfodol ychydig o dan y ddaear.

Gwareiddiad datblygedig iawn

Yn ardal y llyn mwyaf hwn yn America Ladin, canfuwyd olion gwareiddiad hynod ddatblygedig Tiwanaku. Yn y diriogaeth o bum cant mil cilomedr sgwâr, roedd tua ugain mil o bentrefi wedi'u cysylltu â'i gilydd. Torrodd y rhai o'r brifddinas i'r polion.

Mae delweddau o'r awyr wedi ei gwneud hi'n bosib datgelu ffyrdd dwy flwydd oed. Llwybrau carreg a ddalir hyd at ddeg cilomedr o hyd, gan arwain at draffordd sy'n dangos y llyn.

Mae'r rhain i gyd yn ddadleuon argyhoeddiadol, gan awgrymu'r rhagdybiaeth nad oedd gwareiddiad gwych yr Incas yn ymddangos yn sydyn. Mae adeiladwyr yr ymerodraeth Tawantinsuyu wedi dysgu oddi wrth eu rhagflaenwyr, arweinwyr diwylliannol Moche, Parakas, Nasko, Tiwanaku, sydd wedi creu'r rhwydwaith ffyrdd hardd hwn.

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Carl Johan Calleman Ph.D.: Meddwl Byd-eang a Dechrau Gwareiddiad

Mae'n bosibl Tarddodd ymwybyddiaeth yn ein hymennydd yn y meddwl byd-eangsy'n esblygu ymwybyddiaeth ddynol yn esblygiadol yn ôl cynllun cosmig a bennwyd ymlaen llaw? Beth allwn ni ei ddarllen am drawsnewidiadau esblygiadol ymwybyddiaeth ddynol o galendr Maya?

Carl Johan Calleman Ph.D.: Meddwl Byd-eang a Dechrau Gwareiddiad

Rhyfelwr Scythian 250ml

Bydd y diffoddwr yn glanhau'ch corff ac yn cryfhau'ch amddiffynfeydd. Mae ganddo effeithiau gwrthocsidiol, mae'n gwella lefelau colesterol.

Rhyfelwr Scythian 250ml

Erthyglau tebyg

ysgrifennu sylw