Dirgelwch Ainu

14555x 21. 07. 2017 Darllenydd 1

Ainu (ond hefyd Ainu, Aina, Ajnu, ac ati) yn lwyth dirgel, lle mae llawer o wyddonwyr o wahanol wledydd wedi bod yn gwisgo eu dannedd. Mae ganddynt wyneb llachar, llygaid o fath Ewropeaidd (mae dynion hefyd yn cael eu nodweddu gan wallt gwlyb) ac mae eu rhagolygon yn wahanol iawn i genhedloedd eraill Dwyrain Asia. Yn amlwg, nid ydynt yn hil Mongoloid, yn hytrach yn tueddu i'r math anthropolegol o Ddwyrain Asia ac Oceania.

Maent yn helwyr a physgotwyr nad oes ganddynt lawer o wybodaeth am amaethyddiaeth dros yr oesoedd, ond maent wedi creu diwylliant rhyfeddol a rhyfeddol. Mae eu haddurn, cerfio a cherfluniau pren yn hynod am eu harddwch a'u dychymyg, mae eu caneuon, dawnsiau a sibrydion yn wirioneddol hardd, yn union fel holl waith gwreiddiol y llwyth hwn.

Mae gan bob cenedl ei hanes a'i ddiwylliant annerbyniol ei hun. Mae gwyddoniaeth yn gwybod, i raddau mwy neu lai, cyfnodau datblygiad hanesyddol un grŵp ethnig arall. Ond mae cenhedloedd o hyd yn y byd y mae eu tarddiad yn parhau i fod yn ddirgelwch. Hyd yn oed heddiw, rydych chi'n poeni am feddyliau ethnograffwyr. Yn gyntaf oll, grŵp o'r fath ethnig yw'r Ainu, trigolion gwreiddiol y Dwyrain Pell.

Roedd yn genedl ddiddorol, hardd ac iach iawn a ymgartrefodd yn archipelago Siapan, deheuol Sakhalin a Kurilah. Maent yn galw eu hunain yn enwau trenau gwahanol Soja-Untara neu Chuvka-Untara. Y gair ainu, y maent yn gyfarwydd â'u bod yn arwydd, nid dyna'r genedl hon (mae endonymau yn cynrychioli enw swyddogol gwrthrychau daearyddol a ddefnyddir yn y diriogaeth lle mae'r gwrthrych wedi'i leoli; Nodyn: trawsnewid.), ond mae'n golygu person. Mae'r wyddonwyr hyn wedi eu hadnabod gan y gwyddonwyr fel ras Aryan ar wahân, gan gysylltu yn eu tu allan gyda'r nodweddion Europoid, Australoid a Mongoloid.

Y broblem hanesyddol sy'n codi mewn cysylltiad â'r llwyth hwn yw cwestiwn eu tarddiad hiliol a diwylliannol. Mae olion bodolaeth y genedl hon wedi dod o hyd hyd yn oed ar safleoedd gwersylloedd neolithig yn yr ynysoedd Siapaneaidd. Y Ainuas yw'r gymuned ethnig hynaf. Eu cynghorwyr yw carwyr y diwylliant Jómon (sy'n golygu llythrennedd yn batrwm rhaff), sydd bron i dair mil ar ddeg o flynyddoedd (ar yr Ynysoedd Kuril wyth mil o flynyddoedd).

Fe wnaeth meddyg Bavarian a'r gwyddonydd naturiol, Phillip Franz von Siebold, â'i fab Heinrich a'r zoologydd Americanaidd, Edward Morse, astudio gwyddoniaeth yn safle gwersyll Jommon. Roedd y canlyniadau a gafwyd yn wahanol iawn. Er bod Siebolds, gyda phob cyfrifoldeb, yn honni bod diwylliant Jommon yn rhan o ddwylo'r Ains hynafol, roedd Morse yn fwy gofalus. Roedd yn anghytuno â safbwynt ei gydweithwyr yn yr Almaen, ond ar yr un pryd pwysleisiodd fod y cyfnod Jomonee yn wahanol iawn i'r un Siapan.

A beth am y Siapanwyr eu hunain, a alwodd gair Ainy ebi-su? Roedd y mwyafrif ohonynt yn anghytuno â'u casgliadau. Iddynt hwy, roedd Brodorion rhain bob amser barbariaid, fel y gwelir, er enghraifft cwmnïau croniclydd Siapan o 712:. "Pan ddechreuodd ein hynafiaid fonheddig i long o'r nefoedd ar yr ynys (Honshu) dod o hyd i nifer o Gwledydd gwyllt a'r wildest ohonynt yn Ainuové".

Ond wrth i gloddiadau archeolegol brofi, mae hynafiaid y "savage" hyn wedi creu'r diwylliant cyfan y gall pob gwlad fod yn falch ohono ar yr ynysoedd, cyn i'r Siapan ymddangos! Dyna pam yr oedd hanesyddiaeth swyddogol Siapan yn ymgais i gysylltu creadur diwylliant Jomon i hynafiaid y Siapan gyfoes, ac nid i'r lwyth Ainu.

Mae mwy a mwy o wyddonwyr yn cytuno bod diwylliant Ain mor ddichonadwy ei fod wedi cael effaith ar ddiwylliant ei orsafwyr Siapan. Fel y dengys yr Athro Sergei Alexandrovich Arutjunov, chwaraeodd elfennau Aryan rôl hanfodol wrth ffurfio celf Samurai a chrefydd hynafol Siapan Shinto.

Er enghraifft, milwr Ainiaidd jangin Roedd ganddo ddau glaf byr, braidd, crwm o hyd 45 - 50 centimetrau, gyda llafn unochrog a ymladdodd heb ddefnyddio'r tarian. Yn ogystal â'r cleddyfau, roedd yn gwisgo dwy gyllyll hir (yr hyn a elwir yn ". čejki-makiri a sa-makiri). Yr oedd y cyntaf yn defodol a gwnaed pren sanctaidd gydag ef agor . Fe'i bwriadwyd hefyd ar gyfer y seremoni Pere neu eritokpa, Pa yn hunanladdiad defodol, a gafodd ei gymryd drosodd yn ddiweddarach a'i alw'n harakiri Siapan neu seppuku (fel cleddyfau tybir cwlt, blychau arbennig ar eu cyfer, gwaywffyn neu bwâu).

Cleddyf Ainu yn cael ei arddangos yn gyhoeddus yn unig ar adeg Diwrnod yr Arth. Mae hen chwedl yn dweud, "Unwaith, ar ôl i'r wlad hon gael ei greu gan Dduw, roedd dau ddyn yn byw. Un Siapan ac un Ainu. Gorchmynnodd Old Ainu y cleddyf, yr hen arian Siapan ". Mae hyn yn esbonio pam fod cenedl y cleddyf yn Ainu, tra bod gan y Siapan yr awydd am arian. Roedd yr Ainuas yn condemnio eu cymdogion am eu hysgod.

Nid oeddent hefyd yn gwisgo'r helmedau. Y tu allan i natur, roedd ganddynt wallt hir, trwchus a ysgwyd i'r drdolus, gan greu rhywbeth fel helmed naturiol ar eu pennau. Ychydig iawn o wybod am eu celfyddydau ymladd. Credir bod yr hen Siapan yn cymryd bron popeth oddi wrthynt ac nid oedd yr unig rai yr ymladdodd yr Ainu â nhw.

Er enghraifft, cafodd Sachalin o Tonci, llwyth y mae ei aelodau'n fach o faint ac a oedd yn drigolion brodorol yr ynys hon. Dylid ychwanegu bod y Siapaneaidd yn ofni'r frwydr agored gydag Aina, felly defnyddiwyd y demtasiynau i'w tynnu a'u difetha. Yn yr hen gân Siapan, dywedir mai un allyriadau (barbar, Ain) werth cant o bobl. Credwyd hefyd iddynt achosi niwl.

Ainuové yn byw yn gyntaf ar yr ynysoedd Siapan (ar y pryd o'r enw Ainumosiri, gwlad Ainu) nes yma yn y gorffennol, mae'r Siapan yn cael eu gwasgu tua'r gogledd. Cyrhaeddodd Kurily a Sakhalin i XIII. - XIV. Ganrif a chanfuwyd eu olion hefyd yn rhanbarthau Kamchatka, Primory a Chabarov.

Mae llawer o enwau toponymig ardal Sakhalin yn dwyn enwau Alain: Sachalin (o Sacharen Mosiri, sy'n golygu "Gwlad Wavy"), ynysoedd Kunašir, Simušir, Šikotan, Šiaškotan (geiriau sy'n dod i ben ar -eang a -kotan dynodi tir ac anheddau). I'r Siapan yn byw yn y archipelago gyfan, gan gynnwys yr ynys Hokkaido (ar y pryd o'r enw Edzo), roedd angen yn fwy na dwy fil o flynyddoedd (y dystiolaeth gynharaf o ysgarmesoedd gyda'r Ainu eu dyddio 660 CC.).

Mae digon o dystiolaeth o hanes diwylliannol Ain, ac ymddengys ei bod hi'n bosibl rhagweld eu tarddiad yn gywir.

Yn gyntaf, gellir cymryd yn ganiataol bod yr hanner gogleddol cyfan y brif ynys Siapan Honshu byw gan lwythau a oedd naill ai'n eu hynafiaid uniongyrchol, neu eu diwylliant materol eu bod yn agos iawn yn yr hen amser. Yn ail, mae'r ddwy elfen sy'n ffurfio sail yr addurniad Ainian yn hysbys. Roedd yn ysgubol a chriben.

Yn drydydd, nid oes amheuaeth mai momentwm cychwynnol y ffydd Ainig oedd yr animeiddiaeth gyntefig, hy cydnabod cydnabyddiaeth bodolaeth enaid unrhyw fod neu bwnc. Yn olaf, mae bywyd cymdeithasol yr Aina a'i ddulliau cynhyrchu yn cael eu hastudio'n dda.

Ond mae'n ymddangos nad yw'r dull ffeithiau bob amser yn talu. Er enghraifft, yr oedd yn dangos nad ydynt erioed addurn troellog oedd unig eiddo i'r Ainu. Yn ei gelfyddyd a ddefnyddir yn eang Moors, mae pobl o Seland Newydd, yr addurniadau, yna Papuans o Gini Newydd, yn ogystal â llwythau Neolithig sy'n byw yn rhannau isaf yr Afon Amur.

Felly beth ydyw? Cyd-ddigwyddiad damweiniol neu olion bodolaeth rhai cysylltiadau rhwng llwythau Dwyrain a De-ddwyrain Asia unwaith yn y gorffennol pell? Ond pwy oedd y cyntaf i gymryd y darganfyddiad hwn? Gwyddys hefyd fod addoli'r arth a'i wedd yn gyffredin yn nhiriogaethau helaeth Ewrop ac Asia. Ond roedd diwylliant Aina yn amrywio'n fawr ohono, gan mai dim ond y bwystfil aberthol oedd yn brasteru fel bod y ferch Aina yn nyrsio ef!

Mae iaith yr Ains ar wahân. Rhai amser ystyriwyd nad oedd yn perthyn i unrhyw un iaith, ond erbyn hyn mae rhai gwyddonwyr yn ei roi gyda'i gilydd gyda'r grŵp Malaysian-Polynesia. Darganfu ieithyddion yn eu hiaith iaith, gwreiddiau Lladin, Slafaidd, Eingl-Almaeneg a hyd yn oed Sansgrit. Ac yn fwy na hynny, mae ethnograffwyr hyd yn hyn wedi ymladd dros y cwestiwn o ble y tynnwyd y tiroedd garw hyn gan bobl a oedd wedi'u gwisgo mewn math o ddillad egwyl (deheuol).

Pinafore gwneud o ffibrau o goed a haddurno gyda addurn traddodiadol, yn edrych yr un mor dda ar gyfer dynion a menywod a chotiau gwyn wyl i wnïo danadl. Yn yr haf yn gwisgo Ainuové yn loincloth fel y bobl o'r de ar gyfer y gaeaf er mwyn creu dillad a wnaed o ffwr a chroen o eog a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchu moccasins sy'n cyrraedd hyd at fy ngliniau.

Ainu yn ddilyniannol neilltuo i Indoárjům i australoidní hil a hyd yn oed Ewropeaid. Ond maent yn credu eu bod yn y rhai a ddaeth o'r nefoedd: "Roedd yna adeg pan lansiodd y Ainu cyntaf o gymylau Ddaear ar y ddaear, syrthiodd mewn cariad â hi, dechreuodd gymryd hela a physgod fel y gallant fwyta, dawns i ac yn dad i blant "(Detholiad chwedl Aina). Ac yn wir, bywydau pobl hynod hyn yn gwbl gysylltiedig â natur, y môr, coedwigoedd a ynysoedd.

Roeddent yn delio â chnydau, gêm a physgod, yn cyfuno gwybodaeth, sgiliau a sgil llawer o lwythau a phobl. Er enghraifft, fel trigolion y taiga, aethant hela, casglu enaid bwyd môr, hela anifeiliaid morol fel trigolion y gogledd. Gwarchododd yr Ainuas gyfrinachau mummification yr ymadawedig yn llwyr a rysáit y gwenwyn marwol, a adferwyd o wraidd y cymysgedd, lle cawsant ddiffyg pennau eu saethau a'u harpoons. Roeddent yn gwybod bod y gwenwyn hwn wedi'i ddadelfennu'n gyflym i gorff anifail a laddwyd ac y gellid bwyta'r cig wedyn.

Roedd eu harfau a'u harfau yn debyg iawn i'r rhai a ddefnyddiwyd gan gymunedau eraill o bobl gynhanesyddol a oedd yn byw mewn cyflyrau hinsoddol a daearyddol cyfatebol. Mae'n wir bod gan yr Ainuas fantais arwyddocaol, ac roedd yn obsidian, yn digwydd yn helaeth yn yr ynysoedd Siapan. Yn ei brosesu, roedd yn bosibl cael ymylon llawer llyfn na chwarts, fel y gellir ystyried piciau saethau ac echelin y bobl hyn yn gampweithiau o gynhyrchu neolithig.

Y bwa a'r saethau oedd yr arfau pwysicaf. Cyflawnwyd lefelau uchel trwy gynhyrchu harponau a gwiail pysgota a wneir o ddailw. Yn fyr, mae eu offer ac arfau yn nodweddiadol o'r amser a dim ond ychydig yn annisgwyl troi allan bod y bobl hyn a oedd yn gwybod nad amaethyddiaeth na gwartheg bridio, yn byw yn eithaf nifer o gymunedau.

Faint o gwestiynau dirgel mae diwylliant y genedl hon wedi dod i ben! Datblygwyd y gymuned hynafol yn modelu crochenwaith hynod brydferth (heb unrhyw offer ar gyfer prydau cylchdroi, yn fortiori, olwyn y crochenydd) sy'n addurno'r addurn rhaff rhyfeddol ac mae eu gwaith yn gerfluniau dirgel hefyd mastiff (cerfluniau ar ffurf anifeiliaid neu ar ffurf menyw).

Gwnaethpwyd popeth wrth law! Er hynny, mae'r cynhyrchion clai-clai jommon yn lle arbennig ymhlith cerameg gyntefig. Mewn unrhyw le arall, mae'r gwrthgyferbyniad rhwng gorchuddio ei addurn a thechnoleg gynhyrchu uwch-flaenllaw mor syndod ag y mae yma. Yn ogystal, yr Ainuas oedd bron y ffermwyr tlotaf yn y Dwyrain Pell.

Ac eto y cwestiwn! Pam eu bod yn colli'r sgiliau hyn ac yn dod yn helwyr, gan wneud cam wrth gefn yn eu datblygiad yn y bôn? Pam mae nodweddion gwahanol wledydd ac elfennau diwylliant uchel a chithaidd wedi'u rhyngddysgu mewn ffordd mor rhyfedd?

Fel cenedl gerddorol naturiol iawn, roedden nhw wrth eu bodd yn adloniant ac yn gallu mwynhau eu hunain. Roeddent yn paratoi'n ofalus ar gyfer y gwyliau, y rhai pwysicaf oedd wledd yr arth. Roedd y genedl hon yn dathlu popeth o gwmpas, ond roedd y rhan fwyaf yn addoli'r arth, y neidr a'r ci.

Er eu bod ar yr olwg gyntaf ar fywyd gyntefig, rhoddodd y byd y gwaith celf inimitable, cyfoethogwyd diwylliant dynol y mytholeg a'r llên gwerin nad oes unrhyw beth yn debyg. Mae eu holl fath a ffordd o fywyd yn ymddangos yn gwrthod y syniadau sefydledig a'r cynlluniau arferol o ddatblygiad diwylliannol.

Roedd gan ferched yr Ain wên tatŵ ar eu hwynebau. Mae culturolegwyr o'r farn bod y traddodiad o "wenu wedi'i baentio" yn un o'r hynaf yn y byd, ac mae arweinwyr y genedl hon wedi bod yn ei gadw yn rhy hir. Er gwaethaf yr holl waharddiadau ar ran llywodraeth y Siapan, Ainu, hyd yn oed yn y XX. y ganrif hon dan y weithdrefn hon. Credir bod y fenyw tatŵaidd "dde" olaf wedi marw yn 1998.

Tattoo wnaed yn gyfan gwbl gan fenywod a phobl y genedl hon yn argyhoeddedig bod eu hynafiaid a ddysgwyd seremoni hon Mam holl byw Okikurumi Turesh machi, y chwaer iau y crëwr dwyfol Okikurumi. Trosglwyddwyd y traddodiad hwn ar y llinell ferched a gwnaed y tatŵ ar gorff y ferch gan ei mam neu ei nain.

Yn ystod y "Japanizations" Roedd yn 1799 cenedl tat Ainu gwaharddedig ac yn 1871 ar Hakkaidó oedd gwaharddiad llym hadfer oherwydd dadleuwyd bod y weithdrefn yn rhy boenus ac annynol.

Ar gyfer Ain, gwaharddwyd y tatŵs oherwydd eu bod yn credu, mewn achos o'r fath, na allai y ferch briodi ac ar ôl marw farw yn y bywyd. Dylid nodi bod y seremoni'n wirioneddol amrwd. Am y tro cyntaf, roedd y merched yn cael eu tatŵio yn saith oed, ac yn ddiweddarach darlunnwyd y "gwên" dros y blynyddoedd. Fe'i cwblhawyd ar y diwrnod y priododd hi.

Yn ogystal â'r gwên nodweddiadol o tatŵ, mae'n bosibl gweld dwylo patrymau geometrig Ainu a wasanaethwyd fel amuletau.

Mae un gair o ddirgelwch yn tyfu mwy a mwy dros amser, ond mae'r atebion yn dal i ddod â phroblemau newydd. Dim ond un peth sy'n hysbys, sef bod bywyd yn y Dwyrain Pell wedi bod yn hynod o anodd ac yn drasig. Pryd yn XVII. canrifwyr Rwsia yn cyrraedd y pwynt dwyreiniol o'r Dwyrain Pell, cyn i'r llygaid agor y môr mawreddog diddiwedd ac ynysoedd niferus.

Ond roedd y bobl frodorol yn llethu mwy na'r natur hudolus. Cyn teithiwr yn ymddangos ddynion barfog gyda barfau trwchus, gyda llygaid llydan, sy'n debyg i'r llygaid Ewropeaid, trwyn ymwthio allan mawr ac yn debyg aelodau o wahanol hil. Dynion o ranbarthau o Rwsia, y trigolion Cawcasws, sipsiwn, dim ond nid y Mongols, a oedd yn Cossacks a'r bobl sy'n gwasanaethu yn y gwasanaeth sifil, a ddefnyddir i gwrdd yn unrhyw le y tu hwnt i'r Urals. Teithwyr wedi eu galw fel "Kurilts Hungry".

Tystiolaeth o'r Kuril Ainu gwyddonwyr Rwsia tynnu o ysgrifeniadau y Cosac Ataman Danila Ancyferova a'r capten Ivan Kozyrevského lle hysbysu Peter I am y darganfyddiad o Ynysoedd Kuril a'r cyfarfod cyntaf y bobl Rwsia gyda'r brodorion lleol.

Cynhaliwyd hyn yn 1711.

"Maent yn gadael y canŵau yn sych ac yn gadael ar hyd y lan i'r de. Yn y noson, gwelwyd rhywbeth fel tai, neu efallai eu bod yn fwy cyfarwydd (Dynodiad gyda'r nos ar gyfer babell gonigol gyda strwythur pren wedi'i orchuddio â chroen neu frisgl;). Roedd yr arfau'n barod ar gyfer yr ergyd, ar gyfer pwy sy'n gwybod pa fath o bobl ydyn nhw, ac maent yn gosod allan ar eu cyfer. Mae tua hanner cant o bobl, wedi'u gwisgo mewn ffwr, yn tanio arnynt. Roeddent yn edrych yn ofnadwy ac roedd eu golwg yn anarferol iawn. Roeddent yn walltog, wedi gwartheg hir, ond roedden nhw'n wyn oherwydd nad oedd ganddynt lygaid rhyfeddol fel Jakuti a Kamchadal (trigolion brodorol Kamchatka, y rhanbarth Magadan a'r Čukotky; Nodyn: trawsnewid.) ".

diwrnodau Mae nifer o goncwerwyr Dwyrain Pell drwy gyfieithydd ceisio gwneud yn "trwchus Kurilci" Daeth bynciau'r sofran, ond maent yn gwrthod yn anrhydedd o'r fath ac yn datgan bod unrhyw un yn talu trethi ac nid ydynt yn talu. Dysgodd Cossacks bod y tir y maent yn cyrraedd, yr ynys a'r de sydd y tu ôl ynysoedd eraill a thu hwnt Matmai (yn nogfennau Rwsia'r ganrif XVII, grybwyllir ynys Hokkaido fel Matmai, Matsmaj, Matsumaj, Macmaj). a Siapan.

Dug chwech mlynedd ar ôl Ancyfer a Kozyrev ymweld â Kamčatka Stěpan Krašeninnikov. Gadawodd y tu ôl i waith clasurol o'r enw Kamchatka Description, lle, ymysg tystiaethau eraill, disgrifiodd yn fanwl nodweddion Aina fel math ethnig. Dyma'r disgrifiad gwyddonol cyntaf o'r llwyth hwn. Ganrif yn ddiweddarach, ym Mai 1811, roedd morwr arwyddocaol, Vasili Golovnin.

Astudiodd y mynwentydd yn y dyfodol a disgrifiodd natur yr ynysoedd a bywydau dyddiol eu trigolion dros nifer o fisoedd. Gwerthfawrogir ei sgwrs wir a lliwgar am yr hyn a welodd yn fawr gan gariadon y geiriau a'r arbenigwyr gwyddonol. Mae'n werth nodi mai'r fath fanylion oedd bod Kuriec, a elwir yn Alexei, a oedd o lwyth Ainu, yn gyfieithydd.

Nid ydym yn gwybod sut i enwir mewn gwirionedd, ond mae ei dynged yn un o lawer o enghreifftiau o gyswllt gyda'r preswylwyr Rwsia Kuril sy'n barod i ddysgu Rwsia, derbyniodd Uniongrededd a arweinir ein hynafiaid masnach yn gyflym.

Roedd Kuril Ainu, yn ôl tystion, yn bobl dda iawn, gyfeillgar ac agored. Ewropeaid sydd ynysoedd mewn blynyddoedd gwahanol ymweld â cyffredin meddu ei diwylliant a'i roi gofynion uchel ar y label, ond sylwi ar ffyrdd dewr, sydd mor nodweddiadol o'r Ainu.

navigator Iseldiroedd de Fritz ysgrifennodd: "Mae eu hymddygiad tuag at tramorwyr mor syml a diffuant, ni fyddent yn ymddwyn pobl haddysgu'n well ac yn gwrtais. Cyn i estroniaid yn ymddangos yn eu dillad gorau, eu croeso a'u dymuniadau yngan ymddiheuriad tra bwa ei ben. "

Efallai na wnaeth y caredigrwydd a'r natur agored honno ganiatáu i'r Aina wynebu dylanwad difrifol pobl y Wlad Fawr. Digwyddodd atchweliad yn eu datblygiad pan ddaeth nhw i mewn rhwng dwy danau - roedd y Siapan yn gorthrymu o'r de, a bod y Gogledd wedyn y Rwsiaid.

Diflannodd y gangen ethnig hon o'r awdur Ainu o wyneb y Ddaear. Ar hyn o bryd maent yn byw mewn nifer o gronfeydd wrth gefn yn ne a de-ddwyrain o ynys Hokkaido, yng nghwm Afon Isikari. Bu anwastadau bron yn ddiflannu neu wedi'u cymathu gan Ainuau pur gyda Siapan a Nivsa. Nawr maen nhw ond un ar bymtheg mil, ac mae eu niferoedd yn gostwng yn sydyn.

Mae bodolaeth Ainu gyfoes drawiadol atgoffa rhywun o ddelweddau o fywyd cynrychiolwyr hynafol džómonského cyfnod. Mae eu diwylliant deunydd wedi newid mor fawr yn y canrifoedd diwethaf nad oes angen ystyried y newidiadau hyn. Fynd, ond llosgi cyfrinachau o'r gorffennol yn parhau i aflonyddu a lidio'r ac ysgogi'r dychymyg a diddordeb stoked dihysbydd yn y genedl unrhyw un hynod, rhyfedd ac yn wahanol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb