Dryswch ddiddorol Gantenbrink yn y Pyramid Mawr

120218x 02. 07. 2013 Darllenydd 1

Mae llawer o ddirgelwch o hyd o amgylch y Pyramid Mawr. Er enghraifft, nid ydym yn dal i wybod beth mae oriel fawr wedi ei wasanaethu. At hynny, nid ydym yn gwybod beth mae siambr y frenhines a elwir wedi'i wneud ac o'r diwedd beth mae'r siafftiau sy'n arwain o'r siambr hon wedi ei gwasanaethu. Nid ydym hyd yn oed yn gwybod beth sydd y tu ôl i geidiau cerrig y siafftiau hyn. Gallem ddysgu rhywbeth amdano trwy archwilio'r siafftiau hyn oherwydd eu bod wedi'u cysylltu gan y Siambr Frenhines fel y'i gelwir. Fe wnaethom ymchwilio'n drylwyr ohono.

Prif dasg ymchwil pellach yw darganfod beth sydd y tu ôl i gau cerrig. Efallai bod doethineb hen wareiddiadau, fel Atlantis. Y ffordd orau o atal dyfalu pellach yw gwybod beth sydd yno.

Mae gennym ni model carreg blocio yma (cau). Mae gan y model hwn yr un dimensiynau (20 × 20 cm) fel y gwreiddiol yn y Pyramid Mawr. Yn anffodus, ni wyddom pa mor ddwfn yw'r garreg. Mae'n debyg na fydd hi'n ormod, oherwydd bod yr Eifftiaid hynafol yn drilio dwy dwll drwy'r garreg. Maent yn rhoi lletemau efydd i'r tyllau hyn, a'u lapio ar ddiwedd y garreg, fel y gwelwch yma, a diogelwch yr hyn sydd ar yr ochr arall. Felly, mewn gwirionedd yr hyn a welwn mewn gwirionedd yw'r ochr gefn. Ac wrth iddo edrych ar y blaen, nid ydym yn gwybod ar hyn o bryd. Felly dylid edrych ar hyn. Gallwch wneud hyn trwy osod llif un ochr a mesur a fydd yn ymddangos ar yr ochr arall. Byddai hyn yn golygu ei fod yn rhyng-gysylltiedig ar y llaw arall.

Yn 1992, buom yn gweithio yn y siafftiau uchaf o'r brif siambr (y Siambrau Brenhinol a elwir). Yn anffodus, bu gwrthdaro rhwng credinwyr a gweithwyr bob amser. Felly ni allem weithio'n galed ac ysgrifennais ar y wefan.

Daeth yn beth chwilfrydig. Cefais fy ymosod gan fygystig gan fy mod i wedi torri egni'r pyramid. Oherwydd cyn i ni osod yr holl Unedau awyru (?) Yn y pyramid, roedd pobl fel pe baent yn feddw. Ar ôl i'r ocsigen fod yn y pyramid, nid oedd pobl yn teimlo felly yn dda - nid oeddent yn teimlo'r un ysbryd o le ag y buan o'r blaen. Roeddwn yn ymosod arnaf oherwydd hynny.

Ar hyn o bryd, mae'r pyramidau lloeren o amgylch y Pyramid Mawr yn destun difrod mawr. Fe'u glanhawyd nhw. Disappeared ...? ... marciau a oedd ymhlith y brandiau arferol. Ond maen nhw ...? ... mae'r brandiau'n cael eu glanhau. Fe'i gwelais am y tro cyntaf cyn blynyddoedd 4, bellach yn diflannu'n ymarferol. Gall effeithio ar erydiad neu bobl sy'n cerdded o gwmpas. Mae rhai wedi'u dileu ...? ... yn anffodus, ni allwch chi weld manylion mwyach. Dim ond canllawiau canllaw sy'n weladwy. Ar gyfer y blynyddoedd 20 nesaf ni fydd yna unrhyw beth. Yn y cyfamser, dim ond y marciau blaenllaw a welir, ond ... ... ... bydd y marciau'n diflannu. Ond mae gwahaniaeth mawr rhyngddynt.

Gwyddom fod gan yr Eifftiaid wybodaeth syml ac felly nid oedd ganddynt wybodaeth wych am fathemateg. Yr hyn y gallwn ei ddarganfod yn y Pyramid Mawr yw print pensaer y pyramid hwn. Oherwydd bod pob system adeiladu yn gadael y tu ôl i olion y strwythur (hy, sut y cafodd ei adeiladu). A gallwch ddilyn camau'r pensaer i weld sut roedd yn ei ddefnyddio i fesur yr onglau. Ac mae hynny'n wybodaeth syml iawn sydd wedi'i ddefnyddio mewn ffordd glyfar iawn.

O ddadansoddiadau cyfrifiadurol, dysgais fod yn rhaid i'r hen Aifftiaid gael cynllun manwl ar gyfer adeiladu pyramid. Ni allwch ddweud y byddent yn dweud ar hap y byddent yn dweud y byddwn yn gwneud siafft ar ôl cwpl o fetrau a dyma ni'n gwneud siambr a byddwn yn gwneud hyn yma. Roedd yn rhaid iddynt gael cynllun clir cyn i'r pyramidau ddechrau adeiladu. A phan edrychwch ar y cyfrifiadur, cewch wybod sut maen nhw wedi meistroli'r broblem.

Dyma'r unig ddelwedd o Pharaoh Cheops sydd gennym, ac a oedd, yn ôl yr Awdolegwyr, wedi ei gladdu yn y Pyramid Mawr. Mae'r ystadegau yn ymwneud â 10 centimetrau yn uchel. Daethpwyd o hyd i'r ystadegyn yn Abydos, a dyma'r unig gynrychiolaeth o'r pharaoh hwn.

Mae yna lawer o resymau sy'n atal y drws rhag cael ei hagor (mae'n golygu: blocio cerrig yn y siafft), ond nid oes gan y rhesymau hyn unrhyw beth i'w wneud â gwyddoniaeth. Yn sicr, mae rhywbeth yno, oherwydd mae gennym farc cwestiwn mawr ynghylch yr hyn sydd yno a dylai'r gwyddonydd fynd i'w archwilio. Ond mae yna resymau nad wyf am siarad amdanynt.

Rwy'n credu y gallem ddysgu rhywbeth am hyn yn y genhedlaeth nesaf. Pan edrychwch ar y blynyddoedd 7 diwethaf, does dim byd wedi newid ac nid oes diddordeb mewn gwneud rhagor o ymchwil. Rwy'n ofni bod rhywbeth wedi newid yn gyflym. Yn anffodus, mae gennyf edrychiad amheus iawn amdano yn y dyfodol.

(Maent yn amlwg yn meddwl beth maen nhw'n meddwl y tu ôl i'r drws.) Yn sicr, gallwch ofyn imi a byddaf yn sicr yn eich ateb. Rwy'n credu bod yna drysor - trysor. Ac dyma'r trysor o ddoethineb a dealltwriaeth wych sy'n cael ei foddi yn y môr o gyfeiliant a diffyg.

Dyma ychydig o nodiadau personol:

Nid wyf yn difaru'r chwistrellwch y gwnaeth Mr Gantebrink gwyno am ymyrryd â llif ynni yn y pyramid. Beth bynnag y mae ei eisiau, roedd y mystic yn iawn mewn egwyddor. Mae ceisio mynd i mewn i'r pyramid â phrosesau estron (llif aer artiffisial yn ôl pob tebyg) yn ystumio technoleg sydd eisoes yn ansefydlogi. Gall fod â chanlyniadau natur lawer dyfnach. Dylid cofio ein bod yn trin dyfais lle yr ydym yn deall pwrpas y weinidogaeth, a gadewch i ni wneud unrhyw ddifrod pellach.

O ran y drwsnad oes neb eisiau agor, awgrymir yn uniongyrchol bod yna grwpiau diddordeb sydd, trwy'r fraich estynedig o Zahi Hawasse, yn atal unrhyw beth a fyddai'n amharu ar y sgema wybodaeth a sefydlwyd yn gyffredinol o'r byd hwn. Cytunaf â Mr. Gantenbriek ei bod hi'n debygol iawn fod y drws yn hollbwysig i'n gwybodaeth o'n gorffennol.

Ergydwyd y fideo ar gyfer DVD y mae'n debyg ei ryddhau yn yr Almaen yn 2004 dan y teitl Mysterien & Geheimnisse der Welt - Ägyptische Pyramiden.

Heddiw, gwyddom fod arolwg siafft yn cael ei gynnal yn 2012 gan ddefnyddio probiwr arall o'r enw Djedi. Un yn un y drws drilio'r twll ac edrych drwy'r camera endosgopig. Ar wahân i'r ffaith bod drws arall yn ymddangos, roedd rhai pethau ar y ddaear ac arysgrifau (yn ôl pob tebyg) nad oeddent wedi'u hysgrifennu mewn llythyrau Aifft. Mae'n debyg, roedd yna gynllun i barhau - Djedi Project II. A yw'r cwestiwn a yw eisoes wedi digwydd a beth sydd wedi dod i'r amlwg? Mae'n amlwg, fodd bynnag, fod ofn mawr i'r hyn a allai ddod o hyd. Neu, mae'n amlwg beth sy'n digwydd yma a dyna pam geisio ei chadw i gyd.

Geiriau o Hystorics Arabaidd dr. Abd'El Hakima Awayana: "Rwy'n credu bod Pyramidau Giza wedi'u hadeiladu cyn y Llifogydd Fawr. Oherwydd pe bai ar ôl iddi, byddai pobl yn gwybod llawer mwy amdanynt. "

Yn anffodus, roedd ychydig o eiriau na wnes i eu dal. Os yw unrhyw un yn deall Saesneg a bydd yn gallu dyfalu beth ydyw, ysgrifennwch ataf yn y sylwadau. Hoffwn ei ychwanegu at y testun. Rwy'n credu ei fod yn sôn am "arwyddion tir". Mae'r gair yn swnio fel "pridd," ond dydw i ddim yn siŵr ac nid yw'n gwneud llawer o synnwyr.

Ffynhonnell: Facebook

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Dryswch ddiddorol Gantenbrink yn y Pyramid Mawr"

Ad a Ateb