Transylvanian: Dirgelwch tablau clai tărtărijských

22291x 15. 03. 2020 Darllenydd 1

Yn 1961, mae'r byd gwyddonol cyfan wedi bod yn sgrambling am y teimlad archeolegol. Na, ni ddaeth yr "chwyth" o'r Aifft neu Mesopotamia, ond Transylvania! Roedd yn ddarganfyddiad annisgwyl yn Transylvania, ym mhentref bach y Rhufeiniaid Tărtăria.

Beth a synnodd y gwyddonwyr gwybodus a fu'n rhan o astudio hanes? A yw'n bosibl iddynt ddod ar draws mynwent gyfoethog, fel beddrod Tutankhamen? Neu a ddaethon nhw ar draws set o gampweithiau hynafol? Dim byd felly. Darparwyd y cynnwrf cyffredinol gan dri phlât clai bach. Roedd y rhain yn gymeriadau dirgel, yn rhyfeddol o debyg (fel y mynegwyd gan eu darganfyddwr, archeolegydd Rwmania N. Vlassa) Testunau pictograffig Sumeriaidd o ddiwedd y 4ydd mileniwm CC

Archeolegwyr, fodd bynnag, ni ddylai aros un syndod mwy, dod o hyd i'r tablau yn 1000 hyn na Sumerian! Nid oedd dim ar ôl iddyn nhw ddyfalu sut 7 mil o flynyddoedd yn ôl a allai dal llawysgrif hynaf yn hanes y ddynoliaeth yn cael eu hunain ymhell y tu hwnt i'r ffiniau y gwareiddiad hynafol dwyreiniol enwog, y man lle yr oedd mewn unrhyw ffordd yn disgwyl.

Sumeriaid yn Transylvania?

Yn 1965 sumerolog Almaeneg, Adam Falkenstein, rhagdybiaeth fod y testunau yn cael eu creu yn Tărtăria dan ddylanwad Sumer. MSHood gwrthweithio gan honni bod tablau tartarijské wedi gwbl unrhyw ran lenyddiaeth Dywedodd ei fod yn ymweld â masnachwyr Transylvania Sumerian a'u byrddau lleol copïo. Trigolion Tărtăria amlwg yn gwybod beth sydd ar y bwrdd yn dweud, nad oedd yn eu hatal, ond i'w defnyddio mewn seremonïau crefyddol.

Nid oes amheuaeth bod meddyliau Hood a Falkenstein yn wreiddiol, ond mae ganddyn nhw eu pwyntiau gwan. Sut i egluro “crac” y mileniwm yn yr amser rhwng tablau Tartari a Sumerian? A sut allwch chi gopïo rhywbeth nad yw'n bodoli eto? Mae arbenigwyr eraill wedi gweld y cysylltiad rhwng y testunau Tartaraidd a Creta, ond yn yr achos hwn byddai gwahaniaeth amser o ddwy fil o flynyddoedd.

Ni ddarganfuwyd darganfod N.Vlassa hyd yn oed yn ein gwlad. Comisiynwyd ymchwil y preswylfa Sumerian ar diriogaeth Transylvania gan y Doctor of Historical Sciences TSPassek o'r archeolegydd ifanc V.Titov. Fodd bynnag, nid oedd yr ymchwil yn datrys dirgelwch y Tartar. Fodd bynnag, dadansoddodd y sumerolegydd A. Kifisin, gweithiwr labordy yn Sefydliad Archeoleg yr Undeb Sofietaidd, y deunydd cronedig a daeth i'r casgliadau canlynol:

  1. Mae tablau tartar yn rhan fach o system ar raddfa fawr o ysgrifennu iaith leol.
  2. Mae testun y tablau yn un o chwe symbolau hynafol sy'n cyfateb i'r "rhestr" y Sumerian ddinas-Nasr Džemdet a morloi a geir yn y bedd yn Hwngari ac yn perthyn i ddiwylliant o Körös.
  3. Rhaid i'r cymeriadau ar y bwrdd hwn gael eu darllen gan y cylch yn y cyfeiriad clocwedd.
  4. cynnwys testun (os ydym yn darllen Sumerian) yn cadarnhau y darganfyddiad o gorff dyn chwarteru, hefyd Tărtăria, a fyddai'n dangos bodolaeth canibaliaeth defodol yn Transylvánců hynafol.
  5. Mae enw'r duw lleol Shaou yn cyfateb i'r dduw Sumerian Usmu (Isimud). Cyfieithwyd y tabl fel a ganlyn: "Yn ystod cyfnodau pedwarydd y rheol, roedd duw Sha'u yn ddefodol llosgi hen wraig. Ef oedd y degfed. "

Felly beth sydd wedi'i guddio yn y tablau Tartari? Nid oes gennym ateb clir eto. Fodd bynnag, mae un peth yn sicr, dim ond astudiaeth fanwl o gymhleth diwylliant Vinča gyfan (ac mae'n perthyn i Tartarie) all ddod â ni yn nes at fanylu dirgelwch dri tabledi clai bach.

Gwaith o ddyddiau heibio

Mae glannau'r afon, i fyny'r afon, a dynnwyd gan y llongau,Dirgelwch y tablau clai Tartarite wedi tyfu'n wyllt gyda glaswellt ... Y ffyrdd lle roedd cerbydau rhyfel yn rhuthro, wedi gordyfu â gwair yn wylo ... a'r anheddau yn y ddinas wedi troi'n rwbel.

O'r epig Sumerian "The Curse of the Akkad"

Tua ugain cilomedr o Dartari mae bryn Turda, sy'n gartref i anheddiad amaethyddol o'r cyfnod Neolithig. Cynhaliwyd cloddiadau yno ers diwedd y ganrif ddiwethaf, ond heb eu cwblhau eto. Mae archeolegwyr eisoes wedi cymryd arwyddion pictograffig ar ddarnau'r potiau.

Darganfuwyd yr un arwyddion ar yr ysgwyddau ac yn ardal Vinča Neolithig yn Serbia. Ar yr adeg honno, roedd archeolegwyr yn ystyried marciau stampio'r marciwr. Roedd yr archeolegwyr yn Turdas yn anffodus, fe newidiodd yr afon leol ei gyfeiriad, a chafodd bron popeth i ffwrdd. Ac yn 1961, ymddangosodd gwyddonwyr yn Tartara.

Anodd, ond hynod ddiddorol, yw gwaith archeolegydd ac mewn rhai ffyrdd mae'n atgoffa proffesiwn ditectif. Pan fydd troseddwyr yn ail-greu digwyddiadau ein dyddiau ni, mae archeolegwyr yn aml yn cael eu gorfodi i lunio straeon a digwyddiadau o'r gorffennol pell gan olion prin canfyddadwy. Lle nad yw llygad rhywun nad yw'n arbenigwr yn gweld ond haenau homogenaidd o bridd, bydd yr arbenigwr yn bendant yn sylwi ar weddillion annedd hynafol, lle tân, shardiau cerameg ac offer gweithio. Mae pob haen o bridd yn cuddio olion bywyd cenedlaethau dynol, haenau o'r fath o'r enw archeolegwyr diwylliannol.

Roedd yn ymddangos bod gwaith gwyddonwyr yn dod i ben a bod Tărtăria rhyddhau eu holl cyfrinachau ... Ac yn sydyn ymddangosodd yn annisgwyl yn yr haen isaf o pwll llenwi â lludw. Maent yn dod o hyd ar waelod y cerfluniau hynafol, breichled a wnaed o gregyn môr a thri tabledi clai bach gorchuddio â phictogramau. Yn ogystal â hynny, roedd esgyrn dynol yr oedolion yn cael eu torri a'u llosgi. Yn y lle hwn, mae'n debyg y byddai'r ffermwyr hynafol yn dod â aberth i'w duwiau.

Ar ôl i'r emosiynau ddod i ben, roedd y gwyddonwyr yn edrych yn fanwl ar y bwrdd bach. Roedd y ddau yn hirsgwar a'r trydydd rownd. Roedd yna dyllau crwn yn y cylch a platiau hirsgwar mwy. Dangosodd arolwg aneglur fod y tablau wedi'u gwneud o glai lleol. Cymerwyd cymeriadau yn unig o un ochr. Roedd y dechneg o ysgrifennu'r hen Dartar yn syml iawn: yr arwyddion wedi'u engrafio â gwrthrych sydyn i glai amrwd, ac yna'r llwyth wedi'i losgi.

Tablau Sumerian yn Transylvania! Mae hyn yn annymunol

Dirgelwch y tablau clai TartaritePe bai tablau o'r fath i'w canfod yn Mesopotamia, ni fyddai neb yn synnu. Ond y bwrdd Sumerian yn Transylvania! Mae hyn yn annymunol.

Ac yna maent yn cofio shards y cychod diwylliant Turdaş-Vinča. Roeddent yn ei gymharu â'r Tartari, ac roedd y consensws yn amlwg. Mae hynny'n siarad llawer. Nid oedd golygfeydd ysgrifenedig Tartarie yn tarddu ar yr "ynys anialwch", ond roeddent yn rhan o lenyddiaeth darluniadol y diwylliant Balkan Vinča, wedi'i ehangu yng nghanol cyfnod 6. i ddechrau 5. mileniwm BC

Ymddangosodd yr aneddiadau amaethyddol cyntaf yn y Balcanau yn 6. mileniwm BC, ac am y mil mlynedd nesaf maent wedi bod yn ymwneud ag amaethyddiaeth ledled De-ddwyrain a Chanol Ewrop. Sut wnaeth y ffermwyr cyntaf fyw? Yn gyntaf, roeddent yn byw yn y ffosydd, ac fe ddefnyddiwyd y pridd gydag offer cerrig. Y cnwd sylfaenol oedd haidd. A thros amser, newidiodd ymddangosiad yr anheddiad.

Tuag at ddiwedd 5. y mileniwm BC yn dechrau ymddangos yn strwythurau pridd cyntaf. Roedd adeiladu'r tŷ yn syml: adeiladwyd strwythur pren sy'n dwyn llwyth, ac roedd y waliau a oedd yn cael eu plygu o wialennau tenau ac yna wedi'u gorchuddio â chlai ynghlwm wrthno.

Cafodd y tŷ ei gynhesu gan ffwrneisi caledog. Peidiwch â meddwl bod y tŷ yn debyg iawn i fythynnod Wcreineg? A phan daeth y tŷ i lawr, fe'i dinistrio, a syrthiodd y ddaear, ac adeiladu un newydd. Cynyddodd yr anheddiad yn raddol i'r uchder hwn. Mae wedi bod ers canrifoedd, a bu echelau ac offerynnau eraill wedi'u gwneud o gopr i'r ffermwyr.

A sut y mae trigolion hynafol Transylvania yn edrych?

Gall darnau niferus a ddarganfuwyd yn ystod cloddiadau ein helpu i ail-greu eu golwg.

O flaen ein blaenau mae pen dyn wedi'i wneud o glai. Gwyn dynol tawel, trwyn nodedig gyda bwmp, gwallt wedi'i rannu gan y traed a'r cefn ynghlwm wrth y nod. Pwy welodd yr arlunydd hynafol? Prif, shaman, neu dim ond deheuol, mae'n anodd dweud. Ond mae rhywbeth arall yn bwysig, cyn i ni fod yn ystadegyn, yn cael ei wneud yn ôl rhai rheolau llym, ac yn wyneb dyn hynafol o Transylvania. Mae'n edrych arnom ni o ddyfnder saith mil o flynyddoedd!

Dirgelwch y tablau clai TartariteA dyma ddarlun arddulliedig o fenyw. Mae'r corff wedi'i orchuddio ag addurn geometrig cymhleth sy'n creu patrwm hyfryd. Gellir gweld yr un addurn mewn cerfluniau eraill o ddiwylliant Turdaș-Vinča. Mae'n debyg bod rhywfaint o ystyr i gydblethu artful llinellau. Efallai mai tatŵ yr oedd menywod yn ei wisgo ar y pryd, neu fod iddo ystyr hudol wahanol. Mae'n anodd dod o hyd i'r ateb, oherwydd mae menywod bob amser wedi casáu datgelu eu cyfrinachau.

O ddiddordeb arbennig yw'r jît defodol wych, sy'n dod o ddiwylliant cynnar Vinča. Arno, gallwn weld darlun yn darlunio cysegr sydd unwaith eto yn debyg i lwyni Sumeriaid hynafol. Cyfateb ar hap? Yn y cyfamser, maent bron i ugain canrif ar wahân.

Gyda llaw, ble daw'r sicrwydd o ddyddiad hwnnw? A sut yr oedd oedran y tablau Tartari mewn gwirionedd yn cael eu pennu pan nad oedd potiau, neu eu shards, yn ôl pa bennod y penderfynodd y cyfnod pan oeddent yn cael ei wneud yn bennaf?

Mae ffiseg yn helpu hanes

Daeth archeolegwyr i helpu ffisegwyr. Athro Willard Libby, Prifysgol Chicago, a ddatblygodd y dull dyddio carbon-ymbelydrol C-14 (derbyniodd Wobr Nobel am y darganfyddiad hwn).

Mae carbon ymbelydrol C-14 yn cael ei ffurfio yn awyrgylch y Ddaear gan ymbelydredd cosmig, yn ocsideiddio ac yn disgyn i'r llawr, mae'n mynd i mewn i blanhigion ac yna i mewn i'r anifeiliaid. Mewn meinweoedd marw, mae ei gynnwys yn gostwng yn raddol, ac mae swm penodol o C-14 yn pwyso ar ôl ychydig. Mae hanner oes C-14 yn flynyddoedd 5360. Felly, mae'n bosibl penderfynu ar yr amser y tu hwnt i farwolaeth planhigion ac anifeiliaid yn ôl cynnwys isotopau mewn gweddillion organig. Mae dull W. Libby yn eithaf cywir, mae gwahaniaethau yn ± 50 - 100 years.

Mae ffiseg yn helpu hanesFelly beth ddigwyddodd mewn gwirionedd, bron i 7 o flynyddoedd yn ôl, mewn man seremoni hynafol? A yw sumerolegydd yn iawn, sy'n argyhoeddedig bod archeolegwyr wedi darganfod olion canibaliaeth ddefodol? Efallai ei fod yn iawn. A ellir dychmygu, fodd bynnag, y byddai canibaliaeth mewn cymdeithas sydd wedi cyrraedd lefel sylweddol o lenyddiaeth, hyd yn oed pe bai'n ddefod? Mae'n bosibl, mae arolwg o nifer o wareiddiadau cyn-Columbiaidd yn cadarnhau hyn.

Gyda llaw, yn yr arysgrif Sumerian a gyhoeddwyd gan S. Langdon, adroddir stori lladd defodol yr archoffeiriad ac yna dewis un newydd. Mae'n bosibl bod rhywbeth tebyg wedi digwydd yn Tartaria. Fe wnaethant losgi corff yr offeiriad a laddwyd mewn tân cysegredig a gosod cerfluniau o dduwiau, amddiffynwyr Tartaria, a bwrdd hudolus ar ei weddillion. Fodd bynnag, nid oes gennym unrhyw dystiolaeth bod yr offeiriad wedi'i fwyta. Nid yw'n hawdd datrys llen chwe mileniwm. Mae tystion hynafol i'r seremoni, cerfluniau ac asgwrn golosg yn dawel. Ond efallai y bydd y trydydd tyst, yr arwyddion hynafol, yn siarad.

Geiriau ar dabledi clai

Ar y plât clai cyntaf mae darluniad symbolaidd wedi'i engrafio o ddwy afr. Rhyngddynt rhoddir cob. A yw'n bosibl bod darlunio geifr a chlustiau yn symbol o les y gymuned a oedd yn sefyll ar sail amaethyddiaeth a da byw? Neu ai golygfa hela ydyw, fel y mae N.Vlassa yn tybio? Mae'n ddiddorol nodi bod thema debyg i'w chael yn y tablau Sumerian hefyd. Rhennir yr ail dabl yn adrannau llai gan linell fertigol a llorweddol. Mae gan bob un o'r rhannau hyn ddarluniau symbolaidd gwahanol.

Mae cylch y symbolau sanctaidd Sumer yn hysbys. A phan fyddwn yn cymharu symbolau ein bwrdd gyda'r delweddau ar y llong defodol a ddarganfuwyd yn Jemdet-Nasa, fe fyddwn eto'n synnu ein cysondeb. Yr arwydd cyntaf ar y plac Sumerian yw pen yr anifail, y plentyn, mae'n debyg, mae'r ail yn dangos y sgorpion a'r trydydd, yn ôl pob tebyg, pennaeth y dynol neu'r deiaeth. Mae'r pedwerydd cymeriad yn dangos pysgod, pumed cymeriad adeilad a'r chweched adar. Felly, gallwn dybio bod y tabl yn symbolaidd o "guro", "sgorpion", "duw", "pysgod", "gofod caeedig - marwolaeth" ac "adar".

Nid yw symbolau tablau Tartar nid yn unig eu bod yr un fath â'r Sumerian, maent hefyd yn cael eu dosbarthu yn yr un drefn. Mae'n Gwaith o ddyddiau heibioeto yn unig gêm syndod? Mae'n debyg na fydd. Gallai graffeg fod yn hap, gwyddoniaeth yn gwybod achosion o'r fath. Mae tebygrwydd anhygoel, er enghraifft, rhwng gwahanol nodweddion testunau dirgel y gwareiddiad Harapian Proto-Indiaidd a'r Rongo-Rongo o Ynys y Pasg.

Fodd bynnag, nid yw tebygrwydd y symbolau a'u gosodiad yn debygol o fod ar hap. Mae'n dod â ni i feddwl a oes gan grefyddau'r Tartari a Jemdet-Nasra darddiad cyffredin. Ac efallai dyma'r allwedd benodol i ddatgelu testunau Tartar - er nad ydym yn gwybod yr hyn a ysgrifennwyd yno, rydym yn gwybod pa orchymyn i'w ddarllen.

Gallwn ddatgan yr arysgrif os ydym yn ei ddarllen yn anghyffyrddol. Ni fyddwn, wrth gwrs, byth yn gwybod sut mae'r iaith Tartar, ond gallwn ddatgan ystyr eu cymeriadau pan fyddwn yn dod allan o'u cyfwerth â Sumerian.

Felly, deuaf i ddarllen y trydydd tabl, gyda'r llinellau wedi'u gwahanu gan linellau. Nid yw nifer y symbolau yn y rhannau unigol yn fawr, hynny yw, nid oedd y byrddau Tartar, yn ogystal â'r hen destunau Sumeria, yn ideograffig, yn sillafau a morffoleg yn bodoli.

Mae'r tabl crwn yn dweud:

NUN KA.ŠA. UGULA. PI. IDIM KARA 1.

"Ar gyfer y dduw Shaou, y pedwar rheolwr oedd yr un â gwybodaeth ddwfn o'r wybodaeth ddwfn".

Beth mae'r arysgrif yn ei olygu?

Rydym unwaith eto yn cael cynnig cymhariaeth â llawysgrifau Jemdet-Nasser, sy'n cynnwys rhestr o'r offeiriaid uchaf, nyrsys a oedd ar ben pedair llwythau. A allent fod yn offeiriaid o'r fath yn Tartarus? Ond mae yna fwy o gemau. Yn nhestun y Tartar, mae Duw yn Shaue, ac fe'i dangosir yn union fel y gwnaeth yn Sumerian. Ydy, mae'n debyg, roedd y plât Tartar yn cynnwys gwybodaeth fer am aberth defodol a llosgi offeiriad a oedd wedi cwblhau ei deyrnasiad.

Felly, er bod trigolion hynafol Tartarie yn 5. y mileniwm BC ysgrifennodd "Sumerian" pan nad oedd Sumer ei hun yn bodoli ar yr adeg honno? Oedd hynafiaid Sumeria? Mae rhai gwyddonwyr o'r farn bod rhagflaenwyr Sumner yn 15. - 12. cliriwyd y mileniwm BC o'r Kartvels hynafol a adawodd Georgia a Kurdistan heddiw. Sut y gallent drosglwyddo eu hysgrifennu i bobl De-ddwyrain Ewrop? Mae'r cwestiwn yn eithaf difrifol ac nid oes gennym yr ateb eto.

Mae trigolion yr hen Falkanau wedi cael dylanwad sylweddol ar ddiwylliant Asia Minor. Mae'n arbennig o dda olrhain y cysylltiad â'r diwylliant Turdaş-Vinča gan ddefnyddio pictogramau ar serameg. Cafwyd hyd i gymeriadau, sydd weithiau'n union yr un fath â'r Vineyards, yn nhiriogaeth Troy (dechrau 3, y mileniwm BC). Yna, maent yn dechrau ymddangos mewn ardaloedd eraill o Asia Mân.

Mae ysgrifau Vinter hefyd yn cynnwys testunau darluniadol Creta hynafol. Nid yw'n bosibl anghytuno â'r archaeolegydd Sofietaidd V. Titov bod gwreiddiau llenyddiaeth hynafol y gwledydd Aegean yn ymestyn i benrhyn y Balkan yn y cyfnod 4. y mileniwm BC, ac yn sicr ni ddaeth o dan ddylanwad Mesopotamia pell, fel y gwnaeth rhai gwyddonwyr feddwl o'r blaen.

Yn ogystal, mae'n hysbys bod sylfaenwyr diwylliant Balkan Vinča yn cyrraedd 5. milltiroedd trwy Asia Mân i Kurdistan a Chushtan, lle'r oedd y cyndeidiau Sumeraidd yn ymgartrefu ar y pryd. Yn fuan wedi hynny, mae llenyddiaeth Proto-Lamelian pictograffig, sy'n debyg i Sumerian a Thartar, yn tarddu yn yr ardal hon.

Daethpwyd i'r casgliad felly nad oedd y rhai a osododd seiliau ysgrifennu Sumeria yn Paradocsaidd, ond trigolion y Balcanau. Sut arall y gallem ni esbonio bod testun hynaf Sumer, dyddiedig ar ddiwedd 4. y mileniwm CC, wedi'i ddarganfod yn gwbl annisgwyl ac mewn ffurf gwbl ddatblygedig. Y Sumeriaid, yn ogystal â'r Babiloniaid, yn unig oedd disgyblion da a gymerodd drosodd nodweddion pictograffeg y bobl Balkan ac yna'n eu datblygu i mewn i glustog.

Pwysau Loom wedi'i inscribed, canol y pumed mileniwm CC, diwylliant Vinca-Turdas, y Rwmania heddiw. Mae inscriptions ar y blaen ac yn ôl yn ogystal ag ar hyd yr ochr. Llun o Arwyddion o Wareiddiad.

Canghennau o un goeden

O'r cwestiynau a godwyd gan ganfyddiadau'r Tartar, rwy'n ystyried bod dau ohonynt yn arbennig o bwysig:

  1. Sut wnaeth Tartarie weithio a pha system ffont oedd yn perthyn iddo?
  2. Pa iaith y mae'r Tartar yn ei siarad?
  3. Yn sicr, mae Perlov yn iawn hawlio bod ysgrifennu Sumeria yn ymddangos yn Neopopamamia ar ddiwedd 4. mileniwm BC yn annisgwyl ac mewn ffurf berffaith. Yna ysgrifennwyd y gwyddoniadur hynaf o ddynoliaeth "Harra-hubulu" a oedd yn ein galluogi i gyfarwydd â bydview pobl o 10. - 4. mileniwm BC

Mae'r astudiaeth o gyfreithiau datblygiad mewnol y lluniaeth Sumeria yn dod â ni i ddiwedd 4. roedd y mileniwm BC yn pictograffeg gan fod y system eisoes yn dirywio. O amgylch y system ysgrifennu Sumerian (ei fod yn cyfrif tua 38 mil cymeriadau a'u amrywiadau) yn cael ei ddefnyddio ychydig yn fwy na mil o 5 gymeriadau, pob un ohonynt yn tarddu o grwpiau 72 symbol hynafol. Dechreuodd y broses o polifoni (ystyron gwahanol un cymeriad) mewn grwpiau o gymeriadau o'r system Sumeria ond cyn hynny.

Mae polffoni yn cywasgu cragen allanol cymeriad cymhleth yn raddol, ac yna'n tarfu ar drefniant mewnol y cymeriadau yn y sylfeini "hanner-dorri" y grwpiau, ac yna'n dinistrio'r sylfaen iawn. Cwympodd grwpiau Symbol i fwndeli ffonetig cyn i'r Sumer ddod i Mezirici.

Yn ddiddorol, mae llenyddiaeth Protoelam, a oedd yn bodoli ar yr un pryd â'r Sumerian a hefyd y Gwlff Persia, wedi cael datblygiadau cyffelyb. Gellir olrhain ffont Protoelam i grwpiau 70 bras o gymeriadau sylfaenol sydd wedi torri i lawr ar gyfrolau ffonetig 70. Ac yn y ddau achos (y Proto-Elam a'r Sumerian) mae ganddynt nodweddion mewnol ac allanol. Fodd bynnag, mae gan gymeriadau Protolaamig benderfynyddion o hyd ac felly maent yn fwy cysylltiedig â chymeriadau Tsieineaidd

Yn ystod teyrnasiad Fu-si (2852—2752 CC), goresgynnodd Aryans crwydrol ogledd-orllewin Tsieina a dod â llenyddiaeth ddatblygedig lawn gyda nhw. Ond mewn pictograffeg hynafol Tsieineaidd, pasiodd llythrennedd diwylliant Namazga (Canol Asia). Mae gan grwpiau unigol o gymeriadau gyfwerth Sumerian a Tsieineaidd. Felly beth yw cysondeb systemau ysgrifennu gwahanol genhedloedd? Craidd y pwdl yw eu bod i gyd yn dod o'r un ffynhonnell, a ddadelfennodd yn VII. mileniwm CC

Yn ystod y ddwy mileniwm cyn y diddymiad hwn, daeth yr ardal Elamo-Tsieineaidd i gysylltiad â diwylliannau cyn y rhyfel o Guran a Zagros Iran. Yn erbyn Llenyddiaeth Dwyreiniol, ffurfiwyd y Gorllewin, a ffurfiwyd dan ddylanwad diwylliant Zagro (Gandž Dare, gweler y map). Yn ddiweddarach, daeth ysgrifau'r Eifftiaid, Cretans a Mycenae, Sumerians a Thartars hefyd i ben.

Nid oes rhaid i chwedl y dryswch Babyloniaidd o ieithoedd a rhannu un iaith i fwy o'r areithiau fod yn ddi-sail o gwbl. Oherwydd ein bod yn cymharu grwpiau 72 o gymeriadau Sumerian sylfaenol gyda symbolau sylfaenol cyfatebol o bob system ffont arall, byddwn yn synnu gan y consensws nid yn unig yn eu gweithredu ond hefyd mewn ystyr.

Ac felly mae gennym erthyglau cyflenwol o system unwaith-yn-gyfan, yna wedi ei dadelfennu. Os ydym yn cymharu symbolaeth ail-lunio'r llythyr hwn o IX. - VIII. y mileniwm BC gyda nodweddion Ewropeaidd y Palaeolithig hwyr (20 - 10 mil mlynedd CC), ni allwn fethu â sylwi ar eu cyd-ddigwyddiad pellgyrhaeddol.

Ydw, y llythrennau IV. mileniwm CC arwain mewn gwahanol fannau ar ein planed, ond dim ond o ganlyniad i esblygiad rhyfedd o falurion prasystému sengl symbolaeth sanctaidd adfeiliedig, a aned mewn un lle. Yn union fel homo sapiens hefyd yn dod o un lle, er gwaethaf y safbwyntiau hiliol.

Felly pa iaith oedd y Tartari hynafol yn ei siarad?

Edrychwn ar fap ethnig Gorllewin Ewrop yn VII. - VI. Mileniwm CC Bryd hynny, o ganlyniad i'r Chwyldro Neolithig, bu ffrwydrad demograffig. Dros y canrifoedd, mae'r boblogaeth wedi cynyddu 17 gwaith (o 5 miliwn i 85). Bryd hynny bu symudiad o gasglu a hela i amaethyddiaeth dyfrhau.

Digonedd o boblogaeth yn y Balcanau, mamwlad-Semites hamitských Gwlad a osodwyd yn cynnig y llu ac yn cael eu symud i ardaloedd llai poblog lle byth yn digwydd chwyldro Neolithig. Cynhaliwyd yr ailsefydlu mewn dwy gyfeiriad, i'r gogledd ar hyd y Danube a'r de ar draws Asia Mân, y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica a Sbaen. Prasemité o'r dwyrain ac o'r gorllewin Prahamité manteisio ar eu rhagoriaeth rhifiadol a gwthio sylweddol Praindoevropany bell i'r gogledd (mewn ardaloedd lle mai dim ond ei deglaciated yn ddiweddar).

Mae disgrifiadau o ymladd ymhlith pobl wedi goroesi mewn mytholeg Celtaidd. Enwau Proto-Slafonaidd y duwiau Celtaidd cadarnhau bod Praslované a adawodd i goncro y gelyn, roedd yn llygaid Ffrainc Prakeltů oleuni o obaith, a daeth eu duwiau. Roedd y Celtiaid "Prasled," y Daniaid o'r genws Goria, yn destun Prake, ac yna'n ymladd yn barhaol â diwylliannau Praesites of the Danube. Gellir darllen hyn ym mywydau Indiaidd a Groeg.

Roedd y rhyfel yn greulon iawn ac yn hir. Daeth un o gynghreiriaid y Praindo-Ewropeaid yn genedl bell o Zagros Iran, a oedd wedi mynd trwy'r Chwyldro Neolithig o'r blaen, ac yn rhuthro i Asia Minor o'r Dwyrain. Cafodd siswrn semi-hamita eu rhwygo ar wahân.

Cyfeiriodd Hamenti ran sylweddol o'u lluoedd i rhanbarth yr Aifft a'r Seite yn nhiriogaeth Gwlad Groeg ac Asia Mân, lle maent yn y pen draw yn rhoi'r gorau i ymosodiad hynafiaid yr hen Eifftiaid. Fodd bynnag, ymddengys mai buddugoliaeth Pyrrha oedd hi. Ni chafodd yr ymgyrch Semi-Hamith ei lwyddiant.

Ac yn VI. cynhaliwyd Cwyldro Neolithig y Praindo-Ewropeaid yn y mileniwm BC. Ar ôl iddyn nhw ddechrau bridio gwartheg, cymerodd dros diriogaeth y stepp wych. Cafodd y Prahamites eu cymathu gan y Celtiaid ledled Ewrop a chyrchiodd y Prasemites i'r Danube isaf.

Indo-Ewropeaid rhwng Denmarc a Pomerania a Prasemity Thrace sefydlwyd ar ddechrau'r mileniwm CC V. clustogfa helaeth (ardal y Danube uchaf, Mynyddoedd Carpathia a Gorllewin Wcráin) gyda phoblogaeth nodedig iawn. Yn ddiweddarach, daeth cnewyllyn Lesb, diwylliant Tripoli-Kukuteni a Troy o'i graidd (diwylliant Baden).

Ac felly rydym wedi resymau cryf dros gredu bod yna gysylltiad rhwng y trigolion y rhanbarth, gan gynnwys Tartarijců a Tripolců (Ed Cyfieithydd yn Tripoli:.. Pentref ar lan y Dnieper isod Kiev, Wcráin) a Praetrusky, sy'n cael ei gadarnhau gan ddata anthropolegol. Ar ddiwedd y 5ed mileniwm BC, bu Praetruks yn erbyn y Gorymdeithiau yn y Balcanau i Asia Mân a'r Dwyrain Canol. Mae hyn yn clirio'r ffordd ar gyfer y bridwyr stoc Indo-Ewropeaidd a oedd yn fuddugoliaethus yn dod o'r gogledd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb