Wikileaks: Edgar Mitchell a John Podesta am UFO (3.): E-bost arall

10547x 03. 03. 2017 Darllenydd 1

Ar 9. Oct. 2016, WikiLeaks wedi cyhoeddi miloedd o negeseuon e-bost oddi wrth gyfrif personol John Posta, rheolwr ymgyrch Hillary Clinton. Roedd John Podesata hefyd yn arwain yr ymgyrch arlywyddol ac roedd yr ymgynghorydd ar yr un pryd i'r cyn-Arlywydd Barack Obama. Ymhlith y ffeiliau hyn roedd dau neges e-bost wedi'i llofnodi gan hen astronau NASA Edgar D. Mitchell o'r cyfeiriad e-bost terribillionairs yn aol dot com.

Y neges gyntaf gan 18. Ionawr 2015:

Testun: E-bost ar gyfer John Podesta (trwy Eryn) gan Edgar Mitchell am gyfarfod cyn gynted ag y bo modd

Annwyl John,

wrth i flwyddyn 2015 esblygu, darganfyddaf y byddwch yn gadael gweinyddiaeth y wladwriaeth ym mis Chwefror. Mae angen brys i gytuno ar ddyddiad ac amser y cyfarfod lle byddwn yn trafod Discovery a Zero Energy (ENB). Byddai'n ddelfrydol cyfarfod cyn gynted ag y bo modd ar ôl i chi adael gweinyddiaeth y wladwriaeth.

Bydd fy nghyd-Aelod Catholig, Terri Mansfield, yno hefyd i gyfarwyddo ni â gwybodaeth gyfredol y Fatican o ETI (deallusrwydd alllifol).

Mae cydweithiwr arall yn gweithio ar gytundeb gofod newydd yn cynnwys Rwsia a Tsieina. Fodd bynnag, o ystyried ymyrraeth eithafol Rwsia yn yr Wcrain, credaf fod yn rhaid inni ymdrechu am lwybr gwahanol i heddwch yn y gofod ac ENB ar y Ddaear.

Cyfarfûm â 4. Gorffennaf mewn cenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Genefa gyda Chyfeillion Anrhydeddus Plentyndod Arlywydd Obama, Llysgennad yr Unol Daleithiau Pamelou Hamamoto, a siarad yn fyr ar ENB. Rwy'n credu y gallwn ei gael (argyhoeddiadol) i gyflwyno ein gwaith i Arlywydd Obama.

Rwy'n gwerthfawrogi help Eryn pan fyddwn yn siarad am ein hymweliad â Terri.

Yn gywir,
Edgar D. Mitchell
Doctor of Science; arweinydd ymchwil a sylfaenydd Quantrek; astronau ar Apollo 14; y chweched dyn a gamodd ar y lleuad

Ail neges gan 18. Roedd Awst 2015 yn cynnwys cyflwyniad byr a nifer o gysylltiadau ag erthyglau a oedd yn mynd i'r afael yn benodol â militaroli'r bydysawd. Mae gan yr e-bost hwn yr un llofnod fel yr e-bost cyntaf:

Testun: E-bost John Podest trwy Eryn ar y contract gofod (ynghlwm)

Cyn i ni fynd i mewn i gynnwys y ddau neges e-bost yma, dylem fod yn gyfarwydd â'r bobl y soniwyd amdanynt ynddynt.

Dr. Edgar Mitchell

Dr. Edgar Mitchell (a fu farw yn 2016) yn gofodwr NASA a deithiodd i'r lleuad ac yn camu arno yn y genhadaeth Apollo 14 1971 yn y flwyddyn. Cwblhau spacewalk torri record para naw awr pedwar ar hugain o munud a dyfarnwyd y Fedal Arlywyddol Rhyddid. Mae ei yrfa wyddonol yn NASA yn ardderchog. Roedd ganddo cred gref mewn ffenomenau metaffisegol, gan ddadlau er enghraifft, bod Toronto iachawr enwir Adam Dreamhealer eu gwella o ganser yr arennau i filoedd o filltiroedd. Yr oedd hefyd yn gefnogwr cryf o fodolaeth bywyd allfydol deallus, gan honni bod y wlad yn ymweld â aml gan estroniaid. Enghraifft o hyn yw ei ddatganiad mewn cyfweliad gyda The Guardian o 2009:

"Rydym yn bresennol." meddai [Mitchell]. "Mae'n amser peidio â beichio'r gwirionedd am y presenoldeb allfydol. Rwy'n annog ein llywodraeth i agor ... a dod yn rhan o'r gymuned blanedol hon sy'n ceisio ein trawsnewid i wareiddiad teithwyr yn y gofod. "

Er bod Mitchell llofnodi negeseuon e-bost, cyfeiriad e-bost oddi wrth y mae'n codi perthyn Terri Mansfield (Mitchell "cydweithiwr Catholig"), sy'n gweithredu yn sefydliad di-elw sy'n ymroddedig i gysyniadau metaffisegol fel ymwybyddiaeth, Duw, cudd-wybodaeth alltestig a datblygu technolegy gallent eu defnyddio egni pwynt dim.

Carol Rosin

Carol Rosin, y mae Mitchell yn ei ddweud wrth ei helpu i godi'r cysylltiadau yn yr ail e-bost, meddai ar ei wefan mai ef yw'r sylfaenydd Sefydliad Cydweithredu Gofod a Gofod. Yn yr un lle, mae'n disgrifio ei rôl fel "cynghorydd i wneuthurwyr penderfyniadau a phobl eraill ar geisiadau technoleg a gwasanaethau gwybodaeth ar gyfer anghenion dynol, yr amgylchedd, egni a heddwch a diogelwch, iechyd a ffyniant i bawb ar y ddaear ac yn y gofod."

Cyn-weithiwr benywaidd Mitchell Ysgrifennodd Rebecca Hardcastle Wright swydd (nodwch goch.: rhan 1 o'r gyfres) gan brofi eu dilysrwydd a chadarnhaodd fod Mitchell yn gofyn am Gam Skype drwy Skype, ond ni wnaeth byth.

O ran cynnwys y negeseuon e-bost, mae yna ddau ffibr cysylltiedig iawn â nhw. Eitemau syth, sy'n ymddangos fel y prif ragofyniad ar gyfer trafod trwy Skype, yw'r drafodaeth am arwyddo'r llofnod Unol Daleithiau i'r geiriad diwygiedig "Y Cytuniad ar Egwyddorion Gweithgareddau Gwladwriaethau yn yr Ymchwiliad a'r Defnydd o'r Gofod". Cytundeb rhyngwladol y flwyddyn hon 1960 yn atal llywodraethau rhag gosod arfau niwclear neu arfau dinistrio torfol ar orbit ac adeiladu canolfannau milwrol ar y Lleuad a gosod canolfannau tebyg yn unrhyw le yn y gofod.

Mae Mitchell a Rosin wedi ceisio llofnodi'r cytundeb hyd yn oed llymach a gynigiwyd gan 2008 Tsieina a Rwsia, a fyddai'n golygu gwaharddiad cyffredinol ar arfau yn y bydysawd. Y cysylltiadau a ddarperir gan Rosin (yn enwedig erthyglau newyddion a swyddi blog - gweld 2. rhan o'r gyfres) i gyd yn ymwneud â chydweithrediad gofod rhyngwladol ac i rybuddion amrywiol o wledydd sydd ar hyn o bryd yn gosod neu gynllunio i osod arfau i'r gofod.

Mae'r deunydd yn yr e-bost cyntaf ychydig yn fwy cymhleth. Ar ddechrau'r e-bost hwn, mae sgwrs am geisiadau 'brys' i drafod 'egni pwynt dim' a 'datgelu'. Mae'r datgeliad yn ymwneud â datgelu unrhyw wybodaeth y gallai llywodraeth yr UD ei chael am UFOs. Mae hyn mewn gwirionedd yn bwnc y mae John Podesta wedi bod yn pwyso am lawer yn gynt nag y mae WikiLeaks wedi nodi, fel y cyhoeddodd Washington Post ym mis Ebrill 2016:

"Yn 2002" [Leslie] Kean a chyd [ "UFOs: Cadfridogion, Pilots a swyddogion y Llywodraeth yn siarad"] ysgrifennodd Ralph Blumenthal: "Dechreuodd Podesta hyrwyddo yn gyhoeddus yr hyn a ddaeth yn drobwynt yn y cais o Y Gyfraith ar Gyrchu Mynediad am Ddim i Wybodaeth. Mae'r chyngaws ei ffeilio gan grŵp pwyso annibynnol "Glymblaid ar gyfer mynediad am ddim i wybodaeth." Roedd gan NASA gwrthod gwybodaeth ac yn gwrthod rhyddhau eu cofnodion o ddigwyddiad UFO arwyddocaol yn Kecksburg, Pennsylvania yn 1965. "Maen nhw wedi cael eu rhyddhau, er bod rhai dogfennau, ond maent yn" nid oedd yn cynnwys hyd yn oed pinsiad o wybodaeth yn ymwneud â'r Kecksburg achos, er gwaethaf ymdrechion diffuant o staff NASA. "

Maent yn cael eu reportedly yn dilyn dogfennau a oedd Podesta mewn cof wrth, ar ôl lleoliad gwaith byr yn y Tŷ Gwyn Obama tweeted bod y methiant i ddarparu datgeliad am UFOs oedd ei "fethiannau mwyaf yn 2014."

Zero Point Ynni (ENB) yw'r cysyniad o ffiseg cwantwm sy'n ymwneud â faint o egni sydd gan y system cwantwm yn ei gyflwr cwantwm isaf, neu cyflwr sylfaenol. Y ffaith bod y systemau yn hyn o beth pwynt sero mewn gwirionedd mae ganddynt rywfaint o egni y gellid ei ddefnyddio.

Rhedeg Mitchell fusnes Quantrek, a restrir yn ei lofnod e-bost, a geisiodd, ymhlith pethau eraill, ddefnyddio Zero Energy. Yn ôl Terri Mansfield (y mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon at Podest):

"[Mitchell] a'i dîm ymchwilio i'r defnydd o'r hologram cwantwm a'r ynni dim pwynt - y mwyaf ynni pwerus, glanach, rhataf, mwyaf diogel a mwyaf poblogaidd ar gyfer ein planed. Bydd ENB yn gyrru ceir, trenau, awyrennau, llongau cychod, llong ofod, yn ogystal â'n cartrefi ac adeiladau. "

Mae Mansfield yn esbonio ar ei gwefan:

"Mae'r ETI (deallusrwydd allfydol) y mae gwaith Suzanne a Terri yn heddychlon, yn anfwriadol, ac yn ufuddhau i Dduw. Nid ydynt o'n bydysawd, ond o brifysgolion cyfagos. Dyma'r ffurf uchaf o wybodaeth sy'n gweithio'n uniongyrchol â Duw.

Maent am i helpu i ddynoliaeth, sy'n dymuno dod i'r Ddaear a anfeidrol ynni sero pwynt pwerus, yn ddiogel, yn lân, rhad, yn gynaliadwy, hollbresennol, a'i gymhwyso fel ffynhonnell ynni cynaliadwy. Mae'r egni yn canolbwyntio ar ENB Tau neutrinos.

Pan fo ETI am gael ei adnabod, mae'n gwneud hynny gyda rhai lliwiau, seiniau, cyffyrddau, arogleuon, blasau a thriniaethau o fater. Mae yna lawer o enghreifftiau. Maent yn aml yn troi'r goleuadau yn ein cartrefi pan maen nhw eisiau ein sylw. Mae ETI eisiau yn unig beth sy'n galluogi dynol i esblygu'n ysbrydol, galw am ufudd-dod trwy ddewis o ewyllys rhydd, ymateb gyda thosturi a / neu gyfiawnder os oes angen. "

Mae'n dilyn bod y tu allan i'r tir yn barod i'n helpu ni gyda phroblemau ynni dim pwynt os ydym yn dangos ein tawelwch meddwl. Yn ôl pob tebyg, cyfeiriodd Mitchell at yr ail e-bost pan ysgrifennodd:

"Cofiwch y bydd ein ffrindiau di-drallog anfwriadol o'r bydysawd cyfagos yn dod â ni ni ddim yn egni ar gyfer y Ddaear. Ni fyddant yn goddef unrhyw fath o drais milwrol ar y Ddaear nac yn y cosmos. "

[hr]

(Golygyddol wedi'i grynhoi.)

Cyfathrebu gan Edgar Mitchell a John Podesta am estroniaid

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb