Personoliaethau arwyddocaol a'u dibyniaeth ar help clairvoyants

13446x 13. 06. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae yna bethau sydd o ddiddordeb mawr, gan Affricanaidd Bush i Arlywydd Gwlad Fwyaf y Byd. Rydym yn siarad amdano dulliau anhraddodiadol o ragfynegiadau, megis sêr-weriniaeth a chladdodrwydd. Y bersonoliaeth fwyaf troi yn aml - y crewyr o fywydau dynol sy'n gwneud penderfyniadau pwysig, gan gynnwys yr atebion milwrol-gwleidyddol.

Awdurydd Führer Personol

Roedd yr holl ordewnaidd bob amser wedi dod o fewn maes diddordeb "awdurdodau cymwys". Fodd bynnag, mae "sêr-wleidyddiaeth wleidyddol" wedi cyflawni ffyniant eithriadol ar y pryd Y Trydydd Reich. Hitler wedi tueddu i chwistigrwydd, ac roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn gwyddorau ocwlar, yn enwedig yn y Dwyrain. Mae'n hysbys bod eisoes yn 1923, bod un o astrolegwyr yr Almaen wedi rhybuddio'r fwhrer "demonic" yn y dyfodol i beidio â dilyn camau gwleidyddol yn yr hydref. Rydyn ni i gyd yn gwybod sut y methodd cystadleuaeth mis Tachwedd ym Munich. Ac efallai y troseddol fwyaf erioed, 20. Canrif yn ailystyried ei berthynas â sêr-dewiniaeth.

Ar ddiwedd 1933, troi nifer o astrolegwyr i'r Sosialwyr Cenedlaethol ac yn fuan deall beth sy'n bosibl a beth nad yw yn y rhagfynegiadau o'r ymerodraeth newydd. Oraclau anghyfleus naill ai wedi diflannu heb olrhain neu eu hanfon at y gwersyll canolbwyntio Sachsenhausen.

Ar y pryd, ystyriwyd y cynghorwr personol Hitler, Erik Jan Hanussen, yr astrolegwr gorau. Ond mae ei ddelweddau gweledigaethol o gamgymeriadau Hitler, gorchfynion ac adrannau'r Almaen mawr wedi bod yn annerbyniol i'r arweinydd ers tro, a diddymwyd Hanussen yn y pen draw.

Saboth Ryfeddol yng Nghastell Wartburg

... bore 15. Mawrth 1938 oedd trigolion tref bach Turingiaidd Eisenach, sef canol daearyddol yr Almaen, a ddeffroddwyd gan swn injan. Yn dilyn y llwybrau mynydd sydd wedi eu harddu'n dda, yn arwain at frig mynydd Wartburg, lle roedd 1607 yn gastell y marchog o'r un enw, roedd cavalcade o geir.

Mae'n dal i gael ei ddweud bod Eisenach a'r castell gyda'r castell yn chwarae rhan eithaf dirgel yn hanes yr Almaen.

Yn y blynyddoedd 1521-1522 roedd yna ddiwygydd eglwys gwych, Martin Luther. Yn ôl y chwedl, ymddangosodd y diafol unwaith yn y gell, ac yna bu Luther yn taflu calamar. Ers hynny, mae staen tywyll tywyll na ellir ei olchi o bryd i'w gilydd yn ymddangos ar y wal pren. Ac fe ddigwyddodd i fod ar y noson cyn yr Ail Ryfel Byd. Hyd yn hyn ni all neb esbonio'r ffenomen hon ... Gadewch inni fynd yn ôl i'r hen gastell.

Wartburg

Cafwyd digwyddiad nad oes llawer o bobl yn ei wybod. Mewn cyfrinachedd llwyr, cynhaliwyd cyfarfod o astrolegwyr ac astolegwyr y Trydydd Reich yma, lle trafodwyd dyfodol yr Almaen.

Roedd nifer y cyfranogwyr gweithredol yn y sesiynau, ar fenter bersonol gweinidog propaganda'r Dr. Goebbels (ac a ddeallwyd bod gyda chymeradwyaeth y führer), yn gyfwerth â dwsin. Rhoddwyd yr amddiffyniad i'r SS a grŵp arbennig o bersonél radio Gestapo, a oedd â chyfarpar cywasgu diweddaraf o'r radd flaenaf. Felly roedd y Gweinidog Reich yn gallu clywed popeth y mêr proffesiynol yr oedd yr Almaen yn sôn amdano mewn cylch cul.

Yn anffodus, mae bron pob un o'r cofnodion, a hyd yn oed y cyfranogwyr yn y cyfarfod, wedi syrthio i ddiffygion. Fodd bynnag, am un reswm oedd un o gyfranogwyr y cyfarfod, yr hen SS hauptsturmführer, nid yn Sachsenhausen, ond yn Auschwitz fel gard. Yna, cafodd y Sofietaidd eu dal a'u hanfon at Gwersyll Llafur Cywiro'r Temenian.

Roedd yn rhaid i'r carcharor hwn, fel llawer o rai eraill, weithio am o leiaf ddeng mlynedd ar ôl y ddedfryd. Ond yn 1955, roedd y Canghellor Konrad Adenauer yn argyhoeddedig i Nikita Khrushchev i ryddhau pob carcharor. Digwyddodd hyn yn 1957. Yn olaf, gwelwyd yr SS hauptsturmführer ar lwyfan orsaf reilffordd Poťma yn Mordovija, pum cant cilomedr i'r dwyrain o Moscow. Ysgrifennwyd 28. Awst 1955.

Y carcharor hwn oedd yn cadarnhau'r wybodaeth hynod gymedrol ac anghyflawn am y castell Wartburg, a grediodd yr Almaenwyr gymaint mai dim ond arweinwyr uchaf yr ymerodraeth a rhai pobl ym Moscow oedd yn gwybod amdano.

Yr hyn a welodd yr hwyriaid

Felly, ysgrifennir y flwyddyn 1938 a chynhelir cyfarfod o astrolegwyr gorau'r Almaen Natsïaidd yn Wartburg. Mae'r crynodeb o'u gweledigaeth fel a ganlyn: Mae'r Almaen yn sefyll ar drothwy rhyfel mawr. Eleni, mae'n addas iawn ar gyfer dadleoli Tsiecoslofacia a "rhyddhau" y Sudetenland. Mae Blwyddyn 1939 hefyd o blaid datrys y cwestiwn a elwir yn Pwyleg. Dadleuodd y cyfranogwyr yn y cyfarfod yn unfrydol na fyddai Warsaw yn derbyn cefnogaeth gan warantwyr, sef Lloegr a Ffrainc. A dinistrio Ffrainc fydd y flwyddyn fwyaf priodol ar gyfer 1940.

O ran y rhyfel â Rwsia, maen nhw'n credu mai'r blynyddoedd gorau fydd 1941 a 1946. Ond mae'r diwydiant Rwsia a'r fyddin yn tyfu'n gryfach, a chan 1946 byddant mor gryf na fydd yr ymerodraeth yn ymdopi â'r Undeb Sofietaidd. Yna bydd y Rwsiaid yn ennill heb gefnogaeth cynghreiriaid. Y gorau fydd ymosodiad annisgwyl yn ail hanner Mai 1941.

Mae'r holl ddarllenwyr wedi honni yn gyson bod rhyfel yn bosibl ac yn angenrheidiol i'w ennill yn ystod ymgyrch filwrol yr haf, ond nid yn hwyrach erbyn diwedd mis Hydref. Cyfeiriodd at farn Napoleon a Bismarck, a oedd yn ystyried y rhyfel â Rwsia fel trafferth anffodus yn y gaeaf.

Enwogion a chyfranogwyr yn y digwyddiad

Ymhlith y cyfranogwyr y cyfarfod oedd athro Munich sydd yn "gweld" colled fawr Wehrmacht yn yr hydref a'r gaeaf 1942 ar lannau'r afon Rwsia mawr Volga yn amlwg, a hyd yn oed marwolaeth hanner miliwn o filwyr yr Almaen ar y caeau o Rwsia yn ystod haf 1943.

O'r canlynol, roedd yn amlwg na fyddai'r Saeson a'r Americanwyr yn dechrau rhyfel go iawn gyda'r ymerodraeth tan 1943 yn y de a 1944 yn y gogledd. Gwelodd bron pawb "ddinistrio a thân cadeirlan Königsberg, a adeiladwyd yn 1333 ar King's Hill. Mae'r neges hon yn rhoi'r gorau i'r presennol a'r rhai sydd wedi gwrando ar gyflwr iselder yn unig. Mae'n wir, yn yr araith ganlynol, fod gan ddewin o Prussia dwyreiniol, yn wreiddiol o Königsberg, nodyn o obaith.

Yn ôl ei weledigaeth, caiff y deml ei adfer a bydd yn ennill pŵer llawn ei phosibiliadau esoteric yn union chwech chwe deg chwech mlynedd ar ôl ei sefydlu. Felly yn 1999. Mae'n anhygoel bod adluniad yr eglwys gadeiriol yn Kaliningrad (sef yr enw a ddefnyddiwyd ar gyfer Königsberg ar ôl y rhyfel) yn dod i ben yn ymarferol y flwyddyn hon.

Ond gadewch i ni fynd yn ôl i 1938. Ym marn y cyfranogwyr, mae'r gynghrair milwrol rhwng Rwsia, Lloegr ac America yn anochel a bydd yn seiliedig ar gelyniaeth gyffredin i'r Führer a'r Ymerodraeth. Ond yn edrych ar y dyfodol, rhagwelodd astrolegwyr y byddai 1946 yn flwyddyn o newid yn Washington, Llundain a Moscow, a byddai'r cynghreiriaid yn dod yn elynion.

Rhagolygon o berthnasau cynhesu

Dim ond ar ôl 1953 y bydd rhywfaint o "gynhesu" perthnasoedd yn digwydd ar ôl marwolaeth Stalin. Er bod y ddau ddigwyddiad pwysig, sef y gelyniaeth y Cynghreiriaid Gorllewinol a Rwsia, yn ogystal â marwolaeth arweinydd y coch, mae union wyth a phymtheg mlynedd ar ôl y cyfarfod hwnnw, sy'n sail Mawrth 1946 1953 a Mawrth. Dim ond yn cofio bod y British Syr Winston Churchill yn siarad gyda'i araith fultonskou enwog, a oedd yn nodi cychwyn y Rhyfel Oer, 5. Mawrth 1946 a Stalin farw 5. Mawrth 1953.

Ond sut fydd rhyfel yn y dyfodol i'r Almaen? Yma ni wnaeth yr Oracle ddweud y gwir. Maen nhw'n addawol iawn y bydd y wlad yn mynd ar ffordd newydd yn y pen draw a bydd yn digwydd ym mis Mai 1945. Y gwir yw bod y safbwyntiau'n amrywio. Roedd rhai yn rhagweld yr wythfed, mae eraill y nawfed, a ffiniau'r wladwriaeth yn newid. Roedd anghydfod proffwyd yn ysgogi llid Hitler. Dewisodd gosbi'r rheini a rannodd eu hofnau am eu barn ar yr ymosodiad a'r rhanbarth yn yr Almaen. Bydd yr anghyfiawnder hanesyddol hwn yn para bedair deg pedair blynedd, ac yna bydd yr Almaen yn uno.

Wedyn, cadarnhaodd 1945, yn ymarferol, holl ragfynegiadau astrolegwyr gorau'r ymerodraeth.

Rhagolygon Cuddio Archifau SS

Roedd popeth yn ymddangos, ac roedd yr holl ddeunyddiau a phobl a gymerodd ran yn y cyfarfod 1938 ym mis Mawrth wedi mynd am byth. Ond mae datguddiadau diweddar wedi gorfodi llawer o ymchwilwyr i gyfrinachau'r Ail Ryfel Byd a'r Trydydd Reich i feddwl a oedd peth o'r deunydd sy'n ymwneud â'r arolygiad hwn yn syrthio i ddwylo'r Cynghreiriaid.

Roedd yr Americanwyr yn meddiannu Thuringia ym mis Ebrill 1945, tra na fu'r milwyr Sofietaidd yn unig yn yr hydref yr un flwyddyn. Mae'n ymddangos bod gan yr Americanwyr ddigon o amser i holi'r bobl leol ac archwilio labyrinths Castle Wartburg.

Gwyddys hefyd fod Undeb Sofietaidd wedi ennill y tlws fel offeryn unigryw a grëwyd ar orchymyn personol Hitler. Ef oedd crwner. Nid oedd wedi'i gynllunio i fonitro gweithgarwch solar, ond ar gyfer rhagfynegiadau astrolegol o gymeriad gwleidyddol milwrol. Nid oedd y ddyfais yn gweithio'n iawn, ond fe wnaeth y peirianwyr Sofietaidd eu hatgyweirio yn gyflym ac yna'u trosglwyddo i'r orsaf seryddol ger Kislovodska. Fodd bynnag, ni wyddys pa dargedau bynnag. Roedd pobl a oedd yn gyfarwydd â hyn yn honni bod KGB Cyffredinol Georgiy Rogozin yn defnyddio archifau a gadwyd yr SS sy'n ymwneud â gwyddorau ocwlt.

Ysbrydion yr ymerodraeth yn Tibet a'r Pole

Mae'r holl hanes hwn yn arwain at gwestiynau erioed newydd. Dyma rai ohonynt:

- Beth yr oedd yr ymgyrch SS, o dan nawdd y sefydliad ocwlt a chwistrellol Ahnenerbe, yn chwilio amdano mewn pellter- Tibet yn 1938? A beth oedd amcanion ymgyrch SS arall yn Antarctica?

- Pam roedd y treialon Nuremberg mor sydyn yn torri ar draws y Standartenführer holi SS Wolfram Sievers, mae'r Ahnenerbe Ysgrifennydd Cyffredinol, yn syth ar ôl iddo ddechrau enwi person penodol, a pham mae hyn cyrnol SS gyffredin gweithredu mor gyflym â un o'r rhai mwyaf pwysig troseddwyr rhyfel y Drydedd Reich?

- Pam wnaeth Dr Cameron, a oedd yn aelod o ddirprwyaeth America yn Nuremberg ac astudio gweithgaredd Ahnenerbe, arwain ar brosiect CIA Blue Bird, a oedd yn cynnwys datblygiadau mewn seicoprogramau a seicotroneg?

- Beth oedd hanes rhyfedd dod o hyd i gyrff mynachod Tibetaidd mewn gwisgoedd SS ym mhyncyn Hitler ar ddiwedd y rhyfel?

- Pam mae dogfennaeth Ahnenerbe wedi'i lawrlwytho'n frwd o labordai gwyddonol a chymdeithasau cyfrinachol ynghyd ag archifau gwasanaeth arbennig ym mhob gwlad y mae'r Wehrmacht newydd ei feddiannu?

Y gwaethaf wrth ymladd yn erbyn y fath ddrwg â Natsïaid yw nad oes atebion i'r cwestiynau hyn. Naturiaeth na ellir meddwl ei fod wedi diflannu, wedi'i drawsnewid i symudiadau gwrth-Arabaidd eraill. Y peth gwaethaf amdano yw nad oes unrhyw gwestiynau o gwbl!

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Igor Witkowski: Y Gwir Am Wunderwaffe II

Nid oedd gan rai systemau arfau a ddatblygwyd yn yr Almaen Natsïaidd gyfatebiaeth mewn gwledydd eraill, fel y nododd Arlywydd yr UD Eisenhower, er enghraifft, yn gryno ar ôl y rhyfel: “Roedd technoleg yr Almaen ddegawd dda o flaen y Gynghrair.

Igor Witkowski: Y Gwir Am Wunderwaffe II

Vladimír Liška: Y Mysteries Mawr y Brotectoriaeth

arfau dirgel a ddatblygwyd gan Hitler Y Trydydd Reich, amgylchiadau marwolaeth Reinhard Heydrich neu dan len o ddirgelwch Štěchovice drysor. Mae awdur cyhoeddiad atyniadol wedi'i neilltuo i'r cyfnod yn delio nid yn unig â'r pynciau hyn Yr Ail Ryfel Byd yn U.S.

Vladimír Liška: Dirgelion Mawr yr Amddiffynfa

Milan Zacha Kučera: Cyfrinach Fwyaf y Drydedd Reich - Achos y Trên Aur

Ar 13 Awst 2015, llythyr arbennig oddi wrth y maer yr ardal Walbrzych. Mae cyfreithiwr elitaidd a chyn seneddwr Gweriniaeth Gwlad Pwyl yn datgan ynddi fod ei gleientiaid yn darganfod trên arfog claddu o'r Ail Ryfel Byd yn y stentiau ddinas. Oherwydd bod chwedl y Trên Aur, fel y'i gelwir, wedi bod yn fyw ymhlith trigolion yr ardal ers degawdau lawer, bu gwallgofrwydd llythrennol, sydd wedi ildio yn raddol nid yn unig i'r Pwyleg ond hefyd i gyfryngau'r byd.

Milan Zacha Kučera: Cyfrinach Fwyaf y Drydedd Reich - Achos y Trên Aur

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb