Telerau Busnes Cyffredinol

I. Darpariaethau rhagarweiniol

I.1 Mae'r telerau ac amodau hyn yn pennu'r contract prynu yn yr ystyr § 2079 et seq. Y Gyfraith ddim. 89 / 2012 Coll., Cod Sifil, fel y'i diwygiwyd (ati yma wedi hyn y Cod Sifil neu gyllell), ar gyfer prynu gwasanaethau a delir a ddarperir a nwyddau mewn e-siop ar y wefan hon (yn destun prynu), a oedd yn partïon, gweithredwr fel y gwerthwr a threfnu fel prynwyr, yn dod i ben trwy wefannau www.suenee.cz llenwi ac anfon gorchymyn.

I.2 Mae'r telerau ac amodau hyn yn diffinio ac yn pennu hawliau a rhwymedigaethau prynwyr a gwerthwyr y maent bellach gweithredwr o'r gwefannau hyn.

Mewn materion nad ydynt yn dod o dan y Contract Prynu, paragraff 1 ac mae'r Telerau ac Amodau Busnes hyn yn rheoli'r berthynas hon o dan y Cod Sifil a chyfreithiau diogelu defnyddwyr.

I.3 Yn achos erthyglau taledig a chyfieithiadau, mae'n ddilysAmcan y pryniant yn gynnyrch hawliau eiddo deallusol, ac felly ei wahardd unrhyw un o'i ddosbarthiad neu ddarpariaeth i drydydd parti heb ganiatâd. Drwy ddod i'r casgliad y contract prynu y prynwr yn derbyn bod unrhyw ddefnydd o'r wybodaeth ar bwnc o'r fath o brynu a llwyddiannau neu fethiannau sy'n deillio o hyn yn unig yn nwylo'r y prynwr ac awdur nid ydynt yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb. Mewn fath wrthrych prynu gall y prynwr ddod o hyd i wybodaeth am y cynhyrchion neu wasanaethau trydydd parti. Mae'r wybodaeth hon yn unig argymhelliad a mynegi barn ar y mater hwn.

II. Objednávka

II.1 Mae'r prynwr yn datgan ei fod wedi dysgu am yr holl wybodaeth ynglŷn â'r gorchymyn yn y cyfeiriad www.suenee.cz. Mae'r prynwr yn archebu pwnc y pryniant trwy lenwi'r ffurflen archebu electronig drwy'r wefan http://www.suenee.cz/objednavka neu o dan erthyglau safle penodol. Mae'n ofynnol i'r prynwr adolygu ac, os oes angen, atgyweirio'r gorchymyn cyn ei anfon. Mae'r gorchymyn a anfonir yn gyfreithiol rwymol ac mae'r prynwr a'r gwerthwr yn creu hawliau a rhwymedigaethau'r ddwy ochr, hy mae'r gwerthwr yn ymrwymo i roi pwrcas y pryniant i'r prynwr ac mae'r prynwr yn ymrwymo i dalu'r pris prynu. Mae'r Prynwr yn cadarnhau trwy anfon y gorchymyn ei fod wedi dod yn gyfarwydd â thelerau ac amodau'r pryniant ar y wefan Telerau Busnes Cyffredinol, a'i fod yn cytuno â hwy. Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn rhan annatod o'r Cytundeb Prynu, sydd wedi'i gau trwy lenwi ac anfon yr archeb.

III. Pris prynu, dogfen dreth

III.1 Wrth ail-benodi'r gorchymyn ac ar y we http://www.suenee.cz/objednavka fe welwch bris olaf y nwyddau neu'r gwasanaethau a ddarperir. Nid yw'r gwerthwr yn daliad TAW, hy. bod y pris mor derfynol.

Anfoneb III.2: Er mwyn cyflawni'r taliadau a wneir o dan y contract prynu, rhaid i'r gwerthwr gyhoeddi anfoneb i'r prynwr fel prawf o brynu'r nwyddau. Cefnogir y taliad gan weithrediadau banc.

IV. Dull a ffurflen talu

IV. Dull talu 1: Mae'r dulliau talu'n gysylltiedig â phorth talu'r cwmni GOPAY sroSy'n darparu technoleg yn ddiogel, yn derbyn cardiau credyd a throsglwyddiadau banc ar-lein. rhifau cerdyn credyd, rhifau cerdyn credyd a chyfrineiriau i fynd i mewn i'r bancio electronig gan ddefnyddio sianel diogel a dibynadwy o GOPAY sro Partneriaeth yn unig sy'n gyfrifol am weithredu'r porth talu GOPAY sro

IV. Opsiynau talu 2:

  1. Trwy drosglwyddo banc i gyfrif y goron y gwerthwr.
  2. Cerdyn talu ar-lein: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Ffurf y taliad: Dim ond unwaith y bydd y taliad yn bosibl, nid yw taliad mewn rhandaliadau yn bosibl.

V. Tynnu'n ôl o'r Contract - Gweithdrefn Gwyno

V.1a Za gwasanaethau a ddarperir mae'r gwerthwr yn gwarantu gwarant o foddhad a gwarant arian yn ôl i ddyddiau 14. O fewn y terfyn amser hwn, mae gennych yr hawl i dynnu'n ōl o'r cytundeb hwn heb roi unrhyw reswm, mae'r cyfnod tynnu'n ôl yn dechrau rhedeg y diwrnod ar ôl cyflwyno'r eitem prynu.

V.1b Ar gyfer y nwyddau a gynigir, mae'r gwerthwr yn gwarantu'r warant yn ôl y gyfraith. O fewn y dyddiad cau 14 diwrnod Mae gennych yr hawl i dynnu'n ôl o'r contract heb roi unrhyw reswm, mae'r cyfnod tynnu'n ôl yn dechrau ar y diwrnod ar ôl derbyn y gwrthrych o brynu yn ei becyn gwreiddiol, gan gynnwys yr holl ategolion.

V.2 I arfer yr hawl i dynnu'n ôl mae'n rhaid ei dynnu'n ôl o'r contract hwn gan y gwerthwr ar ffurf camau unochrog (er enghraifft, llythyr a anfonwyd drwy'r gwasanaeth, ffacs post neu e-bost). Gallwch ddefnyddio'r ffurflen enghreifftiol ynghlwm ar gyfer tynnu'n ôl, ond nid eich cyfrifoldeb.

V.3 Er mwyn cydymffurfio â'r cyfnod tynnu'n ōl, mae'n ddigonol i gyflwyno tynnu'n ôl cyn i'r cyfnod perthnasol ddod i ben.

V.4 Canlyniadau tynnu'n ôl

 1. Os byddwch yn tynnu'n ôl o'r contract hwn, byddwn yn dychwelyd heb oedi gormodol, o fewn dyddiau 14 o'r diwrnod pan fyddwn yn sylweddoli eich hysbysiad o dynnu'n ôl, holl daliadau a gawsom gennych, gan gynnwys costau cyflenwi (ac eithrio ar gyfer y costau ychwanegol o ganlyniad i chi y dull dewisedig o gyflenwi sy'n wahanol na'r math lleiaf drud o gyflwyno safonol a gynigir gennym ni). Ad-dalu gan ddefnyddio'r un dull o dalu i chi ei ddefnyddio (a) ar gyfer y trafodiad cychwynnol, oni bai eich bod wedi cytuno yn benodol (a) fel arall. Mewn unrhyw achos, bydd felly ni dalu unrhyw gostau. Talu yn ôl ar ôl derbyn y nwyddau a ddychwelir, neu os ydych yn profi eich bod yn anfon y nwyddau (a) yn ôl, pa un bynnag ddaw gyntaf.
 2. Byddwch yn dwyn y costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â dychwelyd y nwyddau. Yn gyfrifol yn unig am y gostyngiad mewn gwerth gan drin y nwyddau heblaw sydd ei angen i sefydlu natur a nodweddion, gan gynnwys ei swyddogaeth.

Ffurflen V.5 ar gyfer tynnu'n ôl (llenwch y ffurflen hon a'i hanfon yn ôl yn unig os ydych chi eisiau tynnu'n ôl o'r contract)

 1. Hysbysiad o dynnu'n ôl
 2. Derbyniwr (bydd yr enw a chyfenw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost yn cael ei gofnodi gan y defnyddiwr yma):
 3. Rwyf drwy hyn yn datgan (*) fy mod drwy hyn dynnu'n ôl / dynnu'n ôl (*) o'r Cytundeb Prynu ar gyfer y Nwyddau hyn (*)
 4. Dyddiad archebu (*) / dyddiad derbyn (*)
 5. Enw a chyfenw defnyddwyr / defnyddwyr
 6. Cyfeiriad defnyddwyr / defnyddwyr
 7. Llofnod y defnyddiwr / defnyddiwr (dim ond os anfonir y ffurflen hon ar ffurf bapur)
 8. Dyddiad (*) Dileu fel y bo'n briodol neu lenwi'r data.

V.6 Gellir tynnu'n ôl yn electronig trwy e-bost gweithredwr, yn ysgrifenedig i gyfeiriad y gwerthwr a restrir ar y tudalennau hyn gweithredydd, bob amser gyda datganiad bod y prynwr yn tynnu'n ôl o'r contract ac yn amgáu copi o'r anfoneb - y ddogfen dreth. Anfonir nodyn credyd at y prynwr gyda'r swm sy'n cyfateb i bris prynu'r cynnyrch prynu ar-lein. Bydd y swm yn cael ei ad-dalu heb fod yn hwyrach na diwrnodau 30 ar ôl cyflwyno'r e-bost yn amlwg wrth dynnu'n ôl.

VI. Cyfrifoldeb

VI.1 Cyfrifoldeb dros We Cynnwys: Gellir diweddaru gwefannau heb rybudd ymlaen llaw.

VII. Diogelu data

VII.1 Datganiad y Gwerthwr: Mae'r Gwerthwr yn ymrwymo i barchu'n llawn natur gyfrinachol data personol a chwmnļol y prynwr sydd wedi'i sicrhau yn erbyn mynediad anawdurdodedig ac yn cael ei ddiogelu rhag camdriniaeth. Mae'r wybodaeth y byddwch yn ei nodi yn y cais yn angenrheidiol er mwyn adnabod y prynwr. Fe'u defnyddir i weithredu'r busnes cyfan, gan gynnwys gweithrediadau cyfrifo angenrheidiol, cyhoeddi dogfennau treth, nodi taliadau di-arian a chyfathrebu gyda'r prynwr.

VII.2 Mae data personol manwl a phryniant prynwr yn cael ei storio mewn cronfa ddata gwrth-gamdriniaeth gadarn a chaiff eu darparu i drydydd parti.

VII.3 Ar gais, byddwn yn eich hysbysu'n ysgrifenedig os a sut yr ydym yn eich cofnodi'n bersonol chi. Os cofnodwyd gwybodaeth anghywir er gwaethaf ein hymdrechion i sicrhau cywirdeb ac amseroldeb, byddwn yn ei osod ar gais.

VII.4 Edrychwch ar

 1. Rydym am i'ch gwybodaeth gael ei defnyddio i'ch hysbysu chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau, neu i ddarganfod beth ydych chi'n ei feddwl amdanynt. Wrth gwrs, mae cymryd rhan mewn digwyddiadau o'r fath yn wirfoddol. Os ydych yn anghytuno â nhw, gallwch ddweud wrthym ar unrhyw adeg i rwystro'r data yn unol â hynny.

VII.5 Mae geiriad llawn y Polisi Preifatrwydd ar gael ar y dudalen Polisi Preifatrwydd

VIII. Darpariaethau Terfynol

VIII.1 Dynodiad o fodolaeth, dull ac amodau trin cwynion y tu allan i'r llys i ddefnyddwyr gan gynnwys a ellir cyfeirio cwyn at oruchwyliwr neu oruchwyliwr y wladwriaeth

 1. Datrys anghydfod y tu allan i'r llys, yn enwedig trwy gyfryngu neu gyflafareddu (cyflafareddu); mae datrys anghydfod yn seiliedig ar gyfranogiad gwirfoddol y ddau barti, gwrthrychedd a didueddrwydd yr achos.
 2. corff goruchwylio a rheoli y weinyddiaeth wladwriaeth, yr Arolygiad Masnach Tsiec. Tsiec Arolygu Masnach yn arolygu ac yn goruchwylio personau cyfreithiol a naturiol sy'n gwerthu neu'n cyflenwi cynnyrch a nwyddau i'r farchnad, sy'n darparu gwasanaethau neu gyflawni gweithgareddau tebyg eraill ar y farchnad ddomestig, gan ddarparu credyd defnyddwyr neu yn gweithredu marchnad (marchnad), oni bai dan ddeddfwriaeth arbennig nad yw'n oruchwylio hwn arall swyddfa weinyddol (gwybodaeth bellach yn cael ei chynnwys yn Neddf ddim. 64 / 1986 Coll., yr arolygiad masnach Tsiec).

VIII.2 Effeithlonrwydd

 1. Daw'r telerau a'r amodau hyn i rym ar y diwrnod 20.02.2017. Mae'r wybodaeth yn cael ei chyfathrebu trwy wefannau www.suenee.cz neu sianeli gwybodaeth eraill, fel arfer trwy e-bost. Mae'r gwerthwr yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau hyn. Mae pob fersiwn newydd o'r telerau ac amodau ar gael ar y wefan www.suenee.cz ac fe'i nodir gyda'r dyddiad effeithiolrwydd. Mae'r holl archebion bob amser yn cael eu llywodraethu gan y fersiwn gyfredol o'n termau busnes.