Spacecraft Oumuamu a rhaglen gofod gofod

10882x 14. 11. 2018 Darllenydd 1

Mae hwn yn drawsgrifiad o fideo ofod Oumuamua. Mae'r llong gofod hwn yn rhan o raglen gofod cyfrinachol.

Tystiolaeth

Hi, dyma Alina. Hoffwn drafod rhywbeth diddorol heddiw tua mis Rhagfyr, pan wnes i gynrychioli pell o Oumuamu asteroid y cigar. Cyhoeddaf ganlyniadau arsylwi o bell yn y rhaglen gofod cyfrinachol. Rwy'n eu darllen yn uchel, rwy'n un o weinyddwyr y grŵp hwn. Rydym yn grŵp gofod cyfrinachol sy'n cynnwys cyn-filwyr a oedd yn y rhaglen gofod cyfrinachol. Mae gennyf eu caniatâd i gyhoeddi. Gan fod y grŵp yn gyfrinachol, nid yw'n bosibl darllen y dystiolaeth hon yn unrhyw le, dim ond yn y grŵp hwn. Felly, cymerais sgrin o fy ngwyliad pell, a ddarlledais yn y grŵp hwn.

Corff Oumuamu

Yn y llong hon mae yna bethau uchel yn y stasis. Mae ganddyn nhw lledr gwydn arian ac arian. Mae ganddynt hefyd wallt glas gwlyb. Mae stasi-unedau yn cael eu gwarchod gan feysydd ynni ynni yn erbyn ymosodwyr. Ni allant agor capsiwlau stumog gydag is-berffaith dynol o'r enw Dorian. Mae hwn yn rywogaeth mewn capsiwlau stasis ar grefft. Maent yn is-set o bobl, sy'n golygu eu bod yn dod o geneteg ddynol. Mae Doriani yn uchel, yn galed â chroen pale, glas-eyed. Cysylltais â merch o'r enw Zelana gyda'i gwallt glas. Mae'n debyg eu llong ei hun ei difrodi mewn sawl stormydd solar yn y gofod ac yna stiliwr dod i'r amlwg o'r bydysawd hynafol. Ar fwrdd oedd unrhyw drigolion, fel eu bod yn mynd i mewn i'r llongau hynafol cigar sy'n hedfan yn y gofod. Ni allai eu pen eu hunain wy-cwch yn cael ei atgyweirio, felly newid i llong hon. teithio Dorian i blaned o'r enw Zelaris yn y bydysawd bron i filiwn o flynyddoedd.

Mae'r llong hynaf siâp sigar yn llawer hŷn, biliynau o flynyddoedd oed. Mae'r blaned wreiddiol Dorian yn dechrau gorlenwi, felly mae'n adeiladu cytrefi eraill ar y planedau. Mae Zelaris yn cyrraedd am hanner canrif arall. Maent yn dal i fod yn stasis. Fe grybwyllwyd mai Oranuamu oedd uned ddatguddio'r rhaglen gofod cyfrinachol, ond ni allant agor capsiwlau stumog oherwydd eu bod wedi'u hamddiffyn gan faes trydan. Ni ellir agor capsiwlau heb ddilyniant DNA priodol. Sefydlwyd mynediad at amgodio meysydd ynni yn fwriadol yn unig ar gyfer Dorian. Ers deithio i wladychu y blaned nad oedd Zelaris eisiau deffro cyn dod i ben yn bell, nad oeddent am fod yn effro i gyfathrebu yn ystod archwiliad o bell, gan y bydd yn cymryd hanner canrif cyn iddynt gyrraedd Zelaris. Cefais y wybodaeth hon yn ystod fy nghyfathrebu â Zelaris, merched Dorian gyda gwallt glas. Dydw i ddim yn dda iawn wrth dynnu llun, ond darganfyddais gyfeiriadau o Zelaris.

Sut roedd y llong yn edrych?

Roeddwn i eisiau dod yn agosach at ei liw gwallt go iawn sy'n glas arianog. Nid yw hi'n blonde, mae'r lliw fel golau glas ysgafn. Mae gan y llong liw coch brownys sydd bron yn edrych fel croen cropian. Y ffordd orau y gallaf ei ddisgrifio - brown-coch, fel y croen crafu. Dyna oeddwn i'n gallu ei weld yn ystod cyswllt pell. Cefais y canlyniadau arsylwi o bell ar gael yn ystod y noson ym mis Rhagfyr.

Anfonwyd yr unedau tawel cyfrinachol i astudio'r llong a darganfod a oes unrhyw dechnoleg uwch y gallent ei gael o'r llong. Ni ddefnyddiwyd unrhyw beth oherwydd bod y systemau mordwyo wedi'u cloi mewn modd nad oes ganddynt fynediad at unrhyw ddata technoleg data o'u llong eu hunain. Mae wedi'i gloi i fyny ac nid oes llawer y gallant fynd ar dechnoleg. Roedd ganddynt ddiddordeb yn bennaf mewn creaduriaid Stoyan sy'n Dorian. Ychydig wythnosau yn ddiweddarach, ymddangosodd erthygl ar God Cosmos gan David Wilcock a Corey Goode. Mae gwybodaeth gyhoeddedig yn agos iawn at fy arsylwi pell a beth sydd wedi digwydd. Yr wyf yn eu galw yn ras hynafol o adeiladwyr, yn debyg iawn i Krei. Mae'n debyg bod y gwrthrych hwn yn llong ofod dieithr ac yn sôn amdano fel archwilydd tawel.

Rhaglen Gofod Secret (SSP)

Gall y Rhaglen Gofod Secret (SSP) deithio ar draws ein system solar ers sawl blwyddyn. Fel y soniais, roedd unedau dadansoddi SSP yn glanio ar y cyfleuster hwn, wedi llwyddo i ddod o hyd i ffordd i mewn a cheisio agor capsiwlau stasis Dorian. Nid oherwydd bod maes trydan o amddiffyniad o gwmpas capsiwlau stasis. Roedd Corey yn ffodus i weld y fideo go iawn o'r tu mewn, lle cafodd y rhan fwyaf o'r dechnoleg ei dynnu ac roedd y gwrthrych yn wag yn hir. Tybed pwy sydd wedi tynnu'r dechnoleg. Mae'n debyg bod y gwrthrych hwn wedi'i basio trwy gysglomeg corfforaethol rhyngblanetol ac fe'i glanhawyd cyn ei weld.

Rwy'n credu mai dyna pam bod gan y cydglomeir corfforaethol rhyngblanetol, sy'n rhan o'r rhaglen gofod cyfrinachol, ei ganolfannau ei hun ar Fawrth, a nhw yw'r cyntaf i ddal popeth sy'n arwain at orbit y Ddaear. Felly, yr wyf yn amau ​​eu bod wedi symud popeth. Fodd bynnag, y tu mewn, mae trysor aruthrol rhywogaeth uwch-uwch Dorian, yn ôl pob tebyg yr hen rasys o adeiladwyr technoleg. Cred MICSSP y bydd ein technoleg yn gwneud naid cwantwm trwy archwilio ac efelychu'r technolegau hyn.

Mae'r gwrthrych yn fwy na biliwn mlwydd oed

Mae systemau dyddio amser-metrig uwch yn nodi bod y gwrthrych yn fwy na biliwn mlwydd oed, fel y soniais yn fy arsylwi o bell. Mae'r Dorians ar eu ffordd i Zelaris am filiynau o flynyddoedd, ac nid hwy yw teithwyr gwreiddiol y llong. Mae eu siâp wyau eu hunain wedi peidio â gweithio yn ystod nifer o stormydd solar. Mae Oumuamua wedi'i chysylltu â hil hynafol dirgel adeiladwyr, ac ar ôl hynny mae adfeilion y pyramidau a'r obelis wedi parhau trwy gydol ein system haul. Yn eironig, dewisais storio fy mhlygell o dan enw adeiladwyr hynafol.

Y peth mwyaf cyffrous yw bod tri math gwahanol o greaduriaid yn ôl pob tebyg ar y llong mewn maes stasis technolegol datblygedig. Canolbwyntiais ar un o'r rasys - Dorian, ond gwelais lawer o feysydd maes gwahanol y tu mewn i'r llong, felly mae'n ymddangos mai tair rhywogaeth wahanol ydyw. Roedd insgrifiadau ysgrifenedig hefyd yn rhoi inni golwg ar y diwylliant diddorol a dirgel hon. Gwn fod y mathau hynaf hyn o raglenni dadansoddi yn meddu ar wahanol arysgrifau ar dechnoleg capsiwlau stumog ar eu llongau. Gallaf gadarnhau ei fod yn wir bod ganddynt arysgrifau. Fe'i gwelais ar un o'u llongau.

Y cysylltiad rhwng Giza a Oumuamu

Er ei fod yn swnio'n wallgof yma, yn fuan mae'r brif streem yn dod â chychod rhyfelol y mae gan y byd asteroid hwn y bydau sy'n byw gerllaw. Gall siambrau cudd yn y Pyramid o Giza gael arteffactau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â Oumuamu. Mae gan Corey Goode a David Wilcock yr un wybodaeth â ni yn y rhaglen gofod cudd caeedig. Yn bennaf, nid ydym yn cyhoeddi ein pethau, ond y tro hwn rwyf wedi cael caniatâd gan Penny Bradley, pwy yw un o'r prif weinyddwyr gwreiddiol.

Rwy'n gwybod ac yn archwilio llawer am yr hen adeiladwyr a'r dinasoedd cudd yn yr Amazon dwfn gyda thechnolegau hynafol yr adeiladwyr a arhosodd yn adfeilion hynafol y dinasoedd a gaiff eu darganfod yn y pen draw. Rhannais y rhan hon o'm gwybodaeth am fy arsylwi o bell ac nid oeddwn hyd yn oed yn gwybod bod uned adnabyddiaeth SSP yno. 12. Rhagfyr Fe'i gwelaf yn digwydd. Rwyf wedi gweld yn symud yn y cwch, welais ef yn edrych o gwmpas a gwelais eu ffocws ar Dorian a capsiwl stasis a capsiwl i meysydd trydan am nad allent agor. Felly, yr wyf yn canolbwyntio ac yn ddymunol unedig yn yr ail monitro o bell, gan fy mod am fwy o wybodaeth am y creaduriaid hyn a'r hyn y maent yn ei wneud ar y llong, gan fod y llong ar fwrdd yn ymddangos filiynau o flynyddoedd ar ôl y Oumuamui cychwyn.

Rwyf am rannu hyn, mae yna dystiolaeth, mae yna rywfaint o wybodaeth eithaf diddorol am y dystiolaeth i gwmni cyfieithu ar y cyd rhwng y cwmni, fel lleoliad union sylfaen SSP ar Mars y cyhoeddais. Roedd gwybodaeth gan Corey Goode a David Wilcock yn disgrifio canfyddiadau'r SSP a'r cymhleth milwrol-ddiwydiannol wrth iddynt fynd i Oumuamu. Maen nhw yr un wybodaeth sydd gennyf. Efallai mai dim ond cyd-ddigwyddiad, ond yr wyf am weld a chael gwybodaeth gywir ac yn ei roi ar bapur ac yn cael y ffeithiau i hyn yr wyf yn ei weld. Neu efallai oeddwn yn cyfethol, ac yn wir, yr wyf yn cymryd rhan yn un o'r teithiau hyn ar fwrdd y llong heb fy hyd yn oed wybod hynny. Felly, gallwn i fyw yno i weithredu a gwneud gwylio o bell. Mae'n ddiddorol iawn i weld beth sydd ganddynt Corey Goody a David Wilcock yn y drydedd ran. Diolch yn fawr a chi

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb