Big Kalygir - llyn dirgel yn Kamchatka

11518x 09. 12. 2018 Darllenydd 1

Ym mis Mai 1938, bu'r daearegydd Igor Solovjov yn gweithio yn Kamchatka ac yn astudio llosgfynyddoedd gweithredol. Un o'r llwybrau a ddilynwyd gan Igor a'i gyfaill, Nikolai Melnikov, arweiniodd ar hyd glan y llyn. Cafodd yr enw ei farcio gan yr enw ar y map Kalygir Fawr.

Nid oedd unrhyw lwybrau na llwybrau a gaethwyd gan anifeiliaid yn dod o hyd i ddaearegwyr. Am ryw reswm, roedd yr anifeiliaid yn cerdded o gwmpas ochr y llyn, tra bod pysgod mawr yn nofio yn y dŵr. Roedd yn rhaid i bobl fynd ar hyd y lan ar hyd y gwregys yn y dŵr er mwyn osgoi canghennau hongian y gwern. Roedd y tywydd yn heulog. Nid oedd dŵr poeth yn achosi unrhyw drafferth.

Ogof

Gwelais graig ger nad oedd y gwern yn tyfu i fyny, atgoffa Solovjov. Roedd yna ogof yno. Roeddwn i'n meddwl y byddai sychder ac ymlacio. Rwy'n bowlio a cherdded i mewn. Edrychais o gwmpas a gwelais fod yr ogof yn llawn dwr. Yn y tywyllwch ddwfn roedd islet creigiog, golau glas golau llachar yn y canol. Ddwy funud yn ddiweddarach, clywais olion Melnik y tu ôl i mi, ac wrth i mi edrych, tynnodd yr ogof i mewn i'r tywyllwch. Fe wnes i wybod fy mod i'n ddall. Fe wnes i syrthio i'r dŵr a chlywed yn hysterig: "Nikolai, help! Dwi ddim yn gweld! "Melnikov gipio fy mraich ac aeth i'r drws. Yna roedd yn cario fi ychydig filltiroedd, i lawr y waist yn y dŵr, gan gario ei gefn.
Roeddwn i'n gorwedd yn anlwcus am 10 awr ar y lan cyn i rai mannau gwyn, gwyrdd a melyn bownsio blincio o flaen fy llygaid. Un awr yn ddiweddarach daeth fy ngweledigaeth yn ôl yn araf. Gwelodd Nikolai hefyd y golau y tu mewn, ond nid yn hir, dim ond am ychydig eiliadau. Fe'i achubwyd o ddallineb dros dro.

Llyn Kalygir Fawr ar luniau lloeren

Adran Goll

Argraffodd y cylchgrawn "Technique of Youth" erthygl (gweler y llun yn yr atodiad), a achosodd ymateb mawr gan gyn-drigolion Kamchatka. Daeth yn amlwg bod Llyn Kalygir unwaith yn bentref pysgota, a adeiladwyd ar safle Heenmen's, Kynnat. Cafodd ei gadael ymhell cyn y rhyfel. Roedd y bobl leol yn gwybod am yr ogof ac roeddent yn ofni mynd ato. Ar ddechrau 1920, roedd gyrfa fach i'r chwith o'r fyddin Kolčak wedi ei orchfygu. Clywodd y Gwarchodlu Gwyn storïau am yr ogof, gan feddwl bod trysor cudd yno, a'r sibrydion anhygoel gan The Itelmen i rwystro'r rhai a hoffai gymryd yr aur hon.

Nid oedd dim i'w glywed am yr adran roedd y trysor yn chwilio amdano. Yna ymddangosodd un o'r dynion gwyn, gwyn-gwyn a gwyn yn y pentref. Nid oedd y milwr yn amlwg yn eithaf cynnil. Treuliodd rywbeth am y tân a losgi ei ffrindiau. Roedd ei wyneb a'i ddwylo wedi'u gorchuddio â phigwydd. Ceisiodd ei wella, ond ar ôl ychydig ddyddiau bu farw'r milwr o ddioddefaint ofnadwy. Gallai hyd yn oed ychydig o losgiadau achosi ei farwolaeth. Mae'n siŵr bod dyn bach gwyn wedi lladd rhywbeth.

Eithriad "Kalygir-80"

Trefnwyd yr alltaith gyntaf i'r llyn yn 1980 gan gangen ddwyreiniol y Gymdeithas Ddaearyddol Rwsia. Gwahoddodd ei chymerydd, Valery Dhuuzilnyi, Solovjov i fynychu'r daith. Gwrthododd Solovjov gymryd rhan oherwydd na allai geograffwyr gael hofrennydd am daith, ac ni fyddai march yn y gwregys dwfn yn ei wneud yn ddyn o'i oes.
Mae taith yn cynnwys pum o bobl yn cael ei osod ar daith ar yr "Undeb Sofietaidd" stambŵ a 3. Awst, cyrhaeddodd Petropavlovsk - Kamchatsky. Dim ond yno nad oedd cysylltiad parhaol ag ardal Kalygara. Fe wnaeth swyddogion gwarchod y ffin ddechrau ar long basio "Sinajin".

Pan basiodd Siñagin Bae Kalygara, dywedodd y Capten na fyddai'n plannu unrhyw un oherwydd bod yna ddŵr rhy wael yma. Dim ond ar ôl dadl hir a sylwebaeth, a benderfynodd yma, lansiodd y capten y cwch. Cyfiawnhawyd ei ofnau - ger y lan, glaniodd y cwch ar garreg a thorrodd y gwaelod. Roedd yn rhaid i ddaearyddwyr neidio i'r dŵr. Yn ffodus, roedd y cwt pysgota gyda stôf wedi'i marcio ar y map ar y lan.

Treuliodd yr ymchwilwyr y diwrnod cyntaf mewn caban, paratoi bwyd a chyfarpar gwirio. Y diwrnod wedyn - 7. Awst, ymadael ar lan dde'r llyn. Dywedodd Solovjov wrthynt beth oedd yn ei wybod, felly roedd y lan mor gordyfu ag alders na allent fynd ar eu pengliniau yn y dŵr yn unig. Maent yn llusgo cwch rwber ar y rhaff, wedi'i lwytho â phebyll, bagiau cysgu, a bwyd. Gwelodd Valerij y dosimedr, ond dangosodd dim ond y cefndir ymbelydredd arferol. Yn fuan, roedd pawb yn deall na allai unrhyw ogofâu naturiol fod yma, ac eithrio gwag bach a gloddwyd gan y tonnau. Os oes ogof, mae'n golygu bod rhywun wedi ei gloddio yn artiffisial.

Dirgel Llyn Kamchatka Big Kalygir

Gwrthrych o dan y dŵr

Roedd llawer o bysgod marw o gwmpas yr arfordir, gyda llygaid llwyd a swmpiau ar eu cefnau. Prin oedd pysgod byw yn llifo yn y dŵr, yn edrych yn ddall. Nid oedd y cregynfeydd hyd yn oed yn ceisio pecio'n ysglyfaethus hawdd ac yn cadw i ffwrdd o'r dŵr.

Beth ddigwyddodd yma? Ni allai fod wedi'i achosi gan ryddhau nwyon gwenwynig: tynnwyd yr eog yn dawel ar draws y llyn i wlychu. Dim ond 25 i 30 microtrengens yr awr oedd y dosimedr. Yn ôl pob tebyg, roedd y pysgod yn dinistrio fflach o egni cryf, parhaol, a newidiodd y fowlen yn y llyn am dipyn o funud i fagl marwol.

Roedd bron i nos a dim ond hanner cilomedr i ffwrdd, a gofynnodd Dūvulnyi. Ni fyddai mynd yn y tywyllwch yn gwneud synnwyr. Fe wnaethon ni adeiladu pabell, sefydlu bagiau cysgu a dechrau paratoi cinio. Ar ôl cinio, yr oeddem yn eistedd wrth y tân, yn sychu ein dillad, ac yn rhannu ein hargraffau o'r diwrnod yr oeddem newydd ei brofi. Yn 10 yn y nos, daeth gweiddi uchel a sain tyrnu o'r banc gyferbyn. Daeth o'r gwaelod yn hytrach nag o'r wyneb. Roedd y golau glas yn glynu, ac roedd sbriwl uchel wrth i'r corff enfawr ddod i'r amlwg o'r dŵr. Ar ôl ychydig, daeth wyth o donnau'n agos at ein traeth. Noddodd ein cwch dro ar ôl tro ar y tonnau.

Grym monstrous

Roedd yn amlwg bod rhywbeth enfawr yn dod allan o'r dŵr, ond beth oedd hyn? Roeddwn i'n synnu'n fawr, achosodd y pŵer anhygoel hwn ynof ofn heb esboniad. Roeddwn i eisiau rhedeg ar fryn a dianc i fyny'r bryn. Roedd ofn anhrefnus hefyd yn amlygu ei hun mewn anifeiliaid. Gyda ymdrech fawr, fe wnaethom oroesi ein hunain i aros yn eu lle a pheidiwch â rhedeg ym mhob cyfeiriad. Ar ôl i'r corff fynd oddi ar waelod y llyn a diflannu, symudodd yr ofn ni'n gyflym. Yna roedd yna bwyntiau melyn ar y dŵr ar y lan arall. Ar ôl eiliadau 2-3, roedd hemisffer glas mawr gyda radiws o tua metr 30 i 50, sy'n codi uwchben top y coed, yn ymddangos ar y lan. Ailadroddwyd hyn sawl gwaith mewn cyfnod o tua pum munud.

Yn gyntaf, y dot melyn a ddilynir gan yr hemisffer glas. Nid oedd y dotiau yn glir iawn. Ond roedd yr hemisffer yn amlwg ac yn gadarn. Doedd dim traeth droso hi. Roedd gennym ni gamerâu, ond nid oedd neb yn meddwl am gymryd llun. Yna, dywedodd pobl na allai'r ffilm Sofietaidd Du a Gwyn ddal y darllediad digynsail hwn.

A oedd o dan y dŵr y UFO?

Lle'r oedd yr hemisffer yn ymddangos, gellid gweld pysgod mwyaf marw. Efallai bod rhywfaint o gysylltiad rhwng y corff a'r fflach yn chwistrellu pan adawodd. Efallai bod y llyn yn bosibl 90 metr yn ddwfn, gall guddio unrhyw beth.

Fe wnaethon ni ymweld â'r man lle roedd gwrthrych rhyfedd yn hedfan allan o'r dŵr, ond ni welsom unrhyw beth diddorol, meddai Valery. Gorffennodd y trydydd diwrnod o arolwg y llyn, ond roedd y canlyniadau'n sero. Gwelwyd binocwlau yn ofalus ar fae gorllewinol y llyn. Roedd llethrau serth mynyddoedd, ond nid oedd arwyddion ogof. Yr oeddem wedi blino'n fawr o orymdaith ddiddiwedd, ond ni ddaethom yn agos at unrhyw ateb. Ychydig iawn o amser oedd. Yn y pen draw, roeddem yn mynd â chwch pysgota ar fwrdd, ond nid oedd hynny'n digwydd. Roedd yn rhaid i'r geograffwyr fynd am dri diwrnod yn Cape of Županova, lle'r oedd y pysgotwyr yn gyrru'n rheolaidd.

Eithriad

Expedition "Kalygir-81," paratowyd yr ymchwilwyr lawer yn fwy gofalus. Roedd gan y gwyddonwyr cwch inflatable gyda modur, acwariwm, cywasgydd cludadwy ar gyfer ail-lenwi poteli a gasgen o gasoline. Mewn ychydig ddyddiau ychydig, gwrthododd y grŵp wrth y cwch modur perimedr cyfan y llyn, gan edrych yn ofalus ar y bae deheuol, ond gan ddod o hyd i unrhyw ogof. Efallai ei bod wedi diflannu dan ddaeargryn cryf. Mae'r ymadawiad, ymhob achos, wedi archwilio Little Kalygir, Big and Little Medvězka, ond ni welodd unrhyw arwydd o fynedfa'r ogof.

Pe bai'r ogof mewn gwirionedd yn diflannu o dan y dŵr, gallent edrych ar y gwaelod a'r glannau gydag echolocation. Nid yn unig y byddai Echolot yn dod o hyd i'r fynedfa dan y dŵr, ond hefyd yn gwirio a oes adeiladau rhyfedd ym mhennau'r llyn.

Bydd angen cyffyrddau trwm ar gyfranogwyr yn yr alltaith nesaf, ond heb fasgiau tryloyw. Mae'r hyn sy'n digwydd y tu allan, y llygaid i wylio camera fideo yn unig gyda ffilteri amddiffynnol, sy'n amddiffyn y llygaid rhag golau dallu o ddeifwyr a'u corff rhag ymbelydredd dinistriol. Ni fydd cost yr offer yn rhad, ond gall canlyniad ymchwil gyfiawnhau pob ymdrech ac adnoddau.
Michael Gerstein

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb