Pyramid Gwych: Stori Personol

4317036x 08. 08. 2013 Darllenydd 1

Yn yr Aifft, roeddwn i'n dwristiaid yn 2003, 2005 ac yn y tro diwethaf yn 2011. Yn achos unrhyw dwristiaid sydd wedi ymweld â'r temlau, y beddrodau a'r pyramidau enwog yn yr Aifft.

Rwyf am ddweud y stori hon at fy nghyfarfod personol iawn gyda Giza ac yn benodol y Pyramid Mawr. Rwy'n ysgrifennu am y ffordd yr oeddwn i'n ei brofi a'i deimlo.

Pan welais y Pyramidau am y tro cyntaf yn 2003, roedd yn sioc mewn gwirionedd yn gymysg â chrio mewnol gwych. Y sioc o fod yn anferth a gweladwy iawn am filltiroedd i ffwrdd, am fod Cairo yn bennaf yn wastad. Criwch am ei fod i gyd yn cael ei ddinistrio a'i ddiraddio i atyniad twristaidd yn y safon fwyaf anodd.

Pyramid mawr a chanolig o'r gorllewin

Wrth edrych ar y pyramidau, mae'n edrych drawiadol ar dechnoleg a chudd-wybodaeth yr adeiladwyr yr ydych yn prin yn ei gael ynghyd â'r rheswm modern. Mae edrych yn ôl i'r cyfeiriad arall yn ofnus. Rydych chi'n gweld tŷ mawr, llwyd isel heb unrhyw doeau dan orchudd. Mae'n faestrefi canol Cairo, sy'n cyffwrdd yn agos â'r ardal pyramid. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'n hippo, oherwydd bod yr ardal yn ehangu. Mae hyn hefyd yn gysylltiedig â gwastraff cynhwysfawr ac arogl cysylltiedig. Yng nghymdogaeth y Sphinx ac un o'r temlau, mae cadeirydd plaid enfawr sy'n gwasanaethu sioeau golau a cherddoriaeth gyda'r nos. (Rwyf bob amser wedi maddau fy hun am y cyfeillgar hwn.)

Yn 2003, fe adeiladodd y pyramidau seilwaith ffyrdd fel nad oedd twristiaid yn dringo'r coesau a gallant gyrraedd y pyramid ar droed y bws yn uniongyrchol o'r brif giât. Mae'n ymwneud â mesuryddion 500. Yn ogystal, dechreuodd 2005 adeiladu porth fynedfa newydd gyda chofrestrau arian parod a maes parcio mawr am fetrau 300 o'r Pyramid Mawr.

Senario twristiaid rheolaidd, sy'n syml yma. Fe fyddan nhw'n dod â chi i'r giât lle mae ciw eithaf hir ar docynnau yn ddrud (o'i gymharu ag eraill). Roedd y fynedfa i'r safle yn 2011 80 LE gyda'r posibilrwydd o ymweld ag un pyramid, ac eithrio'r Pyramid Mawr. Mae mynediad ychwanegol 100 LE a nifer gyfyngedig o ymwelwyr yn cynnwys. oriau agor arbennig. Yna byddant yn mynd â chi ar y bws i'r pyramidau yn yr anialwch. Mae gennych chi olygfeydd gwych o'r tri pyramid. Drwy beidio â gweld cymaint ar Cairo ei hun, sydd ychydig yn is na'r pyramidau. Yna gofynnwch ble rydych chi eisiau ac mae'r rhan fwyaf o dwristiaid yn dweud nad oes dim i'w weld eto, ac mae hynny'n ddigon. Dim ond ychydig o frwdfrydig a brynodd tocyn i'r Pyramid Mawr sy'n rhoi cyfarwyddyd i ganllawiau eu bod am gael eu cyffwrdd! Mae'n wres nodedig, felly mae'r eraill yn dweud na allwn adael iddo fynd hefyd ...

Pyramid Gwych

Roeddwn yn y Pyramid Mawr ar bob un o'm siwrneiau. Roedd amgylchiadau eraill bob amser yn cyd-fynd â hi. Yn 2003, yr oeddwn yno gyda'm rhieni a pharch o ffrindiau a oedd i gyd yn glir. Mae'n ei roi i fyny, beth yw ei enw - ie Cheops, ac yn gweithio ar filoedd o gaethweision. Mae tystiolaeth glir yn y temlau. Rydw i wedi ei weld. Felly, mae rhai damcaniaethau am estroniaid yn dweud wrth y bastardiaid.

Ar y pryd, roeddwn i'n meddwl y byddwn yn mynd yn ôl yno rywbryd a chyda rhywun yn llai padog. Fe wnes i hynny yn 2005. Yna daeth i mewn i'r pyramid gyda ffrind a buom yn ffodus iawn oherwydd eu bod yn ein gwerthu ni'r ddau docyn olaf. Felly, cefais y sefyllfa pan oeddwn i'n ymwneud â 5 munud yn unig, gan nad oedd fy ffrind yn stopio yno. Roedd 2011 yn frwdfrydig 6 a wnaeth hefyd sioe unigol.

Ond gadewch i ni fynd yn ôl i'r dechrau.

Taith i'r Pyramid Mawr yn arwain ar ochr y bryn lle y blociau ymylol sy'n wirioneddol enfawr (portread dros 2 3 i mesuryddion) yn cael eu torri mewn camau. Nid ydych chi'n wreiddiol. Maent yn eu torri allan ar gyfer y twristiaid. Ar ôl y rhain, byddwch chi'n troi at y fynedfa, a gadawodd ni griw o ladron o dan baton chalifa Al-Ma'mun rywbryd yn 820 o'n hamser. Mae'r coridor yn ymwneud â 20 metr o hyd a'i dorri'n fras yn syth i'r pyramid. Rydych chi'n mynd i mewn i'r ystafell lle gallwch chi fynd i mewn i'r coridor, a fydd yn mynd â chi yn uniongyrchol i'r siambr isaf. Ond mae gril, felly yr unig ddewis arall yw un neu ddau o gamau torri i mewn i'r graig, ac yna siafft cul am 1,5 1,5 × metr, lle mae'r gwelyau ddaear fel y cwt ieir. Mae un person bob amser mewn un cyfeiriad, felly mae'n rhaid i chi bob amser aros iddo ddringo i fyny neu i lawr. Mae'r daith hon yn ymwneud â 30 metr o hyd, felly dim byd ar gyfer pobl â chlastroffobia. Yn dilyn mae'r Oriel Fawr enwog.

Mae'r oriel fawr yn lle gwirioneddol gofiadwy. Os edrychwch i mewn i'r nenfwd, mae'n debyg i giât i'r nefoedd. Ewch allan yr orielau fel taith gerdded. Er nad oes raid i chi gael pedwar, gallwch ddal y rheilffyrdd, ond hyd yn oed yn yr awyr garw mae'n berfformiad anodd iawn, yn enwedig pan nad yw un wedi'i hyfforddi ar yr hinsawdd leol. Yn ystod yr allanfa, gallwch gadarnhau'r hen wirionedd hysbys dro ar ôl tro: nid yw'r ewinedd na'r llafn razor na'r cyllell ... yn union rhwng y craciau yn gwneud dim. Yn hytrach, mae'n debyg bod y craciau yn cael eu paentio gan rywun arall i'w wneud yn dda edrychodd.

Er nad yw'n dod o hyd i un arysgrif yn yr hen Aifft yn y Pyramid Mawr, mae yna graffiti modern di-ri. Fe'u engrafir yn uniongyrchol i'r cerrig. Arysgrifiadau math clasurol: Roeddwn i yma! Fantomas, LP 2007, A + R, ac ati Wrth gwrs ym mhob iaith, gan gynnwys Tsiec.

Pan fyddwch chi'n trin ymadawiad yr orielau, mae tua thri grisiau olaf ar ffurf kramli wedi'u gwasgu i mewn i fesurydd o garreg ac rydych ar y ffordd fynediad i'r siambr frenhinol a elwir. Mae'n rhaid i chi barhau i gerdded am y mesurydd 5 o'ch blaen. Mae rhyngwyneb lle gallwch chi sythio am eiliad.

Pan oeddwn i yno am yr ail dro, sylweddolais fod yna rhigiau canllaw a oedd yn debyg yn gwasanaethu ar gyfer y tair cerrig enfawr a oedd yn cau'r fynedfa i'r siambr. Yn anffodus, mae hyn yn anffodus wedi mynd heibio.

Hurrad! Rydyn ni yn y coluddion y Pyramid Mawr! Hmm, ond does dim byd hefyd? Ai dyna pam yr ydym ni wedi cropio i fyny yma? Yr un ffordd y mae'n rhaid inni fynd yn ôl. Nid yw hynny'n ymwneud â dim.

Joints yn y siambr

Dyma'r ffordd y mae'r rhan fwyaf o dwristiaid yn ei hwynebu, sy'n mynd trwy ymestyn yn eithaf anodd yma. Yn ogystal, mae gennych ddigon o siawns i fynd heibio, felly peidiwch â chymryd unrhyw beth yn wyn neu'n wyliau - hyd yn oed y fflodion hynny yno. J

Roedd y lle hwnnw'n rhyfeddu i mi. Mae'n lle daearig iawn. Mae gen i lawer ohono bob tro setlo a theimlais ar bŵer enfawr y gofod hwnnw nad yw ar bŵer llawn ond yn dal i weithio mewn rhai yn economaidd Nebo argyfwng gyfundrefn.

Pan fydd yr athletwyr sy'n chwilio am atyniad yn gadael, bydd tawelwch llwyr a heddwch mewnol. Mae'n teimlo bod rhywbeth y tu hwnt i ddealltwriaeth arferol dyn. Rhywbeth na chawsom ei ddefnyddio heddiw, ac ni allwn ei gafael ar ein synhwyrau 5 a ddefnyddir yn gyffredin.

Un o'r pethau cyntaf yr wyf yn eu diswyddo oedd theori y bedd. Dim ond yn wahanol yma. Ar ôl i mi fynd i ymweliad 3 â'r beddrodau brenhinol go iawn ar lan orllewinol yr Nile ac un o gloddfeydd y ysgrifennydd brenhinol, nid oes unrhyw egni. Yn y bedd, mae'n debyg ei fod i'r diben hwnnw. Mae yr un peth â phan fyddwch yn cerdded drwy'r fynwent neu eglwys yn llawn cript.

Mae'r gofod hwnnw ynddo'i hun rhyfedd. Rydych chi mewn bloc lle mae waliau moel (nid wyf yn cyfrif creadigrwydd gwerin cyfoes twristiaid a phobl brodorol). Mae popeth yn gwbl llyfn ac yn rhywsut estron. Yr unig beth sy'n amharu ar y cymeriad nodedig hwnnw yw'r agoriad i'r gofod a bathtub, sy'n sefyll ar wal ogleddol yr ystafell. Casglwyr hieroglyffau cyffrous yno ddim wir yn dod o hyd i unrhyw beth, felly dydw i ddim yn synnu y bydd llawer yn dod ar, ac yna rhoi'r gorau. I rywun sy'n agored ond mae'n cyfarfod yn prif gyfrifiadur y dyn jyngl - yn eu bod nid yn unig yn deall, nad ydych yn deall - byddwch yn syllu blankly i'r gofod ac yn ceisio dal rhywbeth. Rhywbeth y byddent wedi deall.

Yn agosach at y fynedfa yw'r ddwy siafft adnabyddus. Mae un i'r gorllewin a'r llall i'r dwyrain. Mae'r dwyrain yn cael ei thorri, gan fod ein hertholegwyr modern yn ceisio ceisio ymlacio'r gefnogwr. Yn 2011, nid oedd yn gweithio yr un ffordd â'r system gamera. Mae'r wal o gwmpas y siafft ddwyreiniol yn cael ei niweidio'n wael iawn. Yn amlwg, roedd yn rhaid iddynt gymryd safon gref iawn.

Pan nad oedd mwy o beth i'w edrych a beth i'w deimlo, ceisiais ymdrin â phopeth yn yr hyn yr ydym yn ei alw'n gyffredinol 6. synnwyr. Mae cyffwrdd y wal yn syniad arbennig iawn, nid dim ond corfforol. Maent yn gwbl esmwyth ac mae'r cymalau bron yn anweledig, ond rydych chi'n teimlo'r egni ychwanegol y maent yn ei ddileu.

Yn 2005, cymerais fantais o gyfle unigryw yr unigrwydd byr hwnnw yn y gofod, a safodd yng nghanol yr ystafell yn safle seren pum pwynt. Roedd yn teimlo pe bai egni arbennig y pyramid bron yn mynd heibio i mi ar unwaith - yn gryf iawn, yn dwys iawn ac yn gryn dipyn ac eto braidd yn galonogol. Arhosais am ychydig o funudau 5 cyn lleisiau grŵp o dri menyw a oedd yn siarad yn hwyl gydag iaith nad oeddwn yn ei ddeall. Pan ymddangosodd yn y siambr, fe ddigwyddodd i mi eu bod o Dwrci. P'un a oedd yn wir dwi ddim yn gwybod. Y peth cyntaf yr oeddent yn eu pennawd oedd bathtub, ac un ohonynt, ar ôl crynhoad gan y lleill, yn gorwedd ynddi. Roedd rhywbeth yn ymlacio yn dawel ynof fi nad oeddwn yn ei ganiatáu ac yn gadael.

Yn 2011, fe ddychwelais i'r olygfa drosedd gyda chriw o bobl â thiwt tebyg. Roeddem yn ddigon ffodus nad oedd neb arall yn y gofod am eiliad. Roeddwn i'n benderfynol fy mod yn mynd i mewn i'r bathtub y tro hwn ac roedd yn rhaid i'r eraill wneud fy llwyni.

Roedd y profiad yn syml iawn. Mae'n wir yn ei deall hyd nes y ceisiwch ei roi ar eich pen eich hun. Rwy'n mesur 193 cm a dim ond fi. Rwy'n amcangyfrif bod hyd fewnol y twb wedi'i dimensiwn ar fesuryddion 2. Roeddwn i'n ei gael gyda fy esgidiau yn union felly. Tirwedd yn rhwydd. Fi jyst gau fy llygaid, yn teimlo llawer iawn o bwysau ar fy chakra a'm coesau. Ar yr un pryd cyffyrddais â'r llawr yn unig. Roedd yn ddwys iawn. Teimlais, pe bawn i'n aros yn hirach yma, y ​​byddai'n mynd â mi i gyflwr arall o ymwybyddiaeth. Dychwelais hefyd nad oedd y bath yn ei le gwreiddiol. (I fod yn y canol.) Heb eiriau, gwahoddais un arall i roi cynnig arno hefyd. Yna cymharom ein teimladau a'n profiadau, roedd consensws clir.

Yna, roeddem yn dal i geisio medithau yng nghanol yr ystafell. Yn anffodus, daeth dogn arall o dwristiaid i'r ardal. Ond roedd yn ddiddorol eu bod hefyd yn ceisio pyramid cyfathrebu. Yr wyf yn canfod o hyn fod mwy a mwy o bobl yn ceisio deall ei natur a'i bwrpas gwreiddiol.

Roedd yna ddychwelyd i oleuad dydd a gwres trofannol yn yr un modd.

Yn y Pyramid Mawr, ni chaniateir iddynt saethu na ffilmio'n swyddogol. Ond pan fyddwch chi tu mewn, nid oes neb yn ei wirio, felly gall YT ddod o hyd i fideos o'r ffordd anturus drwy'r pyramid. Mae'r fideo canlynol yn dangos ymadawiad i'r siambr frenhinol a elwir yn siambr y frenhines.

Yr hyn a elwir Siambr y Frenhines a'r tanddaear, ni chredais yn bersonol. Nid ydynt bob amser yn hygyrch. Ar y fideo o'r dde, fe welwch y siafft i'r fynedfa wreiddiol i'r pyramid.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 43 ar "Pyramid Gwych: Stori Personol"

 • Martin Martin yn dweud:

  Yr wyf yn tueddu i feddwl bod popeth yma unwaith ac efallai hyd yn oed sawl gwaith.
  Fel y cylchredau ymlaen llaw, gellid geni dinistrio'r blaned hon a'i dinistrio sawl gwaith.
  Pan fydd rhywun yn dod o hyd i rywbeth hen iawn ac nad yw gwyddonwyr yn gwybod amdano, maen nhw'n ei ohirio yn unig ac yn honni mai dyna ni sy'n sefyll y tu ôl i bopeth.
  Mae'r cwestiwn yn parhau, pwy ydym ni neu chi?

  Mae'r Rhyngrwyd yn gylch anhysbys, ond efallai "S" yn dweud wrthym ein hunaniaeth.

  Heddiw Prima-Zoom o 22.hod cyfres ddogfen terrific Hynafol Aliens Rhan I (7) ac yn syth ar ôl y ddogfen golau Goruwchnaturiol o wyddoniaeth II (2) ymroddedig i Sffincs Aifft.

  • Sueneé yn dweud:

   * Rwy'n ddiddorol, er enghraifft, gan olion pobl sydd â olion da o ddeinosoriaid. Neu morthwyl "clasurol" sy'n sawl miliwn o flynyddoedd oed.
   * Mae'ch cwestiwn yn gysylltiedig â'r hyn rydw i wedi ei awgrymu, mae ein barn ni am hanes wedi ei aflonyddu'n iawn. Rydym yn gweld yr holl opteg o un cyfnod, ond yn fy meddwl, mae rhai digwyddiadau yn hen sawl gwaith ac mae'r neges amdanynt yn fwdlyd. Gweler. megis rhai straeon o'r Hen Destament, neu Sumeři ac Anunnaki.
   * Ymosodwyr hynafol - yr wyf yn awgrymu eich bod yn cael y pumed gyfres. Mae'n ymwneud â'n pwnc.
   Ffenomenau goroeswlaidd yng ngoleuni gwyddoniaeth = Dwi ddim yn gwybod. Mae rhai rhannau ar YT.

 • Martin Martin yn dweud:

  Mae pob meddwl a glywir yma yn cael ei ymosod arnoch chi, felly dwi'n dweud wrthych beth ydych chi?
  Rydych yn ceisio ailddechrau'r ffeithiau a roddir, trwy dynnu sylw at ddiffygion mathemategol.
  Rydych chi'n ysgrifennu am ddegetre eich hun, rydym yn gorffen centimedrau, mae'r ffeithiau mewn centimetrau, ac sy'n gwybod os nad yw 0.
  Felly, mae adeiladwyr / ein cyndeidiau / pyramidau yn athrylwyr absoliwt, ac nid oes rhaid i ni gyfrif unrhyw beth.

  Yr wyf yn sôn am deimlad astral gyfuno â cyson dielectric o ddwr halen, ïonau negatif a dylanwad y pyramid / dylai Si fod yn y calchfaen / corff lle rhywbeth y pyllau ...

  Yn ôl Robert Baul, roedd y siafftiau deheuol wedi'u hanelu at y gyfres Orion a'r seren Syrius a'r gogledd i Alfa Draconis, sef Oes Polar y Pyramid.
  Yn ôl iddynt, mae trefniant y Sphinx a'r tri pyramid cyfagos yn cyfateb orau i gyfres sêr 10 450 BC
  Diolch i'r precession, mae cyfansoddiad y tri phyramid mawr yn cyfateb i dair sêr y cyfrinelliad Orion's Belt i'r Ffordd Llaethog yn 10 970 i 8810 BC

  Ychwanegaf fod Thovt ar y pryd, ac fe'i gorchmynnwyd i adeiladu pyramidau Giza.

  • Sueneé yn dweud:

   O ran AD 10 450 BC a sylw addas iawn oedd (dwi'n meddwl), Anthony West yng Nghod Pyramid, a ddywedodd ei fod yn o leiaf 10 450 BC oherwydd dylanwad y precession names yn digwydd am bob 26t, bod un am flwyddyn wych. AW yn tueddu i feddwl bod y Sffincs yn hen 35t neu fwy.
   Rwy'n cyfaddef fy mod eisoes yn meddwl amdano cyn i mi ei glywed gan AW. Rhaid inni sylweddoli ein bod yn symud mewn cyfnodau, felly dim ond amcangyfrifon minimalistaidd yw'r dyddiadau yr ydym yn eu chwarae yma.
   Mae angen edrych ar hyn mewn cyd-destun ehangach. Ein gwareiddiad yw 5, yn ôl rhai ffynonellau. yn olynol. Mae'n rhaid bod gwareiddiad gwâr wedi bodoli a oedd yn gallu hedfan i'r bydysawd ac yn ôl pob tebyg wedi gorwedd ar nifer o blanedau a misoedd o'n System Solar rywbryd. Gadawodd hyn arteffactau iddynt: pyramidau, cerfluniau, megalithau ...
   Nid oedd y gwareiddiad a oedd yn bodoli y tu ôl i Thowt (o leiaf fel y'i disgrifir yn y Pharaoh Pharaohs), teithiau technolegau hedfan rhyngblanetol a megalithig ei hun yn ei reoli. Dysgodd Thowt yr offeiriaid VIP eto.
   Y broblem o "S" yw ei fod yn ymdrechu i wyddoniaeth union, union, rhywbeth sydd i raddau helaeth yn groes i union wyddoniaeth. Oherwydd pe na bai, ni fyddai "theori cynllwyn", "dan ddaear", "amgen ...", "esoteric ...". O safbwynt gwyddoniaeth swyddogol, dim ond stupidrwydd.
   Pan oeddwn yn astudio yn y Gyfadran Mathemateg a Ffiseg, roedd gen i ffrind / cydweithiwr a aeth i MatFysics. Cawsom gyfnod pan wnaethom ddisgrifio dwsinau o dudalennau o negeseuon e-bost pan geisiodd, fel "S" * i hacio * fy ngwybodaeth, profiadau a gwybodaeth bersonol o alltudiaeth ac esoteriaeth. A dweud y gwir, nid oedd yn ymwneud â dim o gwbl, oherwydd roedd bob amser yn meddwl yng nghyd-destun system gaeedig yr oedd wedi gwneud un peth ohoni a cheisio ei pharlysu. Ac os nad oedd yn ffitio i mewn i ddisgyblaethau sefydledig gwyddoniaeth, taflodd i ffwrdd fel gibberish. Fe weithiodd hyd yn oed gymaint nes iddo ddod yn aelod o Sisyphus. Pan ofynnais iddo pam? Dywedodd, pan welodd nhw waed ar goll yn ddifrifol, iddo ei lofnodi. Diolch i'w ddyfeisgarwch, cafodd Jiří Wojnar glogfaen dieflig ar gyfer MEG… :)
   I'r cwestiwn, "Beth ydych chi?" Mae gennyf amcangyfrif bach iawn. Myfyriwr yn y DU neu OND, neu wyddonydd cyffro gwych. (Fe wnaeth fy ffrind i mi wneud hunaniaeth pur i brofi ei fod yn dda mewn ffiseg.) Nid yw "S" yn gallu llofnodi'r enw ac fel e-byst mae'n rhoi cyfeiriadau ffug. O hyn gellir dod i'r casgliad nad yw'n dymuno cyfuno ei hunaniaeth go iawn gyda'r hyn y mae'n ei ysgrifennu mewn ofn y byddai'n colli ei enw da "da".

  • S. yn dweud:

   Ni fyddaf yn ymateb i ddadleuon "ad hominem". Mae hwn yn fath o foul. Dylai'r dadleuon eu hunain fod yn hanfodol, nid pwy ydynt. Efallai y byddaf weithiau'n rhoi'r gorau i rai darlithoedd wedi'u hysbysebu - gallai'r drafodaeth fod yn ddiddorol.

   i Martin:
   1. Mae yna nifer o syniadau nad oeddwn i'n meddwl nac yn eu cefnogi. Pam ydych chi'n ysgrifennu'n rhyfedd fy mod yn ymosod ar BODOD SY'N feddwl yma?

   2. Dechreuoch chi ysgrifennu tua centimetr yn gyntaf. Fe wnaethoch chi yn union pan ddywedasoch mai'r gwahaniaeth rhwng y ddau ddimensiwn pyramid yw metr 314,16 neu centimetr 31416. Nid oedd yn dal i ateb y cwestiwn o ba rifau penodol rydych chi wedi'u didynnu pan fydd y gwahaniaeth yn union gymaint â centimetr.

   Ysgrifennais dim ond os gwelwch chi ddimensiynau pyramid gyda chywirdeb o ddeimedr o leiaf, gallwch benderfynu a yw toriad euraidd neu pi yn cael ei amgodio. Gan fod y cywirdeb decimetre (ac unrhyw well) eisoes yn dangos y gwahaniaeth rhwng y ddau werthoedd. Dyna pam mae gen i ddiddordeb yn y darnau rydych chi wedi bod yn eu darllen.

  • S. yn dweud:

   Un cwestiwn arall:

   Fel y mae gyda siafftiau ffocws? Os ydynt yn cael eu canolbwyntio ar y llain siafft deheuol Orion a Sirius (yn fwy penodol, ar bwynt uchaf y trac, lle y sêr yn dod dim ond unwaith y flwyddyn) ac adeg y pyramidiau, lle mae'n rhoi archeoleg glasurol, ac ymdeimlad seryddol siafft. Mae'n cytuno â'r cysyniad o "pyramid oedran" fel sefyllfa Alpha Draconis, a oedd yn agos i Begwn y Gogledd ar yr un pryd.

   Ond ble fyddai'r siafftiau hynny'n mynd pe bai'r pyramidau yn cael eu hadeiladu yn -10450? Mae Vega wedi bod ymhell i ffwrdd o'r polyn, does dim byd tebyg.

 • Martin Martin yn dweud:

  Os cawn ein herio yma, ni fydd y ddadl yn mynd i unrhyw le.

  • S. yn dweud:

   Caniatâd. Nid yw ymosod pobl yn iawn. Rwy'n ceisio peidio â'i wneud.

   Yn groes i ddata ffug, fodd bynnag, mae'n fuddiol i mi. Dyna'r unig ffordd o gyrraedd y gwir. Dyna pam yr wyf yn ymosod ar ddata sy'n anwir. Wedi'r cyfan, mae'n geisio am ddatganiad y mae'n credu ei fod yn anwir, ac mae hefyd yn ceisio gwneud y wefan hon yn ddidwyll.

   -
   Ond hoffwn ddychwelyd at fy nghwestiwn: a allech chi nodi'r ddau wert a dynnwyd gennych gan y cywirdeb centimedr? Rwy'n golygu y ddau hyd, yr ydych wedi cyfrifo gwerth mesurydd 314,16 iawn iawn ohono.

   Gobeithiaf na fyddwch yn cymryd y cwestiwn hwn fel ymosodiad.

 • Martin Martin yn dweud:

  Y ddadl gyfan am rifau? pan fydd rhywun yn ymosod ar y ffeithiau ac yn ysgrifennu am y cacennau.
  Ac rydych chi'n glir, mae'r pyramid yn sefyll, mae'r tu mewn hefyd ar waith, mae'r siafftiau'n cyfeirio at yr union bwyntiau yn y bydysawd ...
  Mae hyd yn oed rhai Aifftwyr traddodiadol yn gwybod yn dda iawn bod y gwir yn hollol wahanol.
  Pe baent yn cyhoeddi eu barn, byddai'n rhaid iddynt ailysgrifennu hanes, ac nid ydynt am ei gael oherwydd bod hanes yn gysylltiedig â chrefydd.
  Beth fyddai'n digwydd?

  • S. yn dweud:

   1. Ydw, drwy'r amser rwy'n siarad am y niferoedd - yn benodol am y cymarebau sy'n cael eu hamgodi yn y Pyramid Mawr.

   2. Mae'r siafftiau'n anelu at lawer o bwyntiau yn y Bydysawd. Mae'r set o bwyntiau y mae'r siafftiau yn eu pennawd yn ffurfio cylch yn ystod y dydd (a'r nos) yn yr awyr. Mae'r cylch yn cynnwys llawer o bwyntiau anferth.
   Rwyf hefyd yn cofio bod y cylchoedd hyn yn symud yn yr awyr dros y mileniwm. Mae hyn oherwydd precession echel y Ddaear.

   3. Yr wyf yn ymosod ar (ac yn ceisio rhoi yn iawn) yn unig y data hynny nad ydynt yn amlwg yn ffeithiau.
   (E.e. gwrthbrofi bod y cofnod onglog y metr yn rhoi 230 5 cm, neu gymhareb euraidd yn union gyfartal i ffracsiwn o 4 / (pi sgwâr), neu fod llai na deg a hanner metr o'r siambr uchaf mewn metrau, cant o weithiau pi)

   Lle nad wyf yn gwybod, gofynnaf. Er enghraifft, byddai gennyf ddiddordeb mawr yn y dimensiynau pyramid gyda chywirdeb centimedr yr oeddech yn ei ddefnyddio i gyfrifo gwahaniaeth metr 314,16.

 • Martin Martin yn dweud:

  A yw unrhyw un yma'n ei brofi?

  Mae pobl "ES" yn crafu, yn sicr, nid wyf, dwi ddim yn gwybod beth ydyw.

  Mae'r pyramid yn cael ei orchuddio'n gymharol neu'n, yn y drefn honno, dinistrio a cholli wyneb cyfan y leinin.
  Mae'r gwahaniaeth yn yr ongl 1 'ar ochr y pyramid +/- 230 m hir, ac yna'n gwneud 5 cm anhygoel !!!!!
  Pe bai'r leinin, beth os nad oedd gwahaniaeth?

  Pi yw'r unig rif arwyddocaol a gofnodwyd yn y Pyramid Mawr.
  Gan ystyried dimensiynau gwahanol rannau'r pyramid,
  gellir lluosi uchder pob rhan gan y rhif cyfan
  a byddwn bob amser yn cael cyfanswm yr uchder.
  Mae arwyneb y pedwar ochr wedi'i rannu â wyneb y sylfaen
  yn gyfartal â gwerth cymhareb y toriad aur enwog.
  Mae'r hafaliadau hyn wedi'u seilio ar werth yr adran aur yn unig.

  Mae'r un peth yn berthnasol i'r siambr uwch. Mae'r hyd hwn mewn metrau yn 100 gwaith pi.
  Yn llai na hyn, mae can mlynedd o werth sgwâr y toriad aur.

  Mae hanner y perimedr sylfaen pyramid, heb ei uchder, yn fesuryddion 314,16.
  Dyna can mlynedd.
  Swm o ddau dudalen mewn metr
  yn gyfartal â chant gwaith gwerth sgwâr y toriad aur.
  Pe bai'r Pyramid Mawr tua dim ond 50 cm yn fwy neu'n llai,
  ni fyddai unrhyw un ohono wedi mynd.

  • S. yn dweud:

   1. Nid yw'r gwahaniaeth 1 'mewn metr 230 yn gwneud 5 cm, ond 6,7 cm

   2. Pa wahaniaeth fyddai yn achos leinin?

   3. pa uchder y mae rhannau penodol i'w lluosi gan y rhif cyfan?

   4. Hawliadau o'r pedair ochr yr wyneb i yr wyneb isaf yr un fath â dweud bod y uchder y waliau i uchder y pyramid yn y gymhareb yr adran aur. Cymharu arwynebau yn un ffigwr tangled yn fwy anodd - yr un arall yn cael ei drawsnewid Pythagorean Theorem. Gyda hynny, y pyramid yn trawstoriad siâp braidd triongl gywir gyda ochrau byddai 1 Fo F (lle y 1 uchder, Fo yw'r ail isradd yr adran aur a'r adran aur F) yn ôl pob tebyg yn cytuno. Fe'i gelwir yn Kepler triongl ac yn ôl pob tebyg oedd yn hysbys yn hynafiaeth.

   5. Mae hyd y siambr uwch mewn metrau 10,47 m. Nid yw'n edrych fel canseroedd y pi.

   6. Os deuais allan o ddata Wikipedia, mae'r gwahaniaeth ddwywaith y perimedr a'r uchder ar hyn o bryd yn 323,26 ac yn y gorffennol am 318 metr. Nid yw'n edrych fel pi pwrpasol. Y gwahaniaeth yw ychydig fetrau ac nid hanner mesurydd y byddwch yn ysgrifennu amdano. Pa dimensiynau oedd gennych yn eich cyfrifiad?

   7. Hyd yn oed pe bai wedi dod allan: byddai'n golygu bod yr Eifftiaid yn defnyddio'r mesurydd fel
   uned hyd. Oedden nhw'n ei ddefnyddio? A oes dogfen amdano?

   • Sueneé yn dweud:

    6. Ni ellir cymryd Wiki o ddifrif. Yn anffodus, mae'n cael ei reoli gan bobl sydd â llinell wyddoniaeth grefyddol anodd, felly mae ffynhonnell lai llygredig ei heisiau. :( Rwyf eisoes wedi tynnu sylw ato mewn sylw arall.
    7. Mae'r ddogfen, y mae Martin a grybwyllir yma, yn datgan eu bod yn defnyddio'r penelin yr Aifft. Mae ei hyd hefyd wedi'i amgodio yn y pyramid. Mae'n ffracsiwn o gylchedd y Ddaear. Nid wyf yn cofio union gyfrifiad.

    • S. yn dweud:

     6. Nid wyf yn cymryd Wiki fel ffynhonnell ddibynadwy 100%, ond fel man cychwyn da ar gyfer chwilio. Dyna pam y gofynnais i Martin sut y daeth. Defnyddiais Wicipedia yn unig i ddangos data hygyrch yn gyffredinol. (Yn wahanol i chi, ni chredaf fod yr awduron yn cael eu llwgrwobrwyo, ond rwy'n credu eu bod yn frwdfrydig amatur yn bennaf)

     O gofio bod Martin wedi gwneud y gwahaniaeth mewn cywirdeb centimetrau, mae'n debyg ei fod yn gwybod yr un cywirdeb â'r ddau ddimensiwn. Fel arall, yr hyn y mae'n ei ddweud yw dim ond hausnumero wedi'i sugno o'i fys. Felly, rwy'n gobeithio y bydd y dimensiynau y daeth allan ohono'n nodi.

     7. Mae'n union oherwydd bod yr Eifftiaid yn defnyddio eu penelin, fy mod yn synnu gan y system fetrig nad oeddent yn ei ddefnyddio.

 • Martin Martin yn dweud:

  Nid yw parhau â'r ddadl hon yn gwneud unrhyw synnwyr.
  I mi, mae ystyr y pyramidau gwreiddiol yn eithaf clir, yr hyn a ysgrifennais yma mewn dyfynodau, ac yr wyf yn sefyll y tu ôl iddo.
  Dywedais ato'r ffeithiau am y pyramid y tu mewn, y prosesau ffisegol posibl sy'n gysylltiedig ag ef a chysylltiad fy nheimlad Ysbrydol.
  Roedd trigolion yr Aifft dynastic yn ystyried bod eu rhagflaenwyr yn Dduwiaid neu estroniaid a adawodd ein atgofion o ymwybyddiaeth a negeseuon a gedwir ynddynt. Dim ond agor eich llygaid.

 • Martin Martin yn dweud:

  Clywais arogl y pyramid coch, mae'r cwestiwn yn parhau i fod yn rheswm pam ei fod yn digwydd neu'n canon, p'un a oedd yn gyd-ddigwyddiad neu fwriad un i atal datguddwyr posibl rhywbeth hanfodol. Yn ddiweddar bu'n deyrnasu ar henebion yr Aifft yn Dr. Hawass. Pwy sy'n gwybod beth sydd gan y gwin hwn i'w gynnig. Ni allaf ddeall pam nad yw'r siafftiau wedi cael eu hymchwilio ers peth amser.

  S ... i mi, mae'n bwysig beth sydd yn y Pyramid Mawr, felly roeddwn i'n meddwl am yr hyn a ysgrifennais yma a gallaf ei dychmygu yn eithaf.
  Nid oes unrhyw bwynt i ddod o hyd i rifau neu leoedd degol yn unrhyw le.
  ïonau negatif yn cael effaith fuddiol ar yr holl bethau byw, yr ïonau negatif mewn dŵr môr, ac mae hyn yn arbennig o wir ar y cyd â cyson dielectric y gallaf ddychmygu, "Gallai" siambr a ddefnyddiwyd i drosglwyddo'r ymwybyddiaeth Astral.

  O'r ysgol rwy'n cofio caniatau daearol, ond yn fwy diddorol yw'r caniataol yn y gwactod, yna byddai amheuaeth ynghylch cyflymder goleuni, yn y drefn honno. yn uwch na chyflymder y meddwl astral yn yr ystyr a drosglwyddwyd o'r gair, ac mae hynny'n union gysylltiedig ag ef.

  • S yn dweud:

   1. Gallaf ddychmygu gormod. Yn dal, ni chredaf fod gan allu neu anallu rhai syniadau o reidrwydd unrhyw beth i'w wneud â bodolaeth go iawn o'r hyn y gallaf ei ddychmygu neu na allaf ei ddychmygu.

   2. Mae'r drafodaeth am rifau yn gysylltiedig â sut y cafodd y pyramid ei hadeiladu. Os ydych chi'n meddwl bod adeiladwyr sydd â goddefgarwch yn ogystal â chwarter metr, yna nid oes raid datrys y rhifau degol wrth gwrs. Ond ysgrifennoch chi am gywirdeb absoliwt. A ddylwn i ei gymryd fel eich bod wedi gwrthod y syniad o gywirdeb llwyr o blaid o leiaf chwarter o goddefgarwch adeiladu?

   3. mae oddeutu 90% o ïonau negyddol yn y dŵr môr yn ffurfio clorin. Mae'r rhan fwyaf o'r ïonau negyddol yn ffurfio SO4 (dŵr yn asid sylffwrig). Os caiff y ffaith hon ei gymhlethu gan eich cadarnhad o rinwedd, mae sylffwr clorin yn dda i bawb sy'n byw. A yw hynny felly?

   4. Nid wyf yn dal i ddeall y berthynas rydych chi'n ei ddisgrifio â chaniatâd ac ymwybyddiaeth astral. Dim ond pe bai'n ffenomen trydanol fyddai'r berthynas. Os nad yw ymwybyddiaeth astral yn natur drydanol, ni ddylai fod unrhyw beth i'w wneud â chaniatâd.

   5 Gyda llaw: Os ydych chi'n gweithredu'r gwerth caniatâd 81, mae'n amlwg eich bod yn tybio ei fod yn amlder cymharol isel. Oherwydd bod caniataol dŵr yn gostwng gydag amlder cynyddol. Mae trwyddedau dŵr yn lleihau gyda thymheredd (tua un y cant ar gyfer pob gradd 2) ac mae trwyddedau'n lleihau gyda chynnwys halen cynyddol (er mai ychydig iawn).

   6. O ran y cyd-destun a grybwyllir yn y paragraff diwethaf: Sut mae'n gysylltiedig? A yw hyn yn ddibyniaeth o'r math o gyfrannau uniongyrchol neu anuniongyrchol? Neu gysylltiad arall? Beth yn benodol?

   • Sueneé yn dweud:

    ad 2. mae'r holl strwythurau megalithig wedi'u ffurfio yn un gyda manwl gywir. Mae'n seiliedig ar eu natur eu hunain. Mae goddefgarwch gwall sero. Mae popeth yn cyd-fynd â'i gilydd er mwyn i chi beidio â gosod eich ewinedd, llafn razor, dim byd. gweld fy llun. Mae hyn yn berthnasol i'r V. pyramid (tu mewn) a'r deml deml a elwir yn hyn. Dtto. ar gyfer yr holl adeiladau a grëwyd ar yr un pryd ag unrhyw flwyddyn.
    Y broblem yn hytrach yw ein bod yn gweithredu yma gyda rhifau anghywir. I raddau helaeth, mae'r ffaith bod gan y pyramid gragen allanol wedi'i difrodi yn rhwystro popeth. Mae gwahanol lenyddiaeth yn gweithio gyda chywirdeb gwahanol. : (Gall (felly) fetrau ynddo wneud llanast.
    Fel y'i ysgrifennais yn yr erthygl berthnasol: peidiwch â chwilio am rifau, ond ar egwyddor, oherwydd ei fod yn cael ei gadw heb ystyried cywirdeb.
    Gallaf ddrwg gennyf ddweud y gall y gwahaniaeth rhwng y dail wreiddiol a'r ymyl pyramid gyfredol fod hyd at fetrau 2!

    • S. yn dweud:

     Yr egwyddor yr wyf wedi nodi, yn gorwedd yn y ffaith na all unwaith y bydd y pyramid ei adeiladu gyda chywirdeb o leiaf decimeter fod yn ei dimensiynau un pryd hamgodio pi rhif ac mae'r adran aur. Mae'r gwahaniaeth tua chwarter metr.

     Felly, os yw rhywun yn ysgogi amgodio'r ddau rif hyn, ac yn dweud ei fod yn gywirdeb (hy, yn well na decimedr) yn gywir, yna mae'n amlwg ei fod yn crapio.

     Os yw'n honni mai dim ond un o'r ddau rif hynny sydd ganddi yn ei dimensiynau, yna mae'n amlwg y bydd yn iawn dewis unrhyw un ohonynt. Oherwydd y clogyn wedi'i ddifrodi, mae'n annhebygol o wneud y penderfyniad cywir.

     Gyda llaw: y mae dimensiynau'r siambr frenhinol yn doriad aur? Ychydig amser yn ôl, digwyddodd hyn yn y drafodaeth, ond doeddwn i ddim yn gwybod yr ateb. Ddim hyd yn oed yn y ffilmiau. Gallwn i wedi colli rhywle. A allwch chi ddweud wrthyf pa fesuriadau yw'r gymhareb hon?

  • Sueneé yn dweud:

   Mae'r arogl yno o hyd. Nid yw'n newid mewn amser. Rwyf wedi gweld sôn mewn un ddogfen weithiau o 2009 / 10. O ganlyniad, cefais fwy o reswm i fynd i Alexandria i Dahshur i'r Pyramid Coch. Roeddwn i eisiau ei ddechrau gyda fy llygaid / arogl fy hun. :)
   Ychydig funudau cyntaf mae'n annymunol, yna byddwch chi'n arfer da. Gellir ei wneud. Mae ychydig fel osôn lefel y bore yn y bore yn y gaeaf.
   Mae tair ystafell yn y Pyramid Coch. Mae dau ar y pwynt isaf islaw'r lefel pyramid. Y drydedd yw dringo'r grisiau pren ar uchder o tua tair llawr.
   Mae gan yr ystafelloedd cyntaf ac ail yr un strwythur nenfwd â'r oriel fawr. Pan fyddwch chi'n gorwedd ar y llawr, rydych chi'n teimlo fel y gallwch chi fynd i lawr i lawr.
   Dywedir bod y siambrau hyn yn cael eu tynhau'n ofalus i amlder penodol. Ceisiais wneud rhai synau ynddynt ac mae'n ffaith bod ganddo ymateb arbennig (teimlad rhyfedd). I ryw raddau, roeddwn yn ofni peidio â goresgyn / ddim wirioneddol ei roi arni.
   Mae'r drydedd ystafell yn ddirgelwch wych i mi. Mae'r nenfwd yn fflat ac mae'r llawr ar goll! Roedd yn drueni i mi. Rydych chi'n cerdded drwy'r coridor cul fel yr ewch i'r siambr frenhinol yn y VP, ond mae'n hirach ac nid oes unrhyw olion o'r pla. Rydych chi'n mynd i mewn i'r oriel pren ac edrychwch ar dyllau 3 i 5 gyda cherrig garw neu graig yn lle hynny.
   Mae'r waliau uwchlaw lefel y llawr gwreiddiol mor llyfn â'r VP a'r nenfwd hefyd.
   Fy mhryd i oedd bod dynamite wedi cael ei fomio gan rywun mewn ymgais i ddod o hyd i drysor yn y llawr.
   Mae'r llawr wedi'i ddifrodi / ei dynnu'n fwriadol. Nid wyf wedi cyfrifo pwy a phryd.
   ===
   Dal yn ôl i VP. Mae dealltwriaeth o un grŵp gwyddonol amgen bod y siambr is yn y VP wedi cael ei orlifo am amser hir gyda dŵr. Mae'n dangos gwisgo cerrig ac yn bennaf y nenfwd oherwydd dylanwad rhywfaint o hylif, dwr mae'n debyg.
   Mae'n canfyddiad diddorol iawn. Hoffwn amdano rhywle dysgu mwy arbennig mewn cysylltiad â'r ffaith ei fod ef ei hun yn gallu cael mynediad Z. mawr Hawass derbyn i'r safle hwn o'r deml (boddi mewn rwbel a thywod) lleoli yn y gorllewin y tu ôl i'r pyramid drwy dwneli tanddaearol.
   Gwyddom fod y coridorau hyn yn cael eu llifogydd yn y presennol. Ond hyd yn hyn ydyw a fu hyn yn wir yn y gorffennol.

 • Martin Martin yn dweud:

  Yn sicr, rwy'n cytuno, roedd yn rhaid adeiladu eu megalomania ar sail realistig, dim ond oherwydd ei fod yn gwneud hynny. Nid dyna'r hyn y maent yn ei ddweud. egyprologists pan fyddant yn dweud, er enghraifft, gyda chymorth chisel? a gwnaeth y morthwylwyr sarcophagi gwenithfaen i'r degfed milimedr.

  S, mae'n anodd disgrifio canfyddiadau astral neu deithio pan mae'n debyg y gwelwch ef fel ffuglen wyddoniaeth. Ond rwy'n gwarantu ichi y gallaf gael canfyddiadau astral yn bersonol.
  Mae ystyr y Pyramid Mawr, a'i swyddogaeth mewn gwirionedd.
  Pan fo bathtub yn yr ystafell, mae'n siŵr y bydd yn defnyddio rhywbeth pan fo dwy siafft yn waliau'r ystafell sy'n wynebu'r awyr, yn y drefn honno. i'r union le yn y bydysawd, mae ganddynt hefyd samoz. ei swyddogaeth.
  Beth os yw'r dwr hallt lle'r oedd y person yn ffloi / diolch i halltedd eithafol / ac yn defnyddio pŵer y pyramid yn Astral Travel. Mae permittivity cymharol dŵr yn 81εr, sy'n ei gwneud yn y mwyaf pwerus deunydd a halen dŵr cludadwy neu ddŵr môr yn cynnwys nifer o ïonau, sydd â gwefr negatif.

  Peidiwch â gyrru fi,

  • Sueneé yn dweud:

   Rhai pethau diddorol am eich nodiadau ar siafftiau a bathtubs:
   1) Mae agor y siafftiau yn y siambr uwchlaw ymyl y bathtub, felly byddai'n ddamcaniaethol bosibl.
   Canfu 2) Djedi y drws tyllau archwilio rhai "arwyddion", yn bersonol well gen i yn teimlo bod y telerau unrhyw olion rhai sylwedd a oedd yn y pyllau ac fe'i aneglur gan rywbeth sy'n symud mewn siafftiau. Efallai hefyd yn "crwydro".
   3) Yn y pyramid coch, mae yna siopau siafft hefyd. Yn y presennol, maent yn dal i "gau". Fodd bynnag, mae sylffwr gwanedig yn llifo allan o un. Fe'i gwelais gyda fy llygaid fy hun a gallaf gadarnhau bod arogl sylffwr iawn yn y pyramid coch!

   Offtopig: Mae'r Pyramid Coch yn fersiwn llai braidd o'r Pyramid Mawr. Byddaf yn ysgrifennu am hyn ers peth amser. Roedd hefyd yn brofiad gwych, ac mae gen i lawer o luniau arno, yn wahanol i VP.

  • S. yn dweud:

   1. Nid yw gweld gwyddoniaeth fel ffuglen wyddoniaeth yn golygu na allaf ei ddychmygu ar sail disgrifiad. Mae Sgi-fi wedi'i adeiladu ar yr egwyddor hon.
   Yn ogystal, gall ddigwydd y bydd ffuglen yn dod yn realiti mewn pryd - ac nid wyf yn ei atal.
   2. Os gallwch chi sylweddoli'n anhygoel, dylech o leiaf allu pennu trwyddedau astral nifer o wahanol ddeunyddiau. Yna gellir gwirio bodolaeth neu absenoldeb y fath ganfyddiad yn wrthrychol gan brofion safonol dall.
   3. Yn ôl y trwyddedau a gawsoch, roedd yn rhaid i'r dŵr yn y bathtub fod yn eithaf oer ac wedi'i distyllu. Mae hyn yn eithaf syndod, oherwydd bod y tanciau amddifadedd, a ddefnyddir ar hyn o bryd, yn cael tymheredd yn agos at dymheredd y corff. (Permittivity o ddŵr distyll ar dymheredd corff yn rhywle rhwng 70 75-, dŵr hallt mae permittivity is nag distyllu, byddai'n felly yn oerach na 20 ° i a ydych wedi trafod 81 gwerth).

   Nid wyf yn deall yn iawn yr ïon ïon: Beth yw effaith y trawsnewidiadau astral hynny? Yn yr un modd, mae gyda thrwyddiant: Beth sydd ganddi?

   Ac yn olaf: Beth yw maint y Pyramid Mawr yn eich barn chi? Mae'n 1: 1,621 (ac felly y mae sgwâr hamgodio DP) neu 1: 1,618 (ac felly y rhan ynddynt aur hamgodio)? Os bydd y gymhareb yn gywir, efallai na fydd yn union yn cyfateb i'r rhai ddau rif at ei gilydd (er bod hyn yn enghraifft i roi sylwadau yn gynharach dywedodd y ffilm gyfleu anghywir).

   Doeddwn i ddim eisiau i ateb, ac nid oedd yn datgan ei farn: I mi, mae'n yr adran aur, cymhareb aur am ei fod yn rhif algebraidd (gall adeiladu pren mesur a chwmpawd hyd yn oed fod yn eithaf cywir). Nid oes unrhyw fath o'r fath - nid yw'n bosibl adeiladu'n union y modd geometrig ac mae'n debyg mai dim ond ei werth bras yw'r Eifftiaid.

   • Sueneé yn dweud:

    Dim ond i 2 yr wyf yn ymateb:

    Cynhaliwyd astudiaethau gwyddonol â theithio astral yn America a Tsieina. Mae enwau pobl (neu grwpiau o wyddonwyr) ar y fideo y mae'r erthygl yn cael ei ailddosgrifio ohono: http://www.suenee.cz/vyzkum-zdrojovych-poli/ Os oeddech eisiau gwybod, byddai'n rhaid ichi ei chwarae ...

    • S. yn dweud:

     Byddaf yn ceisio ei wirio.

     -
     Ond pan edrychais i mewn i'r erthygl, rwy'n gweld bod rhai pethau rhyfedd yn cael eu crybwyll ynddo. Er enghraifft, y ddedfryd:

     "Pan gynhaliodd person arbrofol arolygiad a gwelodd fod arwyddlun Tseineaidd, maent yn synhwyro'r synwyryddion gronynnau ffoton 15.000 yn yr ystafell."

     Rwy'n ei chael hi'n braidd yn ddryslyd.

     Beth yw'r "gronyn ffoton"? Os ydynt yn golygu unrhyw cwantwm o ymbelydredd electromagnetig a rhaid i'r rhain fod mewn unrhyw ystafell, dymheredd ystafell pob eiliad yn cyfrif, gael eu mynegi gan y nifer o sawl degau o sero.

     Dylai fod yn ymwneud sero 30 40-, yn union dwi ddim yn cyfrif. 15 mil quanta o ymbelydredd electromagnetig (Bounty o'r fath yn arfer disgrifio fel gronynnau a elwir yn ffotonau) yn unig yw mymryn bach o'r hyn y mae'r ystafell wedi i fod y deddfau arferol ffiseg.

     • Sueneé yn dweud:

      Nid wyf yn cofio yn union o ffiseg. Gwn fod golau yn cael ei fesur mewn lumens, luxuries, neu watts, ac mae rhywbeth arall y gellir ei ddisgrifio'n llythrennol fel y term "gronynnau ffoton". Ond efallai y bydd gwall cyfieithu hefyd. Dyna beth rydw i'n ei ddweud, gan ei fod yn cael ei tapio.
      Yn y bôn, nid yw hyn yn ymwneud â rhifau nac unedau. Dyma'r egwyddor bod y corff astral, ymhlith pethau eraill, yn fesur "yn disgleirio", a ddangosodd yr astudiaeth.

     • S. yn dweud:

      Mae hynny'n iawn. Mae'r golau yn cael ei fesur, er enghraifft, mewn watiau. Gallwch drosi watiau i ddyfantwm (gronyn, ffoton) gan y fformiwla

      N = E * L / h / c
      kde
      N - yw'r rhif cwantwm
      E - yw ynni (neu bŵer mewn watiau amseroedd mewn eiliadau)
      L - yw'r donfedd - ar gyfer golau gweladwy o tua metr 0,0000005, ar gyfer ymbelydredd gwrthrychau mewn ystafell dywyll â diamedr o oddeutu mesurydd 0,00001
      h - ydy cyson Planck - 6,626 E-34
      c - yw cyflymder y golau - tua 300000000 m / s

      Pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r fformiwla, cewch rifau eithaf mawr ar gyfer sefyllfaoedd cyffredin.

 • Martin Martin yn dweud:

  I adeiladu meistr o'r fath i ddangos pŵer, ond dydw i ddim yn gwybod? peidiwch â bod yn ddig, ond ni allaf gytuno â hynny.
  Pan fydd yr hyn sy'n gwneud y Pyramid Mawr yn ddiddorol yn y tu mewn.
  Beth fyddai'n gwneud synnwyr, oriel fawr, y ddau siambrau, bathtub a siafftiau? a phwy sy'n gwybod beth arall.
  Nid yw'r holl godau, rhifau, manwl gywirdeb, a chysylltiadau yn y pyramid yn arddangosiad o rym.
  Yn hytrach, rwy'n credu ei fod yn gyswllt swyddogaethol, gyda'r syndod mae rhywun wedi gadael ni.
  Mae popeth wedi bod yma unwaith ac efallai hyd yn oed ychydig o weithiau, felly yr wyf yn dweud gyda gofid, os-nad yw ein gwareiddiad yn ehangu o leiaf i'r blaned agosaf, efallai eto yn y dyfodol y bydd rhywun yn ysgrifennu ... Mae popeth wedi bod yma unwaith ....

  • Sueneé yn dweud:

   Pan oeddwn yn gyntaf yn yr Aifft, mae ein cyd-deithwyr (a aeth i E. am nifer o flynyddoedd erbyn hyn) eu bod yn dweud yn unsain bod popeth yn yr Aifft mor enfawr, yn union i E. dangos ei faint, cryfder a phŵer. Mae'n rhaid bod ar ôl yr holl pob cennad neu ddeliwr o dramor wedi bod yn sioc pan welodd y pŵer a chryfder y llywodraethwyr Aifft.
   Yn bersonol, daeth i mi egoistig a rhad iawn.
   Rwy'n hytrach yn meddwl bod popeth yn wych ac yn helaeth, oherwydd roedd adeiladu rhywbeth fel hyn yn hawdd. Dim ond technoleg oedd ganddynt i'w wneud. Yn ogystal, roedd y rhan fwyaf o adeiladau yn debyg yn dechnoleg ynddo'i hun. Pyramidau yw un o'r achosion mwyaf amlwg. Fodd bynnag, mae'n eithaf posibl bod rhai o'r temlau yn ffynhonnell y ffactor "X", nad ydym yn deall yn llwyr ac ni allwn farnu o gwbl.

  • S. yn dweud:

   Arddangosiad o bŵer, wrth gwrs, yn golygu arddangosiad y tu mewn i'r wladwriaeth ac nid yn allanol. Rhywbeth tebyg i adeiladu cadeirlan ganoloesol. Yn fy marn i, mae'n gymysgedd o barch at yr awdurdod ymadawedig ac, ar yr un pryd, y pŵer a bennir i'r awdurdod hwnnw ac, yn anad dim, i'r sefydliad sy'n gweithredu ei bŵer (fel arfer i'r Eglwys).

   Y strwythurau mawr sy'n gysylltiedig â pharch at yr ymadawedig os hoffech atgoffa'r Taj Mahal, Castell Sant'Angelo yn Rhufain, beddrod Kim yn Korea (500 fflat × 500 m yn y cwt yn ehangach na'r pyramidiau), Timur beddrod yn Samarkand (chwarter uchder y Pyramid Mawr) ac mae llawer mwy.

   Byddwn yn gweld ystyr y gofod mewnol i'r diben y priodir y pyramid yn swyddogol iddo: adneuo gweddillion rhyfeddol mewn lle a gyfrifir yn ddelfrydol.

   O ran cywirdeb absoliwt y codau:
   Dylai eu cyfieithwyr yn gyntaf benderfynu a oes ganddynt doriad aur neu rif Pi. Y gwahaniaeth yn y ddau gôd yw maint 1 / 500 yn unig, ond os yw'n wirioneddol ABSOLUTE, ni all fod y ddau rif ar yr un pryd. Mae'r gwahaniaeth tua chwarter metr ar faint y Pyramid Mawr. Ceisiwch ateb eich hun: a yw'r rhif ((gwreiddyn 5) + 1) / 2 neu rif ((4 / pi) ar yr ail)? A yw'r gymhareb 1: 1,621 neu 1: 1,618?

 • Martin Martin yn dweud:

  Mae'r awyr yn gymysgedd o nwyon nitrogen ac ocsigen.
  Mae dŵr yn gyfansoddyn cemegol o hydrogen ac ocsigen.
  Mae gwahaniaeth eisoes yn ein plith, ac mae'n bwysig iawn yn ein plith gan fod y dŵr yn ganiataol eithriadol o uchel / 80Er /! aer / 1Er / bron ddim byd.
  I adeiladu campwaith o'r fath i ddangos bod y pŵer yn rhyfedd i mi.

  • S. yn dweud:

   Y ffaith bod yr aer yn cynnwys moleciwlau dau-atom yn bennaf, tra bod dŵr o'r triatomig.
   O ran trwyddedau: rydych chi'n iawn bod dwr oer yn un o'r sylweddau naturiol uchaf. Ydych chi'n meddwl bod y dargludedd astral a grybwyllir gennych yn eiddigedd ar ganiatâd? Sut?

 • Martin Martin yn dweud:

  Fe gewch chi eiriau i mi a byddwch chi'n ysgrifennu eich bod chi yn y bath yn ôl pob tebyg.
  Yn sicr ei bod hi yno. . yn fy marn i, a'r hylif yr wyf yn ei olygu dŵr, oherwydd gallai fod orau o ran y byd astral. Mewn amser rwy'n ysgrifennu pam a fy marn i.
  Nid oes pwynt yma i ddadlau am ddŵr neu aer, mae gennyf fwy o ddiddordeb yn eich barn chi am y Pyramid Mawr ... bod rhywun sy'n eu hadeiladu yn wirioneddol annymunol. .
  nid yw sut mae rhywun wedi sefyll ato heddiw ddim yn gwybod. .
  ac i ba ddiben y bu'n gwasanaethu, nid yw'n gwybod. .

  • S yn dweud:

   Wrth gwrs, efallai bod hylif yn yr awyr pan oedd yr aer yn hylif. ;-)

   O ran pwrpas y pyramid: yn fy marn i, eu prif ddiben (heb ei ddatgan) o ddangos pŵer - yn unol â'r ffydd yna. Nid wyf yn tanbrisio pwrpas y pontio (gan ymestyn y cwmni i unrhyw nod mawr, ei gyflawniad llwyddiannus).

   O ran y ffordd: ni fyddwn yn tanbrisio ein hynafiaid. Rwy'n credu y gallent wneud llawer mwy effeithlon nag y credwn ei fod yn bosibl heddiw.

   Nid wyf yn gwybod y dull penodol y maen nhw wedi'i adeiladu. Ond rwy'n credu y gallent ei wneud heb gymorth technoleg ffuglen wyddoniaeth neu ffantasi.
   Mae ein dallineb at fodolaeth gweithdrefnau syml 'n glws yn dangos, er enghraifft, ystyried gynharach gymhlethdod y prosesu fflint (unwaith archeolegwyr wedi amcangyfrif bod y gweithgynhyrchu o offer fflint gymryd misoedd neu flynyddoedd hyd yn oed - cyn i reoli'n betrus i ddod o hyd ddulliau er mwyn eu paratoi ar gyfer oriau i ddiwrnod) neu gerfluniau mawr trafnidiaeth (yn barod Dywedodd Pavel Pavel, a ddangosodd yn ymarferol bod i gludo dylai pethau trwm yn llawer llai o bobl nag archeolegwyr a amcangyfrifwyd yn flaenorol).

 • Martin Martin yn dweud:

  Yr ydym yn dadlau ar gynhwysedd dŵr y pwnc ac mae'n drueni "S"
  Ychydig yn ei ysgafnhau, mae'r dŵr yn ddigon dargludol, darllenwch yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu ar yr elec. drawer yn y bathtub.
  Rwy'n nodi'r dŵr yn fy argraff yn y disgrifiad beth allai fod yn y bath? sef, dyma'r hylif mwyaf cyffredin sydd ar gael, ond efallai nad oedd dim, dim ond yr awyr amgylchynol.
  Doeddwn i ddim o gwbl ar ddargludedd trydan.
  Mae'n sicr bod -H2O- Mae dwr yn wyrth o fywyd.
  Mae'r cwestiwn yn parhau am ba reswm nad oes ond dwy siafft a thiwb yn y siambr a dim byd arall.
  Fodd bynnag, pe byddai'n rhaid i'r corff gael ei orchuddio mewn hylif, gallaf ddychmygu pa synhwyrau a synhwyrau y gallant eu teimlo.

  • S yn dweud:

   Bath Bath Bath: Bydd dŵr yn y bathtub yn lleihau'r gwrthiant traws ar y croen yn bennaf - bydd yn darparu ardal fawr lle gall y presennol fynd i mewn i'r corff. Ond mae gan y dŵr lawer o lai (10-100x) dargludedd na'r corff ei hun. Dyna pam mae'r cylched trydanol ar gau dros y corff - gyda foltedd rhwydwaith â chanlyniadau angheuol.

   Felly, mae eich label dargludedd trydanol fel "mawr" yn ymddangos yn anghywir iawn o leiaf.
   -

   Fel ar gyfer trochi hylif: rydym yn dal i brofi hynny. Mae hyd yn oed aer yn hylif. Felly, er nad oedd dŵr, roedd y hylif yn debyg yno.

   Yn bersonol, rwy'n credu bod y bathtub yn aros yn ei le oherwydd nad oedd yn edrych yn werthfawr ac nid oedd yn mynd i ffwrdd.
   -

   Ac o ran cynhwysedd astral: wrth gwrs, mae'n gysylltiedig yn agos â'r pyramid a'i adeiladu - os effeithiwyd ar rywbeth tebyg. Dyna pam y gofynnais ichi sut rydych chi'n pennu seicoleg astral gwahanol sylweddau.

 • Martin Martin yn dweud:

  Yn wreiddiol, gallai fod wedi bod yn bath yn ei le mewn man lle mae'r siafftiau a elwir yn pwyntio tuag at y siambr, a fyddai'n gwneud synnwyr.
  "S" Rwy'n gwybod nad yw'r dŵr yn absoliwt. arweiniol, hyd yn oed yn ethol. mae cynhwysedd y dŵr yn uchel, ond wrth gwrs. Doeddwn i ddim yn golygu dargludedd trydanol, ond mewn dyfynbrisiau yma mae'r Astral.

  • S yn dweud:

   Beth ydych chi'n ei olygu wrth "uchel"?

   Dim ond ychydig filiwnau o Siemens yw dargludedd dŵr cemegol pur, gyda chynhwysedd gwifrau confensiynol yn filiynau i ddegau o filiynau o Siemens. Mae dŵr cemegol yn pur drifftiau (10 000 000 000 000x) yn llai na copr.
   Yn bersonol, ni fyddwn yn ei ystyried yn gynhyrchedd uchel. Mae dŵr yn cynnal rhywle yn y band rhwng lled-ddargludyddion ac ynysyddion.

   Ni allaf farnu cynhyrchedd astral. Sut ydych chi'n ei brawf arbrofol os gallwch chi gymharu ei faint? Pa faint astral sydd gan sylweddau eraill? Pwy, pryd, a sut wnaeth ei fesur?

   Gofynnaf, felly, ar ôl disgrifio dargludedd trydanol y dŵr yr hoffwn ei wneud - ar y mwyaf orau arbrofol - edrychwch ar yr ymddygiad astral honedig.

 • Martin Martin yn dweud:

  Pe bai'r baddon yn union lle yr oedd i fod i fod, yna tybed beth os oedd y baddon a elwir yn ddŵr? oherwydd y gwyddys bod y dŵr yn gwbl gynhaliol, byddai pŵer y pyramid wedi'i ganolbwyntio, pwy sy'n gwybod beth fyddai'n digwydd wedyn?
  Fel y dywedant. . yn syml yw pŵer.
  Dim ond fy marn i, yn y drefn honno. syniad neu argraff.

  • Sueneé yn dweud:

   Mae dwr yn syniad diddorol.
   Cofiais un peth mwy. Ar ymylon ochr hir y tiwb mae tyllau wedi'u drilio yng nghanol y bennell. Maent yn 4 ac maent wedi'u lleoli yn gymesur am 15 cm o'r wal fyrrach.
   Gellir tybio felly bod gan y tiwb gudd.
   Sylwch fod cornel SW y bath wedi'i thorri. Bu'n rhaid iddo fod yn ffrwydrad enfawr a oedd wedi mynd. Ac fel y mae llawer o Eifftiaid eraill wedi nodi, mae gan lawer o byramidiau olion ffrwydrad mewnol. Nid yw VP yn eithriad. Hyn a elwir. roedd y siambr frenhinol yn dal i fod ar ddechrau 20 st. du o nwy ffliw o dân. Dim ond yn ystod ein cyfnod ni yr oeddent wedi ei glirio, ac efallai dinistrio de facto yr olion ……;)

  • S. yn dweud:

   Nid yw dŵr yn gwbl gynhaliol. Yn hollol gynhaliol yw superconductors.

   Yn benodol:
   Yn gyfan gwbl pur (wedi'i distyllu) bron yn anymwybodol - mae ganddi ddargludedd o microsiemens 5 yn unig fesul metr.

   Gall dŵr glaw fod yn fwy achlysurol, ond mae llawer iawn o hyd.
   Mae gan yfed dŵr yn dda gynhyrchedd o tua amseroedd 10000 yn fwy na distyll.
   Mae gan ddŵr môr gynhyrchedd o tua miliwn o weithiau'n fwy na'r distylliad.
   Ond mae gan ddŵr môr hyd yn oed gynhyrchedd o tua miliwn i ddeg miliwn o weithiau'n llai na metelau cyffredin.

 • Martin Martin yn dweud:

  Mae erthygl braf yn sicr yn ddiddorol i fod yn y Pyramid Mawr.
  Hoffwn ei brofi, dyna'r man lle mae'n cael ei gyfeirio.
  Yn sicr, nid yw'r bath yn ei lle gwreiddiol, mae'r cwestiwn yn parhau i fod pam a pham y cafodd ei roi mewn man arall, cwestiwn trawiadol arall.

  • Sueneé yn dweud:

   Rwy'n teimlo fy mod yn ei ysgrifennu mewn mannau eraill:
   Pe byddai'n y canol, byddai'n gweithio'n llawer mwy effeithlon. Nawr, mae'r adwaith yn gryf, ond nid yw'n eich curo - nid o leiaf yn ystod munudau 5. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gorwedd yno am ychydig eiliadau oherwydd eu bod yn teimlo "dwp" ac nid ydynt yn gwybod beth i'w wneud.

Ad a Ateb