Llyfr Veles: llawdriniaeth athrylith neu heneb go iawn?

9849x 03. 04. 2017 Darllenydd 1

Mae tarddiad y llawysgrif hon wedi'i orchuddio â dirgelwch. Llyfr Veles (neu Llyfr Vles neu Llyfr Velese) yw un o'r dogfennau hanesyddol mwyaf dadleuol yn y byd. Tri deg pum byrddau pren gyda thrwch o tua phum milimetr a mesur oddeutu 22 38 cm x cael agoriadau ar gyfer strap cysylltiad.

Roedd y tablau hyn yn cynnwys gweddïau a storïau byrion am yr hanes Slafaidd hynaf. Ond dim ond un person a ddywedodd wrthi am y peth ar y pryd oedd gwreiddiol y llyfr. A ellir ei ystyried yn ddogfen wir hanesyddol?

Tlws milwrol o ystad anhysbys

Daw'r holl dystiolaethiadau o hanes llyfr Veles o ymfudwyr, awdur gwaith celf ac ymchwilydd o lên gwerin Slafaidd, Yuri Petrovich Miroljubov.

Yn ôl ei fersiwn, yn ystod y Rhyfel Cartref Rwsia yn Guard White 1919 Cyrnol Fyodor canfod (Ali) Izenbek yn y pencadlys dinistrio y tywysogion Don-Zacharževských (yn ôl tystiolaeth arall ganddo ei ben ei hun yn y sedd Neljudových-Zadonských neu Kurakin) a gafwyd yn naill ai yn Orlovsky neu yn y dalaith Kursk, yr hen fyrddau pren, gorchuddio â chymeriadau anhysbys ysgrifenedig.

Cafodd y testun ei chrafu neu ei dorri, yna'i beintio â phaent brown a gorchuddio â farnais neu olew yn y pen draw.

Casglodd Izenbek y platiau ac nid oeddent yn eu rhoi allan o'u dwylo drwy'r amser. Ymfudodd i Frwsel lle roedd y llawysgrifen yn dangos JP Miroljub.

Roedd yn deall gwerth y darganfyddiad ac yn syth penderfynodd ei gadw am hanes. Mae Izenbek wedi gwahardd dod â'r padiau allan o'r tŷ, hyd yn oed am gyfnod byr. Daeth Miroljubov ato a chafodd ei berchennog ei gloi yn ystod ailysgrifennu'r llawysgrif yn y tŷ. Bu'r gwaith yn para am bymtheg mlynedd.

  1. Bu farw Awst 1941 Izenbek o strôc. Roedd Gwlad Belg eisoes yn diriogaeth sydd wedi'i feddiannu gan Natsïaid. Yn ôl atgofion Miroljub, casglwyd gestapo y Llyfr Veles a'i drosglwyddo i'r Ancestor Legacy (Ahnenerbe).

Ar ôl 1945, cymerodd yr Arglwydd Sofietaidd ran o archifau'r sefydliad, a'i drosglwyddo i Moscow a'i gadw'n gyfrinachol. Nid yw mynediad atynt ar gael eto. Nid yw'n cael ei heithrio bod y llyfrau Veles wedi aros yn gyfan ac maent yn dal yn yr un archif.

Yn ôl datganiad Miroljub, roedd yn gallu copi 75% o destun y tablau. Yn anffodus, nid oes tystiolaeth bendant bod rhywun arall heblaw Miroljub's.

Nodedig yw'r ffaith bod Miroljubov llawysgrif nevyfotografoval, hyd yn oed os cymerodd ef dim ond pymtheg munud yn hytrach na phymtheng mlynedd (ar ôl hynny cafodd ei gyflwyno dim ond ciplun ar hap o un o'r tablau). Eithr, mae bodolaeth y Llyfr Veles wedi gwneud yn hysbys i Izenbekově farwolaeth, a allai fod wedi rhoi ffeithiau na chadarnhau nac wrthbrofi.

Bywyd y Slaviaid

Mae'r testun a gedwir yn cynnwys chwe phennod. Mae'r cyntaf yn adrodd hanes yr orymdaith o llwythau Slafeg zhetysu, yr ail yn disgrifio eu ffordd i Syria, lle maent yn perthyn i gaethiwed Babylonian Brenin Nebuchadnesar.

Y trydydd yn ymroddedig i chwedlau ynghylch tarddiad y llwythau Slafeg, pedwerydd a'r pumed yn disgrifio'r rhyfel yn erbyn y Groegiaid, Rhufeiniaid, Gothiaid a Hyniaid, a oedd am i feddiannu'r diriogaeth Rwsia. Ac yn olaf, mae'r chweched bennod yn ymwneud â chyfnod y Směty (a elwir hefyd yn y Cyfnod Gwrthdaro, pan oedd trigolion y Rwsiaid hynafol dan ug yr Ymerodraeth Khazar. Daw'r llyfr i ben pan gyrhaeddodd y Varjagas, a ddaeth wedyn yn dywysogion yn ninasoedd Rwsia.

Ymchwil a chyhoeddiadau cyntaf

Yn 1953 Yuri Miroljubov teithiodd i'r Unol Daleithiau a chyfarfod testunau trawsgrifio cyhoeddwr AA Kury (cyn cyffredinol Rwsia Alexander Alexandrovich Kurenkov), a ddechreuodd argraffnod yn y cylchgrawn Zar-ptica. Mae'r erthygl gyntaf ei alw teimlad hanesyddol enfawr.

Llyfr Veles dechreuodd i dalu haneswyr sylw ac ieithyddion. Yn 1957 Gwelodd ngoleuni gwaith Lesný S. (SJ ffugenw Paramonov, fewnfudwr Rwsia yn byw yn Awstralia) History "Rwsiaid" mewn ffurf undistorted, mae'n llawysgrif roddir neilltuo nifer o benodau. Nawr S. Lesný elwir dod o hyd i'r Llyfr Veles (y gair cyntaf "Vlesknigo" ar y plât rhif. 16), gan honni eu bod yn y geiriau cywir, a ysgrifennwyd gan hudolion, a oedd yn weision o gyfoeth Duw a doethineb Veles.

O'r tystlythyrau ysgrifenedig, dim ond ysgrifeniadau Miroljub sydd â haneswyr yn unig a'r llun o un o'r placiau a ddarperir ganddo. Fodd bynnag, os yw'r tablau'n wir, yna mae'n bosibl dweud bod gan yr hen Rwsiaid eu dogfennau eu hunain cyn Cyril a Methodius yn cyrraedd.

Ond mae dilysrwydd llyfr Veles yn cael ei holi gan wyddoniaeth swyddogol.

Arbenigedd ffotograffiaeth testun

Yn 1959 Cydymaith Sefydliad Iaith Rwsia AN SSSR Lansiodd LP Žukovská archwiliad o'r ffotograff o'r plât. Cyhoeddwyd ei ganlyniadau yn y cylchgrawn Linguistics Questions. Dywed casgliadau nad oedd y llun yn ffotograff o blac, ond llun ar bapur! Gyda golau arbennig, canfuwyd plygu'r plygu ar y llun. Allwch chi blygu bwrdd pren?

Am ryw reswm, mae'r cwestiwn yn codi: Pam fod angen i Miroljubov gyhoeddi llun o gopi papur ar gyfer sleid? A oedd y platiau hyn mewn gwirionedd yn bodoli?

Gall dadl yn erbyn dilysrwydd y Llyfr Veles hefyd fod yn wybodaeth hanesyddol, na chaiff ei gadarnhau gan unrhyw ffynonellau eraill. Mae'r disgrifiad o'r digwyddiadau yn rhy amwys, ni chrybwyllir enwau ymerawdwyr neu orchmynion Rhufeinig neu Fysantaidd. Mae'n amlwg nad yw'r llyfr yn ddigon cywir na ffeithiau. Ysgrifennir y llawysgrif mewn wyddor arbennig, sy'n cynrychioli amrywiad arbennig o Cyrillic. Ond mae'n cynnwys ffurf graffigol llythyrau unigol, nad ydynt yn wyddor Cyrillig na Hellenig. Mae cefnogwyr dilysrwydd y testun yn galw'r wyddor o'r fath yn "hwyliog".

  1. Cynhaliwyd P. Žukovská ac yn ddiweddarach OV Tvorogov, Alexeev AA a AA Zaliznjak dadansoddiad ieithyddol destun y llawysgrif a daeth yn annibynnol i'r un casgliad. Uchod yn ddi-os eirfa Slafeg, ond mae ei seineg, morffoleg a chystrawen yn ddi-drefn ac nid ydynt yn cyd-fynd â'r data presennol ar yr ieithoedd Slafeg o 9. ganrif.

Mae'r rhyfeddodau ieithyddol unigol mor anghyson â'i gilydd na all iaith y llawysgrif prin fod yn iaith naturiol. Mae'n debyg mai canlyniad gweithgaredd ffugydd nad oedd yn gwybod gormod am strwythur tafodieithoedd Old Slavonic a sgwrs. Mae rhai nodweddion arbennig o ffoneg a morffoleg testun (ee, caledu sykes) yn amlwg yn perthyn i brosesau ieithyddol diweddarach.

Gellir dod o hyd i bethau rhyfedd eraill. Cyflwynir enwau duwies Indo-Iran yn eu ffurf bresennol (yn ieithoedd Slafaidd Indra, er enghraifft, roeddent yn edrych fel Jadr ', Sur'ja as Syl, ac ati). Yn y testunau defnyddir termau daearyddol hanesyddol a gododd yn hwyrach (gellir gwirio hyn yn llyfrau awduron Groeg neu Dwyrain).

Mae hyn yn golygu bod yr arholiad iaith yn cadarnhau canfyddiadau ffugio. Pwy bynnag fydd yn creu'r Llyfr Veles, bwriadol yr amcan i greu'r gorffennol tywyll effaith. Fympwyol ychwanegu neu ddileu derfynell, hepgor ac yn drysu llafariaid a newidiadau ffonetig a gynhaliwyd hefyd yn modelu ar y Pwyleg, Tsiec a geiriau Serbia, gyda chyfran uwch o achosion - gyda gwallau.

Yr awdur!

Yn naturiol, mae'r cwestiwn yn codi: pwy allai fod yn awdur y ffug?

Y Cyrnol Ali Izenbek ei hun? Ond, fel y gwyddys, nid oedd ganddo ddiddordeb yn y cyhoeddiad y testunau, a pha fwy, nid oedd am iddynt ddod â nhw allan o'r tŷ o gwbl. Ac a oedd yn swyddog milwrol nad oedd ganddo hyfforddiant filolegol, yn gallu dyfeisio iaith newydd ac ysgrifennu gwaith ar lefel uchel o epig cenedlaethol?

  1. Mae P. Žukovska yn cyfuno'r ffugdy gyda enw'r casglwr a ffugydd gwefannau Slafeg AI Sulakadzeva, sy'n byw ar ddechrau 19. (1771 - 1829), casglwr pwysig o lawysgrifau a dogfennau hanesyddol, sy'n hysbys am nifer o fallacies.

Yn y catalog o'i gasgliad o lawysgrifau, mae Sulakadzev yn pwyntio i rywfaint o waith ar slabiau ffawydd deugain a deug Jagipa, Gana, yn pennawd 9. ganrif. Mae'n wir bod llyfr Veles yn cynnwys llai o blatiau, ond mae'r amser yr un peth yn y ddau achos. Mae'n hysbys bod y weddw wedi gwerthu casgliad o lawysgrifau ffug ar brisiau isel ar ôl marwolaeth y casglwr.

Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn cytuno bod y testun llyfr Veles wedi'i ffurfio gan JP Miroljub ei hun yn 50. blynyddoedd 20. ganrif, a mwy felly, ef oedd yr unig un a oedd yn ymddangos i weld y platiau atgoffa. Ac fe ddefnyddiodd y llawysgrif am arian ac am ei ogoniant ei hun.

A beth os nad yw'n ffug?

Mae cefnogwyr gwirionedd y Llyfr Veles (BI Jacenko, JK Begunov, ac ati) yn honni ei fod wedi ei ysgrifennu gan sawl awdur mewn tua dwy i bum canrif ac fe'i cwblhawyd yn Kyiv oddeutu yn 880 (cyn meddiannu tref Olegem, nad yw'n cael ei grybwyll yn y llyfr).

Mae'r gwyddonwyr hyn yn credu nad yw eu cymhellion yn debyg i'r gronyn o'r enw Legend of the Early Years, ond ei fod hyd yn oed yn uwch. Mae llyfr Veles yn ymwneud â digwyddiadau o ddechrau 1. mileniwm BC, felly dyna pam mae hanes Rwsia'n gyfoethocach tua mil pum cant o flynyddoedd!

Mae unrhyw ymchwilydd llawysgrif yn gwybod bod bron pawb wedi dod atom fel copi llawer mwy diweddar ac yn adlewyrchu haenau iaith o amseroedd ailysgrifennu. Mae chwedl y blynyddoedd hynafol yn bodoli yn nhudalen waith 14. ganrif a hefyd yn cynnwys rhai newidiadau ieithyddol y cyfnod hwn. Yn yr un modd, ni ddylid gwerthuso Llyfr Veles yn unig yn y cyd-destun iaith 9. ganrif.

Y prif beth yw ei bod yn rhoi cyfle i wyddonwyr archwilio hanes cynnar y wlad Rwsia. Ac os yw dilysrwydd y placiau wedi'i brofi, yna bydd yr hanes hwn yn symud i lefel newydd, uwch.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb