Ymwybyddiaeth

1574x 30. 10. 2019 Darllenwyr 2

Dywedir bod bywyd yn dechrau gyda beichiogi, lawer cyn i un gael ei eni i'r dyffryn dagreuol hwn. Nid wyf yn bwriadu ei gwestiynu. I'r un bach, nid oes ots i raddau a yw'n dal i fod yn TAM neu eisoes YMA. Yn wir, gallai rhywun ddweud y byddai'n well ganddo ddewis TAM am beth amser oherwydd ei fod yn fwy cyfforddus ac yn fwy diogel. Ond mae'r cwestiwn yn wahanol. Pryd mae ymwybyddiaeth ddynol yn cael ei geni (os ydych chi eisiau'r enaid dynol)? Pa mor bell y mae'n estyn yn ôl a ble y gall estyn ymlaen?

Adam a'i stori

Hoffwn ddweud wrthych o leiaf ran o stori dyn nad oedd ei gysylltiadau amser o'i fywyd corfforol a'i ymwybyddiaeth mewn cytgord rywsut - nid ydynt yn cwympo'n union ar yr un pryd. Mae'r gwyriadau weithiau mewn munudau, weithiau mewn dyddiau ac efallai flynyddoedd. Mae'n anodd llywio. A ymlaen llaw, nid yw'n ei ddeall gormod. Ni allaf ddweud ei enw go iawn. Yn ein stori byddwn yn ei alw'n Adam. Enw olaf yw Ebrill. Daw o'r De Morafaidd yn wreiddiol, er na ellir diystyru bod ganddo hynafiaid yn y goeden deulu o rywle yn y Dwyrain Canol.

Fe'i ganed yn 1939 yn nheulu ffermwr bach ym mhentref rhew P …… yn Ne Moravia. Nid oedd yn blentyn afradlon, a hyd yn oed yn y radd gyntaf o ysgol elfennol cafodd anhawster adnabod llythrennau'r wyddor ar y dechrau. Fodd bynnag, roedd yn wrandäwr da o oedran ifanc. Bryd hynny nid oedd teledu ac yn ystod y rhyfel ac efallai hyd yn oed ar ôl y rhyfel roedd yn well peidio â chael radio. Roedd yn arferol cadw gwyliadwriaeth ddu, a dywedwyd wrthynt yn ystod gwaith tŷ amrywiol. Mae straeon yn real, yn ffuglennol neu'n arswydus yn uniongyrchol, yn dibynnu ar naws a galluoedd yr adroddwyr. Roedd pob plentyn yn hoffi'r straeon hyn. Roedd Adamek, fodd bynnag, yn wrandäwr yn uniongyrchol enghreifftiol ac yn amyneddgar.

Gyda'r nos cyn amser gwely, ond hefyd yn aml yn ystod y dydd, dywedodd wrtho'i hun lawer o'r straeon yr oedd wedi gwrando arnynt, weithiau hyd yn oed yn golygu ac yn ychwanegu plotiau a digwyddiadau eraill. Ni fyddai hynny'n rhy rhyfedd ychwaith. Yn rhyfedd, nid oedd y penodau a ychwanegodd yn rhai ffuglennol, ond yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn. Wrth gwrs doedd neb yn gwybod am amser hir. Hynny yw, nes i Adámek ddod yn feiddgar a dechrau siarad yma ac acw - i ddechrau dim ond rhwng ei frodyr a'i chwiorydd a'i ffrindiau. Dywedodd mor ddeniadol nes bod ychydig o blant yn ymddiried yn eu rhieni. Ac felly digwyddodd rhywbeth anghyffredin iawn. Yn saith oed, cafodd gyfle i adrodd straeon mewn awr ddu ddomestig, lle, ar wahân i'w rieni a'i frodyr a'i chwiorydd, cyfarfu sawl cymydog yn yr ystafell.

Naratif Adda

"Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrthym am Adam, gofynnodd ei fam iddo mewn ymdrech i'w gwneud hi'n haws iddo ddechrau ei gig cyntaf mewn cylch teulu."

"Rydw i eisiau dweud rhywbeth wrthych chi am y rhyfel, Mam."

“Os gwelwch yn dda, chi a’r rhyfel. Ac nid yw mor hir ers iddi orffen, ac rydyn ni i gyd wedi cael llond bol arni. ”Cipiodd Dad.

"Ond nid wyf yn golygu'r rhyfel hwn, rwy'n golygu beth oedd o dan y ffin yn y meysydd hynny."

“Arhoswch, rydych chi'n golygu'r frwydr yn y Maes Morafaidd, onid ydych chi? Ond bydd gennych chi hynny yn eich hanes yn y bumed neu'r chweched radd, beth ydych chi'n ei wybod amdano? ”

"Wel, wn i ddim, ond siaradais â marchog a oedd yno a dywedodd wrthyf."

Ymosododd Mam yn gyflym yn y sgwrs: "Mae'n sicr mai stori dylwyth teg yw Adamek, gwelwch, fab."

“Dim mam, nid stori dylwyth teg oedd hi, lle bu farw brenin Tsiec, a aeth ag ef wedyn i Znojmo. Roedd wedi dweud hyn wrthyf i gyd gan y Marchog. ”

"Wel, beth arall ddywedodd y marchog wrthych", arbedodd fy mam y sefyllfa, gan fod aelodau'r teulu a gwesteion yn dechrau ymgolli yn anfodlon.

“Dywedodd wrthyf beth oedd bryd hynny eu bod nhw rywsut wedi twyllo ein brenin, ac fe dalodd amdano. A dywedodd hefyd fod hyn yn digwydd yn eithaf aml yn ein gwlad ni. Soniodd hefyd am White Mountain, Munich a Chwefror. ”

“Dyna holl hanes bachgen, a pha fath o Chwefror ddylai fod, dwi ddim yn cofio unrhyw ysgol arwyddocaol. Hydref, ie, ond Chwefror? ”Dychwelodd Dad i’r sgwrs gyda’i gymdogion yn amneidio’n gytûn.

“Ond Dad, mae hynny'n amlwg. Dyma fis Chwefror, beth fydd yn digwydd ar ôl y Flwyddyn Newydd, wyddoch chi? ”

“Duw, ti yw Sybil. A beth am fod fis Chwefror nesaf. Byddai hynny'n gwneud i ni i gyd ddiddordeb mawr. Hynny yw, pe bai'n dweud wrthych chi. ”Ychwanegodd Dad yn hanner gwawd.

"Dad, doeddwn i ddim yn deall llawer, ond roedd i fod i fod yn newid llywodraeth, yn waharddiad ar Mr Llywydd, yn faes i ni i gyd, y byddem ni'n byw y tu ôl i'r wifren, ac y byddai'n ddigon drwg o gwbl."

"Sut allwch chi esbonio'r cyfan yn fanwl, a sut wnaethoch chi siarad â'r uffern ... marchog?"

Roedd Adamek yn amlwg yn teimlo cywilydd. Nid oedd yn gwybod sut orau i egluro ble cafodd y wybodaeth. “Dad, ni welais y marchog mewn gwirionedd, ond fe’i clywodd yma (pwyntio at ei ben), a gwelais y cyfan. Ond dim ond yma (a llaw wrth ben). ”

“Er mwyn Duw, efallai bod gan y plentyn dwymyn a phantas, bydd yn rhaid i ni weld y meddyg. Dim ond i'w gadw allan am byth. Virgin Mary helpwch ni. ”A dechreuodd fy mam weddïo.

Camddealltwriaeth

Fe wnaeth Adamek grimaced ac encilio i neilltuaeth. Ychwanegodd yn herfeiddiol herfeiddiol. “Ond gwelais y cyfan, a gwelais y crocbren a’r ffensys gwifren o gwmpas. A dyma nhw'n dymchwel ein hysgubor ac adeiladu stabl fawr ar gyfer lloi yn lle. Ac fe wnaethant gloi Mr Šmergl o brynwriaeth i'r carchar…. Ac..aa …… felly rydych chi'n gwybod y bydd ein Stračena yn torri ei choes yn y bore. ”Ychwanegodd o'r diwedd a rhedeg i ffwrdd i gysgu.

Mae popeth wedi dod yn wir. Hyd yn oed gyda'r fuwch. Edrychodd rhai o'i gymdogion arno yn nes ymlaen gyda diffyg ymddiriedaeth, fel petai ychydig yn gyfrifol am y digwyddiadau trychinebus.

Am y deugain mlynedd nesaf, roedd yn well gan Adam beidio â rhagweld unrhyw beth. Yn ffodus, nid oedd llawer i siarad am y gorffennol (ac eithrio yn ôl y llawlyfrau). Graddiodd o ysgol dechnegol amaethyddol a daeth yn agronomegydd. Y gwir yw, fodd bynnag, bod y cwmni cydweithredol amaethyddol lle bu’n gweithio, yn cael ei werthuso’n rheolaidd wrth gynhyrchu cnydau fel y gorau yn y rhanbarth.

Roedd dros hanner cant pan gyfarfûm ag ef. Dywedodd wrthyf stori ei blentyndod, ond nid oedd am siarad llawer am fywyd cyfoes. Gallwn ddweud o'r awgrymiadau bod ei allu i symud trwy amser wedi dod â mwy o drallod na da iddo. Roedd ganddo broblem wrth gychwyn teulu a phroblemau eraill. Heb gwestiynu, rhoddodd sicrwydd imi na allai reoli ei sgiliau. Ni all ragweld y dyfodol i bobl na hi ei hun, ac ni all betio Sportka yn sicr. Mae lluniau o'r gorffennol a'r dyfodol yn mynd a dod fel y mynnant. A dweud y gwir, ni allai hyd yn oed fod yn siŵr y byddai pob un o'r paentiadau yn wir.

Ar ôl ychydig flynyddoedd, fe stopiodd wrth fy nhŷ. Yn y bôn, daeth i ddweud wrthyf ei fod yn gwella. Wrth iddo heneiddio, mae'n dangos llai a llai o'r dyfodol hwnnw. Yn ffodus, does neb yn poeni am y gorffennol. Mae pawb yn ei ddehongli yn ôl ei ben ei hun. Ac felly mae ganddo obaith gwirioneddol o henaint tawel o leiaf.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb