Mae gwyddonwyr NASA wedi creu genedigaeth bywyd cefnforol yn y labordy

55619x 22. 03. 2019 Darllenydd 1

Yr ateb i'r cwestiwn o sut mae bywyd yn tarddu heb ei ateb hyd heddiw. Er bod gwyddonwyr yn cytuno â'r damcaniaethau cyffredinol am darddiad bywyd, ac o ble y daeth, dychwelodd arbenigwyr NASA i'r labordy. Mae Astrobiolegwyr wedi canolbwyntio eu hymdrechion ar ateb cwestiynau sylfaenol am darddiad bywyd.

Mae gwyddonwyr yn credu'n gryf bod bywyd ar y Ddaear ifanc tua phedair biliwn o flynyddoedd yn ôl. Nid ydym eto'n gwybod pa wreichionen sydd wedi sbarduno'r broses hon, ond mae'r dystiolaeth yn dweud wrthym ei bod yn tarddu o ddyfnderoedd cefnforoedd y Ddaear ifanc. A dyna lle mae pelydrau'r haul wedi treiddio. Os ydym yn deall pa union ysgogiad a pha ysgogiad sydd wedi sbarduno bywyd, gall ein helpu i ddeall sut y gallai bywyd ar allblanhigion neu fisoedd estron pell godi.

Falfiau hydrothermol

Mae un o'r prif ddamcaniaethau am darddiad bywyd yn cyfeirio at strwythurau sy'n gorwedd yn ddwfn yn y môr. Rydym yn eu galw'n falfiau hydrothermol, lle mae gweithgaredd folcanig yn mynd yn drech. Mae tymereddau uchel yn dianc o'r blaned ar y pwyntiau hyn. Biliynau o flynyddoedd yn ôl, pan oedd y Ddaear yn dal yn ifanc, wedi'i golchi i ffwrdd gan y pelydrau uwchfioled marwol a oedd yn dod o'r Haul, ymddangosodd bywyd yn y cefnfor ddofn lle na allai pelydrau'r haul dreiddio.

Credir yn gyffredinol bod yr organebau cyntaf sy'n gallu goroesi heb ffotosynthesis yn ymddangos o amgylch y falfiau thermol. Yn ddiweddarach, daeth proses o'r fath yn egwyddor sylfaenol bywyd ar gyfer y rhan fwyaf o organebau byw ar y Ddaear. Roedd anifeiliaid anadlol cefnforoedd y ddaear gynhanesyddol yn dibynnu ar gemosynthesis pan oeddent yn defnyddio ynni i ennill ynni pan oeddent yn cronni o amgylch falfiau thermol. Arweiniodd yr adweithiau cemegol rhwng y sylffitau a ddihangodd o'r falfiau thermol a'r ocsigen a oedd yn bresennol yn y dŵr môr at y moleciwlau siwgr bwyd cyntaf. Roedd bacteria, a rhai organebau eraill, yn gallu ei brosesu ar gyfer eu maeth, ac ar yr un pryd gallent oroesi yn y tywyllwch. Mae hon yn wybodaeth newydd gyflawn wrth chwilio am fywyd estron.

NASA a'i arbrawf

Mae arbenigwyr NASA yn credu y gall rhai o'r misoedd mwyaf yn ein system solar, Europa ac Enceladus, ddigwydd mewn cefnforoedd hylif hyd falfiau hydrothermol o dan lefelau wedi'u rhewi. Er mwyn deall y prosesau hyn yn well, mae'r astrobologist Laurie Barge a'i thîm wedi adeiladu rhan fach o wely'r môr mewn labordy o'r enw labordy Jet Propulsion. Yma fe wnaethant greu amgylchedd a oedd yn y cefnforoedd biliynau o flynyddoedd yn ôl.

Mae L. Barge yn esbonio:

"Mae'n bwysig deall pa mor bell y gallwch chi fynd gyda sylweddau organig syml a mwynau cyn i chi gael cell go iawn er mwyn deall beth allai amodau rhoi bywyd fod yn dod."

Hefyd, mae ymchwil i bethau fel cyfansoddiad atmosfferig, cefnfor a mwynau mewn falfiau hydrothermol, yr holl effeithiau hyn yn helpu i ddeall y tebygolrwydd y bydd bywyd yn digwydd ar blaned arall. Felly mae ymchwilwyr NASA wedi creu cymysgedd o ddŵr, mwynau fel pyruvate ac amonia - y ddau foleciwl sylfaenol sydd wedi ffurfio o dan amodau falfiau hydrothermol sydd eu hangen i fynd i mewn i asidau amino. Fel y nodwyd yn adroddiad NASA, profodd ymchwilwyr eu damcaniaeth trwy wresogi'r ateb i raddau 70 Celsius - yr un tymheredd a fesurwyd ger y falfiau hydrothermol - ac addasu'r pH i'r amgylchedd alcalïaidd.

Bywyd Cychwynnol

Roeddent hefyd yn amddifadu'r dŵr ocsigen oherwydd bod y moroedd ifanc yn isel mewn ocsigen heddiw. Yn olaf, ychwanegwyd hydrocsid haearn, rhwd gwyrdd a oedd yn doreithiog ar y ddaear ifanc. Yna, nododd yr ymchwil, trwy chwistrellu ychydig bach o ocsigen i'r dŵr, bod asidau amino alanine wedi dechrau ffurfio. Mae lactad alffaididaidd, sef cynnyrch eilaidd o'r adwaith asid amino, hefyd wedi dechrau, gan gyfuno ffurfio moleciwlau organig cymhleth. Dechreuwyr bywyd yw'r moleciwlau hyn.

Mae L. Barge yn esbonio:

"Rydym wedi dangos y gallwn greu asidau amino a hydrocsidau alffa trwy adwaith syml a ddylai fodoli ar wely'r môr o dan amodau daearegol y Ddaear ifanc, ac o bosibl ar blanedau eraill."

Mae creu asidau amino ac aliffacidau alffa yn y labordy yn benllanw naw mlynedd o ymchwil i darddiad bywyd.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 5 ar "Mae gwyddonwyr NASA wedi creu genedigaeth bywyd cefnforol yn y labordy"

 • Agrra yn dweud:

  Nid genedigaeth unrhyw beth mwy na rhai asidau amino yw hyn, heb DNA a chelloedd gwaith yn ddim mwy na hydrocarbonau ac mae yr un mor agos at fywyd fel bar protein :)

  • OKO OKO yn dweud:

   Mae rhywun erioed wedi dweud bod cynulliad ar hap cell fyw tua'r un mor debygol â thornado dros y domen garbage, gan arwain at Boeing 737 hollol sgleiniog.
   Ond y gwir amdani yw bod bywyd yn bodoli yn ein bydysawd a chredaf ein bod i gyd yn cytuno :-)
   Felly sut i fynd allan ohono? Hoff ddewis yw creu deallus (Duw), ond yna mae problem ymddangosiad yn cael ei gohirio mewn amser yn unig ac yn cael ei thrawsnewid i gwestiwn o ble y daeth y Duw? Felly yn ôl i'r ddaear :-)
   Felly. Yn bersonol, rwy'n gweld yr arbrofion gwyddonol hyn yn gadarnhaol iawn. Mae'n dod yn fwyfwy amlwg bod hyd yn oed y gell symlaf a wyddom heddiw o anghenraid yn ganlyniad esblygiad. Ac mae'n debyg bod hynny'n hir iawn, gan arwain at RNA / DNA ystyrlon ac yn enwedig y cyfarpar ymarferol o gwmpas (lle mae Boeing 737 yn mynd).
   Mae'r organeb amlgellog gyntaf wedi datblygu'n eithaf diweddar ar y Ddaear. Cymerodd y daith o ungellog i aml-gellog tua biliynau o flynyddoedd o flynyddoedd ar y Ddaear. Faint o amser gymerodd i ddatblygu erthygl o'r cyfansoddion organig a grybwyllwyd uchod i organeb ungellog swyddogaethol? O safbwynt y Ddaear, mae'n ymddangos yn afrealistig o hir. Ac felly rwy'n credu bod y theori pansperm yn debygol iawn. Yn fwy tebygol na'r llynnoedd bywiog yma ar y Ddaear. Efallai bod bywyd wedi tarddu mewn pwll byrlymus neu ryw fath o ffliw, ond yn fy marn i, bron yn sicr nid yma ar y Ddaear. Nid oedd digon o amser ar ei gyfer :-)

   • Agrra yn dweud:

    Yn anffodus heddiw mae llawer o wyddonwyr yn dueddol o wella damcaniaeth yn union oherwydd bod tarddiad bywyd ar ein planed yn wynebu problemau anhygoel ar lefel cwestiwn cyw iâr neu wy. Defnyddir DNA i amgodio protinau sy'n cynhyrchu celloedd sy'n cynnwys proteinau sydd heb gelloedd a DNA na ellir ei greu, neu heb DNA, ac ni all celloedd gweithredol gynhyrchu proteinau swyddogaethol -> mae'n syml bulletproof ac yn y bôn y crëwr deallus yw'r amrywiad mwyaf rhesymegol yn ychydig sy'n stopio ar yr adeg y caiff y bydysawd ei greu a lle nad oes amser yno mae tragwyddoldeb :) Nid yw crefydd yn rhoi llawer o atebion, ond mae yna gyfeiriadau athronyddol eraill sy'n eithaf diddorol i'r crëwr heb swnio'n wallgof, fel byd-eangrwydd

   • Agrra yn dweud:

    Fel arall, mae hwn yn edrych y tu mewn i'r gell https://youtu.be/B_zD3NxSsD8 ac os nad oes gennych hyn i gyd, rhowch fywyd at ei gilydd

    • OKO OKO yn dweud:

     Hynny yw, yr un peth rwy'n ei ddweud 🙂 Mae bywyd yn union fel y gwyddom ei fod yn gymhleth iawn, ac yn sicr mae esblygiad wedi cymryd llawer o amser i wneud hynny. Nid yw hyn yn cyfateb i'r bywyd dogfenedig cyntaf ar y Ddaear oherwydd ei fod wedi ymddangos bron cyn gynted â phosibl. Mae'n amlwg o hyn bod tebygolrwydd bywyd ar y Ddaear yn fach iawn.
     Mae damcaniaeth panspermia yn dweud mai dim ond effaith y Bydysawd y mae bywyd wedi'i thrwytho. Mae'n eithaf tebygol o gofio oedran ac ehangder V.
     Os meddyliwn am fodolaeth bodolaeth (ystyriaf mai hwn yw'r dirgelwch mwyaf), lle mae bywyd wedi esblygu, hefyd…
     Felly mae hynny'n wahanol, er yn gysylltiedig, thema… 🙂

Ad a Ateb