Mae gwyddonwyr wedi olrhain gwreiddiau pawb yn Ne Affrica

16687x 06. 11. 2019 Darllenydd 1

Mae'n ymddangos bod gwyddonwyr wedi cefnogi damcaniaethau am ofodwyr hynafol yn anfwriadol. Yn ddiweddar ysgrifennom am ddarganfyddiad gwyddonol “newydd” a ddatgelodd botensial atomau aur ar ffurf ffilm nano 2D. Gan ddefnyddio haenau o aur dim ond dau atom o led, mae gwyddonwyr wedi cyflawni "llwyddiant sylweddol." Mae ffoil aur nano 10 gwaith yn fwy pwerus na nanoronynnau fel catalydd effeithlon iawn.

Anunnaki ac aur

Roedd yr adroddiad hwn yn ymddangos yn gyfarwydd i'r rhai sydd â diddordeb mewn damcaniaethau gofodwyr hynafol oherwydd bod eu dehongliad yn troi o amgylch aur. Yn ôl cyfieithiadau o dablau Sumerian, gannoedd o filoedd o flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth fforwyr estron anferth, hirhoedlog o’r enw Anunnaki ar y ddaear aur. Roedd aur yn rhan hanfodol o'r dechnoleg y gallai'r Anunnaki, ymysg pethau eraill, atgyweirio amgylchedd difrodi eu planed gartref. Digwyddodd mwyngloddio aur yn Ne Affrica a rhagflaenodd y gwareiddiadau hynaf yn Sumer a Mesopotamia gan filoedd o flynyddoedd anghredadwy. Cyflwynwyd dilyniant cronolegol manwl o'r digwyddiadau hyn gan Zecharia Sitchin a chynigwyr eraill theori gofodwyr hynafol.

Gofodwyr y gofod

Mae adroddiadau diweddar bod gwyddonwyr wedi olrhain gwreiddiau pawb i Dde Affrica yn swnio'n gyfarwydd i eiriolwyr damcaniaethau seryddwr hynafol. Yn ôl y Guardian, daeth gwyddonwyr i gasgliad rhyfeddol gyda chymorth samplau 1 217 o DNA mitochondrial o bobl sy'n byw yn Ne Affrica.

“Dywed gwyddonwyr eu bod wedi olrhain mamwlad hynafol pob bod dynol i wlyptiroedd helaeth llawer o Botswana heddiw, a wasanaethodd fel gwerddon mewn rhanbarth a oedd fel arall yn cras yn Affrica. Daeth gwregys o dir i'r de o Afon Zambezi, yn ôl gwyddonwyr, yn homo sapiens flynyddoedd yn ôl 200 000 flynyddoedd yn ôl, lle mae poblogaeth sylfaenol ynysig o fath modern wedi'i chynnal am 70 mlynedd X UM

Yn ôl yr erthygl, dechreuodd pobl hynafol ymledu i'r tiriogaethau cyfagos pan newidiodd orbit y Ddaear. Mae hyn hefyd yn swnio'n gyfarwydd, gan fod newid yn yr hinsawdd wrth wraidd stori Sitchin am yr hyn a ddigwyddodd 200 000 flynyddoedd yn ôl. Yn ôl yr awdur dadleuol, fe wnaeth bywyd ar ein planed gilio yn ystod y cyfnod Rhewlifiant a lledaenu eto wrth i’r blaned gynhesu 100 000 flynyddoedd yn ddiweddarach.

Calendr Adam

Gelwir un Côr y Cewri hynafol sy'n coffáu'r heneb a ddarganfuwyd yn 2003, a oedd yn dystiolaeth glir o bresenoldeb gwareiddiad hynafol yn Ne Affrica, yn "Galendr Adam." Gelwir y lle hwn gan henuriaid lleol o Affrica fel "Man Geni'r Haul." lle y cyfeirir ato'n ddadleuol fel "yr adeilad dynol hynaf yn y byd."

Hen dref 200 000 yn Ne Affrica

“Yn Mpumalanga, De Affrica, mae cylch cerrig tua 30 metr mewn diamedr, yr amcangyfrifir ei fod tua 75 000 mlwydd oed. Mae wedi cael ei nodi gan lawer o ffenomenau seryddol ac efallai mai dyma'r unig enghraifft o galendr cerrig megalithig cwbl weithredol, fwy neu lai yn gyfan yn y byd, ysgrifennodd Ancient Origins.

Henebion cerrig

Mae henebion cerrig tebyg i'w cael ar draws cymoedd a chopaon De Affrica, gan gynnwys Botswana. Fel Côr y Cewri, mae calendr Adam yn cynnwys mesuriadau anhygoel o gymhleth a chywir. Yn ôl Graham Hancock, damcaniaethwr gofodwyr hynafol, mae creiriau hynafol eraill a ddarganfuwyd yn yr ardal yn pwyntio at gysylltiad â gwareiddiad diweddarach yr Aifft.

“Mae darganfod cerflun aderyn wedi’i gerfio o dolerit sy’n atgoffa rhywun o fynydd, sffincs bach, 1,5 metr o hyd o’r un deunydd, petroglyff o ddisg asgellog, mae llawer o engrafiadau o groesau Sumerian mewn cylch ac ankhu mewn cylch disglair yn nodi filoedd o flynyddoedd cyn i’r gwareiddiadau hyn ddod i’r amlwg yn y gogledd, ”ysgrifennodd Hancock.

Y mwyngloddio hynaf

Ymhellach ar hyd yr arfordir, ym Mozambique Maputo, darganfuwyd dinas hynafol yn 2015. Yn ôl papur newydd De Affrica, gallai dinas fawr a adeiladwyd o ddolomit fod yn 200 000 mlwydd oed. Ysgrifennodd yr awdur Michael Tellinger am y ddinas hon yn ei lyfr: Temples of the African Gods. Yn ei gyffiniau mae mwyngloddiau aur hynafol.

“Rwy’n ystyried fy hun yn foi eithaf meddwl agored, ond rhaid i mi gyfaddef iddo gymryd dros flwyddyn i mi orffen, a sylweddolais mai’r rhain oedd yr adeiladau hynaf a godwyd erioed ar y Ddaear," meddai Tellinger.

Ymhlith y mwyngloddiau aur hynaf mae'r mwynglawdd Ngwenya yn Swaziland. Mae UNESCO wedi cydnabod yr ardal hon fel "un o'r ffurfiannau daearegol hynaf yn y byd a hefyd yn lle sy'n cynnwys olion gweithgareddau mwyngloddio hynaf y byd." Mae Canolfan Treftadaeth y Byd UNESCO yn nodi:

“Gelwir y mwynglawdd hwn yn un o’r mwyngloddiau hynaf yn y byd. Yn 1964, anfonwyd gweddillion golosgi o'r safle hwn i'w dadansoddi radiocarbon, a ddarparodd y dyddiad 43 000 BC a'i wneud y gwaith mwyngloddio hynaf y gwyddys amdano ar y Ddaear. Fodd bynnag, gall y pwll fod hyd yn oed yn hŷn. Credwyd bod y mwynau wedi'u cloddio yma tan oddeutu 23 000 CC Roedd yr offer mwyngloddio hynafol a ddarganfuwyd ar y safle yn fwy arbenigol ac wedi'u siapio'n anarferol o'u cymharu â'r rhai o safleoedd eraill o Oes y Cerrig.

Casgliad

Mae'n ymddangos bod gwyddonwyr a chynigwyr damcaniaethau am ofodwyr hynafol wedi dod i'r un casgliad yn yr achos hwn. Ond peidiwch â disgwyl iddo ddigwydd eto yn fuan, er pwy sy'n gwybod beth fydd yn digwydd nesaf? Gallwch ddarllen mwy am y gofodwyr hynafol a chalendr Adam yn y llyfr gan yr awdur, gwleidydd ac archwiliwr o Dde Affrica, Michael Tellinger: The Secret History of the Anunnakes o'n e-siop neu fideo isod. Mae'n ei alw'n "galendr Enki" yn ôl y duw Sumerian a safodd ar ddechrau'r Ymerodraeth Golden Digger.

'n fideo

Awgrym o Sueneé Universe

Teithiau i'r gorffennol chwedlonol

Troy yn unig oedd dychymyg barddonol, y lle go iawn lle mae ymladd a marw o arwyr neu gam y mae duwiau ddialgar symud tynged dynol fel darnau gwyddbwyll? bodoli Atlantis, neu yn unig yw myth alegorïaidd o hynafiaeth? Roedd gwareiddiadau Byd Newydd mewn cysylltiad â'r diwylliant y miloedd Hen Fyd o flynyddoedd cyn Columbus? Nawr yn dechrau ymweld â'r ddinas fabled o Troy Zecharia Sitchin alldaith cyffrous i'r gorffennol chwedlonol, sy'n archwilio dystiolaeth cudd gorffennol gwirioneddol dynolryw, ac mae'n cynnig golygfeydd dramatig yn y dyfodol.

Zecharia Sitchin - Teithiau i'r gorffennol chwedlonol

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Mae gwyddonwyr wedi olrhain gwreiddiau pawb yn Ne Affrica"

ysgrifennu sylw