Valery Uvarov: Ail Geni Hyperborea (Rhan 1)

10959x 16. 07. 2019 Darllenydd 1

Cyn cymryd golwg fer ar y prif gamau a oedd yn gorfod pasio trwy'r rhai a oedd â gwybodaeth, ar ôl trychineb ofnadwy, byddem yn gwneud gwyriad bach ond pwysig iawn. Mae dau reswm am hyn. Y cyntaf yw'r awydd i daflu goleuni ar un o benodau pwysicaf a dirgel ein gorffennol - tir mawr Hyperborea. Mae miloedd o flynyddoedd yn ôl, cafodd ei golli o hanes a daeth yn freuddwyd annisgwyl gan ymchwilwyr a phererinion. Denodd ei phŵer dirgel lawer o bobl, ond ychydig a oedd yn deall y magnetedd ysbrydol a ddenodd y rhai a geisiodd yr hen grud o ddynoliaeth fel pe baent i gyd wedi cael awydd anorchfygol i ddod o hyd i wlad lle'r oeddent yn eu plentyndod a'u hamgylchynu gan eu cyndeidiau mawr.

Mae sibrydion Rwsia, Rigveda Indiaidd, Avesta Iran, cronicl hanesyddol Tsieineaidd a Tibet, barddoniaeth epig Almaenaidd, chwedloniaeth Geltaidd a Llychlynnaidd yn disgrifio hen wlad ogleddol, bron yn baradwys lle mae'r hyn a elwir. Yr Oes Aur. Roedd pobl wych yn byw yn y wlad hon yn yr hen amser - plant “duwiau”. Mae'r rhai sydd gyda ni heddiw, sy'n perthyn iddynt, yn cario genyn rhyfedd, grym ysbrydol arbennig - Khvarno - a anwyd unwaith fel y Phoenix chwedlonol, wrth chwarae rôl iachawdwriaeth a throi yn dynged gwareiddiad. Yn anffodus, roedd yr ychydig a deimlodd yr alwad hon i ddod o hyd i'r Hyperborea chwedlonol, "Ynys Dda, o ble mae ffynnon bywyd yn llifo o ffynonellau bywyd" i uno ag ef a deffro'r hen Khvarno, yn cadw'r gyfrinach hon am amser hir.

Darganfod Hyperborea

Nid darganfod Hyperborea yn unig yw'r allwedd i wahanol genhedloedd gydnabod eu perthynas ysbrydol a genetig arbennig. Mae'n gam tuag at aduniad ysbrydol mawr ar ôl miloedd o wahaniaethau ac ail reswm i gyflawni'r hyn yr oedd ein cyndeidiau pell yn ei geisio. Yn ei gynnwys dwfn, mae'r deunydd hwn wedi'i neilltuo i bob gwyddonydd sydd wedi ceisio, waeth pa mor anodd yw adfer cyfiawnder hanesyddol, i gynnal cof Hyperborea - mamwlad yr Arctig yn ein gwareiddiad - ar gyfer yr epil.

Miloedd o flynyddoedd yn ôl, cafodd y Atlantis mawr ei lyncu gan ddyfroedd Cefnfor yr Iwerydd. Mae llawer o wyddonwyr yn credu bod yr un tynged yn gysylltiedig â Hyperborea a'i fod bellach yn gorwedd ar waelod Cefnfor yr Arctig. Ond mae'r hen draddodiad Tibetaidd yn dweud:

“Yr Ynys Wen yw'r unig le sydd wedi dianc rhag tynged gyffredinol yr holl gyfandiroedd ar ôl y drychineb. Ni ellir ei ddinistrio naill ai gan ddŵr neu dân oherwydd dyma'r Ddaear Eternal.

Yn rhyfeddol bod Tibet nid yn unig wedi cadw cof am Hyperborea, mae hefyd yn fan cychwyn taith sy'n arwain at ei chalon, at ganol cysegredig mwyaf y byd, at y pyramid mawr o Meru a'r dolmens a'r pyramidiau cyfagos. I weld y "llwybr" hwn sy'n dangos ble mae'n gorwedd, mae angen i ni ddefnyddio cyfarwyddiadau ein cyndeidiau a map Mercator a gyhoeddwyd gan ei fab yn 1595.

Map o Mercator, a gyhoeddwyd gan ei fab yn 1595

Cyfrinachau'r map

Mae llawer o gartograffwyr wedi ceisio datrys cyfrinach y map hwn. Mae ysgolheigion wedi cael anhawster anorchfygol wrth ei deall, gan fod Mercator wedi defnyddio tair ffynhonnell wahanol i'w greu - tri map ar wahân a grëwyd gan wahanol gartograffwyr gan ddefnyddio gwahanol ragamcanion a graddau amrywiol o gywirdeb. Ond nid oedd y prif hynodrwydd na allai ymchwilwyr ei ganfod, a hyd yn oed Mercator ei hun yn ystyried wrth greu ei fap, yw bod y mapiau ffynhonnell yn dangos basn yr Arctig ar wahanol adegau o hanes daearegol y Ddaear - gan ddangos cyfuchliniau Hyperborea a'r cyfandiroedd cyfagos naill ai cyn y llifogydd ac yn symudiad echel y blaned neu'n ddiweddarach. Y canlyniad yw dryswch ym map Mercator, y dryswch nad oedd ysgolheigion yn gallu ei ddatrys, a'n gadael ar ein pennau ein hunain i ddod o hyd i atebion. Cyn i ni wneud hyn, rydym yn dechrau gyda'r prif beth.

Mae llawer o ffynonellau hynafol yn dangos bod Hyperborea wedi'i leoli yn Pegwn y Gogledd. Ymhlith pethau eraill, mae'r epig Indiaidd hynafol Mahabharata yn dweud wrthym:

«Yng ngogledd y Milk Sea (Cefnfor yr Arctig) mae ynys fawr o'r enw Svetadvip - tir y fendigedig. Mae botwm bol, canol y byd y mae'r Haul, y Lleuad a'r sêr o'i gwmpas yn troi o'i gwmpas.

Yn seiliedig ar sefyllfa gyffredin, gosododd Mercator Hyperborea yn Pegwn y Gogledd heb wybod, oherwydd y trychineb 11000, fod ongl echel y Ddaear a'r Pegwn Daearyddol Gogleddol wedi symud. Mae bron dim byd wedi'i ysgrifennu am y canlyniadau hyn, a mater i ni yw edrych yn fanwl arno. Nawr byddwn yn ceisio darganfod sut mae echel y Ddaear wedi symud a faint.

Er mwyn gwneud hynny, rydym yn eich atgoffa bod ochr ogleddol Pyramidiau mawr yr Atlantis yn anelu at un o ochrau Pyramid Meru. Ond mae Atlantis wedi'i guddio dan ddyfroedd y môr. Ar y llaw arall, goroesodd Kailas yn Tibet. Er hwylustod, edrychwn ar Kailas o'r uchod gan ddefnyddio awyrluniau (isod). Cymerwyd y ddelwedd hon o'r uchod drwy fetrau 20 000 ac mae ei ochrau wedi'u halinio'n union â'r pwyntiau cwmpawd cyfredol. Mae'r saeth ganolog yn dangos cyfeiriad Pegwn y Gogledd heddiw.

Wal ogleddol Kailas

Cyfeiriadedd Mount Kailas, Teotihuacan a Pyramidiau Tsieina ar Meru.

Kailas

Sylwch ar awyren wal ogleddol Kailas. Nid yw'n mynd i'r gogledd, ond mae'n cael ei gwyro gan 15 ° tua'r gorllewin. Ond os derbyniwn y ffaith bod y wal hon yn pwyntio at y pyramid o Meru, yna mae angen i ni dynnu llinell yn berpendicwlar i'r “adlewyrchydd” hwn a'i ymestyn i'r gogledd i weld lle bydd yn mynd â ni. Gwnaed hyn yn y ffigur canlynol.

Ar ôl gorchuddio'r pellter trwy gilomedrau 7000 i'r Ynys Las (Big White Island).

Nawr, i ddangos lleoliad yr hen bolyn, mae angen ail bwynt arnom o ryw adeilad yn Hemisffer y Gorllewin, a oedd, yn yr hen amser, yn canolbwyntio ar ganolfan sanctaidd y byd. Yna, lle maent yn croestorri, maent yn cyfeirio at yr ardal iawn. Yn ffodus, nid Kailas yw'r unig wrthrych sy'n gysylltiedig â Meru sy'n dal i fodoli. Strwythur cymhleth arall (yn ôl yr hen ganon) yw Cyfadeilad Pyramid Mayan - "Dinas y Duwiau", Teotihuacan.

Ffordd y Marw

Yn y llun hwn, a dynnwyd o uchder o dros bum cilomedr, gwelwn fod y "stryd" ganolog o Teotihuacan, y mae'r Astecs yn ei alw'n Llwybr y Marw, yn 15 ° i'r dwyrain o'r gogledd. Yn y cysyniad o adeiladwyr, aeth y "stryd" drwy'r cymhleth cyfan i'r Pyramid Ddaear (Moon) tuag at Meru - prif byramid y blaned. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod "dinas y duwiau" yn cael ei galw'n "sedd y rhai sy'n adnabod y ffordd i'r duwiau."

Drwy allosod y "stryd" hon, sy'n dechrau gyda'r pyramid Kukulcan yn y cyfeiriad gogleddol, rydym yn gweld darganfyddiad sy'n egluro popeth ar yr olwg gyntaf. Mae'r llwybr hwn yn arwain yn uniongyrchol at yr "ynys wen" fawr a Meru. Yn hollol glir, onid yw?

Teotihuacan

Nid Teotihuacan (Dinas Duwiau) yw'r unig gyfadeilad pyramid sy'n cadw ei gyfeiriadedd tuag at Begwn yr Hen Ogledd a phrif Pyramid y Ddaear - Meru. Mae adeiladau a adeiladwyd yn unol â chanon "First Time" yn cynnwys rhai o byramidiau bach a bach Tsieina.

Cymhleth Pyramid - Mae Yalip, un o dri phyramid mawr Tsieina, fel Teotihuacan cymhleth yn gyfeiriadedd cyffredinol tuag at yr Hen Begwn y Gogledd.

Mae'r ddau byramid Tsieineaidd mawr Xiyan 6 (ar y chwith) ac Xiyan 7 (ar y dde) hefyd yn ganolog i Meru. Mae ongl y gwahaniaeth rhwng blaenau'r pyramidiau Tsieineaidd a adeiladwyd yn ôl canon a chyd-destun Pegwn y Gogledd heddiw tua 7 gradd.

Hyperborey Calon

Mae tair dyddodyn - y “ffordd i'r duwiau” o Teotihuakan, y pyramidiau Tsieineaidd a pheryglon ochr ogleddol Mount Kailas wedi croesi dros diriogaeth yr Ynys Las, gan bwyntio nid yn unig i'r man lle'r oedd Pegwn y Gogledd unwaith. Dyma galon y Hyperborea - canolfan gysegredig hynafol y byd yr oedd yr holl byramidiau yn seiliedig ar yr hen Ganon (antediluvian) yn ganolog iddynt. Ar y pwynt hwn, cyn 18 000, glaniodd Nefer ar y Ddaear, ac ar ôl hynny cafwyd tro pendant yn hanes esblygol gwareiddiad dynol.

Cyfeiriadedd Mount Kailas, Teotihuacan a Pyramidiau Tsieina ar Meru.

Ail enedigaeth Hyperborea

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb