Mae olion cymylau glaw wedi eu darganfod mewn byd estron bach!

5004x 24. 10. 2019 Darllenydd 1

Am y tro cyntaf, mae dau dîm o seryddwyr wedi darganfod anwedd dŵr o amgylch planed fach sy'n cylchdroi parth cyfanheddol seren bell. Fe ddaethon nhw o hyd i olion glaw yn y cymylau cyfagos hyd yn oed. Cadarnhaodd hyn ragdybiaethau cynharach seryddwyr fod dŵr, a ystyrir yn rhan hanfodol o fywyd, hefyd yn digwydd yn awyrgylch exoplanets bach.

Dywed y seryddwr Nikku Madhusudhan o Sefydliad Seryddol Prifysgol Caergrawnt:

“Mae'n gyffrous iawn. Ni fyddai unrhyw un yn disgwyl darganfyddiad o’r fath, hyd yn oed yn ddiweddar. ”

Yn flaenorol, darganfuwyd anweddau dŵr yn atmosfferau nwyol poeth exoplanets anferth, ond roedd eu darganfod o amgylch exoplanedau llai yn her o hyd. Mae seryddwyr yn archwilio'r awyrgylch trwy ddadansoddi'r golau o'r seren westeiwr pan fydd yr exoplanet o'i flaen neu'n mynd heibio. Os oes awyrgylch ar y blaned, bydd tonfeddi golau penodol yn cael eu hamsugno gan atomau neu foleciwlau atmosfferig, gan adael llinellau nodweddiadol yn y sbectrwm seren. Mae'r dechneg hon yn gweithio orau ar blanedau mawr gydag awyrgylch mawr, sydd wedyn yn cael ei basio trwy fwy o olau seren. Yn dal i fod, dim ond ychydig o delesgopau, fel y Telesgop Gofod Hubble, sydd â digon o sensitifrwydd i ganfod llinellau gwan. Defnyddiodd seryddwyr y telesgop Hubble i geisio arsylwi sawl exoplanet llai y maint rhwng Neifion a'r Ddaear, ond ni wnaethant gynhyrchu'r canlyniad a ddymunir.

Planet K2-18b

Dychmygwch y blaned K2-18b. Ystyriwyd mai'r blaned gyfagos hon, sy'n cylchdroi corrach coch tua blynyddoedd golau 110 o'r Ddaear, oedd y prif ymgeisydd ar gyfer dod o hyd i ddŵr hylifol. Er bod ei seren yn llawer oerach na'r Haul, mae ei orbit byr, sy'n para dim ond diwrnodau 33, yn golygu ei bod yn derbyn bron yr un faint o wres â'r Ddaear o'r Haul. Gallai presenoldeb dŵr hylif ar wyneb y blaned fod yn sefydlog ac felly mae ei leoliad ym mharth cyfanheddol ei seren. Mae tîm o seryddwyr o'r Unol Daleithiau a Chanada wedi cael astudio'r K2-18b ers sawl blwyddyn gan ddefnyddio'r telesgop Hubble. Mae gwyddonwyr wedi casglu data o wyth orbit o'r blaned o flaen ei seren.

“Mae angen ei gadarnhau, ond mae ein cofnodion hefyd yn dangos olion anwedd dŵr yn y cymylau,” meddai arweinydd tîm Björn Benneke o Brifysgol Montreal, Canada. Fe wnaeth y tîm, a bostiodd ei ganlyniadau ar arXiv ddoe a hefyd ei anfon ymlaen at The Astronomical Journal, hefyd gael data gan delesgopau gofod Spitzer a Kepler NASA a'u defnyddio i gyd ym model hinsawdd K2-18b. Y dehongliad mwyaf tebygol o'r model yw bod gan y blaned gymylau o ddŵr hylif cyddwys.

"Yn wir mae glaw ar y blaned hon fel y mae ar y Ddaear," meddai Benneke. "Pe byddech chi'n hedfan mewn balŵn aer poeth a bod gennych chi ychydig o offer anadlu, mae'n debyg na fyddech chi'n cael eich brifo."

K2-18b - Graddfa Neifion

Ond nid yw hyn yn golygu bod gan K2-18b arwyneb gyda thir a chefnforoedd yn union fel y Ddaear. Mae K2-18b tua dwywaith y diamedr ac wyth gwaith cyfaint ein planed. Yn ôl Benneke, mae'n fwy o Neifion llai gyda gorchudd afloyw trwchus sy'n cuddio craidd creigiog neu rewllyd yn ôl pob tebyg. "Nid hi yw'r Ddaear arall," meddai Angelos Tsiaras, arweinydd tîm yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL), a gyhoeddodd heddiw ei ddadansoddiad ei hun o ddata telesgop Hubble sydd ar gael i'r cyhoedd mewn Seryddiaeth Natur. Mae'r ddau dîm yn cytuno ar bresenoldeb anwedd dŵr a chymylau posibl. "Mae cymylau i fod yno," meddai Giovanna Tinetti o dîm UCL.

Mae Benneke yn nodi hynny ar K2-18b gall fod cylch dŵr gyda glawiad yn disgyn o'r atmosffer hyd yn oed heb “wyneb y ddaear”, yn anweddu mewn haen nwyol trwchus a phoeth is i godi ac ail-gyddwyso i'r cymylau.

Mae'r canlyniad yn annog seryddwyr i archwilio ymhellach. Dywed Madhusudhan y gallai llond llaw arall o exoplanedau bach sy'n cynnwys dŵr fod o fewn cyrraedd telesgop Hubble. Dros bellteroedd hirach, bydd yn rhaid i wyddonwyr aros i olynydd Telesgop Gofod Hubble, Telesgop Gofod James Webb (JWST) gael ei lansio yn 2021. "Bydd JWST yn odidog," meddai Madhusudhan, a gyda'i help ef bydd "cymylau" planedau o'r fath yn cael eu darganfod.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb