Yn yr Aifft darganfuwyd teml, a adeiladwyd yn ystod teyrnasiad Ptolemy IV.

4364x 01. 11. 2019 Darllenydd 1

Am gannoedd o flynyddoedd, mae gwyddonwyr a phobl achlysurol wedi darganfod safleoedd archeolegol yn yr Aifft. Ac mae cymaint ohonyn nhw nes bod llawer yn meddwl bod yn rhaid darganfod pob un. Ond nid yw hyn yn wir. Nawr, darganfuwyd teml a adeiladwyd yn ystod teyrnasiad Ptolemy IV.

Teml hynafol

Wrth weithio ar garthffos ger y Nîl, darganfuwyd teml hynafol, a adeiladwyd 2 200 flynyddoedd yn ôl ar gyfer un o'r pharaohiaid Aifft olaf. Ar ôl y darganfyddiad, cyhoeddodd y weinidogaeth ei bod yn anfon tîm o archeolegwyr i astudio ac achub y deml.

Yn ôl post y Weinyddiaeth ar Facebook:

Dywedodd Mohamed Abdul Budaiya, pennaeth gweinyddiaeth ganolog canol yr Aifft, fod cornel de-orllewinol y deml a gweddill y wal o'r gogledd i'r de wedi'u darganfod. Bu olion hefyd o ddioddefwyr llawer o wahanol anifeiliaid ac adar, a ger ei fron weddillion testunau sy'n cynnwys enw'r Brenin Ptolemy IV.

"Gwnaethpwyd y chwilio yn ninas Tama, i'r gogledd o Sohag, yr Aifft, ar lan orllewinol afon Nîl," ysgrifennodd Live Science. “Mae ardal dinas fodern Kom Shaqao yn gorwedd mewn lle a oedd unwaith yn brifddinas 10. Ardal yr Aifft. Yn y gorffennol, Wajit oedd yr enw ar yr anheddiad hwn. ”

Dadorchuddiwyd bloc cerrig enfawr yn y deml

Mae arysgrifau a hieroglyffau yn dangos yn glir bod y deml wedi'i hadeiladu yn ystod teyrnasiad byr Ptolemy IV, a oedd wedi rheoli'r Aifft ers 221-204 CC, sy'n golygu bod y tîm wedi gallu pennu oedran y deml.

Newyddion CNN:

Hyd yn hyn mae'r tîm wedi datgelu wal gogledd-de, wal dwyrain-gorllewin a chornel de-orllewinol y strwythur calchfaen. Mae wedi ei orchuddio â cherfiadau o Hapi, duw Aifft y llifogydd blynyddol ar afon Nîl. Mae Hapi hefyd yn darlunio adar a blodau.

Yn y cyfamser, cyfrifodd y tîm fod arysgrifau'r deml yn cyfeirio at Hapi, duw llifogydd blynyddol y Nile

Adeiladwyd y deml hefyd ar rif chwedlonol gan yr awdur Groegaidd Homer.

Yr awdur Groegaidd Homer, y mae Ptolemy IV. yn gwerthfawrogi adeiladu'r deml

Ptolemy IV.

Llywodraeth Ptolemy IV. yn nodi dechrau diwedd diwedd y Pharoaid Aifft. Ptolemy IV. ganwyd yn 245 CC. Mae'n perthyn i linach deuluol Ptolemy I. Soter ("Gwaredwr", "Gwaredwr") *, a ddatganodd ei hun yn pharaoh ar ôl Alexander yn 323 CC. bu farw yn annisgwyl.

Daeth Macedoneg Ptolemy I. Soter â dylanwad Groegaidd sylweddol i’r Aifft a dyfarnodd o Alexandria, y ddinas ganolog a enwir ar ôl Alexander. Roedd pobl yr Aifft yn cydnabod Ptolemy fel eu rheolwr. Yna derbyniodd y teitl Pharo a chymryd drosodd yr arfer o briodi ei frodyr a'i chwiorydd, fel y penderfynwyd gan chwedl Osiris. Ar ddechrau Ptolemy IV. i’r orsedd, a ddechreuodd gyda llofruddiaeth ei fam Berenice II., gallai’r priodasau hyn, wrth gwrs, arwain at ganlyniadau difrifol iawn.

Delweddau o Ptolemy IV. ar ddarn arian a gyhoeddwyd yn ystod ei deyrnasiad

Aeth ymlaen i briodi ei chwaer Arsinoe III. a goruchwylio brwydr Raphia ym Mhalestina yn 217 CC. yn erbyn Antioch Fawr yr Ymerodraeth Seleucid. Mae'r frwydr hon yn un o'r brwydrau mwyaf yn y byd hynafol rhwng dwy fyddin yn nifer y dynion gwn 60 000, ynghyd â dwsinau o eliffantod rhyfel. Er i'r Ptolemy ddioddef colledion mawr (hyd at farwolaethau 2 000), dioddefodd byddin Seleucid golledion llawer mwy (hyd at 10 000 wedi marw).

Mae rhai arbenigwyr yn credu bod y frwydr hon yn cael ei chrybwyll yn Daniel 11: 11 yn y Beibl, sy'n nodi:

"Yna bydd y Brenin Deheuol yn cychwyn mewn gorymdaith gandryll ac yn ymladd yn erbyn Brenin y Gogledd, a fydd yn codi byddin fawr ond yn cael ei threchu."

Pren mesur aruthrol

Ptolemy IV. ond nid oedd yn llywodraethwr da, yn gofalu am ei les a'i is ei hun nag ar gyfer y llywodraeth a'i wlad. Gadawodd ef i'r gweinidogion. Fe wnaeth hyd yn oed gomisiynu adeiladu un o'r llongau hynafiaeth mwyaf a bwerwyd gan bobl erioed. Gelwir y llong yn tessarakonteres ("deugain", hy rhesi 40 o rhwyfau ar y ddwy ochr) * - gali catamaran a oedd yn ddamcaniaethol tua 420 troedfedd o hyd.

Darlun o sut olwg fyddai ar long Tessarakonter o Ptolemy IV.

Ond mae'r math hwn o lywodraeth wedi profi'n anghywir. Bu farw ei weinidogion agosaf yn Ptolemy IV. cadw'n gyfrinachol, fel bod popeth yn dysgu Arsina III. Byddai gan ei gŵr yr hawl i esgyn yr orsedd. Mewn distawrwydd, gadawodd y ddau weinidog Arsina III. llofruddio a chymryd y llywodraeth ynghyd â Ptolemy V. Yna lleihaodd dylanwad Ptolemy yn sylweddol.

Cleopatra VII.

Ni allai hyd yn oed Cleopatra VII, yr olaf o'r pharaohiaid Ptolemaig, atal cwymp yr Aifft er gwaethaf y gynghrair â Julius Caesar ac yn ddiweddarach Mark Antonio. Gorchfygodd Rhufain yr Aifft a Cleopatra a gyflawnwyd yn 30 CC. hunanladdiad, dim ond 191 flynyddoedd ar ôl cipio gorsedd Ptolemy IV.

Cleopatra VII, yr olaf o pharaohiaid Ptolemaig.

Plât rhosed

Cyhoeddodd Ptolemy V yn 196 BC archddyfarniad Memphis wedi'i arddangos ar gofnod Rosetta a ddarganfuwyd yn 1799. Mae cofnod Rosetta wedi'i ysgrifennu mewn tair iaith. Helpodd hyn wyddonwyr i ddehongli'r hen Aifft.

Plât rhosed

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Hellmut Brunner: Llyfrau Doeth yr Eifftiaid Hynafol

Mae doethineb bywyd hynafol yr Aifft yn seiliedig ar filoedd o flynyddoedd o brofiad, ac eto nid yw wedi colli unrhyw berthnasedd. Rydym bob amser yr un bobl, waeth pa botensial technegol sydd gennym ar hyn o bryd, oherwydd rydym hefyd am fod yn llwyddiannus, yn ddoeth, yn iach ac yn hapus.

Mae'r Eifftiaid yn dweud wrthym o dywod y mileniwm cynnar sut y dylem drefnu ein bywydau heddiw er mwyn gwrthsefyll ein hymdrechion heb y drafferth a'r camgymeriadau diangen. Yn ôl credoau hynafol yr Aifft, nid yw'n ddoeth rhoi rhwystrau yn y ffordd o fyw sy'n crwydro, neu hyd yn oed i geisio camymddwyn yn fwriadol, pan fydd pob achos o dorri deddfau bywyd yn arwain yn ddial at ddial angheuol a chanlyniad bywyd trasig. Mae'r hen Eifftiaid a ninnau wedi ein rhwymo gan yr awydd i wybod ystyr bywyd, i gyflawni hapusrwydd ac i gyflawni ein tynged. Er enghraifft, mae King Amenemhet, neu'r Menena doeth, yn dweud wrthym am ei fab, Pai-Irim, a llawer o ddynion nodedig eraill o hynafiaeth yr Aifft. Mae cariad a heddwch y galon yn well na dicter, maen nhw'n dweud wrth y darllenydd Tsiec cyfoes. Y proffesiwn Eifftolegydd a nodwyd yn yr Almaen. Dr. Hellmut Brunner.

Hellmut Brunner: Llyfrau Doeth yr Eifftiaid Hynafol

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb