UDA: Onid y cwestiwn yw a yw estroniaid yn bodoli, ond o ble mae'n dod ??

15871x 05. 06. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Ar ôl ychydig wythnosau yn ôl Llawlyfr cyhoeddedig NAVY yr Unol Daleithiauyn dilyn sut y dylai cynlluniau peilot ymddwyn os bydd cyfarfod ETV yn cael ei gynnal, bydd neges bomastig arall yn dilyn. Cyn-weithiwr Amddiffyn yr Unol Daleithiau Christopher Mellon yn amlwg NEWYDDION FOXnad oes cymaint o gwestiwn ynghylch a oes estroniaid yn bodoli (nid oes unrhyw amheuaeth bellach). ond o ble maen nhw'n dod? Fel dadl, cofiodd am arsylwadau cynlluniau peilot Llynges yr Unol Daleithiau (NAVY) o 2014 a 2015. Dywedodd nad oedd hwn yn beth newydd, dim ond amser i lywodraeth yr UD wneud hynny.

Christopher Mellon mae'n gyn Y Dirprwy Weinidog Amddiffyn ar gyfer Gwasanaethau Cudd-wybodaeth. Ar hyn o bryd mae'n ymwneud â pharatoi cyfres ddogfen newydd Anhysbys (Anhysbys) wrth gynhyrchu History Channel. (Mae'r un sianel, er enghraifft, yn darlledu cyfres ddogfen boblogaidd iawn Alien Hynafol.) Y gyfres newydd yw canolbwyntio ar nifer o dystiolaethau gan beilotiaid NAVY cyfredol sy'n honni eu bod wedi cael y cyfle i arsylwi ETVs yn symud ar gyflymder y tu hwnt i sgiliau dynol yn ystod y gwasanaeth awyr. Nid oes gan stondinau all-ddaearol beiriannau hylosgi confensiynol i ni a gwnânt symudiadau nad ydynt yn ymarferol yn gorfforol i'n cynlluniau peilot.

Steven Greer: Aliens

Mae sglodion ac mewnblaniadau eisoes wedi datblygu yn 60. blynyddoedd

Dywedodd Mellon mewn cyfweliad gyda FOX NEWS: “Rydym yn gwybod bod estroniaid a'u llongau'n bodoli. Nid oes angen trafod hyn ymhellach. Cwestiynau llawer mwy sylfaenol yw: Pam maen nhw yma? O ble maen nhw'n dod a pha dechnoleg sy'n cael ei defnyddio gan y llongau rydyn ni'n eu harsylwi? "

Yn ôl Mellon, mae gwrthrychau (ETVs) a arsylwyd gan gynlluniau peilot NAVY (nid yn unig) yn 2014 a 2015, yn gwneud pethau sy'n mynd y tu hwnt i'n dealltwriaeth o sut mae World Physics yn gweithio. Yn ôl adroddiadau, mae llongau allfydol yn symud ar gyflymder o fwy na degau o fegamerau yr awr. Mae ein hymladdwyr arbrofol cyflymaf yn uchafswm o 7 Mm / h. tra bod ETV yn gallu cylch ein hofrennydd o gwmpas y cloc am oriau.

Dadansoddiad manwl iawn o bosibiliadau technegol llongau ETV yn erbyn. mae ein awyrennau yn dod â llyfr CANLYNIAD gan Steven Greer yn y Sueé Universe.

Mae Mellon yn pwysleisio: "Mae'r cynlluniau peilot wedi'u dychryn yn llwyr gan bosibiliadau technegol ETV, gan eu bod yn dangos yn glir yn ystod eu datganiadau cyhoeddus."

Roedd y diddordeb llwyr ar un adeg yn troi'n arswyd y peilot Super Hornet, a gafodd ei ofni gan wrthdrawiad posibl gydag un ETV. Disgrifiodd y gwrthrych fel sffêr sy'n amgylchynu'r ciwb. Ar ôl ysgrifennu'r adroddiad swyddogol gan y peilot, cymerwyd holl ymdrechion ffug Llynges yr Unol Daleithiau i ddwyn anfri ar yr achos trwy ddweud ei fod yn brawf yn unig o brosiect drôn newydd cyfrinachol. Roedd y celwydd yn goesau byrion…

“Mae rhyngweithiad rhwng gwrthrychau allfydol a reolir yn ddeallus a chyfleusterau milwrol yr UD, boed yn yr awyr neu ar y ddaear. Mae hyn yn codi panig mewn swyddogion milwrol. ” Esbonia Mellon.

"Yn gyntaf: Bu achos o wrthdrawiad posibl, sy'n fater diogelwch traffig awyr. Yn ail: Mae'n fater o ddiogelwch cenedlaethol ein sofraniaeth genedlaethol, sydd dan fygythiad gan wrthrychau o darddiad anhysbys. ”, ychwanega.

Yn amlwg, mae swyddogion milwrol yn ofni y byddai Byddin yr UD yn colli ei enw da fel grym anorchfygol. Yn y pumdegau roedd athrawiaeth y fyddin: "Saethu yn gyntaf ac yna gofyn ...!", yn sicr nid dyma'r ffordd y dylid sefydlu cysylltiadau diplomyddol.

Er bod Mellon yn credu bod hyn i gyd yn hen newyddion (dim byd newydd o dan yr Haul), mae cynifer o wrthryfeloedd nad mater yn yr Unol Daleithiau yn unig yw hwn bod yn amlwg yn datganion eraill sydd wedi dod i gysylltiad â'r gwrthrychau hyn.

Y diwrnod ar ôl Roswell

Casglodd Mellon wybodaeth helaeth am yr achos, ond roedd y diffyg diddordeb ar ran y llywodraeth neu'r NAVY ei hun yn rhwystredig. Felly, penderfynodd mai'r unig ffordd synhwyrol o gael lleoedd priodol ar gyfer gweithredu blaengar yw ei chyhoeddi drwy gyfweliadau a sioeau teledu.

"Rydym yn rhoi cyfle i bersonél milwrol gael eu clywed," meddai Mellon. "Rydym yn eu helpu i gael neges am yr hyn y mae'n rhaid iddynt ei wynebu, i raddau mwy."

Mae gwasanaethau cudd yr Unol Daleithiau, o dan arweiniad yr Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol (NSA), wedi bod yn ceisio cynnwys yr ET ers diwedd 40. blynyddoedd pan ddigwyddodd digwyddiad enwog Roswell (mwy yn y llyfr) Y diwrnod ar ôl Roswell). Hyd yn oed ar gost hunanladdiadau ffug, gwenwyno (Merilyn Monroe), neu lofruddiaethau F. Kennedy se Majestic 12 ac mae carfanau newyddion eraill yn cadw popeth o dan orchudd propaganda cyfryngau o amgylch y prosiect Llyfr Glas, y mae eu canlyniadau wedi'u talu ymlaen llaw: nid yw estroniaid yn bodoli, anghofiwch. Byddai yn 21. ganrif yn disgleirio am amseroedd gwell? Ar ôl beth Mae NAVY wedi cyhoeddi llawlyfr mewn cyfarfod ag ET, daw trobwynt arall. Beth fydd y cam nesaf? Pa mor gyflym y bydd yn digwydd? Pryd fydd rhywbeth yn dod yn thema ryngwladol? Pa mor hir fydd y brif ffrwd yn dal i galedu?

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb