A wnaeth bodau hynafol newid DNA?

22258x 25. 09. 2019 Darllenydd 1

Un o'r prif dybiaethau yw y gallai bodau hynafol drin DNA dynol. Mae amryw o gerfluniau a phaentiadau o'r hen amser yn darlunio toriadau DNA, gan arwain damcaniaethwyr i ddyfalu: Beth os yw bodau allfydol wedi dynoliaeth a addaswyd yn enetig? Sut a pham y tarddodd dynoliaeth? Ydyn ni'n ddim ond hybridau o ras hynafol?

Trydydd Llygad

Rhagdybiaeth arall yw bod diwylliannau hynafol yn gwybod am y trydydd llygad a osodwyd yn y chwarren bitwidol. Mae'n ymddangos bod symbol y trydydd llygad yn gysylltiedig â bodau rhyfedd a choeden bywyd. I rai, mae'r goeden bywyd hon yn symbol ar gyfer DNA a fertebra dynol. Felly sut mae'r DNA a'r trydydd llygad yn gysylltiedig? Felly, a oedd y bodau hyn yn ymwybodol o sut y gellir newid DNA trwy ymwybyddiaeth uwch?

Newid DNA

Mae rhai gwyddonwyr yn awgrymu y gallwn newid ein DNA trwy fwriadau, meddyliau ac emosiynau. Gall cynnal meddyliau cadarnhaol a goresgyn straen yn effeithiol helpu i gynnal lles emosiynol a DNA sefydlog.

Yn ôl Science Alert:

“Y darganfyddiad mwyaf arwyddocaol oedd bod gan ferched ag iselder ysbryd sy’n gysylltiedig â straen neu ryw fath o straen eithafol yn ystod plentyndod fwy o DNA mitochondrial (mtDNA) na’u cyfoedion. Mae Mitochondria yn "organynnau pwerdy" sy'n darparu egni i weddill y gell, ac mae'r cynnydd mewn DNA mitochondrial wedi arwain gwyddonwyr i gredu bod anghenion ynni eu cell wedi newid mewn ymateb i straen. "

Felly, mae'n ymddangos bod y newidiadau hyn yn strwythur DNA yn cyflymu'r broses heneiddio. Roedd gan ferched mewn iselder telomeres byrrach na menywod heb straen bywyd sylweddol. Mae Telomeres yn gapiau ar ddiwedd ein cromosomau sy'n byrhau'n naturiol wrth i ni heneiddio. Felly dechreuodd y tîm ofyn a oedd y broses hon yn cyflymu gan straen.

Mae canfyddiadau eraill yn awgrymu hynny Gall myfyrdod ac ioga helpu cadwch telomeres yn hirach a ni yn iau. Mae rhai gwyddonwyr yn mynd ymhellach ac yn credu bod ein DNA yn gysylltiedig â'r hunan ysbrydol uwch.

Profi

Mewn arbrawf 1993, profodd y fyddin sut mae samplau DNA yn ymateb i emosiynau, er bod y sampl DNA filltiroedd i ffwrdd o'r rhoddwr. Mae gwyddonwyr wedi astudio DNA unigolion, yn dibynnu ar yr emosiynau maen nhw'n eu profi. Roedd sampl o'u DNA yn bell iawn. Roedd pobl yn cael eu hysgogi'n emosiynol trwy fideos. Mae'n amlwg bod DNA a oedd filltiroedd i ffwrdd wedi dylanwadu ar deimladau person y prawf.

"Pan brofodd rhoddwr" gopaon "a" sinciau "emosiynol, dangosodd ei gelloedd a'i DNA ymateb trydanol cryf ar yr un pryd. Er bod y rhoddwyr a'r samplau wedi gwahanu'r pellteroedd, roedd y DNA yn gweithio fel pe bai'n dal i fod wedi'i gysylltu'n gorfforol â'i gorff. Y cwestiwn yw, "Pam?" "Er bod y pwnc 350 filltir i ffwrdd, ymatebodd ei sampl DNA ar yr un pryd. Ymunodd y ddau â maes ynni anhysbys.

Bodau dynol

Ond nid yw'n ddoeth ateb unrhyw gwestiwn aneglur (pwy adeiladodd y pyramidiau, a wnaeth y cerfluniau ar Ynys y Pasg, ac ati) ei fod yn sicr wedi'i adeiladu gan allfydolion. Y gwir yw nad oes gennym esboniad boddhaol eto o sut mae bodau dynol wedi esblygu i'w ffurf bresennol. Ni fyddwn byth yn gwybod y gwir nes bod gennym feddwl agored. Dyma'r allwedd i ateb y cwestiynau sydd wedi'u cuddio'n ddwfn yn ein DNA.

Felly mae'n bwysig iawn cynnal meddwl iach, nid y corff yn unig. Oherwydd bod ein meddwl yn effeithio ar ein corff yn fwy nag yr ydym ni'n ei feddwl.

fideo

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Bwyta'n ymwybodol, byw'n ymwybodol

Byddwch yn dysgu am brosesau a gweithdrefnau a fydd yn gwella eich sensitifrwydd i'r corff, teimladau, meddwl a synhwyrau, ac yn darganfod pa mor agos mae hyn i gyd yn gysylltiedig â newid arferion bwyta a gweithgaredd corfforol. Byddwch yn dysgu defnyddio technegau anadlu sylfaenol i leddfu'r corff, y teimladau a'r meddwl a chanfod eich hun mewn cysylltiad â'ch amgylchedd. Bydd eich hyder yn cynyddu a bydd eich gallu i ddeall natur ac achosion eich problemau yn cynyddu. Bydd gwyliadwriaeth nid yn unig yn eich helpu i gyflawni pwysau corff iach a lles meddyliol, ond bydd hefyd yn eich dysgu i ganfod y digonedd o fywyd yr ydym yn aml yn ei anwybyddu.

Bwyta'n ymwybodol, byw'n ymwybodol (gan glicio ar y ddelwedd cewch eich ailgyfeirio i Sueneé Universe)

Awgrym ar gyfer nos yfory 26.9.2019

Os ydych chi am gefnogi'ch meddwl agored a'ch tawelwch meddwl a'ch corff, dewch yfory a cheisiwch gysylltu â'ch hunan mewnol myfyrdod gyda bowlenni Tibet. Bydd gwahanol arlliwiau'r seigiau Tibet a'r trosglwyddiad i gylchoedd dyfnach ein hunan yn eich ymlacio a'ch adfywio. Meditujeme v Tŷ Te Šamanka ym Mhrâg 2 (Hálkova 8). Mae'n daith gerdded fer o orsaf metro IP Pavlova. Dim i'w wisgo. Mae myfyrdod yn dechrau yn 17: 45.

Bydd myfyrdod yn cael ei arwain gan Ing. Radim Brixísydd â phrofiad hir o drefnu myfyrdodau. Bu hefyd yn arwain cwrs myfyrdod mewn prifysgol mewn labordy dadansoddi system lle astudiodd EEG yn mesur myfyrdod a chofnodi emosiynau.

Pris tocynnau: 100Kč
Oherwydd capasiti cyfyngedig archebwch os gwelwch yn dda ar y ffôn: 777 703 008.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb