UFO: Abduction Betty Andreasson

12472x 01. 05. 2019 Darllenydd 1

Dim ond meddwl am y caethiwed allfydol sy'n golygu bod y rhan fwyaf ohonom yn troi oddi wrthi mewn dryswch a drwgdybiaeth. Ond mae'n rhaid i ni wynebu'r broblem hon oherwydd ei bod yn rhan annatod o gyfrinach yr UFO. Er y gall y herwgipio ei hun ymddangos yn annhebygol, mae rhai herwgipio yn syrthio i gategori rhyfedd iawn. Un o'r achosion hyn yw Mae herwgipio Betty Andreassona ddaeth yn 25 yn y nos. Ionawr 1967, yn South Ashburnham, Massachusetts. Mae'r achos rhybed hwn wedi dod yn sail i lenyddiaeth UFO.

Stori herwgipio Betty

Arhosodd Betty ar y diwrnod o herwgipio o gwmpas 18: 30 yn y gegin. Roedd gweddill ei theulu - saith o blant, ei mam a'i thad yn yr ystafell fyw. Dechreuodd y goleuadau yn y tŷ fflachio a daeth golau coch drwy ffenestr y gegin. Roedd ofn mawr ar ei phlant ar ôl iddi golau'r goleuadau, felly rhedodd i dawelu eu meddwl.

Wedi'i synnu gan y trawst coch, aeth y Tad Betty yn gyflym i edrych allan o ffenestr y gegin a gweld o ble y daeth y golau. Roedd yn rhyfeddu gweld y pum creadur rhyfedd yn gobeithio am eu tŷ. Roedd yn synnu bod y creaduriaid yn cerdded drwy'r gegin yn ddrws pren i'r tŷ. Mewn eiliad roedd y teulu cyfan mewn cywilydd.

Un o'r creaduriaid hynny, fe gyfathrebodd â thad Betty, tra cychwynnodd y llall gyfweliad telepathig gyda Betty. Credai hi a'i thad mai un o'r creaduriaid oedd eu harweinydd. Roedd tua phum troedfedd o uchder. Roedd y pedwar arall tua troed yn llai. Roedd ganddynt lygaid eang iawn, clustiau bach a thrwynau, wedi'u gosod mewn pen siâp gellygen. Lle'r oedd y geg i fod, nid oedd dim ond agennau, gan gyfathrebu â'u meddyliau yn unig.

Logo adar

Roedd y pum creadur hyn yn gwisgo oferôls glas gyda gwregys llydan. Roedd logo'r aderyn i'w weld ar eu llewys. Roedd gan eu dwylo bysedd traed 3 ac roedd eu traed mewn esgidiau. Yn wir, ni wnaethant, ond roeddent yn arnofio wrth iddynt symud. Yn ddiweddarach, cofiodd Betty nad oedd ei phresenoldeb wedi'i dychryn, ond yn hytrach yn teimlo'n dawel. Cefais y cyfle i siarad â Betty a gofyn am brofiadau rhyfedd.

Yn y cyfamser, roedd mam Betty a'i phlant yn dal i fod yn dwp. Pan oedd Betty yn poeni amdanyn nhw, rhyddhaodd y dieithriaid ei merch un ar ddeg oed rhag twyllo i'w sicrhau na fyddai'n brifo ei theulu. Yn fuan, aeth Betty â dieithryn i long aros a oedd wedi parcio ar fryn y tu allan i'w thŷ. Amcangyfrifodd Betty fod y llestr â siâp plât tua 20 o draed ar ei draws.

Mae Betty yn cofio ei bod hi wedi mynd ar y bws ac wedi ymuno â'r fam-long. Yno, cafodd archwiliad corfforol a'i brofi gan offerynnau rhyfedd. Achosodd un prawf ei phoen ond arweiniodd at ddeffroad crefyddol. Mae hi'n amcangyfrif ei bod wedi mynd pedair awr cyn i ddau estron ddod â'i chartref.

Arhosodd yr estron gyda'i theulu

Pan ddychwelodd adref, rhedodd i weddill y teulu. Roedden nhw'n dal mewn rhyw fath o stupor. Drwy gydol yr amser, arhosodd un o'r estroniaid gyda'i theulu. Yn olaf, fe'u rhyddhawyd o'r trance a gadawodd yr estroniaid. Roedd Betty wedi dioddef hypnosis lle'r oeddent yn dweud wrthi am beidio â rhoi manylion am ei phrofiad i unrhyw un. Er bod rhai manylion am ei herwgipio wedi'u colli iddi dros dro, rhai pethau y gallai eu cofio. Cofiai dihangfa bŵer, trawst coch yn dod i mewn i'r tŷ, a dieithriaid yn dod i mewn.

Tua wyth mlynedd ar ôl ei phrofiad, atebodd ad gan Dr. J. Allen Hynek. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer unrhyw un a allai gael profiad allfydol. Ond gwrthodwyd y llythyr a anfonodd i Hynek oherwydd ei fod yn rhy rhyfedd i'w gredu. Cymerodd ddwy flynedd arall i archwilio ei stori. Roedd grŵp o ymchwilwyr yn cynnwys peirianwyr trydanol, peirianwyr hedfan, arbenigwyr telathrebu, ffisegwyr solar ac ymchwilwyr UFO.

Roedd achos herwgipio alltraeth Betty yn achos rhyfedd iawn, ond yn dda iawn dros ymchwiliad a oedd yn cynnwys llawer mwy o wybodaeth na'r achos arferol. Yn yr achos hwn, cynhaliwyd astudiaeth fanwl am 12 mis. Roedd Betty yn rhan o ddadansoddi cymeriad yr achos, gan archwilio synhwyrydd celwydd, archwiliad seiciatrig, a phedwar ar ddeg o sesiynau hypnosis atchweliad.
A'r canlyniadau? Cytunodd Betty a'i merch ar holl fanylion sylfaenol yr achos.

Cyflwynwyd canlyniadau'r dadansoddiad hwn ar safle'r astudiaeth 528. Yn y bôn, dywedodd yr adolygiad fod Betty a'i merch yn unigolion synhwyrol sy'n credu yn eu profiad fel y'i cyflwynwyd. Mae herwgipio Betty Andreasson yn achos sy'n dal i gael ei drafod gan ymchwilwyr UFO.

Gellir dod o hyd i gyfweliadau atchweliad hypnotig yma: https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_andreasson.htm

Gwahoddiad i ddarlledu byw Sueneé Universe

Rydym yn eich gwahodd i heddiw siarad am UFOs, herwgipio a phrosiectau a ddosbarthwyd gan y llywodraeth, edrychwn ymlaen at eich gweld 1.5.2019 mewn 19 Hours ar ein sianel Youtube.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb