UFO: Achos ar Lake Korb

10562x 08. 02. 2019 Darllenydd 1

Wave o arsylwi UFO yn y blynyddoedd hynny cafodd ei choroni â digwyddiadau heb ei debyg. Yn ystod gwanwyn 1961, roedd y gwrthrych yn disgyn darn enfawr o lan ac wedi cwympo rhan o'r pridd yn y tanc dwr y gelwir trigolion lleol o'r enw Llyn Korb. Enw answyddogol yw hwn; mewn gwirionedd, mae Lake Korzika yn rhan annatod o Lyn yr Ozone. Unwaith y bu pentref Entino, ond mae pobl yn ei adael, ac erbyn hyn dim ond ychydig o fwthyn adfeiliedig a adawir gan y dŵr.

UFO a Llyn Korb

9 yn y bore, 27. 1961 Ebrill cerdded ar hyd lan Llyn Coedwigwr V. Borskij, a dreuliodd y noson ar tua 7 km o'r llyn. Ar 28. Ym mis Ebrill dychwelodd i'r lle hwn. Wrth iddo basio yr un lan lle aeth ddoe, gwelodd Borskij bwll anferth, a gloddwyd yn ddiweddar, nad oedd yno ddoe. Mae hyd y pwll yn ymwneud 27 m, lled yn hynny am 15 m a'r dyfnder yn ymwneud 3 m. Mae un pen y pwll bron yn cyffwrdd y dŵr, ac mae'r estyniad ohonynt oedd twll mawr daro i mewn i lyn wedi rhewi. Roedd Borskij yn edrych ar leoliad y digwyddiad, ac yn prysur i hysbysu pawb. Aeth at y ciper diwrnod cyfan agosaf, ac yna yn y nos i'r ddinas lle roedd yn bosibl i anfon telegram at y ganolfan ardal.

Wythnos yn ddiweddarach, 2. Mai, cyrhaeddodd grŵp o arbenigwyr milwrol a sifil o Leningrad. Ar y dechrau, credai arbenigwyr fod ffrwydrad anghyfleus yn digwydd yn y dirgelwch, felly nod y grŵp oedd penderfynu ar ei achosion a'i natur. Ymhlith y rhai a ddaeth i Lake Korb roedd asiant KGB gyda chyfenw Stukov, peirianwyr a newyddiadurwr milwrol Viktor Ivanovich Damymidov yn y dyfodol. Yn fwy nag unwaith, disgrifiais y digwyddiadau hyn ar y pryd ac fe newidiodd ychydig enwau'r cymeriadau (er enghraifft, newidiodd enw Borski i Brodsky):

"Gwelsom gawod mawr a gladdwyd mewn twll enfawr yn yr iâ. Roedd yna ddarnau o rew tenau wedi'u tynnu ynddi. Roedd yn iâ llyfn ... Fe aeth i lawr i'r pwll, ni welodd y gwanwyn na'r dwr daear. Dim i ddenu sylw. Mae mynediad i'r tanc dŵr wedi ei gulhau'n sylweddol. Olrhain y dŵr ei hun i rywbeth trwm; cafodd y malurion eu gwasgaru yma, roedd y gwaelod ychydig wedi ei chwistrellu. Ar y llyn, roedd yr iâ yn esmwyth, dim craciau, dim daear arno. Hmm, cafodd ei thaflu allan ... efallai y dechreuodd gyda'r un hwn? Mewn egwyddor, efallai y byddai ffrwydrad o'r fath yn bosibl ... Ond ble mae ei olion? "

Diverswyr Alexander Tikhonov disgyn i'r gwaelod ond ni ddarganfuwyd darnau o'r canolbwynt na'r daflen ffeiliau. Dywedodd:

"Mae'r gwaelod ger y pwll wedi'i orchuddio â phridd wedi'i losgi a chrompiau o fraster wedi'u rhewi. Mae'n amlwg pam nad oes llawer o iâ arnofio yn y pwll! Fe aeth i lawr. Nid oedd cyflymder y trychineb yn caniatáu i'r iâ waredu i'r wyneb. Mae màs cyfan y tir syrthiedig yn gorwedd mewn adran gymharol gul a hir. I'r dde ac i'r chwith mae'r gwaelod yn lân ac yn syth. "

Lliw gwyrdd Emerald

Ar waelod y mesuryddion 20 llwybr hir i ben tomen bridd gydag uchder o 1,5 m. Roedd fel petai rhywbeth yn y ffurf pibell symud ar hyd y gwaelod, gwthio y ddaear o'i flaen, ac yna mae'n stopio ac yn cymryd i ffwrdd i fyny. Y tu hwnt i'r twll yn yr iâ roedd y gwaelod glân arferol yn parhau. Wrth i'r dafiwr ddringo i'r wyneb, bu'n hap ar un o'r bwiau arnofio. Mae hyn yn cyffroi syndod pawb sy'n bresennol, gwelsant fod darn o rew yn gwrth-droi yn y rhan isaf, i hanner trwch y floes iâ lliw gwyrdd emrallt llachar. Trosodd y brogaod dros nifer o lwyni fel y bo'r angen, a phob un ohonynt yn cael yr un lliw gwyrdd, esmerald.

Maent yn gwahanu darn o iâ o'r ardal heb ei drin, ac roedd yn rhew plaen, lliw arferol. Pan arweiniodd y gwyrdd (er ei fod yn barod yn y wladwriaeth diddymu) cyflwyno i'r arbenigwyr labordy a wnaeth y dadansoddiad, i'r casgliad: "Nid yr elfennau a nodwyd yn y rhew doddi yn rhoi cyfle i esbonio wyrdd, gan gyfeirio at aelodau o'r daith." Ond wedi'r cyfan - gwelodd holl aelodau'r awyren y lliwio hwn gyda'u llygaid eu hunain!

Yn ôl amrywwyr, roedd y pridd a ganfuwyd ar waelod y llyn yn llai na'r swm y gellid ei daflu allan o'r pwll. Ac o gwmpas y twll yn yr iâ, ar y gwaelod ac ar y rhew nid oedd pridd, nid hyd yn oed y pwll ...

"Rydym yn amcangyfrif bod y peth hyn cloddio i mewn i'r cyflymder anferthol ddaear, a gasglwyd gan y banc am m3 ddaear wedi rhewi mil, gan symud ar hyd y gwaelod am 20 m, plunged i ddyfnder o fetrau 5 o dan y dŵr ac yna yn fertigol vzletěla yr awyr ... gallai ddigwydd yn unig fel hyn, "ysgrifennodd Dimidov. "Fel arall byddai'n gorff ar y sgrin fawr dorrodd y rhew yn y llyn, gan adael ef ar y trac ... ond ymyl rhew yn hollol lân! Na, roedd hi'n rhywbeth nad yw'n amlwg iawn. "

Roedd yn rhaid i'r menywod gario synhwyrydd metel gyda nhw. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod y pwyntydd yn y pwll, yn ei le ac o dan ddŵr, yn symud yn fwy aml nag yn y gymdogaeth, ond hyd yn oed pe baent yn cicio neu'n tynnu'r pridd gyda'u dwylo, ni chawsant hyd yn oed y gronynnau metel lleiaf. Dim ond yn ddiweddarach a oedd yn ymddangos bod y peli sy'n arnofio ar y dŵr yn cynnwys rhai aloi metel!

Swn rhyfedd

Darganfuodd Plenipotentiari Adran Heddlu'r Ardal y noson honno yn 27. i 28. Ym mis Ebrill, nid oedd unrhyw un o drigolion y pentref cyfagos wedi gweld nac wedi clywed dim. Ond mae llawer yn dweud bod y llyn dau ddiwrnod ar ôl y digwyddiad, o'r 2 4 yn y bore, yn atalnodi gan sŵn uchel, debyg i'r rhuo peiriannau awyrennau a brofwyd. "Mae'n stopio," meddai un o drigolion y pentref, "ond yna fe ddechreuodd eto ...".

Fe wnaeth y fyddin, a astudiodd yr holl ddeunyddiau a gasglwyd, gynhyrchu adroddiad ar ganlyniadau rheolaeth syrthio'r safle. Dyfynnwyd y ddogfen unigryw hon yn llawysgrifen FJ Zigel, a gadawodd yr holl enwau ac union leoliad y digwyddiad: "Y safle cwymp yw'r arfordir gogleddol ... 40 metr o adeiladau'r hen bentref. Yn y lle hwn mae yna fanc serth, gyda llethr o tua graddau 60. Roedd pwynt effaith y gwrthrych yn ymwneud â 10 - 12 m o'r lan. Adeg yr arolygiad, gorchuddiwyd y llyn gyda rhew monolithig gyda thrwch 40 cm. Roedd dyfnder y dŵr ar y pwynt o effaith ar ymyl yr iâ wedi'i dorri o 0,1 i 5 m. Roedd y gwrthrych yn fwy na diamedr 1,2 m.

O ganlyniad i gwymp yr adeilad ei ddifrodi banc, sef siâp afreolaidd geometrically gydag ymylon garw ... Mae'r waelod y pwll yn fas, fflat gyda graddau 10 llethr. Ar y ffordd allan i ymyl y dŵr ac y tu ôl iddo yn adnabod dau dusted stribedi o bridd mewn pellteroedd 5,5 m. Ar y dde (gorllewin) ymyl y pwll yn gwregys gloddiwyd ychydig yn gwahaniaethu sy'n arwain i waelod y llyn mae gan y siâp côn gyda lled mwyaf 40 cm i mae gwaelod y llyn yn agor i lawr gwastad, gwastad gyda lled o 20 cm. Ni chanfuwyd olion rheolaidd ar waelod y pwll.

Nid yw estyniadau y pridd a'r crater y tu hwnt i ymyl y pwll yn amlwg. Mae cryn dipyn o bridd wedi ei leoli ar waelod y twll yn yr iâ ... Nid oes unrhyw ddarnau o bridd na chraciau sydd wedi'u taflu oddi ar ymyl y twll yn yr iâ. Ni chanfuwyd effeithiau thermol ar safle effaith y safle. Yn y lle dyfnaf ceir cerrig a theils llechi sy'n cwympo ar blatiau ar wahân pan fyddant yn taro. Nid oes gan y cerrig y tu allan i'r pwll ac ar ymyl y pwll eiddo o'r fath. Dim cerrig gydag ymylon tawdd ...
Mae rhai darnau o iâ yn y twll wedi ennill lliw gwyrdd dwys (fel cromiwm ocsidau). Roedd y lliw yn unffurf, yn syml. Mewn un darn o iâ o'r adran heb ei lliwio, gwelwyd coloras enfys gyda radiws o hyd at 2 cm. Nid oedd craciau yn weladwy yma. Pan oedd y rhew yn toddi, cafodd y màs gwyrdd ei rwystro fel llinellau o siâp hir.

Dadansoddiad cemegol o'r sampl

dadansoddiad cemegol ansoddol o'r sampl a gyflawnir gan yr Cemeg Dadansoddol Adran Athrofa Technoleg Leningrad, dangosodd enwau Sofietaidd Leninsky bod y dŵr wedi'i hidlo gan ateb Daethpwyd o hyd symiau bach o silicon, magnesiwm, haearn, alwminiwm, sodiwm, calsiwm, bariwm a boron. Mae'r gwaddod ar ôl dyfyniad asid mwynau calcination ganfuwyd fel prif gydrannau silicon, magnesiwm, titaniwm a sodiwm. Canfuwyd bod calsiwm, alwminiwm a haearn yn amhureddau. Roedd y gwaddod yn metelaidd. Mae llawer o gyfansoddion organig o gyfansoddiad anhysbys wedi eu canfod mewn dŵr a gwaddodion. Nid oedd y dadansoddiad cemegol o'r coloration gwisg o iâ yn rhoi esboniad ...

Ar hyd ymyl y dwr, ymddangosodd grawnau nofio o liw du, siâp geometrig rheolaidd, a amgylchynwyd gan ewyn. Pan gafodd ei archwilio o dan y microsgop, roedd sglein metelau nodweddiadol yn weladwy, roedd y grawn yn wag, yn brwnt ac yn hawdd ei lledaenu. Fe wnaethon nhw newid lliw heb newid siâp ac roeddent yn gwrthsefyll asid eithriadol. Nid oedd sbectrwm isgrawdd yn canfod mater organig ynddynt. Yn ôl arbenigwyr, ymddengys bod y peli yn ffurfiau artiffisial ... Cafodd pob sampl ei brofi am bresenoldeb sylweddau ymbelydrol neu wenwynig. Ni chanfuwyd unrhyw sylweddau penodol o'r fath yn y samplau.

Dair blynedd yn ddiweddarach, siaradodd Viktor Demidov yn fyr am yr hyn a ddigwyddodd yn y papur newydd Leningrad ardal milwrol "Ar Guard mamwlad" heb sôn am yr union leoliad neu enwau eyewitnesses. Dim ond pan wnaeth, y disgrifiodd Viktor y digwyddiad yn ei lyfr: "Gadawsom ni ddiwethaf."

Flynyddoedd yn ddiweddarach cofiodd: "Wrth gwrs, ni ddaeth i mewn i'r cyhoeddiad (lle, enwau, ac ati). penaethiaid Great anfon at y llyn ac yn cymryd cyfleusterau gofal ... gyflym helpu ni gyrraedd at arbenigwr labordy enw da yn feteorynnau, mellt pêl, tirlithriadau, ogof a phob math o faterion cudd ... a dywedodd nad oes unrhyw un - mae'n hyn neu'r llall. Gall meddygon (dan arweiniad yr aelod perthnasol o'r Academi y Gwyddorau yr Undeb Sofietaidd, Aleškovskij UK) yn gyffredinol gan yr elfennau a nodir yn y rhew tawdd achosi lliw gwyrdd, a oedd yn dweud aelodau o'r daith ... Mae'r gleiniau o fetel eu bod yn cael eu gwneud o fetelau gwerthfawr, maent yn gwrthsefyll asid, gwrthsefyll gwres a ... mae'n debyg nad yw'n darddiad naturiol ...

Gadewch imi ofyn. Felly beth ydyn nhw? Gwnaeth yr Athro Aleškovskij yn siwr nad yw wedi dynodi, ond dywedodd wrthyf yn gyfrinachol - nid wyf wedi gweld cyfuniad o'r fath o elfennau, ac ni all ddychmygu technoleg sy'n gallu creu byddin ... yn yr achos hwn nid oedd yn cyfrannu unrhyw beth. Pan fydd hedfan cyffredinol enwog, DP Kozhedub, fel maen nhw'n dweud, yn syml taflu esboniad am ei gynlluniau peilot, (yr oedd yn fy mhresenoldeb, yr wyf yn amau ​​yw eu bod yn rhoi'r gorau arno) yn ein pencadlys arno hefyd rhoddodd i fyny. Nid yw'r adroddiad yr wyf wedi'i wneud wedi mynd yn unrhyw le. Nid oedd ganddo ddim i'w wneud â'r cylchoedd gwyddonol swyddogol. Ni allai hyd yn oed y cosmonaut GS Titov gael diddordeb yn y digwyddiad hwn ar Lake Korb.

Fel y dywedodd yr Academi Gwyddorau Lavrentv unwaith i mi:

"Nid oedd neb yn delio â thyllau amheus - mae pob gwyddonwyr yn canolbwyntio ar eu maes ymchwil cul ... Faint o straeon UFO enwog a ddaeth i ben ..."

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb