Dadwenwyno gwanwyn effeithiol gyda garlleg arth

14165x 16. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae perlysiau a ail-ddarganfuwyd bod yr hen Almaenwyr a oedd eisoes yn gwybod yn cyflawni pŵer bearish. Hi yw un o'r cenhadau gwanwyn a fydd yn ein helpu i gael egni newydd ar ôl y gaeaf. Mae'n ffordd effeithiol iawn o ddadwenwyno'r corff a ffynhonnell bwysig o fitamin C. A pham y'i gelwir yn "arth"? Yr ateb yw. Mae'n blanhigyn arth poblogaidd sy'n ei defnyddio'n helaeth ar ôl cwsg y gaeaf.

Garlleg Bear

Mae garlleg Bear yn fwyaf llwyddiannus mewn mannau gwlyb, braidd yn gysgodol. Lle mae'n creu standiau nodweddiadol ac weithiau cyfoethog iawn. Felly, mae'n fwyaf cyffredin mewn gorlifdir a choedwigoedd collddail, o amgylch nentydd, wrth droed llethrau. Mae'n tyfu ar briddoedd llaith, tywodlyd-llac i glai. Yn aml mae hefyd yn cael ei dyfu fel planhigyn addurniadol mewn gerddi a pharciau. Gallwn ei ganfod hefyd yn ein tiriogaeth, yn enwedig yn Moravia a Northeast Bohemia.

Mae'n blodeuo ar ddiwedd mis Mai ac yn ystod mis Mehefin. Yn anad dim, cesglir y dail, ac mae hyn cyn i'r planhigyn ddechrau blodeuo, yn ddelfrydol o fis Ebrill i ganol mis Mai. Gellir hefyd ei dyfu o hadau a brynwyd gartref.

Effeithiau

Mae'r perlysiau'n cynnwys olew hanfodol allin, sy'n troi'n allicin hysbys trwy dorri'r planhigyn. Mae'n wrthfiotig, yn wrthfeirysol, yn wrthfeirysol ac yn brolipliner. Mae'n cael effaith gadarnhaol ar lefelau pwysedd gwaed a siwgr gwaed a cholesterol. Yn ogystal, mae'n glanhau'r gwaed ac yn cael effaith gadarnhaol ar y galon. Ar yr un pryd mae'n ataliad gwarantedig rhag clefydau cardiofasgwlaidd. Yn ogystal, gallant ymdrin â ffyngau, mycos neu facteria, yn ogystal â pharasitiaid yn y perfedd. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer problemau treulio gan gynnwys dolur rhydd. Bydd hefyd yn helpu'n ddibynadwy gyda ffliw ac annwyd, ond hefyd gyda phroblemau anadlol uchaf. Yn ogystal, mae ganddo effeithiau diwretig, gwrthfiotig a gwrthocsidydd. Weithiau, mae hyd yn oed yn gysylltiedig â chymorth canser.

Sut allwn ni ddefnyddio'r garlleg hwn?

Mae'n ddelfrydol casglu dail ffres a'u bwyta'n amrwd mewn taeniadau, saladau neu eu cynhesu mewn cawl, sbigoglys neu lysiau eraill. Gallwn hefyd gadw dail ffres wedi'u torri yn y rhewgell i'w defnyddio'n ddiweddarach neu eu harwain ag alcohol neu olew. Gyda thun neu olew, gallwn frwydro yn erbyn clwyfau sy'n gwella'n wael, llid yn y geg, mycosis a'u defnyddio'n fewnol mewn gwastadedd neu rwymedd, parasitiaid coluddol, pwysedd gwaed uchel, imiwnedd is, peswch ac annwyd. Gellir defnyddio olew hefyd ar gyfer coginio.

Rhowch gynnig arni

Salad gyda garlleg - Golchwch a thorrwch ddail perlysiau. Ychwanegwch y tomatos wedi'u torri a'u cymysgu gyda'i gilydd. Ychwanegwch olew olewydd, halen a phupur a'i weini.

Pesto gyda garlleg arth - Rydym yn cymysgu bwndel 1 mwy o arlleg gyda'r ychwanegiad graddol o lwy fwrdd 4 o olew llysiau. Ar ôl cymysgu, ychwanegwch parmesan wedi'i gratio neu wedi'i dorri'n fân â 20-40g, a'i ychwanegu gyda halen a gallwn fwyta.

Bear Garlleg (© Shutterstock)

Y Cure Ar Gyfer Hirhoedledd - Arth Twin

Rhowch gynnig ar ateb naturiol ar gyfer sglerosis, caledu fasgwlaidd, anhunedd, iselder a phwysedd gwaed uchel. Llenwch y dail a'r winwns wedi'u torri'n fân hyd at wddf y botel a thywalltwch 40 gyda fodca neu wirod fferylliaeth pur. Gadewch ddyddiau 14 yn yr haul neu ar dymheredd ystafell. Yna draeniwch a chymerwch un llwy fach y dydd. Ond nid yn y tymor hir.

Beth i gadw llygad amdano

Wrth gasglu yn y gwyllt, byddwch yn wyliadwrus o ddryswch gyda lili debyg o'r dyffryn neu'r cefnforoedd sy'n wenwynig. Gall gormod o ddefnydd achosi dolur rhydd. Ni argymhellir defnyddio pobl sy'n dioddef o alergedd iigin a phroblemau gyda'r stumog, y goden fustl a'r pancreas.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb