Tystiolaeth 7 uchaf ein bod wedi glanio ar y lleuad. Ydych chi'n siŵr?

121881x 11. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae Deník.cz ar 11.12.2018 wedi rhyddhau tystiolaeth 7 bod yr Americanwyr wedi glanio ar y lleuad ... Mewn gwirionedd? Gadewch i ni grynhoi'r proflenni 7 a grybwyllwyd:

Tystiolaeth TOP 7 ein bod ar y lleuad

1) Daethom â chreigiau lleuad i'r Ddaear:

Mae dadansoddiadau diweddar o'r Samplau Roc Misol fel y'u gelwir wedi dangos o leiaf ddau achos bod y samplau o'r Ddaear ac nad ydynt erioed wedi bod ar y Lleuad. Yn annibynnol, mae Rwsia wedi gofyn yn flaenorol am astudiaethau creigiau NASA i'w gymharu â'r data y mae wedi'i gael o'i chwilwyr awtomataidd ei hun. Y rheswm am hyn oedd gwahaniaeth eithaf sylfaenol mewn gwerthoedd mesuredig. Ar gais cydweithwyr o Rwsia, ymatebodd NASA gyda'r geiriau: Ni fyddwn yn rhoi unrhyw ddata manwl i chi. Ein mesuriadau yw'r unig rai cywir.

2) Gallwn weld y safle glanio:

Yn anffodus, mae LRO yn dangos lluniau mewn cydraniad isel iawn. Yn ogystal, dim ond gwrthrychau wedi eu lluniadu sydd yn y lluniau - picsel. Hyd yn oed ychydig flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd moon.google.com fel map. Ond dechreuodd pobl chwerthin yn rhy uchel oherwydd bod rhywun wedi cyfrifo graddfa'r pwyntiau a farciwyd. Byddai olion y gofodwyr yn ddigon mawr i ffitio'r deinosoriaid… Roedd gwaelod y modiwl lleuad, sydd ar fin bod yn rhywbeth fel mesuryddion 16-20, yn araf yr un maint â thraciau, baneri neu olion cart.

Ar y cyd â'r hype cyfryngau a ragflaenodd y dystiolaeth, roedd fel: Mae'r picsel hyn yn bodoli ac os ydych chi'n anghytuno â NASA, rydych chi'n wallgof! Mewn gwirionedd, mae gan NASA ddelweddau datrys 7 cm-picsel mewn gwirionedd o Clementine. Ni chawsant eu cyhoeddi erioed. Rheswm? Esboniodd John Brandenburg: Cawsom yr adeilad ar ochr bellaf y Lleuad. Mae'r lleuad yn byw - ond nid gan bobl!

3) Mae arwyneb y Lleuad yn fyfyriol:

Fe'i gwiriwyd yn arbrofol mewn amodau labordy bod y datganiad hwn yn od. Ar yr un pryd, defnyddiwyd creicaen (dynwared llwch y lleuad, a oedd â ffactor adlewyrchiad golau llawer mwy). Still, nid oedd yn gweithio.

4) Mae sêr o gwmpas:

60 technoleg. Am flynyddoedd, efallai ei bod wedi cael yr hawl i amhariad penodol o bosibiliadau dynol. Hynny yw, gallai fod yn broblem i dynnu lluniau o sêr o wyneb y lleuad. Ond heddiw rydym yn llawer pellach. Yn sicr, mae'n ymarferol yn dechnegol gosod llong ofod yn orbit y Lleuad i dynnu llun yr awyr serennog. Yn union fel y gallwn o orbit y Ddaear. Yn yr un modd, mae'n sicr yn dechnegol bosibl cymryd camera neu gamera a'i osod i dynnu llun o awyr serennog yn uniongyrchol o'r wyneb. Mae problem llosgi golau o'r haul yn un y gellir ei hail-wneud eto. Gallwch fynd â lluniau yn ystod y Nos Lunar - hynny yw, pan nad yw'r haul yn dod i'r lleuad.

Erbyn hyn mae gan Tsieina stiliwr ar y lleuad. Byddai un ffotograff o'r awyr seren yn ddigon, a byddai'r ddadl hon unwaith ac am byth yn cael ei rhoi yn y dellten ... neu eto gofynnaf i unrhyw ddarllenydd gyflwyno o leiaf un ddelwedd awyr seren o wyneb y lleuad. Dydw i ddim yn gofyn pam na all! Dywedwch wrthyf (NASA) sut i wneud hynny.

5) Gall Profion y Lleuad Weld Y Rhagolygon Fel:

Pe bai'r stiliwr Siapaneaidd yn tynnu lluniau o genadaethau Apollo yn yr un man, yna byddai'n rhesymegol cymryd gweddillion yr Americanwyr yn glanio ar y lleuad. Ble alla i ddod o hyd i luniau o'r fath? Byddaf ond yn eich atgoffa bod Tsieina wedi mynd i sefyllfa ddadleuol pan ddygwyd ffotograffau o'r teithiau Tsieineaidd cyntaf i'r Lleuad o genadaethau paratoadol Apollo ar gyfer y Lleuad i 60. blynyddoedd. :)

6) Symud baneri:

Yn y llyfr CANLYNIAD, Dr. Mae Steven M. Greer yn cyfeirio at ddogfen o archifau'r gwasanaethau cudd. Mae'n dweud bod ergydion gosod baneri wedi cael eu goddiweddyd mewn stiwdio gwrthsain, wedi eu lleoli rywle ym maestrefi Efrog Newydd. Mae hefyd yn sôn am o leiaf un tyst byw a oedd yn gyfranogwr twyll uniongyrchol. Mae'r faner yn symud am ei bod wedi'i saethu mewn ystafell gaeedig ond yn awyrgylch arferol y Ddaear.

7) Mae sbotolau yn eu lle:

Ystyrir y ddadl hon fel y brif ffrwd, yr un cryfaf. Hynny yw, hyd yn oed os oedd popeth yn amhendant, yna mae hyn yn amlwg yn ddiddos. Yn sicr? Oeddech chi'n gwybod nad oes angen y sbotoleuadau i berfformio'r arbrawf hwn? Beth? Really! Ymhell cyn i ddyn ag unrhyw beth (dim chwiliedydd na LM Apollo) gyrraedd y Lleuad yn un o brifysgolion enwog America America, gwnaethant ymdrech i ddefnyddio laser i fesur y pellter rhwng y Ddaear a'r Lleuad. Lleuad.

Mae gan y lleuad allu naturiol i adlewyrchu golau. Mae'n rhesymegol, oherwydd yr eiddo hwn rydym yn ei weld yn awyr y nos os nad yw yng nghysgod y Ddaear. Roedd yr ymgais yn llwyddiannus ac fe'i hailadroddwyd gan y myfyrwyr. Dylid cofio hefyd y dylai fod gan yr adlewyrchwyr a grybwyllwyd uchod fesurydd 1 × 1. Fodd bynnag, mae trawst laser ychydig o gentimetrau mewn diamedr wrth allanfa canon laser a allyrrir o'r Ddaear â diamedr o gannoedd o fetrau pan fydd yn taro wyneb y lleuad. Mewn geiriau eraill, mae'n gôn lle mae gan yr adlewyrchwyr hynny yr un gwerth â phe baech yn saethu pwyntydd laser ar ganllath ar draws y pin ... Mewn geiriau eraill, nid oes angen yr adlewyrchyddion, a wiriwyd yn arbrofol, fel yr wyf eisoes wedi'i ysgrifennu, ymhell cyn eu gosod.

Mwy a mwy o dystiolaeth

A dyna ni? Mae gennym sylfaen trwy dystiolaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol 80 bod y deunyddiau a gyflwynir i brofi bod y bobl yn glanio ar y lleuad yn ffug yn unig. Yn 50. a 60. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, roedd dau beth:

a) ymgyrch yn y cyfryngau i ddangos bod yr Unol Daleithiau yn well yn dechnolegol na'r USSR… (oedd y Rhyfel Oer)

b) cysgodi'r ffaith nad ydym ar ein pennau ein hunain yn y bydysawd a bod y Lleuad yn cynnwys tystiolaeth eithaf problematig y byddai ei datgelu, yn ôl astudiaethau cymdeithasegol yr amser hwnnw, yn cf. maent yn dal i fod yn olrheiniadwy, a achosodd ddatgymaliad llwyr cymdeithas ar y Ddaear.

Dysgwch fwy yn y llyfr Aliensy gallwch ei brynu Escape Bydysawd Suenee.

Steven Greer: Aliens

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Tystiolaeth 7 uchaf ein bod wedi glanio ar y lleuad. Ydych chi'n siŵr?"

 • Standa Standa yn dweud:

  Nodiadau pwynt unigol:
  1. Cymharwyd y samplau, ac roedd y ddau brif bŵer hyd yn oed yn cyfnewid nifer fach o samplau i'w cymharu.
  Archwiliwyd samplau o bob taith (6x American Apollo a 3x Soviet Luna) hefyd gan wyddonwyr yn nearež ger Prague (tîm Vobecký).
  2a. Mae sylfaen y modiwl lleuad yn sicr heb ddiamedr metrau 16-20. Roedd gan gynllun sylfaenol y modiwl siâp sgwâr o fetrau 4 × 4. Y pwyntiau mwyaf pellaf (llinell groeslinol ymylon allanol y platiau ar y coesau estynedig) 9,5 metr.
  2b. Mae'r lluniau'n dangos er bod gofodwyr cerdded yn tyllu'r creigres am droed o amgylch y traciau. Felly, yn y delweddau LRO, mae mwy o stribed llydan o gegolyn wedi'i gicio na'r traciau eu hunain.
  2c. Dim ond 40m / picsel a gafodd ei ddatrys gan Clementine. Ychydig i gipio manylion.
  3. Gellir mesur adlewyrchiad arwyneb y Lleuad yn hawdd o'r Ddaear. Cymerwch lun a'i gymharu â deunyddiau eraill a gymerir o dan yr un amodau (golau'r haul). Nid yw efelychwyr lleuad hŷn yn addas iawn ar gyfer yr arbrofion: maent yn efelychu cyfansoddiad cemegol ond nid oeddent yn efelychu siâp microsgopig y gronynnau. Am y rheswm hwn, roedd galw cynyddol am efelychwyr.
  4. Collodd Apollo y lleuad. Roedd popeth yn goleuo wyneb y lleuad o gwmpas. Byddai'n rhaid iddynt gael offer arbennig i saethu'r sêr, a byddai'r lluniau'n waeth na'r Ddaear.
  Ond mae lluniau o sêr yn y maes UV o gamera arbennig (ni allant wneud sêr ar y Ddaear). Dyma hefyd yr ateb i'r cwestiwn o sut y byddai'n mynd. (gweler yr angen http://onebigmonkey.com/apollo/stars/ap16uv.html)
  Dylai'r awdur 5. Roi mwy o wybodaeth (nodwch pa stiliwr Tsieineaidd y mae'n cyfeirio ato; cyfeiriwch at ba ffotograffau Tsieineaidd sydd ganddo mewn golwg)
  6. Mae'r faner yn hedfan oherwydd bod un o'r dynion wedi gwthio i mewn iddo. Mae'n weladwy ar y fideos.
  7. Gellir gwahaniaethu'n hawdd rhwng adlewyrchyddion laser a myfyrdod yn unig o'r arwyneb gan faint o olau a adlewyrchir a chan "eglurder" y signal. Yn wir, bydd trawst laser o'r Ddaear yn cymryd milltir lawn o arwyneb y lleuad, ond yn wahanol i adlewyrchydd sy'n dychwelyd ffotonau yn ôl i'r pwynt postio, mae wyneb y lleuad yn adlamu i bob cyfeiriad. Felly, mae'r adlewyrchydd yn amlwg yn amlwg ac mae ei adlewyrchiad yn llawer cryfach gyda dechreuad llawer cliriach na myfyrio o'r wyneb o'i amgylch.

Ad a Ateb