Penblwyddi gwyddonol 10 gorau y byddwn yn eu dathlu yn 2019

9438x 01. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae hiraeth rhyfeddol eleni yn cynnwys pen-blwyddi pwysig - genedigaeth, marwolaeth, alldaith a bwrdd. Nid nodi pen-blwyddi yw mater pwysicaf gwyddoniaeth heddiw. Mae pethau llawer pwysicach. Fel mynegi difrifoldeb y newid yn yr hinsawdd a dod o hyd i wybodaeth newydd i helpu i'w frwydro. Neu ymdrin ag aflonyddu rhywiol a gwahaniaethu. Neu ddarparu cyllid dibynadwy gan lywodraeth camweithredol. Heb sôn am yr hyn sydd o bwys du.

Eto i gyd, mae cynnal iechyd meddwl yn galw am wyro achlysurol o ffynonellau tywyllwch, anobaith ac iselder. Weithiau, ar ddiwrnodau llwm, mae'n helpu i gofio eiliadau hapusach a meddwl am rai o'r cyflawniadau gwyddonol a'r gwyddonwyr sy'n ateb iddynt. Yn ffodus, yn 2019, mae llawer o gyfleoedd i ddathlu, llawer mwy nag y gall ffitio i mewn i'r Top 10. Felly peidiwch â chael eich llethu os yw eich hoff ben-blwydd ar y rhestr (fel pen-blwydd 200 pen-blwydd J. Presper Eckert, John Couch Adams neu ben-blwydd Jean Foucault 200 neu ben-blwydd Caroline Furness 150)

1) Andrea Cesalpino, 500. pen-blwydd

Os nad ydych chi'n ffan hynod o fotaneg, mae'n debyg na chlywsoch chi erioed am Cesalpin, a anwyd 6. Mehefin 1519. Roedd yn feddyg, athronydd a botanegydd ym Mhrifysgol Pisa nes i'r Pab, yr oedd arno angen meddyg da, ei alw i Rufain. Fel ymchwilydd meddygol, astudiodd Cesalpino waed ac roedd ganddo wybodaeth am ei gylchrediad ymhell cyn i William Harvey, meddyg o Loegr, ddod i gyfrif gwaed gwych. Roedd Cesalpino yn drawiadol iawn fel botanegydd, ac yn gyffredinol cafodd ei gredydu â'r gwerslyfr botaneg cyntaf. Wrth gwrs, nid oedd ganddo bopeth yn iawn, ond disgrifiodd lawer o blanhigion yn gywir a'u dosbarthu yn fwy systematig na gwyddonwyr blaenorol, a oedd yn bennaf yn ystyried planhigion fel ffynhonnell cyffuriau. Heddiw, caiff ei enw ei gofio o dan blanhigyn blodeuol y genws Caesalpinia.

2) Leonardo da Vinci, 500. pen-blwydd marwolaeth

Llai na mis cyn i Cesalpino gael ei eni, bu farw Leonardo o 2. Mai 1519. Mae Leonardo yn fwy adnabyddus fel artist na gwyddonydd, ond roedd hefyd yn anatomegydd go iawn, daearegwr, technegydd a mathemategydd (hey, dyn y Dadeni). Roedd ei rôl yn hanes gwyddoniaeth yn gyfyngedig oherwydd bod llawer o'i syniadau soffistigedig yn y llyfrau nodiadau nad oedd neb wedi eu darllen tan yn hir ar ôl ei farwolaeth. Ond roedd yn arsylwr cynhyrchiol ac dyfeisgar o'r byd. Datblygodd olygfeydd daearegol manwl o'r dyffrynnoedd afonydd a'r mynyddoedd (credai fod copaon yr Alpau yn ynysoedd unwaith yn y cefnfor uwch). Fel technegydd, roedd yn deall bod peiriannau cymhleth yn cyfuno ychydig o egwyddorion mecanyddol syml ac yn mynnu na fyddai cynnig tragwyddol yn bosibl. Datblygodd syniadau sylfaenol am waith, egni a chryfder a ddaeth yn gonglfeini ffiseg fodern, a ddatblygwyd wedyn gan Galileo ac eraill, fwy na chanrif yn ddiweddarach. Ac, wrth gwrs, mae'n debyg y byddai Leonardo yn datblygu awyren pe bai ganddo ddigon o arian i wneud hynny.

3) Disgwrs Petrus Peregrinus ar Fagneteg, 750. pen-blwydd

Mae magnetedd wedi bod yn adnabyddus ers tro yn eiddo i rai creigiau sy'n cynnwys haearn a elwir yn “lodestones”. Ond doedd neb yn gwybod llawer amdano nes eu bod yn 13. Yn y 19eg ganrif, ni wnaeth Petrus Peregrinus (neu Peter Pilgrim) ei ddarganfod. Ychydig o wybodaeth a adawodd am ei fywyd personol; does neb yn gwybod pryd y cafodd ei eni neu pan fu farw. Ond bu'n rhaid iddo fod yn fathemategydd a thechnegydd dawnus iawn, a werthfawrogir yn eang gan yr athronydd beirniadol adnabyddus Roger Bacon (pe bai Peter, yr oedd yn cyfeirio ato yn Pererin).

Beth bynnag, cyfansoddodd Peter y traethawd gwyddonol mawr cyntaf ar fagnetism (wedi'i gwblhau 8. 1269 Awst), gan egluro'r cysyniad o bolion magnetig. Darganfu hyd yn oed pan fyddwch chi'n torri'r magnet yn ddarnau, bod pob darn yn troi'n fagnet newydd gyda'i ddau begwn ei hun - y gogledd a'r de, yn debyg i bolion y "sffêr nefol" sy'n cael eu cario gan sêr o amgylch y Ddaear. Ond nid oedd Peter yn sylweddoli bod y cwmpawd yn gweithio oherwydd bod y Ddaear ei hun yn fagnet enfawr. Nid oedd ganddo ychwaith unrhyw syniad o gyfreithiau thermodynameg pan gynigiodd yr hyn yr oedd yn ei feddwl oedd peiriant a oedd yn cael ei bweru'n gyson gan fagnetism. Ni fyddai Leonardo yn argymell ei fod yn cael patent ar ei gyfer.

Taith y Byd 4, 500. pen-blwydd

20. Mae Medi 1519 yn gadael Ferdinand Magellan o dde Sbaen gyda phum llong ar daith drawswladol, a fyddai angen tair blynedd i gofleidio'r byd. Ond parhaodd Magellan dim ond hanner, oherwydd cafodd ei ladd mewn gwrthdaro yn y Philippines. Fodd bynnag, mae'r enw yn dal i gadw ei enw, er bod rhai ffynonellau modern yn ffafrio enw taith Magellan-Elcano i gynnwys Juan Sebastian Elcano, rheolwr Victoria, yr unig long o'r pump gwreiddiol i ddychwelyd i Sbaen. Nododd yr hanesydd Samuel Eliot Morison fod Elcano "wedi cwblhau'r mordwyo, ond dim ond dilyn cynllun Megell."

Ymhlith mordwywyr mawr Age of Discovery Morison, "mae Magellan yn sefyll ar ei uchaf" ac o ystyried ei gyfraniadau i fordwyo a daearyddiaeth, "mae gwerth gwyddonol ei daith yn ddiamheuol." Er yn sicr nid oedd angen hwylio o gwmpas y Ddaear i brofi ei fod yn grwn, yn sicr mae ymgyfarwyddo cyntaf y byd yn gymwys fel llwyddiant dynol sylweddol, er ei fod ychydig y tu ôl i ymweliad y Lleuad.

5) Glanio ar y Lleuad, 50. pen-blwydd

Yn anad dim, roedd Apollo 11 yn gyflawniad symbolaidd (er yn dechnegol anodd), ond eto'n arwyddocaol mewn gwyddoniaeth. Yn ogystal â chryfhau'r wyddoniaeth ddaeareg lleuad trwy ddod â lleuad, mae gofodwyr Apollo wedi sefydlu cyfarpar gwyddonol i fesur ysgwyd y lleuad (ac felly dysgu mwy am du'r Lleuad), astudio pridd y lleuad a'r gwynt solar, gan adael drych fel y targed ar gyfer laserau ar y Ddaear. ceisio mesur yn gywir y pellter i'r lleuad. Yn ddiweddarach, cynhaliodd cenhadaeth Apollo arbrofion mwy helaeth.

Ond yn fwy na darparu canlyniadau gwyddonol newydd, cenhadaeth Apollo oedd dathlu cyraeddiadau gwyddonol yn y gorffennol - deall cyfreithiau mudiant a disgyrchiant a chemeg a gyriad (heb sôn am gyfathrebu electromagnetig) - a gronnwyd gan wyddonwyr blaenorol nad oedd ganddynt unrhyw syniad y byddai eu gwaith yn gwneud Neil Armstrong unwaith yn enwog.

6) Alexander von Humboldt, 250. pen-blwydd

Ganwyd yn Berlin 14. Medi 1769, von Humboldt mae'n debyg oedd yr ymgeisydd 19 gorau. ganrif ar ddynodiad Dyn y Dadeni. Yn ogystal â daearyddwr, daearegwr, botanegydd a pheiriannydd, roedd hefyd yn archwiliwr byd-eang ac yn un o ysgrifenwyr mwyaf poblogaidd gwyddoniaeth boblogaidd y ganrif. Gyda'r botanegydd Aimé Bonpland, treuliodd von Humboldt bum mlynedd yn archwilio planhigion yn Ne America a Mecsico tra'n arsylwi arsylwadau 23 mewn daeareg a mwynau, meteoroleg a hinsawdd, a data geoffisegol arall. Roedd yn feddyliwr dwys a ysgrifennodd waith pum rhan o'r enw Cosmos, a drosglwyddodd yn y bôn i'r cyhoedd yn gyffredinol grynodeb o wyddoniaeth fodern (bryd hynny). Ac roedd hefyd yn un o'r prif wyddonwyr dyngarol a oedd yn gwrthwynebu'n gryf i gaethwasiaeth, hiliaeth a gwrth-Semitiaeth.

7 Gwaith Thomas Young ar Wallau Mesur, 200. pen-blwydd

Sais, enwog am ei arbrawf sy'n dangos natur y goleuni, roedd Young hefyd yn feddyg ac yn ieithydd. Mae pen-blwydd eleni yn coffáu un o'i weithiau dyfnaf, a gyhoeddwyd ddwy ganrif yn ôl (Ionawr 1819), am fathemateg am y tebygolrwydd o gamgymeriad mewn mesuriadau gwyddonol. Gwnaeth sylwadau ar y defnydd o ddamcaniaeth tebygolrwydd i fynegi dibynadwyedd canlyniadau arbrofol mewn "ffurf rifiadol". Roedd yn ddiddorol dangos pam mae "cyfuniad o nifer fawr o ffynonellau gwallau annibynnol" yn dueddol o "leihau amrywiad cyffredinol eu heffaith ar y cyd." Mewn geiriau eraill, os gwnewch chi lawer o fesuriadau, bydd maint y gwall tebygol o'ch canlyniad yn llai na phe baech yn gwneud dim ond un mesur. A gellir defnyddio mathemateg i amcangyfrif maint tebygol y gwall.

Fodd bynnag, rhybuddiodd Young y gellid camddefnyddio dulliau o'r fath. "Weithiau, roedd y cyfrifiad hwn yn ceisio cymryd lle rhifyddeg synnwyr cyffredin yn ofer," pwysleisiodd. Yn ogystal â gwallau ar hap, mae angen amddiffyn eich hun rhag "achosion cyson gwallau" (y cyfeirir atynt bellach fel "gwallau systematig"). A nododd ei fod yn "anaml iawn yn ddiogel dibynnu ar absenoldeb llwyr achosion o'r fath", yn enwedig pan "arsylwir yn cael ei wneud gan un offeryn neu hyd yn oed gan un arsylwr." Rhybuddiodd y gallai hyder mewn mathemateg heb ofni'r ystyriaethau hyn arwain at gasgliadau gwallus: Er mwyn ystyried y cyflwr anhepgor hwn, gall canlyniadau llawer o ymchwiliadau cain a soffistigedig sy'n ymwneud â'r tebygolrwydd o gamgymeriad fod yn gwbl aneffeithiol yn y pen draw. ”Felly, felly.

8) Johannes Kepler a'i Harmonica Mundi, 400. pen-blwydd

Kepler, un o'r ffisegwyr-seryddwyr mwyaf 17. Ceisiodd gysoni'r syniad hynafol o'r harmoni o sfferau â seryddiaeth fodern a helpodd i'w greu. Y syniad gwreiddiol, a briodolir i'r athronydd Groegaidd, mathemategydd Pythagoras, bod sfferau sy'n cario cyrff nefol o amgylch y ddaear yn ffurfio harmoni cerddorol. Yn amlwg, nid oes unrhyw un wedi clywed y gerddoriaeth hon gan fod rhai o gefnogwyr Phytagoras wedi dweud ei fod yn bresennol adeg genedigaeth a dyna oedd y cefndir cefndir na chafodd ei adnabod. Credai Kepler fod adeiladu'r bydysawd yn fwy gyda'r haul yn ei ganol na gyda'r Ddaear, gan arsylwi ar yr amodau mathemategol harmonig.

Mae wedi ceisio esbonio pensaernïaeth y system solar ers amser hir fel rhywbeth sy'n cyfateb i gyrff geometrig nythog, gan ragnodi pellteroedd sy'n gwahanu orbitau planedol (eliptig). Yn Harmonica Mundi, a gyhoeddwyd yn 1619, cyfaddefodd na ellid bod wedi cyfrif y mater ei hun yn fanwl ar gyfer manylion yr orbit planedol - roedd angen mwy o egwyddorion. Nid yw'r rhan fwyaf o'i lyfr bellach yn berthnasol i seryddiaeth, ond ei gyfraniad parhaol oedd trydydd cyfraith mudiant planedol Kepler, a ddangosodd y berthynas fathemategol rhwng pellter y blaned o'r haul a'r amser y mae angen i'r blaned gwblhau un llwybr.

9 Solar Eclipse wedi'i gadarnhau gan Einstein, 100. pen-blwydd

Roedd damcaniaeth gyffredinol perthnasedd Albert Einstein, a gwblhawyd yn 1915, yn rhagweld y byddai golau o seren bell yn pasio ger yr haul yn cael ei blygu gan ddisgyrchiant yr haul, gan newid safle'r seren ymddangosiadol yn yr awyr. Gallai ffiseg Newtonian esbonio rhai plygu o'r fath, ond dim ond hanner yr hyn a gyfrifodd Einstein. Roedd yn ymddangos bod gwylio golau o'r fath yn ffordd dda o brofi damcaniaeth Einstein, ac eithrio'r broblem fach nad yw sêr yn weladwy o gwbl pan fo'r haul yn yr awyr. Fodd bynnag, cytunodd ffisegwyr Newton ac Einstein pan fyddai'r eclipse solar nesaf, a fyddai'n gwneud y sêr yn agos at ymyl yr Haul.

Arweiniodd yr astroffisegydd Prydeinig Arthur Eddington daith 1919 ym mis Mai, gan wylio eclipse o ynys oddi ar arfordir Gorllewin Affrica. Canfu Eddington fod gwyriadau rhai o'r sêr o'u safle a recordiwyd yn flaenorol yn cyfateb i'r prognosis perthnasedd cyffredinol ddigon i gyhoeddi Einstein fel yr enillydd. Yn ogystal â gwneud Einstein yn enwog, nid oedd y canlyniad yn bwysig iawn bryd hynny (yn ogystal ag annog theori gyffredinol perthnasedd mewn damcaniaeth cosmoleg). Ond daeth y perthnasedd cyffredinol yn broblem fawr ddegawd yn ddiweddarach, pan oedd yn rhaid esbonio ffenomena astroffisegol newydd, a gallai'r ddyfais GPS fod yn ddigon cywir i gael gwared ar y mapiau ffyrdd.

10) Tabl Cyfnodol, Sesquicentennial!

Nid Dmitri Mendeleev oedd y fferyllydd cyntaf i sylwi bod gan sawl grŵp elfen nodweddion tebyg. Ond yn 1869, nododd yr egwyddor arweiniol ar gyfer dosbarthu elfennau: os rhowch nhw yn nhrefn cynyddu màs atomig, caiff elfennau ag eiddo tebyg eu hailadrodd ar adegau rheolaidd (cyfnodol). Gan ddefnyddio'r farn hon, creodd y tabl cyfnodol cyntaf o elfennau, un o'r llwyddiannau mwyaf yn hanes cemeg. Mae llawer o'r cyflawniadau gwyddonol mwyaf wedi dod i'r amlwg ar ffurf fformiwlâu mathemategol anghyson neu wedi gofyn am arbrofion soffistigedig sy'n gofyn am athrylith greddfol, medrusrwydd mawr, cost enfawr, neu dechnoleg gymhleth.

Fodd bynnag, siart wal yw'r tabl cyfnodol. Mae hyn yn caniatáu i unrhyw un ar yr olwg gyntaf ddeall hanfodion y ddisgyblaeth wyddonol gyfan. Mae'r tabl Mendelian wedi cael ei ail-greu sawl gwaith ac erbyn hyn y rheol lywodraethol yw'r rhif atomig yn hytrach na'r màs atomig. Fodd bynnag, dyma'r cyfuniad mwyaf hyblyg o wybodaeth wyddonol ddofn a adeiladwyd erioed - y gynrychiolaeth eiconig o bob math o fater y gwneir sylweddau'r ddaear ohono. A byddwch yn ei chael nid yn unig yn yr ystafell ddosbarth ar y waliau, ond hefyd ar gysylltiadau, crysau-T a chwpanau coffi. Un diwrnod, gallai addurno waliau cemeg y bwyty - o'r enw Tablau Cyfnodol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb