Top Arbrofion Seicolegol Anhysbys 10

112851x 09. 09. 2018 Darllenydd 1

Prif dasg meddygon fyddai helpu pobl sâl. Fodd bynnag, mae rhai sy'n well ganddyn nhw astudio astudiaethau difyr nad oes croeso iddynt eu defnyddio, megis cwningod arbrofol, wynebau tawel neu hyd yn oed pobl eu hunain. Gadewch i ni edrych ar ddeg enghraifft o arbrofion meddygol anghyffredin.

1) Astudiaeth anghenfil

Arweiniodd yr astudiaeth hon gan Wendell Johnson o Brifysgol Iowa - yn 1939 dewisodd ugain o orffoliaid sy'n dioddef o stiwterio a diffygion lleferydd eraill. Rhannwyd y plant yn ddau grŵp. Yn y lle cyntaf, cawsant ofal logopedig arbenigol a chanmoliaeth am bob ymlaen llaw newydd. Fodd bynnag, roedd y pynciau yn yr ail grŵp yn profi ymagwedd hollol gyferbyn. Ar gyfer pob imperfection, roedd eu lleferydd yn cael dim ond ffrwydro a melltithio. O ganlyniad, yn rhesymegol, enillodd yr amddifadiaid o'r ail grŵp trawma seicolegol ar ôl y fath brofiad, ac ni chafodd y stwffio erioed o'u gwared. Roedd cydweithwyr Johnson mor ofnadwy ei fod wedi penderfynu gwasgu ei ymgais gymaint ag y bo modd. Nid hyd yn oed y sefyllfa gyffredinol mewn byd lle roedd llygaid pawb yn apelio at yr Almaen Natsïaidd ac nid oedd ei hymdrechion i bobl mewn gwersylloedd crynhoi yn eu chwarae. Ni wnaeth y brifysgol ymddiheuro'n gyhoeddus am yr ymgais hon tan 2001.

2) Prosiect Aversion 1970 - 1980

Rhwng apartheid 1970 80-De Affrica yn cael eu perfformio ar aelodau gwyn lesbiaidd a hoyw o'r ymdrechion milwrol rhifo newid gorfodi rhyw, sbaddu cemegol, electrotherapi ac arbrofion meddygol anfoesegol eraill. Nod yr astudiaeth hon oedd i ddileu cyfunrywioldeb o'r fyddin. Amcangyfrifir y bydd y toll marwolaeth i fod naw cant.

Dechreuodd y peiriant cyfan gyda datganiad gan swyddogion a chaplaniaid y Fyddin. Yna anfonwyd y dioddefwyr at y clinigau seiciatrig milwrol. Yn fwyaf aml i Voortrekkerhoogte ger Pretoria. Roedd gan y rhan fwyaf o'r dioddefwyr hedfan rhwng 16-24.

Meddyg arweiniol yr arbrawf, Dr. Aubrey Levin, ei wahardd a'i farnu'n unig yn 2012.

3) Arbrofiad Carchar Stanford 1971

Nid oedd yr astudiaeth hon mor anfoesol, ond roedd y canlyniad mor drychinebus ei bod yn sicr yn haeddu ei le yn y cyfrifiad hwn o arbrofion gwrthrychau. Roedd y seicolegydd enwog, Philip Zimbardo, y tu ôl iddo. Roedd am archwilio unigolion wedi'u rhannu'n ddau grŵp: carcharorion a gwarchodwyr. Roedd yn meddwl pa mor gyflym y maent yn addasu i'w rolau, ac a fyddai'n cael ei adlewyrchu yn eu cyflwr seicig.

Nid oedd unrhyw hyfforddiant ar sut y dylent ymddwyn. Roedd popeth yn dibynnu dim ond ar eu hystyriaeth. Ar y diwrnod cyntaf roedd yr arbrawf yn ysbryd embaras, ac nid oedd neb yn gwybod sut i ymddwyn. Y diwrnod wedyn, wrth gwrs, aeth popeth o'i le. Dechreuodd carcharorion wrthryfel a oedd yn atal y gwarchod. O ganlyniad, dechreuodd y carcharorion amddifadu eu hunain er mwyn atal ymgaisoedd ymgais pellach yn seiliedig ar gydnaws cyffredin y bobl hyn. O'r carcharorion, yn fuan, daeth yn ddigyffro, yn ddiraddio ac yn anhygoel. Aeth hyn law yn llaw â'r aflonyddwch emosiynol sy'n ymddangos, iselder a theimladau o ddiymadferth. Mewn cyfweliadau â chaplan y carchar, ni allai carcharorion hyd yn oed gofio eu henw, dim ond rhifau oedden nhw.

Dr. Gorffennodd Zimbardo ei arbrawf bum niwrnod yn ddiweddarach, gan sylweddoli ei fod yn wynebu carchar go iawn. Felly, roedd canlyniadau'r astudiaeth yn fwy na dweud. Roedd hon yn achos glasurol o gam-drin pŵer, yn aml yn gysylltiedig â amheuaeth paranoid. Yn yr achos hwn, roeddent yn warchodwyr a ddechreuodd ymddwyn mewn modd annymunol i'w carcharorion oherwydd eu bod yn ofni gwrthryfel arall.

4) Treialon Cyffuriau Monkey 1969

Er bod barn gyffredinol bod arbrofion anifeiliaid yn bwysig i bobl, yn enwedig ym maes fferyllol, y gwir yw bod llawer ohonynt yn greulon iawn. Mae'r ardal hon hefyd yn cynnwys arbrawf ar fynci 1969. Yn yr arbrawf hwn, cafodd cynefinoedd a llygod mawr eu chwistrellu gyda gwahanol fathau o sylweddau caethiwus: morffin, codin, cocên a methampffetamin.

Roedd y canlyniadau yn ofnus. Mae'r anifeiliaid, er mwyn dianc rhag ymosodiadau pellach, yn torri'r aelodau. Ymddengys bod moneïod a gafodd gocên wedi atal eu bysedd â bysedd, crampiau, a chwythu eu gwallt. Pe byddai'r cyffur wedi'i gyfuno â morffin, digwyddodd y farwolaeth o fewn pythefnos.

Pwrpas yr astudiaeth oedd pennu effaith defnyddio cyffuriau. Fodd bynnag, credaf fod pob unigolyn deallus ar gyfartaledd yn gwybod pa effeithiau y mae gan y cyffuriau hyn - hynny yw, anffodus. Yn sicr, nid oes angen yr ymdrechion annigonol hyn ar greaduriaid na all amddiffyn eu hunain. Yn hytrach, ymddengys bod meddygon yn dangos hyn yn eu dymuniadau cudd eu hunain.

5) Arbrofiad Mynegiadau Facial Landis 1924

Yn 1924, dyfarnodd Carney Landis, graddedigion Prifysgol Minnesota, arbrawf i bennu sut mae emosiynau gwahanol yn newid edrychiad yr wyneb. Y nod oedd darganfod a oes gan bob un o'r bobl ymadroddion wyneb yr un fath pan fyddant yn teimlo'n syfrdan, yn llawenydd a theimladau eraill.

Roedd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr yr arbrawf yn fyfyrwyr. Cafodd eu hwynebau eu peintio â llinellau du i olrhain symudiad eu cyhyrau wyneb. Yn dilyn hynny, roeddent yn agored i ysgogiadau amrywiol a ddylai gael ymateb cryf. Yma cymerodd Landis lun. Roedd y pynciau, er enghraifft, yn arogl amonia, yn gwylio pornograffi, ac yn rhoi eu llaw mewn bwced o gleiniau. Fodd bynnag, dadleuwyd rhan olaf y prawf.

Dangosodd y cyfranogwyr rygyn byw i osod eu pennau. Gwrthododd y rhan fwyaf ohonynt, ond roedd un ohonynt yn dderbyniol. Nid oedd unrhyw un ohonynt, fodd bynnag, yn gwybod sut i wneud hyn, gan fod yr anifeiliaid yn dioddef yn fawr. Cyn y rhai a wrthododd wneud hyn, fe wnaeth y Landis ei blino'i hun.

Mae'r astudiaeth wedi dangos bod rhai pobl yn gallu gwneud beth bynnag maen nhw'n ei ddweud. Nid oedd unrhyw fudd i ymadroddion wyneb, gan fod pob person yn ymddangos yn wahanol mewn emosiynau.

6) Little Albert 1920

Roedd Sef y Ymddygiad, John Watson, yn seicolegydd a oedd yn awyddus i ganfod a oedd ofn yn adwaith anedig neu amodol. Ar gyfer hyn, dewisodd amddifad gyda'r ffugenw Little Albert (Little Albert). Fe'i rhoddodd mewn cysylltiad â nifer o rywogaethau o anifeiliaid, a dangosodd ef mewn nifer o fasgiau, a sbwriel amryw o wrthrychau o flaen iddo - pob un am ddau fis. Yna fe'i gosododd mewn ystafell lle nad oedd dim ond matres. Ar ôl ychydig, daeth llygoden wyn i'r bachgen i ddechrau chwarae gydag ef. Ar ôl peth amser, dechreuodd y seicolegydd i wasgu'r babi trwy sain uchel rwsten haearn morthwyl, bob amser pan ymddangosodd y llygoden yn y plentyn. Roedd Albert wedi dechrau poeni am amser yr anifail, oherwydd ei fod wedi ei roi at ei gilydd gyda sain ofnadwy iddo. Ac os nad oedd hynny'n ddigon, roedd yn poeni am unrhyw beth gwyn a ffyrnig.

7) Diffyg Help Ddysgwyd 1965 (diymadferth ddysg)

Crëwyd y term hwn gan seicolegwyr Mark Seligman a Steve Maier. Fe wnaethant brofi eu theori ar dri grŵp o gŵn. Cafodd y grŵp cyntaf ei ryddhau o'r plwm ar ôl amser penodol heb unrhyw niwed. Roedd cŵn o'r ail grŵp yn cael eu pâr, gydag un anifail yn y ddau yn cael sioc drydan, a allai fod wedi bod, pe bai'r ci a ddysgwyd, yn dod i ben trwy symud y lifer. Roedd y trydydd grŵp hefyd yn dyblu lle cafodd un o'r cŵn sioc drydan, ond nid oedd yn gorffen. Ac gyda'r unigolion hyn roedd arwyddion o iselder clinigol.

Yn ddiweddarach, rhoddwyd yr holl gŵn mewn bocs lle'r oeddent yn cael siocau trydan. Mewn pryd, neidiodd pob un o'r bandiau cyntaf a'r ail, gan eu bod yn deall y byddent yn cael eu cadw. Ond roedd cŵn o'r trydydd grŵp yn aros yn y blwch. Cyfeirir at yr ymddygiad hwn fel anhwylderau dysgu. Mae'r anifail arbrofol yn dysgu na all reoli ysgogiad - nid yw'r sioc drydan yn diflannu trwy symud y lifer - ac felly mae'n ddi-rym ac yn ddiddymu.

Ond ni fyddai'n well pe bai meistri'r "ysgolheigion" yn profi eu hunain? Efallai y byddent o'r diwedd yn dechrau defnyddio'r ymennydd.

8) Astudiaeth Milgram 1974

Mae arbrawf Milgram bellach yn adnabyddus. Roedd Stanley Milgram, cymdeithasegydd a seicolegydd, am brofi ufudd-dod i'r awdurdodau. Gwahoddodd fyfyrwyr ac athrawon i ymuno â'r astudiaeth. Ond y disgyblion yn wirfoddolwyr Milgrama. Yn dibynnu ar y tynnu (ffug), rhannwyd pobl yn grŵp athro-ddisgybl. Tynnwyd y disgybl i'r ystafell gyferbyn a chysylltodd â'r gadair.

Arhosodd yr athro yn yr ystafell gyda'r meicroffon a'r botymau ar wahanol ddwysedd o siocau trydanol, yn amrywio o 15 i 450V. Ar gyfer pob ateb gwael, dylai'r athro gael chwythiad i'r disgybl. Felly, astudiodd ddylanwad poen ar ddysgu.

Y mwyaf o siociau a dderbyniodd y disgybl, yn amlach fe ddryslyd ei hun. Aeth yr arbrawf ymlaen er gwaethaf y ffaith bod y cyrff yn boenus ac yn gofyn am derfynu ar unwaith. Y canlyniad oedd dim ond ergyd arall, gan ei fod yn cael ei ystyried yn ateb gwael hefyd.

9) The Well of Despair 1960

Dr. Roedd Harry Harlow yn ysgubwr gwenyn gwyn anghydnaws arall, y mae ei arbrofion yn cynnwys geiriau fel trais rhywiol neu ferch haearn. Y mwyaf enwog o'i arbrofion gyda macaques ar unigrwydd cymdeithasol. Dewisodd y cywion oedd â chysylltiad cryf â'u mamau. Rhoddodd nhw yn y siambr haearn, heb unrhyw bosibilrwydd o gysylltu. Mae wedi bod yn agored am flwyddyn. Daeth yr unigolion hyn yn seicotig, ac ni chafodd llawer ohonynt eu hadfer. Daeth Harlow i'r casgliad o hyn, hyd yn oed os oedd gan y plentyn blentyndod hapus, ar ôl iddo fod yn agored i sefyllfa annymunol, na allai atal iselder.

Fodd bynnag, roedd gan yr arbrawf gyfan un ochr disglair. Mae yna gred bod ei ymdrechion wedi arwain at greu cynghrair amddiffyn anifeiliaid yn America.

10) David Reimer 1965 - 2004

Yn 1965, enwyd bachgen o'r enw David Reimer yng Nghanada. Yn ei wyth mis cafodd ei enwaediad. Yn anffodus, digwyddodd damwain ddifrifol yn ystod y llawdriniaeth: bu difrod difrifol i'w phenis. Roedd y meddygon yn gyfrifol oherwydd eu bod yn defnyddio'r dull anghonfensiynol o rybuddio yn lle'r sgalpel ar y pryd. Cafodd organ rhywiol David ei losgi bron. Mae'r seicolegydd, John Money, felly wedi awgrymu un ateb i'w rieni: newid rhyw. Cytunodd y rhieni, ond doedden nhw ddim yn gwybod bod y seicolegydd yn ymwneud â dod o hyd i'r cwningen arbrofol am ei draethawd nad oedd y natur, ond penderfynodd yr addysg ryw y plentyn.

Mae David, yn awr fel Brenda, wedi cael gwared llawfeddygol o'r brawf a ffurfio fagina. Fe gafodd driniaeth hormonaidd hefyd. Fodd bynnag, ni ddatblygodd y trawsnewid fel y dylai. Roedd Brenda yn dal i fod yn fachgen. Roedd y sefyllfa gyfan hefyd yn cael effaith negyddol ar ei rhieni. Syrthiodd y fam i dueddiadau hunanladdol, ac roedd ei thad yn boddi mewn alcohol.

Pan ddywedwyd wrth Brenda am y gwir am ei damwain yn bedair ar ddeg oed, penderfynodd ddod yn fachgen eto ac ail-greu pidyn. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl y trawsnewidiad hwn, nid oedd yn gallu cysoni â'i ddyniaeth, ac efe a gyflawnodd hunanladdiad yn hugain ar hugain oed.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Top Arbrofion Seicolegol Anhysbys 10"

  • Hana yn dweud:

    Mae'r awdur wedi camddeall / disgrifio arbrawf Milgram. Disgybl ddim wir ddim yn cael unrhyw sioc, stéhání ac atebion yn actorion recordio ymlaen llaw. Roedd ymchwilio i "effaith poen ar ddysgu" yn esgus i'r cyfranogwr astudio beidio â gwybod y gwir nod, ond ni ddigwyddodd unrhyw drais corfforol. Mae'r awdur yn disgrifio'r arbrawf yn y paragraff cyntaf yn gywir. Ond yr ymgais yn anfoesol oherwydd sioc (eu bod yn iawn), ond gellid ei ystyried yn anfoesegol, gan fod y cyfranogwyr yn cael eu twyllo i ddechrau am y gwir pwrpas yr arbrawf, ac yn teimlo'n anghyfforddus yn ystod yr arbrawf. Nid oes neb ond nid oedd niweidio a chanlyniadau seicolegol tymor hir hefyd yn ymddangos. Roedd gan y cyfranogwr hefyd y dewis i astudio gwyliau (rhai ohonynt wedi gwneud hynny). Erthygl ddiddorol arall

Ad a Ateb