Top lleoedd 10 lle maen nhw'n cael y mwyaf ofnadwy

6523x 10. 04. 2018 Darllenydd 1

Isod mae rhai mannau hysbys lle na fyddech chi am fod yn y nos. Mae'r rhain yn leoedd lle maen nhw'n cael eu hanafu. Maent yn lleoedd sy'n hysbys tystiolaeth ar gyfer ofergoelus o ysbrydion, ynni pwerus drwg a gwneud rhai llewygu am ddim rheswm ...

1.) Borley Rectory, Essex, Lloegr

Yn yr adeilad hwn, y gwahanol weithgareddau paranormal oedd y mwyaf niferus ymhlith y blynyddoedd 1920-1930, ac yn sicr mae'n un o'r achosion mwyaf enwog a dadleuol yn hanes Prydain. Mae swm tystiolaeth a thystiolaeth pobl ddibynadwy yn dangos er bod llawer o ffenomenau yn cael eu hesbonio mewn ffordd resymegol, mae gennym ganran benodol o ffenomenau na ellir eu hesbonio hyd yn hyn.

2.) Y Tŷ Whaley, California, UDA

"Yn ystod y blynyddoedd lawer yr wyf wedi ciniawa yn y Mecsico Cafe Hen Dref, sy'n sefyll ar draws y stryd, gwelais fod y ffenestri ar yr ail lawr y tŷ yn dal i fod yn agored, tra bod yr ymwelwyr diwethaf wedi hen fynd (ar yr eiddo ar agor i'r cyhoedd -. Ed Awdur) . Ymwelais â'r tŷ hwn hefyd a theimlodd egni cryf ynddo, ynghyd â arogl sigar a'r persawr yn llenwi ystafelloedd a choridorau'r tŷ. Ar y dechrau roeddwn i'n meddwl y byddai sawr o bersawr merched yn dod o un ymwelydd sy'n drwy gydol y daith a gedwir yn agos i mi, ond pan fyddaf yn mynd at ei dawel sniffian hynny, yr wyf yn sylweddoli mai hwn oedd y diwrnod yn sicr dim byd nenavoněla, "meddai awdur Rheol Traci.Y Tŷ Whaley3.) Neuadd Raynham, Norfolk, Lloegr

Mae Raynham Hall yn gartref gwledig yn Norfolk, Lloegr. Am dros dair can mlynedd, defnyddiwyd yr eiddo fel cartref teuluol Townshend. Ac yma oedd un o luniau enwocaf yr ysbryd yn y byd - y Fonesig Brown enwog, a ymddangosodd ar y grisiau yn y neuadd.Neuadd Raynham4.) Y Planhigion Myrtles, Louisiana, UDA

Adeiladwyd y planhigyn myth hwn yn 1796 gan y General David Bradford, a enwyd ei enw Laurel Grove. Ystyrir bod tir yn un o'r rhai mwyaf ofnus, gan fod yna ddeuddeg ysbryd yn ei chyffiniau. Dywedir eu bod yn ddioddefwyr y deg llofruddiaeth a oedd i fod i ddigwydd yno, ond dim ond un cofnod hanesyddol.

Mae'n debyg mai un o'r enwau mwyaf enwog yw Chloe (Cleo), caethwas sy'n perthyn i berchnogion diweddarach y tŷ, Clark a Sara Woodruff. Roedd gan Clark Woodruff Chloe yn ei orfodi i ddod yn ei feistres. Ychydig amser yn ddiweddarach, roedd popeth yn cael ei orchfygu pan oedd y ddau yn cael eu dal gan wraig Clark, Sara. Ers hynny, mae ysbryd Chloe wedi bod yn gwrando ar dyllau allweddol ac yn ceisio canfod beth ddigwyddodd iddo.Y Planhigion Myrtles5.) Dwyrain y Wladwriaeth Penitentiary, Philadelphia, UDA

Cynlluniwyd y carchar gan John Haviland ac fe'i hagorwyd yn 1829. Ystyrir mai hwn yw'r cyfleuster cadw go iawn cyntaf yn y byd. Yma, er enghraifft, cyflwynwyd samovazba fel ffurf adsefydlu. Ym mis Mehefin cafodd 2007 ei ffilmio yn bennod y sioe America, Most Haunted '. Fe droi hefyd yn yr Al Capone enwog. Daeth dau o bobl o'r criw teledu i ffwrdd. Dywedodd aelod arall o'r tîm, Yvette, nad oedd byth yn ei le gyda chryn dipyn o ddrwg.Dwyrain Wladwriaeth Penitentiary6.) Tŵr, Llundain, Lloegr

Mae palas a charthfa Ei Mawrhydi, y cyfeirir ato yn aml fel Twr Llundain (neu yn syml, Tower), yn gofeb hanesyddol yng nghanol Llundain ar lan ogleddol Afon Tafwys. Efallai mai'r ysbryd mwyaf nodedig sy'n symud yn yr adeilad hwn yw Anna Boleyn, un o wragedd Harri VIII, a oedd, fel ei wraig, yn arwain yn Nhwr y Flwyddyn 1536. Mae ei ysbryd yn cael ei weld ar sawl achlysur, gan gario ei phen. Weithiau mae'n cerdded drwy'r ardd, yn achlysurol yn ymddangos yn y capel.Tower7.) Sanatori Waverly Hills, Kentucky, UDA

Agorwyd y Sanatorium Waverly Hills yn 1910, ysbyty deulawr gyda gallu o bedwar deg i hanner cant o gleifion twbercwlosis. Yn yr adeilad hwn, mae wedi cael ei ffilmio sawl gwaith ac fe'i hystyrir yn un o'r rhai mwyaf ofnadwy yn America. Cafwyd adroddiadau o leisiau rhyfedd paranormal o darddiad anhysbys, smotiau oer ynysig, cysgodion anesboniadwy ac sgrechian mewn gwahanol goridorau a datguddiadau anghyfannedd sy'n syth ar ôl ei olwg yn mynd.Sanatoriwm Waverly Hills8.) Y Frenhines Mair, California, UDA

Roedd RMS Queen Mary yn leinin cefnfor a hwyliodd yng Ngogledd Iwerydd rhwng 1936 a 1967 pan gafodd Long Beach ei brynu a'i ail-adeiladu i'r gwesty. Y lle mwyaf rhyfeddol yw'r ystafell injan, lle bu morwr 17 oed, a geisiodd ddianc rhag y tân, farw. Cafodd ei falu. Ers hynny bu cnoc a bangio. Mae gan y gwesty wraig mewn gwyn, ac mae enaid plant ymadawedig yn chwarae o gwmpas y pwll.Y Frenhines Mary9.) Y Tŷ Gwyn, Washington DC, UDA

Pencadlys swyddogol cynrychiolwyr uchaf y wladwriaeth. Dywedodd yr Arlywydd Harrison ei fod wedi clywed y synau o bridd y tŷ. Dywedodd Andrew Jackson ei fod yn swnio yn ei ystafell wely. A gwelwyd ysbryd y wraig gyntaf, Abigail Adams, wrth iddo heicio trwy goridorau'r plasty. Ymddengys Abraham Lincoln amlaf yma. Dywedodd Eleanor Roosevelt ei bod hi'n credu bod ysbryd Lincoln yn ei gwylio yn y gwaith. Dywedodd swyddog arall o Staff Roosevelt ei fod hefyd yn gweld Abraham Lincoln, yn eistedd ar ei wely a llithro ei esgidiau.Tŷ Gwyn10.) Castell Caeredin, Caeredin, Yr Alban

Mae Castell Caeredin yn cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf brawychus yn yr Alban. Efallai hyd yn oed ar draws Ewrop. Mae nifer fawr o dwristiaid yn adrodd am gyfarfod gyda'r Piperem fantasu lleol, drymiwr di-ben, ynghyd â charcharorion Ffrainc y Rhyfel Saith Blynyddoedd a'u cymheiriaid Americanaidd o'r Rhyfel Annibyniaeth. Hyd yn oed, nid yw'r fynwent cŵn lleol yn cael ei wario rhag ysbrydion. Gallwch chi gwrdd â ni gydag anifeiliaid marw sy'n crwydro.Castell Caeredin

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb