Tisul Princess (2.)

22914x 21. 04. 2018 Darllenydd 1

Ym 1969 Medi yn gynnar yn y pentref Ržavčik (Tisulský District Rwsia, Kemerovo rhanbarth) yn y pwll glo lleol yn dod o hyd archaeolegol unigryw. Mae'r wythïen lo ar ddyfnder o fwy na 70 metr löwr o dan y ddaear Karnaukov (wedyn bu farw dan olwynion beic modur) dod o hyd i arch marmor hir, yn rhyfeddol fanwl gywir ac yn gweithio fân.

Ar orchymyn Alexander Alexandrovitch Masalygin (a fu farw yn 1980, y fersiwn swyddogol - wlser y stumog), cafodd yr holl waith yn y pwll ei stopio ar unwaith. Daeth y sarcophagus i'r wyneb a dechreuodd ei agor, gan gael gwared ar y selio ffosil ar yr ymylon. Nid yw cymaint o bwysau ag effaith gwres solar, y sment arbennig hwnnw wedi newid yn raddol i hylif pur. Fe wnaeth un o'r llafurwyr ei flasu ar ei dafod hyd yn oed (fe aeth yn wallgof erbyn yr wythnos ac yna'n rhewi wrth ddrws ei dŷ ym mis Chwefror). Mae'r cwt arch yn ffitio'n berffaith i waliau trwchus 15, ond roedd ei hun yn sioc go iawn i bob gwylwyr.

Mae'r arch ei llenwi at yr ymyl růžovomodrou, crisial hylifol clir, o dan y mae ei wyneb yn cynnwys uchel (tua 180 cm), gwraig fain o harddwch rhyfeddol, tri deg oed, gyda dirwy Ewropeaidd yn cynnwys fawr llygaid glas, llydan-agored. Daeth cribau dwys, brown tywyll â chwyth coch yn ei waist, a dwylo meddal, gwyn gydag ewinedd byr wedi'u trimio'n daclus yn ymyl ar hyd y corff. Gwisgwyd hi mewn gwisg lacy gwyn, yn dryloyw, yn y hyd ychydig yn is na'i ben-gliniau, gyda llewys byr wedi'i frodio â blodau multurw. Nid oedd ganddi ddim byd arall arni. Ymddengys nad oedd hi'n farw, ond roedd hi'n cysgu. Roedd yna flwch metel, grwn, petryal ddu o hyd o tua 25 x 10 cm yn y pennau sarcophagus.

Roedd y sarcophagus ar agor i'r cyhoedd o tua 10 i 15 oriau, a daeth y pentref cyfan i'r wyrth. Cafodd y darganfyddiad ei adrodd ar unwaith i'r ddinas ardal. Cyrhaeddodd dynion tân, y fyddin a'r heddlu. Daeth hofrennydd brics i mewn i 14 awr, a daeth grŵp o ddynion yn sifil allan a ddywedodd fod y safle'n heintus ac wedi gorchymyn y rhai sy'n bresennol i adael y bedd. Yna cawsant le i ddarganfod a gofrestrodd pawb a gyffwrdd â'r arch, yn ogystal â'r rhai a oedd yn sefyll gerllaw - honnir bod archwiliad meddygol brys.

Roedd y sarcophagi yn ceisio llwytho'r hofrennydd, ond roedd y baich yn rhy drwm, felly penderfynwyd tynnu'r hylif. Ond wrth bwmpio hylif, dechreuodd y corff ddu allan o flaen y llygaid. Dyna pam y dychwelodd yr hylif yn syth a diflannodd y duw yn gyflym. Ar ôl eiliad, fe wnaeth y fenyw flino ar ei cheeks a chafodd y corff cyfan ei olwg wreiddiol. Sailiwyd y sarcophagus a'i drosglwyddo i hofrennydd, ynghyd â gweddillion y mastic mewn bag sofen. Yna fe wnaethon nhw orchymyn i'r bobl dorri i fyny, codi'r hofrennydd a diflannu tuag at Novosibirsk.

Wedi ychydig, daeth athro oedrannus i Rzavčik o Novosibirsk a darllen darlith ar ganlyniadau rhagarweiniol canfyddiadau'r labordy mewn clwb gwledig. Dywedodd y bydd y darganfyddiad hwn yn newid y ddealltwriaeth gyfan o hanes yn sylfaenol. Yn y dyfodol agos, bydd gwyddonwyr Sofietaidd yn cyhoeddi eu canfyddiadau, a bydd hyn yn dod â sioc i'r byd gwyddonol. Claddwyd menyw anhysbys, yn ôl yr athro, filiynau o flynyddoedd yn ôl! Ac mae hynny'n grac difrifol yn theori Darwin.

Claddwyd y fenyw yn y Palaeolithig hynafol, yn ystod y Carbon, filiynau o flynyddoedd cyn y deinosoriaid, cyn ffurfio glo, pan oedd y cysyniadau modern yn dir y deyrnas planhigyn. Yn wreiddiol, safodd yr arch yng nghanol y bwrdd pren o drwch dwfn y goedwig. Drwy gydol yr oesoedd, mae'r crypt, ynghyd â'r holl blanhigion cyfagos, wedi ymuno i'r ddaear, ac heb ocsigen bu gwely glo monolithig am gannoedd o filiynau o flynyddoedd.

I ddechrau, roedd y fersiwn all-ddwysol o darddiad y fenyw yn ddilys, ond roedd dadansoddiad genetig y corff yn dangos bod 100% yn cyd-fynd â'r dyn Rwsia modern. Heddiw, yr ydym yn union yr un fath â'n hynafiaid miliynau o flynyddoedd yn ôl! Fodd bynnag, mae lefel y gwareiddiad, y mae'r wraig yn perthyn, yn fwy na phob hysbys, gan gynnwys ein hunain, oherwydd, er enghraifft yn unig natur ffabrigau o ble maent yn gwneud ei ffrog, nad ydynt yn agored i unrhyw ddadansoddiad gwyddonol modern. Nid yw offer ar gyfer gwneud y deunydd hwn yn ddyfais o ddynoliaeth.

Hyd yn hyn, hyd yn oed nid yw cyfansoddiad hylif pinc a glas wedi'i bennu, dim ond rhai o'i elfennau sylfaenol sy'n deillio o hen fathau o winwnsyn a garlleg sydd wedi'u nodi. O'r blwch metel, dywedodd yr athro ddim ond astudio.

Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, ymddangosodd nodyn bach yn y papurau newydd lleol bod darganfyddiad archeolegol yn cael ei ddarganfod ger pentref Ravacik, sy'n taflu goleuni newydd ar hanes. Cafodd y Ruzcans eu synnu - dim ond tair llinell yn y papur a dim byd arall!

Yn araf, byddai popeth yn cael ei anghofio, os nad pob un pentref sydyn amgylchynu yn sydyn gan y fyddin a'r heddlu yn mynd o dy i dy ac atafaelu unrhyw beth, hyd yn oed o bell y digwydd yn berthnasol. Yn dilyn hynny, y man lle cafodd ei gweld yn arch, cloddio yn ofalus ac yn blocio y pridd yn drwyadl.

Eto i gyd yn un o'r bobl o hyd i'r dewrder a ysgrifennodd lythyr at y Pwyllgor Canolog, ond cyn yr ateb yn dod, bu farw (yn ôl y fersiwn swyddogol o fethiant y galon). Pan yn ystod y flwyddyn, un ar ôl y llall, mewn damweiniau lladd a chwech arall "darganfyddwyr" arch, roedd pob un yn llygad-dystion uniongyrchol i'r eirch siop gwreiddiol dawelu am byth.

Yn 1973, ym marn yr awdurdodau erbyn hyn roedd popeth yn dawel ar lannau ac ynysoedd o Lyn Berčikul, sy'n cwmpasu dim ond chwe cilomedr o'r man darganfod yr arch, drwy'r haf tan ddiwedd yr hydref cloddio helaeth a gynhelir dan do. Roedd y gweithle wedi'i amgylchynu gan filwyr a'r heddlu. Un o'r gweithwyr sy'n rhan o'r gwaith cloddio, fodd bynnag, yn feddw ​​gollwng bod yr ynysoedd eu darganfod rhai mynwentydd hynafol, efallai o Oes y Cerrig. Rhannu'r manylion, fodd bynnag, yn gwrthod flatly, ond y bobl eu bod yn gweld gwaith cloddio a hofrennydd lliw o frics a oedd yn cymryd rhywbeth. Ar ôl cwblhau'r gwaith ar yr ynysoedd ac arfordiroedd Berčikulu gadael cannoedd cloddio ac yna gladdu jam yn ofalus ...

***

Gwybodaeth gan athro gwych dynoliaeth MM

YN: Tisul Princess Agalaida a Prince Radomir Iran - Ai'r rhain yn gopïau o'r cenhedloedd Aryan a Slafaidd?

MM: Mae Tywysoges Tisul yn fenyw a oedd yn byw yn ystod cyfnod y mwynau a dechrau'r deyrnas planhigion (canfuwyd 5 Medi 1969 yn rhanbarth Kemerov). Ar y pryd, ymddangosodd cynrychiolwyr Hierarchaeth Ysgafn Duwiau'r Haul ar y Ddaear, gan baratoi cymhleth naturiol ar gyfer derbyn y bobl gyntaf. Roedd y Frenhines Agalaid yn un o gyn-filwyr y Pro-Carians, ac roedd yn gymeradwywr parchus o holl hynafiaid Slafegiaid modern y brid Aryan. Roedd hi'n byw sawl mil o flynyddoedd ar ffurf menyw tua thri deg oed. Arbenigedd y hynafiaid Slafaidd oedd y gallent gadw eu cyrff mewn ieuenctid ac iechyd cyson yn ôl yr angen. Marwolaeth gorfforol corff Agalaid oherwydd bod angen iddi adael y Ddaear a dychwelyd i ochr yr Haul lle roedd tasgau eraill yn aros amdani. Gan adael ei gorff corfforol, gofynnodd Agalaia am ei gadwraeth. Felly, cânt eu rhoi mewn hylif arbennig sydd wedi'i synthesis mewn modd arbennig i gynnal paramedrau corfforol y corff am gyfnod anfeidiog. Mae Agalaida wedi dychwelyd i'r Ddaear ers hynny mewn llawer o gyrff eraill, ond roedd ei amlygiad corfforol gwreiddiol yn cael ei gadw yn unig yn y bedd a roddwyd.

YN: Ble oedd corff Agalaid?

MM: Mae corff corfforol Agalaidino wedi'i roi mewn warws creadigol arbennig lle mae wedi'i leoli o hyd. Casglwyd sbesimenau o hylif arch mewn ampwlau arbennig a'u dosbarthu i labordai gwahanol yn Ewrop, America, Tsieina a'r Eidal. Nid oes unrhyw ymchwil yn cael ei gynnal yn Rwsia.

YN: Ym mha wlad yw corff Agalaid?

MM: Mae corff Agalaid yn cael ei storio yn y Criollaboratory yn yr Iseldiroedd.

YN: I ba ddiben y mae'r corff hwn yn cael ei ddal?

MM: Matrics amlygiad corfforol Agalaidy cael ei gynnal fel ffynhonnell gyson ar gyfer y prif fath o gasglu genhedloedd solar. Trosglwyddo gopïau union - matrics hwn yw'r ffynhonnell ar gyfer ad-dalu mewn achos o brosesau adfywiol fel canlyniadau amhariadau yn ystod cymysgu tramor gan y cysylltiadau tramor ymosodol. SAFON ei teuluol a sefydlwyd ac a gladdwyd yn y arch hynafol Ariaid Frenhines a Slafiaid - Agalaidy.

YN: A oes safon ddynion?

MM: Gwelwyd safon gwrywaidd Sun Ancestors hynafol yr Aryans a'r Slafeg hefyd yn Iran a chafodd ei enwi Radomir. Cafodd ei beddrod ei ddwyn hyd yn oed, fel tomen tywysoges Tusil. Ond, yn wahanol i'w her, mae yna lawer o luniau o'r canfyddiad hwn, sy'n ddyn hardd o ymddangosiad Slafaidd, twf aruthrol ac adeilad corff gwych. Roedd ei fedd wedi ei llenwi â arwyddion a rhybuddion nad oedd yn dda i'w niweidio. Serch hynny, mae'r ddau o'r beddau hyn wedi cael eu tarfu a'u plithro, sy'n golled enfawr ar gyfer yr holl wledydd Slafaidd.

YN: Beth yw enw dyn a geir yn Iran?

MM: Svetozar, Svetopolk, Svetojar, Svetomir, Svetoraz, Svetosotar, ... llawer o enwau. Fodd bynnag, fel Agalaida, daeth i'r Ddaear o dan enwau gwahanol.

YN: A yw samplau eraill o fatricsau Slafeg a gwledydd eraill yn dal i gael eu hachub?

MM: Slafiaid coexisted gyda phobloedd eraill ar gyfer llawer o oedrannau, ond bob amser yn cadw ei edrychiad gwreiddiol pan oeddent yn unig mewn cysylltiad â cynrychiolwyr eu llwythau. wledydd eraill bob amser wedi ceisio cael y purdeb Slafiaid o waed, lliw llygaid a chyfansoddiad y corff, ac yn gyffredinol i wreiddiau Ariaidd dioddef colledion, tra bod y gwledydd eraill felly mae fy ail-lenwi gwreiddiau marw. Gallai cyfnewid anghyfartal o'r fath ond yn ddefnyddiol i genhedloedd eraill, ond nid Slafiaid. Oherwydd ymyriadau hyn o genhedloedd eraill yn sylweddol gwanhau priodweddau amddiffynnol o ddisgynyddion y Ariaid a dim ond presenoldeb copïau ffisegol y matrics bydd hynafiaid claddu disgynyddion helpu i gadw'r yn gyfan y Slafiaid - disgynyddion Arija. Mae beddau tebyg 14 sy'n helpu i gynnal uniondeb y Slafiaid. Dau fedd agored yn effeithio ar gyfanrwydd y matrics etheric Slafiaid bach ar y cyd.
Ynghyd â gwledydd eraill, mae sidhi yn eistedd mewn ogofâu gwarchodedig mewn cyflwr o fyfyrdod dwys hefyd yn fath o fatrics o genofon cenhedloedd y rhanbarth Himalaya. Mewn cenhedloedd demonig, mae'r "arwyr" matrics yn hynafiaid creepy.
Yn fyr, mae gan bob gwlad ei wreiddiau a'i hynafiaid ei hun, sy'n aml yn cael eu cofio mewn gwyliau gwerin ar ffurf cyfansymiau anifeiliaid, ymlusgiaid estron, ac eraill.

YN: Sut ydyn ni'n rhyngweithio â matricsau gweddill y Slaviaid i adfer ein galluoedd corfforol ac ysbrydol blaenorol?

MM: Slafiaid yn y cludwyr o matrics golau gael sylfaen yn y sbectrwm solar llawn, sy'n amddiffyn y byd rhag y goresgyniad tywyll. matrics sbectrol solar yng nghysawd yr haul ganddo strwythur sylfaenol ar gyfer unrhyw enghraifft zářného canlynol ymwybodol, os bydd yn cael ei gyfeirio i ddilyn y llwybr y Goleuni. Ar hyn o bryd cysylltiad ymwybodol gyda'r matrics solar yn gallu llwyr ddisodli'r maes matrics a grëwyd ar ôl i'ch hynafiaid - achubwyd y rhagflaenwyr cyrff.
Nawr gall Slafiaid fod yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r Hierarchaeth Light yng nghysawd yr haul drwy droi i'r dde yn syth i'r haul Inner, sydd wedi ei leoli wrth ymyl y Allanol - haul gweladwy. Y tu mewn i'r haul - mae'n crynodiad y Lluoedd y Goleuni yng nghysawd yr haul a mynediad uniongyrchol iddynt trwy gadarnhau weddi eu cyfranogiad at yr Hierarchaeth y Goleuni yn dod yn amodau sy'n atgyfnerthu'r cysylltiad mwyaf aruchel â'ch hynafiaid a disgynyddion.

diweddariad:
Daeth o Vlabi:
Yn gyflym, canfyddais darn o Levaš:
Ac un ffaith fwy hysbys a hoffwn ei gyflwyno i ddarlunio'r "mosaig". Ni allaf ond gobeithio y bydd yr hyn Daethpwyd o hyd yn 1969 ger y pentref Ržavčik Tisulského rhanbarth Kemerovo rhanbarth, nid mewn warysau dirgel SSST dinistrio! Wrth dynnu gorlwythiad pwll glo ei ddarganfod gan floc dau-metr o farmor, a oedd yn profi i fod yn arch y tu mewn i'r corff gael ei ddarganfod ob Rasna fenyw anhysbys. Roedd y dieithryn yn edrych fel petai hi newydd gaeth i gysgu yn ddiweddar a dim ond i ddal i fyny. Ond nid oedd yr harddwch cysgu yn ddoeth i ddeffro, ac ni fyddai unrhyw fochyn o dywysog cryf yn ei helpu. Roedd hi'n farw yn hir, er bod ei chorff yn cael ei gadw fel pe bai wedi marw ychydig funudau yn ôl. Roedd hi'n gwisgo ffrogiau wedi'u gwneud o ddeunydd anhysbys a thechnoleg anhysbys. Ynghyd ag iddo fod mewn arch bocs hirsgwar du wedi cael ei esbonio gan unrhyw un y mae ei arwyddocâd. Ond mae hyn yn nid yw'r prif allweddol yw bod, wrth wneud dadansoddiad genetig o hyd harddwch cysgu, mae'n troi allan ei fod yn union yr un fath geneteg genetegydd dyn Rwsia ar hyn o bryd!

Ac un ffaith yn fwy diddorol! ardal Keremovská wedi ei leoli yn ne Gorllewin Siberia, yn union yn yr ardaloedd hynny lle mae ein cyndeidiau setlo ar ôl gadael y Daarii suddo! Dyw hi ddim yn ormod "ar hap" gyd-ddigwyddiadau am hyd yn oed y mwyaf "amau Thomas"? Ond ni fydd parasitiaid cymdeithasol am gyfaddef y ffaith bod gwareiddiad ar Midgard-y ddaear ei chreu gan y ras gwyn, pobl sy'n siarad yr iaith Rwsieg a geneteg Rwsia wedi! ..

Anwirfoddol wrth ddarllen llinell o hyd i'r arch gyda'r corff o foreigner hardd yn dod i'r meddwl stori dylwyth teg o "Sleeping Beauty" (yn Rwsieg - "The Sleeping Beauty") ... y tu ôl i naw mynyddoedd, yn gorwedd harddwch cysgu, stori tylwyth teg yn arch gwydr ac yn wir - arch marmor ! Ond mae'r gweddill yr un peth. Roedd yr arch-sarcophagus yn y bedd. Mae'n ddiddorol bod yr holl llygad-dystion pwy yw'r gwir "harddwch cysgu" welodd tystio ei fod yn addo peidio marw, ond cysgu! Mae corff yn y fath gyflwr cadw hylif clir pinc, sydd y tu allan i'w chorff yn gyflym dechreuodd i golli ar eu ffurflen. Rhywun sy'n corff menywod ifanc eithriadol o brydferth i mewn i'r hylif gosod, drwy wylio targed, yn ceisio amddiffyn ei chorff ac o'r dadelfennu lleiaf, sef i amddiffyn celloedd y corff cyn y broses bydru, cadw kvaziživými (celloedd neodumřelé, y broses diraddio ei stopio yn llwyr ). Rhywun yn rhoi ei chorff i gyflwr rhwng byd y byw a'r meirw.

Mae'n ddigon posibl y bydd rhywun eisiau dod yn ôl yn ddiweddarach a dychwelyd y wraig yn fyw, ond ar gyfer rhai neu eraill resymau nad oedd yn digwydd a'r bobl greu chwedl am gysgu harddwch fod yn aros am ddyn ifanc da, a oedd wedi ei gusan - grym ei gariad - dychwelyd i fywyd! Mae'n debygol y ar y pryd oedd yn bosibl os nad oedd dadansoddiad o'r meinweoedd! ... Ac wele roedd yn ymddangos dim chwedl llai prydferth sydd wedi goroesi hyd heddiw, ac a fyddai wedi meddwl ei fod yn cynnwys sail go iawn!?

Mae'n eithaf posibl bod hyd yn oed yng nghanol llawer o chwedlau, brasluniau a chwedlau tylwyth teg eraill yn ddigwyddiadau go iawn yn y gorffennol. A gobeithio y bydd tystiolaeth go iawn o hyd o'r chwedlau hyn, wrth gwrs, oni bai bod y parasitiaid cymdeithasol wedi "ymladd" nhw!

Tisul Princess a Prince Iran

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb