Tisul Princess (3.)

15141x 22. 04. 2018 Darllenydd 1

YN: Pa ddarganfyddiadau archeolegol eraill a wnaed yn Tisul?MM. Mae Setliad Tisul yn elfen hanfodol yn y grŵp cyfan o ddinasoedd sy'n gysylltiedig â'i gilydd gan fatrics magnetig y Ddaear. Yn yr hen amser lluosogrwydd o asgwrn cefn compassing y ddaear ac yn ffurfio'r coupling magnetig dwfn rhwng pob lefel o haenau esblygiadol, gan ddechrau rhannau corfforol mwynau, llysiau, anifeiliaid a myd dynol pen uchaf. Wrth wirio y grymoedd y tywyllwch a digwyddiadau pharasitig yn ystod y cyfnod rhwng cyfnodau o anifeiliaid a gwareiddiad dynol ei darfu, yr oedd angen ailadeiladu. Mae'r holl gweithiau hyn yn cael eu cynnal o'r tu mewn y cyfnod, mae'r myd dwfn y blaned, nid i'r uchod i lawr ac o'r gwaelod i fyny, a oedd achos neoplasmau magnetig arbennig yng ymddangosiad meini mawr arbennig - grisialau ar ochr fewnol y matrics crisialog byd-eang cael cynnwys gwybodaeth am y cysylltiadau coll mewn cadwyn sengl esblygiad.

Mae darganfyddiadau Tisulu yn 1973 - 74 o flynyddoedd wedi bod yn gysylltiedig â chanfod maint mawr a chynnwys ynni crisialau sydd nid yn unig wedi'u tynnu o'r pridd ond hefyd wedi'u dinistrio yn y ffordd fwyaf trylwyr. Yn y dinistrio, defnyddiwyd dyfais codi tāl sy'n cynnwys tāl niwclear, a adlewyrchodd yn hwyrach ar iechyd llawer o bobl yn y mannau hyn, ac yn arbennig ar y tueddiad i'r mudiadau genetig yn y byd planhigion ac anifeiliaid. Nid yn unig mae Crystal-megaliths wedi cael eu dinistrio ond wedi'u claddu'n arbennig mewn siafftiau arbennig o dwneli sydd yn gyfrinachol hyd yn oed heddiw.

YN: Pwy oedd â diddordeb mewn gweithgareddau o'r fath yn yr Undeb Sofietaidd?

MM: Mae Politburo y CPSU cynnwys yn rhannol o anffyddwyr absoliwt ac yn rhannol o ddewiniaid du, sydd bob amser yn cael eu gweld yng nghysgod ddigwyddiadau .. dewiniaid Yn enwedig du - y goruchafiaeth llwyd y Politburo yn rheoli gwaith gyda crisialau a geir yn Tisulu.

YN: Faint o'r crisialau hyn sydd wedi aros yn gyfan ar y Ddaear?

MM: Mae'r crisialau yn cael eu gweld ar yr wyneb cyfan y byd yn y cyfnod pontio rhwng y teyrnasoedd planhigion a mwynau. Yn anad dim, cael mynediad i osod y grisial o'r tu mewn, nid y tu allan, yn rhoi y posibilrwydd i gynnal eu dylanwad er gwaethaf y grymoedd Tywyllwch yw dod o hyd ac yn dinistrio y blaned a wneir ymreolaethol ac yn gwbl ddiamddiffyn i ysbeilio a dinistrio. Ond mae'r pŵer golau i ragweld digwyddiadau o'r fath, rydym yn llwyddo i addasu ac yn hollol niwtraleiddio dylanwad y Pwerau Tywyll a diolch datblygu i'w gilfach dechnoleg iachawdwriaeth yn y dyfodol ac i oresgyn yr holl beryglon luoedd of Darkness.

YN: Beth oedd y dinasoedd a grëwyd ar draws y Ddaear i fwynhau'r cymhleth naturiol?

MM: Y ddinas - mae hwn yn anheddiad a adeiladwyd ar egwyddor O-GOR-ODA (Gardd). Mae rhan ganolog O-GOR-ODA o'r fath yn grisial. Ymhellach ar y cynnydd mae corff y dynion: yr Ysbryd. Enaid, corff ... Creodd adeiladau yn y drefn hon fath arbennig o dwf o gyfieithwyr i'r awyr gyda chopïau o wybodaeth yn cyrraedd Sesiynau Nefol y Byd.

IN: Pyramidau - yw'r cyfieithwyr hyn?

MM: Mae pyramidau'n fframio deunyddiau crisialau. Roedd adegau pan adeiladwyd O-GOR-OD yn safle'r anialwch yn anodd. Felly, roedd angen fframio grisial arbennig, ond heddiw rydym yn sôn am y chwistrelli crisialog hynaf iawn a allai fod wedi mynd heb ddillad siâp pyramid crisialog.

YN: Pwy oedd yn byw mewn dinasoedd o'r fath gan fod ganddynt y ffordd o fyw y maent yn ei bwydo?

MM: Creodd strwythurau crisialog a leolir ar lefelau gofodol a thymhorol rhwng ardaloedd y tir mwynau-anifeiliaid yr holl ynni angenrheidiol i fodolaeth cyrff y bobl gyntaf. Roedd eu organebau yn cynnwys cydrannau hollol wahanol na'r dynol presennol, a gallant drawsnewid unrhyw egni i mewn i bopeth yr oedd ei angen. Mae mater cynradd yn cynnwys egni protonau, electronau a ronynnau niwtral sydd â'r eiddo hynny neu eiddo eraill yn dibynnu ar faint a pha drefn y maent yn rhyngweithio â'i gilydd.

SYNTHESIS Roedd unrhyw sylwedd yn uniongyrchol o'r gofod yn fater o gwrs i drefnu bywyd ar y Ddaear. Gallent gyfuno bwyd nid yn unig, ond hefyd ffabrigau ar gyfer dillad ac unrhyw wrthrychau. Deunyddiau adeiladu a enillwyd trwy aildrefnu strwythurau crisialog o fewn y deyrnas mwynol. prosesau plasma o fewn y Ddaear defnyddio i gael y ffurf pur o un neu mwynau eraill neu drwy amharu ar y bondiau crisialog mewn mwynau presennol, monoliths hyn ymgynnull blociau adeiladu angenrheidiol a hyd yn oed cerfluniau. meini mawr enfawr Secret lleoli o amgylch y byd, yw eu bod yn creu ar yr un egwyddor sy'n cael ei anghofio gwareiddiad ddwfn ac ar hyn o bryd na ddefnyddir hwy.

YN: Pa mor wych oedd y bobl hyn? Ac nid oedd eu uchder yn gostwng?

MM: Mae twf dynol yn dibynnu ar rymoedd magnetig y blaned. Mae gollyngiad dwfn ar y gwaelod cosmig yn creu amodau mater dwys iawn, sy'n atal toriad rhag tyfu. Roedd pobl yn gwareiddiadau uwch mwy na phedwar i bum metr o uchder, ond os bydd angen efallai y byddant yn dod yn llai dyfu a crebachu ei natur arallfydol i lefel y dwysedd corfforol y deunydd y roedd yn rhaid iddynt adeiladu eu cyrff corfforol. Mae crynodiad a gwanhau dros amser wedi dod yn fath gyffredin o farwolaeth gorfforol ac yn parhau i fod yn gyfredol.

Y gwahaniaeth yw bod pobl sydd wedi anghofio eu natur golau uchel, gwneud ei chorff gwan tebyg i dirgryniadau cyrff corfforol, aml-ddimensiwn gwthio ei gorff i mewn i awyren a daeth yn debyg i'r crwban sy'n tynnu eich arfwisg tu mewn. A byw fel arfwisg hwn. Trosglwyddo pob corff dynol ar un "wythfed" yn ganlyniad lluoedd Tywyll wedi treulio oed er mwyn "fflatio" dynol fel "Duw" crwbanod.

YN: A yw Agalaid wedi'i ymgorffori mewn cyrff eraill ar y Ddaear? Ac ydyw ar hyn o bryd yn byw ymysg ni?

MM: Gadawyd corff Agalaids yma fel safon matriciwlaidd. enaid Agalaidy, mae'n tywynnu benyweidd-dra, a enillodd y cyfle i ymgorffori ar mnohomilionkrát Ddaear. Maent yn dod mewn ffurf unrhyw Golau Wisdom Betta duw-dwyn hysbys ac yn dod eto ac eto, gan adael eu amlygiad corfforol o fewn y gronyn cymhleth planedol fel ei sêr pell bydoedd anfarwol tomato planedau. Mae'n cael ei angori yn y byd cyfoes, ond yn ystod ei ymdeithio ar y ddaear wedi blino, wedi ennill llawer o rinweddau daearol, ac fe'i gorfodwyd i ddod o hyd i gysylltiad â'r byd uwch er mwyn ail-ddechrau yn raddol ei ymbelydredd llachar blaenorol.

YN: Pwy gafodd ei gladdu mewn sarcophagus a ddarganfuwyd yn Tamani?

MM: Mae'r angladd yn Tamani lawer yn ddiweddarach. Roedd yna wraig-warrior-Amazon a gladdwyd yno. Mewn arfau llawn. Mae ei mamau hefyd yn cael ei gadw a'i fod yn gorwedd yng ngorfeydd y Patriarchate Moscow

YN: Beth sydd angen i chi ei wneud yn ardal Tisul i adael coffa am yr hyn oedd yno cyn i'r magwyr du fynd i'r swyddfeydd?

MM: Planet Earth yn dioddef colli, anhapusrwydd, dinistrio, pydredd, diraddio, ffiasgo dadelfeniad ... ac os oedd yn ym mhob lleoliad lle bu gweithredoedd drwg o'r fath, cofeb, yna rydym yn crwydro o gwmpas rhwng henebion tebyg mewn drysfa.

YN: Ym mha iaith oedd yr arysgrifau a ysgrifennwyd ar yr Agalaid a Radomir sarcophagi?

MM: Prajazyk, hynny yw iaith y Llythrennedd Annhebygol. Ac yn y bôn, roedd yn un ar gyfer y byd i gyd. Mae hefyd yn prazazyk ac yn sail i gysylltiadau "telepathic" o'r enw hyn. Gofodol, aml-ddimensiwn, mae cyfieithu bob amser ar y graffeg grisial awyren corfforol, sy'n cael ei storio yn y proto sylfaen. Yn awr y wybodaeth hon yn cael ei golli, ond gellir ei synhwyro ar ffurf matrics o ddweud yr un peth - synau delepathig yn cael eu mewnosod yn uniongyrchol yn y pen derbyn darparwr gwybodaeth.

Tisul Princess a Prince Iran

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb