Tisul Princess (1.): Mae merch mewn sarcophagus o leiaf 800 miliwn o flynyddoedd oed!

29182197x 20. 04. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Tywysoges Tisul - y ferch yn y sarcophagus - penderfynodd yr Athro yr amser y cafodd ei gladdu - mae'n o leiaf cyn miliynau o flynyddoedd 800!

Yn fuan bydd gwyddonwyr Sofietaidd yn cyhoeddi eu canfyddiadau, a bydd y byd gwyddonol yn cael ei synnu'n llwyr. Yn ôl yr Athro, claddwyd y Dywysoges o leiaf cyn 800 am filiynau o flynyddoedd! Mae'r datganiad hwn yn groes i theori Darwin o darddiad dyn a'i ddatblygiad gan y mwnci. Claddwyd y ferch yn ystod cyfnod Carbonifferaidd yr Oes Palaeolithig, ymhell cyn y deinosoriaid, cyn i'r glo gael ei ffurfio ar y blaned, ar adeg pan oedd teyrnas y planhigyn ar y ddaear yn ôl syniadau modern.

Roedd yn gynnar ym mis Medi ym mhentref 1969 Ržavčik yn Tisulském dosbarth yn Kemerovo rhanbarth. Yn ystod gweithrediadau cloddio yn y pwll, lle maent yn cloddio yn ymddangos glo glöwr Karmaukhov wrth graidd o gwythiennau ugain metr gorwedd ar ddyfnder o dros ddau fetr arch marmor 70 metr mawr, a oedd yn hynod o fanwl gywir durniwyd.

Gorchmynnodd y Comander Alexander Alexandrovich Masalygina ar unwaith i atal yr holl waith a dod â'r sarcophagus i'r wyneb. Yna dechreuodd ei agor, gan dorri i ffwrdd ymylon y sment a oedd eisoes wedi'i ffosilau. Fodd bynnag, newidiodd y selwr ei hun mewn hylif pur gyda gwres yr haul a dechreuodd doddi. Un dyn yn awyddus, rhoddodd ychydig o'r hylif hwn i'w dafod i'w flasu (fe aeth yn wallgof mewn wythnos a rhewi wrth ddrws ei dŷ ym mis Chwefror).

Roedd y llain sarcophagus wedi'i berffaith yn berffaith ac yn eistedd yn union. Ar gyfer gwell gollyngiad, roedd gan yr ymyl ymyl fewnol drwch o bymtheg centimedr. Roedd darganfod Tywysoges Tisul yn sioc fawr i bob gwylwyr. Roedd y sarcophagus wedi'i lenwi i ymyl hylif crisialog glas pinc. Roedd yna fenyw ffres, fras, 180, taldra, caled, a hynod brydferth. Roedd tua thri deg mlwydd oed, gyda nodweddion Ewropeaidd cain a llygaid glas mawr, agored. Roedd ganddo wallt tywyll, ychydig tonnog, brown tywyll gyda chwyth o gochyn a oedd yn rhedeg i'w gwen. Ar hyd ei chorff, dwylo meddal, gwyn wedi'i gymysgu â hoelion byr, wedi'u trimio'n daclus.

Fe'i gwisgo mewn ffrogiau llaeth gwyn tryloyw a oedd ychydig yn is na'i ben-gliniau. Roedd y gwisg yn llewys byr, wedi'i frodio â blodau aml-ddol. Nid oedd ganddi unrhyw beth arall dan ei dillad. Ymddengys nad oedd hi'n farw, ond roedd hi'n cysgu. Ar ben ei phen, roedd ganddi flwch metel, haenog, haenog (rhywbeth fel ffôn gell) gyda dimensiynau 25 x 10cm.

Roedd y sarcophagus ar agor o tua 10 i 15 awr. Daeth y pentref gyfan i weld y gwyrth. Dywedodd bron ar unwaith y darganfyddiad i awdurdodau dosbarth a galwodd ar yr awdurdodau cyfrifol, diffoddwyr tân, milwrol a'r heddlu. A yw oriau 14 hedfan brics hofrennydd coch a dod yn ôl dwsin gymrodyr mawr mewn dillad sifil oedd yn honni bod y safle wedi'i halogi a gorchymyn pob onlookers i symud i ffwrdd oddi wrth y bedd. Yn dilyn hynny maent yn sicrhau lle o ddarganfod a ysgrifennodd i lawr bawb sy'n cyffwrdd yr arch, a hyd yn oed y rhai oedd yn sefyll gerllaw, honnir oherwydd achosion meddygol brys.

Tisul Princess (Darlun) Fe wnaeth Comrades geisio llwytho'r sarcophagus i'r hofrennydd, ond roedd y baich yn rhy drwm, felly penderfynwyd lleddfu'r arch trwy gael gwared â'r hylif oddi yno. Dechreuon nhw bwmpio allan yr hylif, ond dechreuodd y corff ddu allan o'r golwg ar unwaith. Dyna pam yr oedd yr hylif yn ôl eto, a diflannodd y tywyllwch ar unwaith. Yn y foment o'r wyneb, cododd y merched eto, ac mae'r corff yn parhau'n fyw eto. Caeodd yr sarcophagus ac, ynghyd â gweddillion y seliwr, a adneuwyd mewn bagiau plastig, fe'i gludwyd i'r hofrennydd. Ar yr un pryd, fe orchymynon nhw i bobl dorri i fyny. Rhedodd yr hofrennydd i'r awyr ac arweiniodd at Novosibirsk.

Mewn pum niwrnod, daeth o Novosibirsk i Ravacik, uwch-athro, ac yn darllen darlith ar ganlyniadau cychwynnol canfyddiadau'r labordy mewn clwb gwledig. Dywedodd y bydd y darganfyddiad a wneir yn newid yn sylweddol y ddealltwriaeth gyffredinol o hanes. Yn fuan bydd gwyddonwyr Sofietaidd yn cyhoeddi eu canfyddiadau, a bydd y byd gwyddonol yn cael ei synnu'n llwyr. Yn ôl yr Athro, claddwyd y Dywysoges o leiaf cyn 800 am filiynau o flynyddoedd! Mae'r datganiad hwn yn groes i theori Darwin o darddiad dyn a'i ddatblygiad gan y mwnci. Claddwyd y fenyw yn ystod cyfnod Carbonifferaidd yr Oes Palaeolithig, cyn y deinosoriaid, cyn i'r blaned gael ei wneud o lo, ar adeg pan oedd y ddaear yn deyrnas planhigion, yn ôl syniadau modern.

Yn wreiddiol, safodd yr arch yn y canol o dan bwth pren mewn coedwig dwfn, dwys. Drwy gydol yr oesoedd, cafodd y bwthyn ei hun i mewn i'r ddaear, yn cwympo, ac heb unrhyw fynediad ocsigen ar gyfer sawl cannoedd o filiynau o flynyddoedd, a'i drawsnewid yn haen sengl o lo.

Yn wreiddiol, cyflwynwyd fersiwn o darddiad allgymdeithasol y ferch, ond dangosodd dadansoddiad genetig y corff gytundeb 100% gyda'r dyn Rwsiaidd modern. Heddiw, yr ydym yn union yr un fath â'n hynafiaid cyn 800 filiynau o flynyddoedd yn ôl!

Roedd lefel y gwareiddiad y bu'r fenyw yn perthyn yn bell yn fwy na'r holl wareiddiadau hysbys, gan gynnwys ni, gan nad yw eiddo'r ffabrig lle nad yw'r gwisg "Dywysoges" wedi'i gwnïo yn hygyrch i ddadansoddiadau gwyddonol. Nid yw offer ar gyfer cynhyrchu deunydd o'r fath yn ddyfais o ddynoliaeth. Ni allent hyd yn oed adnabod cyfansoddiad hylif glas pinc. Roeddent yn cydnabod dim ond rhai o'r cynhwysion sylfaenol a ddaeth o'r mathau hynaf o winwnsyn a garlleg. O ran y blychau metel, ni ddywedodd yr athro unrhyw beth heblaw ei fod yn dal i fod yn destun ymchwil bellach.

Ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiad hwn, ymddangosodd nodyn bach mewn papur newydd lleol yn Beijing yn nodi bod darganfyddiad archeolegol yn cael ei ddarganfod ger pentref Rajvik i daflu goleuni newydd ar y stori. Protestodd y Ruzcans, digwyddiad mor unigryw a dim ond tair llinell sy'n ymddangos yn y papur newydd!

Dychrynodd digidrwydd y bobl leol yn araf gan fod y pentref yn sydyn yn amgylchynu'r fyddin a'r heddlu a oedd yn cerdded o gartref i'r tŷ, gan ddileu'r "criw" ymhlith y trigolion. Lle'r oedd y lle y canfuwyd y bedd wedi'i haru'n ofalus a'i llenwi'n drylwyr â phridd yn y pen draw.

Er gwaethaf holl ymdrechion yr awdurdodau, roedd rhai pentrefwyr hefyd a oedd am ymladd am y gwir. Aeth un ohonynt o'r achos i'r achos, hyd yn oed ysgrifennodd lythyr at y Pwyllgor Canolog, ond bu farw flwyddyn yn ddiweddarach (yn ôl y fersiwn swyddogol - methiant y galon). Yn ystod y flwyddyn ganlynol, cafodd un o'r chwe "arloeswr" eu lladd mewn damweiniau ceir, a oedd yn dystion llygaid wrth ddod o hyd i arch. Felly mae tystion y digwyddiad hwn wedi cael eu tawelu am byth.

Helpwch ni i greu cynnwys safle diddorol! Yn dal i chwilio am gyfieithydd arall o Saesneg, Rwsieg, Rwmaneg, Almaeneg. Ysgrifennwch atom ni - ffurflen ar ddiwedd y dudalen gysylltiedig.

Drwy gydol yr haf tan gostyngiad yn hwyr yn 1973 wrth ôl yr awdurdodau mwyach "i gyd yn dawel," ac ar lannau ac ynysoedd o Lyn Berchikul, sydd wedi ei leoli chwe cilomedr o'r man darganfod y arch, yn llechwraidd cyflawn cynnal gwaith cloddio helaeth iawn. Y man lle digwyddodd y gwaith lle, wedi ei amgylchynu gan filwyr a heddlu. Cyfrinachedd oedd dan fygythiad o farwolaeth! Mae labrwr llogi a oedd yn gweithio ar gloddiadau am amser hir dywedodd dim byd, aeth i'r ganolfan ac mewn cyflwr ychydig yn feddw ​​dweud bod yr ynysoedd wedi darganfod mynwent hynafol Oes y Cerrig. Fodd bynnag, gwrthododd i rannu manylion. Fodd bynnag, mae'r bobl y pentref yn gweld y ddau safle cloddio a gwelodd y hedfan a brics hofrennydd coch bod rhywbeth cymryd i ffwrdd. Ar ôl cwblhau'r gwaith ar yr ynysoedd a'r arfordir gadawodd Berčikulu gannoedd o gloddio yn ofalus ac yna claddu beddrodau o dan y ddaear ...

Mae sawl achos yn y byd: Darganfuwyr trên Tseiniaidd garreg garreg wrth gloddio.

A oedd gwareiddiad uwch ar y blaned hon yn y gorffennol hynafol (yn fwy na 100 000)?

Loading ... Loading ...

Tisul Princess a Prince Iran

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 29 ar "Tisul Princess (1.): Mae merch mewn sarcophagus o leiaf 800 miliwn o flynyddoedd oed!"

 • Looper yn dweud:

  "Mae'r datganiad hwn yn groes i theori Darwin"
  Na, nid yw yn erbyn theori Darwin.
  1. Dywedodd Darwin sut roedd pobl wedi tyfu i fyny a dywedodd fod yn rhaid iddo gymryd amser maith.
  2. Darwin NADER pan ddechreuodd esblygiad a phryd y cafodd pobl ffurf fodern.
  Oherwydd hyn, ni all y darganfyddiad, os yw'n wir, NAD gwrthdaro â Darwin.
  ----
  Os yw darganfod y gyfraith (y normal godi'r hen esgyrn, ond mae'n hollol cloddio annormal wyneb yn gyfan yr hen 800 miliwn o flynyddoedd yn ôl) ac mae'n dal yn brawf bod y "dyn" yw'r dyn !!! Mae'n debyg y byddai'n estron, ac mae'n debyg ei fod yn gyffredin bod estroniaid yn datblygu mewn ffurf debyg os ydynt yn datblygu ar blaned gyda'r un amodau.
  Ac yna'r cwestiwn yw a yw oedran y "dywysoges" hon wedi'i fesur yn iawn.
  ----
  Ac os yw'r erthygl hon yn ceisio ail-ysgogi'r Beibl, mae'n dweud bod pobl yn tarddu o deithiau 5000, nid miliynau 800!

 • ffero yn dweud:

  Dyn Eira a saith dwarves.

  "Er gwaethaf holl ymdrechion yr awdurdodau, roedd rhai pentrefwyr o hyd a oedd am ymladd am y gwir. Mae un ohonynt yn mynd o enghraifft at enghraifft, hyd yn oed ysgrifennodd lythyr at y Pwyllgor Canolog, ond flwyddyn yn ddiweddarach bu farw (yn ôl y fersiwn swyddogol - trawiad ar y galon). Dros y flwyddyn nesaf mewn damweiniau lladd un ar ôl y llall, a phob "arloeswr" chwech 1 6 + = 7 Snehulienka ac roedd yn y arch, hy ar ei draws wonderlands, dim byd mwy.

 • jablon yn dweud:

  Rwy'n deall y gallai milltiroedd 800 ymddangos fel ffuglen wyddonol, oherwydd mae ein hanes wedi'i "osod i mewn" o fewn amserlen sefydlog o wyddoniaeth swyddogol, ac nid yw'n golygu y mae'n rhaid ei fod

  Yma honnir bod daearegwyr wedi gosod yr oedran: http://www.suenee.cz/utajovane-artefakty . Ar y pryd, cafodd 1969, sbesiwn KGB ei anfon i'r pentref ar orchymyn personol Andropov, a oedd ar y pryd pennaeth y KGB. Pam yr adran arbenigol hon? Mae rhai ffynonellau yn honni bod y sarcophagus yn cael ei gymryd i Moscow ac yna i Japan. Pam yn Japan, os yw hynny'n wir? Pam fod gan y Siapan ddiddordeb hefyd yn Aljoshenko ": http://www.suenee.cz/osud-navstevnika-aljosenky ?

  Nid y Tisul Princess yw'r unig ddarganfyddiad rhyfedd. Popeth yw meddwl a chysylltu, mewn ffordd, â Mynyddoedd Bucegi a llawer o lefydd a darganfyddiadau eraill, gan gynnwys mannau dan ddaear.

  • Sueneé yn dweud:

   Evo, diolch am y crynodeb a'r cyfeiriadau gwych! Gan feirniadu gan y gynulleidfa roced ein bod yn sownd mewn nyth gwenyn meirch…: D Mae yna ddigon o gyfeiriadau at ddweud bod o leiaf 100 000 BCE yn gwareiddiad deallus datblygedig. Mae'r cofnodion yn dweud yn glir wrthym mai dim ond un o'r gwareiddiadau niferus sy'n byw yn y blaned hon ydym ni. Felly os yw rhywun yn ysmygu sylffwr am y ffaith bod 800t yn ormod, dywedaf y dylai bwyso'r geiriau.

   Nid wyf yn honni bod y dyddiad hwnnw'n hollol ddiffygiol, ond yn sicr mae gennyf reswm dros gredu ei fod yn bosibl.

   • Tino yn dweud:

    Gadewch i ni er mwyn i ôl iddo yma wedi cael sylw mal gwydr sarfofag seliwr tvrdeným ynysu caead, ond mae'n ffaith bod ar ddyfnder 70 metr o dan wyneb y pwysau oedd graig y caead enfawr a fyddai'n sicr o arwain a yw'n dinistrio leiaf i mi ymddangos ai felly y dinistr y cyfan yn dod o hyd os yw hyn a fu'n Pisani yn wir, ond hefyd ers 1969 dim byd yn cael parch iddo honedig darganfyddiad digwydd ac nid oedd y canon yn ystyried nad yw'n bosibl byth yn gwirio bod y datganiad sy'n a sut mae'r hyn sydd wedi digwydd a a allai fod wedi digwydd ac mae yr un chwedl sydd wedi goroesi hyd heddiw.

    • Sueneé yn dweud:

     Ble mae wedi'i ysgrifennu bod ganddo gaead gwydr? Nid yw'r ffaith nad yw rhywbeth o 1969 wedi'i ysgrifennu a'i siarad yn ddadl dros hygrededd. Ar y llaw arall, mae rhan sylweddol o gynnwys holl gostau'r safle yn ffeithiau ysgubol a thaclus. ;)

   • Looper yn dweud:

    Wrth gwrs, nid oedd y blaned yn ddynol yn unig. Ond dim ond oherwydd eich bod yn colli'r pwynt ynghylch pyjamas Darwin, fel y dywedodd Darwin bod pobl esblygu o epaod, ond nid oedd Darwin yn dweud bod pobl esblygu o estroniaid a oedd yma cyn 800 miliwn o flynyddoedd. Roedd y rhai extraterrestrials 800 mileniwms hen yn gyflym yn debyg i bobl heddiw.

  • Tino yn dweud:

   Mynyddoedd eu Bucegi ac yn sefyll ar hawliad y gallai llyfr unigol sy'n ddigon bach i gael ei gymryd yn gywir, nid oes unrhyw ffynonellau eraill a fyddai'n uniongyrchol neu beidio cadarnhau y stori yn uniongyrchol ac yn honni ei fod yn Ceazara yn y llyfr, drwy myfyrdod yn gwybod torri'r maes ynni yn darllen yn ddigon nid yw yn debygol yr holl beth ond stori lyfr unigol pe byddai o'r fath yn nid yw cae ynni a fyddai therethrough wedi cael NIK ac nid myfyrdod o'r fath fyddai NIK dim zmohol ac sydd hefyd yn cael eu yno drysu saer maen yn cynllwyn perffaith sy'n rhoi ei holl nid yw gwirionedd senario da yn sicr yn ennill y llyfr yn dda.

   • jablon yn dweud:

    Tino,

    ie, mae gennych chi bwc, mae Bucegi yn sefyll ar yr olwg gyntaf ar un awdur sy'n dal i ysgrifennu o dan yr enw di-enw ac eto i ddod o hyd i ffynonellau eraill.

    Cwestiwn: Os oedd rhywun am wneud arian, pam na fyddai llyfrau'n cael eu cyfieithu i bob iaith bosibl? Ffaith: nid ydynt. Am ragor o wybodaeth ar wefan y Rhufeiniaid, yn anffodus, ni wn i unrhyw un gyfieithu. Gallaf "ddyfalu" yr ystyr, sy'n deillio o Sbaeneg ac Eidalaidd, ond rwy'n dod i ben yno, yr wyf yn ddrwg gennyf amdano.

    O ran y rhwystr egni, mae yna ysgrifennu bod Caesar yn cael ei ddwyn at frenches, nid yw'n ymwneud â myfyrdod, ond am "gynaeafu" ar yr un darllediad. Fodd bynnag, mae'n gweithio i bobl hefyd, os ydych chi'n cydweddu â nhw, felly rydych chi'n teimlo (neu weld) eu hwyliau, meddyliau weithiau a gallwch chi synnwyr eu cyrchfan lle maen nhw am fynd. Pam na all weithio gyda rhwystr a osodir i amlder penodol? Rydych chi'n trasgu arno ac mae'r porth yn agor, amddiffyniad eithaf da a'r allwedd - os oes ystod gul ... Mae achosion tebyg yn hysbys o straeon tylwyth teg sydd â mwyafrif helaeth o'r sail.

    Pam ydych chi'n credu bod y Teyrnas Mawr yn gynllwyn? Yn enwedig yn yr achos hwn, pan oedd presenoldeb y bocs Eidaleg P2, sy'n wirioneddol yn un o'r rhannau hynaf a phwerus ac sy'n dal i fod yn rhan o Weriniaeth Fenis. Busnes a Chanolfan Ariannol, a drosglwyddwyd wedyn i Lundain (8.-9.Hundred). Mae P2 wedi aros yn yr Eidal ac mae wedi parhau i weithio yno ers hynny. Yn sicr, mae hyd yn oed lletyau hŷn a mwy pwerus, ond pam ydych chi'n ei alw'n gynllwynio pan mae hefyd yn ffaith?

    • Tino yn dweud:

     stori Celi o Bucegi yn unig hacwyr da newydd a bodau dynol ffug zlepenec yn y llyfr yn unig yr hyn y dylai y llyfr gyrraedd y twristiaeth cychwyn yn dda yn y gelfyddyd sydd yn a reolir yn dda yr wyf wedi gweld y fideo ac ers hynny mae 2003 o gwmpas Bucegi yn cydgyfeirio twristiaid yn amlwg awdur y tîm yn dda a hefyd cyfrif ar ei fod yn mynd i gael cymryd pobl i ffwrdd i fusnes da yn yr ardal honno ac mae'n hysbys bod stori dda vie dod â phobl at y lleoliad hwnnw ac mae'n digwydd mewn mannau eraill yn y byd .Vy ydych yn meddwl bod y fynedfa honedig i achosion honedig Dylai sala yn cael ei roi ar yr amod cuddio VED mynd yno yn dechrau bodau dynol ar draws krážom newyddiadurwyr a hordes o bobl ers talwm byddai falu, ac yn gwneud yn awr yn nad yw'r achos ei fod yn dod o hyd i'r fynedfa, ac mae wedi bod yn flynyddoedd 13 da ar ôl y darganfyddiad o ffug lyfr .Prečo mor ers yr un o'r ei nid yw'n wir oherwydd ei fod yn ffug nofel .no gan gynnwys bodau dynol Bwrdd nad ydych am i ymddiried yn y ffydd yn beth neis ond mae canlyniadau mewn pobl y tu allan i'r gwirionedd, ac os felly Bucegi felly mae'n anffodus Po fwyaf wyf am yr achos, y mwyaf o bethau wedi ceisio bod yn gallai scepsis ddweud nad yw'n debyg y llyfr ysgrifennu dylai'r gwrthrych yn cael ei leoli yn un top sydd yn adnabyddus ac felly, un y gellid yn lle dim ond bagiau cuddio.

     • Sueneé yn dweud:

      Hyd yn oed pe bai Bucegi yn ffuglen, nid yw'n esbonio bodolaeth lleoedd eraill o'r fath sydd wedi'u cydnabod ledled y byd. Mae'n debyg bod un storfa o wybodaeth o dan y Sphinx. (Os Zahi Hawass et al.

      Gwyddom y dinasoedd o dan y ddaear. Gweler. categori Underground.

    • Tino yn dweud:

     Mae eich dadl nad yw'r llyfr wedi ei gyfieithu i ieithoedd eraill, y rhai wedi peidio sefyll oherwydd eich bod ddychmygu faint yw'r cyfieithiad gwirioneddol o lyfrau o'r fath un i tua deng mil o ewros nad oedd gan yr awdur ffug, felly ysgrifennodd y llyfr cyfan Rwmaneg unig yn eu hiaith, gall serch hynny rhesymegol synhwyro y dyn yn sicr wedi vztach Mynyddoedd Bucegi ac yn gwybod bod yna ganolfannau ymwelwyr, ac yn gwybod hefyd nad im nid oes felly ysgrifennodd ffug nofel i'r ardal a hyrwyddo adfywio yn ôl ei ffordd dda ac mae'n cael ei reoli gell.

     • jablon yn dweud:

      Tino, dydw i ddim yn dweud na allwch fod yn iawn, ond dyna'r unig ffordd. Rwy'n gweld pethau penodol, y llall, ac felly mae i fod i fod. Cyn i mi benderfynu cyfieithu, fe gymerodd mi ychydig o flynyddoedd 2. Yn y darlleniad cyntaf, doedd neidio ar unwaith "Ni all fod yn wir" a daeth amheuaeth yn amlwg, ac ein bod ni'n bobl anghyfrinachol, sef Slofaciaidd a Tsiec, yr ydym ni. Mae popeth yn ymwneud â cheisio cyfaddef rhywbeth, dim ond i geisio cyfaddef y gallai fod. Mae llawer o bobl yn hoffi gwylio Star Wars, Stargate ac eraill ...

      Ymddiheuraf i'r gweinydd a'r darllenwyr ein bod wedi "gollwng" yr edau sy'n perthyn i rywle arall. Os wyf yn edrych ar bwnc Bucegi, neu os ydym am barhau â'r drafodaeth, rwy'n cynnig defnyddio'r ddadl ar ran olaf yr ystod mynydd.

 • Tino yn dweud:

  Cynnal y corff yn parhau i fod yn hwy na 800 miliwn o flynyddoedd byddai'n broblem fawr iawn, ond hefyd nid yw'n sicr o ran y ffaith fod yr erthygl yn ymddangos yn wir am un dyddio drwg ganfyddiadau posibl neu dim ond un sgam dim mwy dim llai ymddangosodd Wyf pan arteffactau sydd yn hen iawn fel morthwyl o hyd a sblasio sydd i'w cael yn y gwaelod, ond mae'n wahanol i'r hyn a hawliwyd yn yr erthygl hon y dylai ddod o hyd i gorff bocs mewn cyflwr .Iste na fydd ymatebion yn y pen draw yn cael y sôn NIK .Prvá o ddyfodiaid Lyrans kolonistov ymestyn i gyfnod cyrhaeddodd 22 000 000 flynyddoedd CC ardal .ked Lyra ar y Ddaear eu bod yn nodedig zjavom Ludi llawn fel hyn yn swnio o daith heddiw .Ich dynol nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cwblhau rhan fawr yn gynharach at y diwedd bu farw aelod ac nid NIK yn cael ei ddychwelyd yn ôl.

  • Narcissus yn dweud:

   Jj, efallai y gellid ystyried cannoedd o filoedd o hyd, gan dybio bod pobl yn byw am fil o flynyddoedd, yna byddai'n wahanol rifau. At hynny, mae'r ysgrifau beiblaidd yn sôn am oedran y bobl gyntaf - ac yn wir, eu hiechyd a'u gwytnwch yn fwy. Tan hynny, roedd yn rhaid i ymyrraeth i lawr arwain at wanhau dyn a dirywiad graddol. Fy marn i yw bod gan ein DNA lawer mwy na dim ond rhywun sy'n ei rhwystro er mwyn dod yn agosach at yr anifail ...

   • Tino yn dweud:

    Am dy farn yn gadarnhaol yn gywir fel y crybwyllais yma ar ffoaduriaid o'r ardal yn lledaenu rhai sy'n LUDI croen du a melyn yn golygu rheolwyr Sirius eu gwneud yn gwasanaethu Roedd hwn yn enetig trin eni ddylai amddiffyn y rhai sy'n llywodraethwyr yn erbyn ymosodiadau o ymosodwyr allanol, ond hefyd rhai y pryderon oedd y rhai sy'n LUDI silio o DNA a oedd ei hun yn un cod ddirywiedig a ddylai wasanaethu i'r rhai sy'n LUDI gynnar oed a MREL bron cyfartaledd i fyw am dim ond tua 100 mlynedd o fywyd nad ydynt yn llywodraethwyr yn gallu zoprieť galluog Sirius a oedd hefyd yn hwyr ddigwyddodd cyn 30 000 BC .What harwain i ddianc rhag y rhai cenhedloedd a phrennau mesur trin yn enetig ffracsiwn bach ohonynt sy'n dal i aros yn bositif gogwyddo i deithio o le a llwybr pobl croen du tuag at y system halen a'r blaned Ddaear lle setlo .Nie ac fe gymerodd tua 2000 o flynyddoedd ac y Ddaear a'r amser y mae'n parhau i fod nid un person na allai ei farcio hynny gan DNA pan fydd yn yr un i wneud hynny yn etifeddu o genyn erácie i gynhyrchu a humanoid hyd yn oed yn naturiol yn ddaearol presennol sy'n bod y rhai ag wedi taro fel nad yn awr nid y ddaear yn, ac mae ei berson sengl na fyddent wedi bod y math o ddirywiad genetig cystuddio felly yma ar y ddaear Ludi fyw a diamedr byr o tua 100 o flynyddoedd ac maent yn barbaraidd a ger gyflym dicter rozhorieť ac ymladd am ei fod yn cael yn ei genom a etifeddwyd oddi wrth y rhai a ddaeth cyn flynyddoedd 30 000 yn ôl BC BC i ardal ddaear Sirius ond gwrthdroi manipulations genetig i'r podari gwaelod i dorri'r drwg yn y dyfodol pan fydd y meysydd gwyddoniaeth geneteg yn mynd rhagddo cyn ac felly bydd yn rhoi i dorri'r bod y ddyled o'r gorffennol pell, bydd pobl yn gallu gwneud yn fyw yn fwy na 350 ac i un o flynyddoedd 1000 yn sicr ei fod yn cymryd llawer o flynyddoedd, a hyd yn oed cannoedd, ond ar y diwedd, mae hyn yn cael ei gyflawni a thrwy hynny yn y gorffennol wedi cau er mwyn .co tika groen melyn o bobl ac sy'n gwneud Siapan, ac th yn cyrraedd cyn i'r ddaear flynyddoedd 23 988 CC CC yn ôl, a rhanbarthau yn byw heddiw o Tsieina a Siapan, mae eu tarddiad yn EQ ardal Sirius Naki cael darddiad cyffredin fel herwr a rhedeg i ffwrdd.

 • Narcissus yn dweud:

  O ie, gall ddychmygu ychydig o "Snow White" wrth i'r awdur ysgrifennu at yr uwch :-)

  Ond am y cannoedd o filiynau o flynyddoedd honedig, dydw i ddim yn credu yn henaint, er y bydd yn llawer hen - pe bai'n "Xyst" yn 80, byddai'n beth gwych. Efallai y bydd yn ddifrifol am hen fytholegau am fywyd yr elfâu a phobl sydd wedi bod yn llawer mwy o fywyd na dyn heddiw ...

 • Standa Standa yn dweud:

  Gyda llaw: O leiaf y darlun cyntaf o'r stori tylwyth teg Americanaidd am Snow White, a gofnodwyd yn 1987.

  Gweler https://www.youtube.com/watch?v=qdukTr2CDVo

Ad a Ateb