Adventures Tibetaidd y Trydydd Reich

11815x 27. 06. 2018 Darllenwyr 2

Mae'n hysbys bod sefydliadau cyfrinachol y Trydydd Reich yn ceisio dominyddu a defnyddio arferion ocwlar. Ac wrth gwrs, roedd ganddo ddiddordeb yn Tibet. Ceisiodd yr Almaenwyr dorri i mewn i addysgu cyfrinachol arall "cenedl o swastika".

Mae canlyniadau'r arolwg Almaeneg yn Tibet yn dal i fod yn gyfrinachol, ond nid yw rhywbeth i'w argraffu eto. Prosiect Tibetaidd o mysteg Almaeneg ei lansio yn 1922 wrth annog Karel Haushofer.

Prosiect Trydydd Ymerodraeth Tibetaidd

Defnyddiodd gyrraedd nifer o larymau Tibetaidd yn yr Almaen a cheisiodd gaffael eu gwybodaeth. Ymroddodd Haushofer ei hun ar fwynhau teitl "disgyblaeth y Mysteries Dwyreiniol," ac roedd yn argyhoeddedig mai dim ond Tibet allai roi grym anstatig i'r ymerodraeth Almaeneg newydd.

Yn fuan, sefydlodd Haushofer y Gymdeithas Tibetaidd yn Berlin. Tua'r flwyddyn, roedd 1926 yn gyfarwydd â diwylliant a mytholeg Tibet gan Adolf Schicklgruber, a elwir yn Hitler yn well. Cymerodd Hitler hanes y wlad hon, ond y mwyaf difyr o Shambh, y sylfaenydd y Natsïaeth, a ysgrifennodd Renst Guénon, mystig Ffrengig:

"Ar ôl cwympo Atlantis, symudodd Meistr Mawr (Mahatma) y gwareiddiad blaenorol, deiliaid Gwybodaeth, plant y Cudd-wybodaeth Cosmig, i gymhleth ogof anferth.

Yna fe'u rhannwyd yn ddau "gangen", credoau cywir a chwith. Y "cangen" cyntaf yw Agartha ("Canolfan Cudd Da"), sy'n rheoli'r elfennau a'r masau dynol. Gall y mage a'r rhyfelwyr, arweinwyr pobl y Ddaear, os ydynt yn dod â'r dioddefwyr, wneud delio â Shambhala "

Mae'n ddealladwy bod cau cynghrair gyda grymoedd gofod yn freuddwyd pob rheolwr.

Ceisio cysylltu â'r Shambala dirgel

I gysylltu â'r Shambala dirgel, ceisiodd Haushofer gyntaf, gan Ernst Schäfer yn ddiweddarach. Ganwyd Orient Lover, Ernst Schäfer, 1910 yn nheulu casglwyr arfau Siapan a phorslen Tsieineaidd.

Karel Haushofer

Mae calon y Schaefer ifanc, a dyfodd i fyny gyda chleddyfau a bowlenni Samurai, wedi eu haddurno â dwynau, bob amser wedi ennill y Dwyrain. Dechreuodd Ernst astudio coleg, ac roedd yn ymddangos fel rhywbeth arall, sŵoleg, ond yn 1931 roedd e eisoes yn Tibet. Cymerodd ran, fel zoologydd, mewn taith a arweinir gan Brook Dolan.

Nid oedd y dyn ifanc yn ymfalchïo o'i ddiddordebau, nid oedd neb yn y grŵp yn gwybod ei fod yn Oriental, roedd yn aelod o'r NSDAP, ac nid oedd ef yn bersonol yn gwybod am Heinrich Himmler. Yn ôl pob tebyg, dywedodd y nawdd cyfrinachol Schäfer, arweinydd Imperial yr SS, y sŵolegydd y dasg o ddod o hyd i Shambhala.

Cyffro

Dechreuodd yr alltaith yn Myanmar a chafodd bron i ddisgyn yn Tsieina, a gafodd ei ysgogi mewn rhyfel cartref. Mae llawer o aelodau'r awyren, gan gynnwys Dolan, wedi marw. Roedd Schäfer ar flaen y gad y goroesodd, a pharhaodd ei daith. Mae'r daith wedi cyrraedd ardaloedd lle nad oes Ewrop wedi bod erioed. Yn fuan ar ôl iddo ddychwelyd i'r Almaen Schaefer rhoddodd y llyfr "Mynyddoedd, Bwdhas a Eirth," sy'n disgrifio'r daith arwrol a dringo'r cribau mynydd rhoddodd wthio drwy'r ceunentydd cul a goresgyn afon gwyllt.

Roedd y teithiwr ar ffynonellau yr Afon Melyn a Jang-c'iang, ac yn llenwi'r "mannau gwyn" ar fap Tibet ar hyd y ffordd. Roedd dringowyr mynydd lleol o'r aneddiadau uwchlaw'r cymylau yn ymosod ar yr ymosodwyr gwyn yn rheolaidd, ond roeddent yn gadael heb unrhyw un. Roedd yr alltaith yn eithaf llwyddiannus, llwyddodd i gasglu planhigion prin nad oeddent yn tyfu yn y gwyllt a dal y pwll arth, nad oedd sŵolegwyr Ewropeaidd yn eu hadnabod yn fawr.

Mae canlyniad cenhadaeth gyfrinachol gwyddonydd ifanc yn dal i fod yn ddirgelwch. Dim ond yn gwybod bod Himmler yn hapus. Ar ôl sefydlu Ahnenerbe, cynigwyd swydd uwch wyddonydd i Schaefer.

Ymgyrch newydd i Tibet

Trefnwyd yr alltaith newydd i Tibet gan Schäfer yn 1935. Oherwydd bod ymchwil yn cael ei ariannu gan Academi Gwyddoniaeth Philadelphia, roedd hanner y cyfranogwyr yn Americanwyr. Yn fuan ar ôl croesi'r ffin Tibetaidd, ysgogodd Schäfer wrthdaro rhwng aelodau teithiau Almaeneg ac America i gael gwared ar dystion dros ben. Ymadawodd yr Americanwyr flin ar daith ddychwelyd, a daeth yr Almaenwyr, dan arweiniad Schaefer, at ffynonellau Jang-c'iangiang a Mekong. Mae'n eithaf posibl bod yr awyren hefyd yn byw yn Lhasa.

Ernst Schäfer

Roedd canlyniadau'r ail daith i fynyddoedd Tibet yr un mor drawiadol. Mae gwyddonwyr wedi darganfod sawl rhywogaeth anhysbys o anifeiliaid a phlanhigion newydd. Ymhlith y rhain roedd y colomennod dwarf, yr antelop orongo a llawer o adar prin. Yn seiliedig ar ddeunyddiau o alldeithiau, mae Schäfer yn cyhoeddi'r monograff yn 1937 ac yn amddiffyn y traethawd ymchwil.

Ar ôl ennill enwogrwydd yng nghylchoedd gwyddonol yr ymerodraeth, fe'i ymddiriedwyd yn arweinyddiaeth Adran Tibet Ahnenerbe. Roedd y gwaith yn ddigon, diolch i'r teithiau, roedd gan yr SS filoedd o hen lawysgrifau Tibetaidd, rhan sylweddol o ddolen wychog wych y Dwyrain ...

Cyfarfod Himmler gydag arweinyddiaeth yr Adran Tibetaidd

10. Cyfarfu Heinrich Himmler, arweinydd yr SS 1938 SS Reich gydag arweinyddiaeth yr Ahnenerb Tibetaidde. Yn y cyfarfod hwn, a gynhaliwyd yn swyddfa'r gorchmynion SS, gosodwyd terfynau amser, amcanion a thasgau'r daith newydd. Yn swyddogol, roedd yn daith wyddoniaeth arall i archwilio ffawna a fflora Tibet. Mynychwyd yr alltaith gan aelodau o wasanaethau arbennig yr ymerodraeth, arbenigwyr radio ac, wrth gwrs, Orientalists gyda chysylltiad â SS a Ahnenerbe.

Ni adroddwyd ar y dasg answyddogol yr adeg hon, ond nid oeddent hyd yn oed yn sylwi arno. Roedd yr Almaenwyr am sefydlu cyswllt agosach rhwng "dau ddiwylliant swastika", y Natsïaid a Tibet.

Er mwyn gwneud hynny, roeddent yn bwriadu sefydlu orsaf radio barhaol yn Llety Dalai Lama Lhasa. Dylai'r offer gael ei wasanaethu gan sifil, peirianwyr a gweithredwyr radio rhagorol.

Fodd bynnag, mae'n bosibl bod yr amrywiad hwn yn gamgymeriad yn unig, ac mewn gwirionedd roedd yr Almaen am wella ei gysylltiad radio â'i allyr bell i'r dwyrain, Japan. Roedd angen gosod ail-drosglwyddydd awtomatig arbennig a adeiladwyd mewn labordai SS cyfrinachol a thyrbin gwynt fertigol ar ben un o'r mynyddoedd Tibet, yn ardal gwyntoedd cryf.

Mae yna ddogfennau lle cyfeirir at y dyluniad

Dylai'r cyfieithydd a'r ardal lle y dylid ei leoli gael ei gloddio, dinistrio technegwyr, a dinistrio ffyrdd i'r trosglwyddydd. Nid yw tystiolaeth uniongyrchol o fodolaeth dyfais o'r fath, ond mae yna ddogfennau gwybodaeth 1942 Saesneg ar gael, gan sôn am yr awyren o grŵp arbennig i Tibet gyda'r nod o ddinistrio trosglwyddydd yr Almaen sy'n gweithredu yno.

Mae'r dogfennau'n cynnwys tystiolaeth cyfranogwr sydd wedi goroesi yn yr alltaith hon, yn ôl yr hyn a ddaeth i'r Saeson, pan gyrhaeddant ym Mynydd Kančendžengy, ar adeiladau dros dro ar ôl ymadawiad Almaenig. Roedd rhai o'r anheddau yn eiddo personol ac mewn un gweddillion hyd yn oed brecwast. Roedd popeth yn edrych fel pe bai'r gwersyll wedi cael ei adael ar frys yn eithaf diweddar. Tua'r gogledd-ddwyrain, i wal perpendicwlar y mynydd, arweiniodd llwybr wedi'i chwistrellu i glogwyn serth lle gallai fod y fynedfa gyfrinachol i'r tanddaear.

Nid yw'r Brydeinig wedi gallu gwrthsefyll mwyngloddiau Almaeneg sydd wedi dechrau ffrwydro. Mae'r ffrwydrad yn ysgwyd creigiau i'r dyffryn, a chladdodd y tuniau o roc y lle dirgel a'r gwersyll lle'r oedd y Saeson. Mae bron pawb wedi marw, sut y mae wedi goroesi yr un a siaradodd, yn parhau i fod yn ddidwyll ...

Llythyr at Hitler

Ar ôl cwblhau gosodydd cyfieithydd (os oedd mewn gwirionedd yn bodoli), cenhadaeth Schaefer oedd ymweld â chyfalaf Tibet, Lhasa. Wedyn rhoddodd Regent Tibet lythyr personol i Hitler, lle ysgrifennodd:

"Yn iawn, Mr Hitler, Brenin yr Almaen, sydd dros y diriogaeth helaeth! Gadewch i'ch lles a'ch iechyd, eich tawelwch meddwl a'u rhinwedd fynd â chi! Rydych chi nawr yn gweithio i greu gwladwriaeth fawr ar sail hil.

Roedd pen Almaeneg-gyrraedd yr alldaith, SCHAFER Sahib, dim problemau wrth deithio trwy Tibet, hyd yn oed yn ei genhadaeth, sefydlu cyfeillgarwch personol, ac nid yn unig hynny, credwn y bydd datblygiad pellach cysylltiadau cyfeillgar rhwng ein llywodraethau.

Derbyniwch eich eglurder i King Hitler, ein sicrwydd o ddiddordeb yn barhad cyfeillgarwch, yn yr ystyr o eiriau a siaredir gennych chi. Byddaf yn gwneud yn siŵr o hynny! Ysgrifennwyd gan 18. ar fis Tibetaidd cyntaf blwyddyn y maen (1939) "

Yn fuan ar ôl anfon y llythyr at Regents Hitler Sefydlwyd cysylltiad radio rhwng Lhasa a Berlin. Rhoddodd rhaglaw Tibet Schafer hefyd anrhegion, a fwriedir ar gyfer arweinwyr y bobl yr Almaen: powlen arian gyda chaead, gemau inkrustovaným, sgarff sidan a ras Tibetan gi arbennig.

Mwynhaodd Schäfer letygarwch y rheolwr. Mae ei adroddiad yn casglu dyfnder brwdfrydedd cyfalaf Tibet:

"Y mynachod, mewn casgliadau hwyr y coch, yn destun testunau sanctaidd yn unfrydol. Ymunodd lleisiau dwfn ac uchel i mewn i nant digyfeiriol. Fel y mae'n ymddangos, roedd yn ymddangos o bwa Maitreya, y Bwdha yn y dyfodol, a portreadwyd gan gerflun hyfryd ar yr allor goch uchel ....

Mae symffoni lliwiau ac arogleuon yn cyd-fynd â cherddorfa berffaith. Mae chwythu byddar y drwm, chwiban y ffliwt, wedi'i wneud o asgwrn dynol ym mis Mawrth, gyda chylch ffoni, cymbalau bach a chlychau euraidd. Lluniwyd y Maitreya, a elwir yma gan y Champagne, ar ffurf braster wedi'i ysbeilio'n dda.

Onid yw amser i'r ymgnawdoliad newydd y Bwdha disgyn o'r nefoedd ar y ddaear pechadurus, edrych drwy'r mwg persawrus gyda gwên drist ar ddigwyddiadau a gynhelir, gafael bererin bwndel eto. ddaw'r amser, mynydd sy'n cuddio ei, y byrstio taranau buddugol, ac efe, fel tywysog, iddo gamu dros lwybrau Tibetan i gyhoeddi y cyfnod esgyniad hapusrwydd a chyfiawnder. "

Nodweddion cyffredin defodau

Wrth astudio defodau mynachod Bwdhaidd o hyd SCHAFER lawer yn gyffredin â defodau yr Ariaid, a oedd yn berffaith addas ar gyfer ysbryd y athrawiaeth y Natsïaid. Ac, wrth gwrs, nid oedd yn anghofio chwilio am Shambala. Gyda chymorth mapiau canoloesol ac yn seiliedig ar waith Blavatsky, Roerich a theithwyr eraill a oedd â diddordeb yn y dirgelion ocwlt y Dwyrain, daeth yr Athro Albert Grünwedel, orientalist Almaeneg, i'r casgliad nad oes mynedfa hygyrch i Shambhala, a leolir yng nghyffiniau Mount Kanchenjunga.

Dywedir bod taith Schaefer yn dal i fod yno. Ac yn ôl pob golwg nid yn gyfan gwbl aflwyddiannus, nid yw'r fynedfa i Almaenwyr Shambhala ganfuwyd, ond cofnodwyd nifer trosglwyddo radio dirgel mewn iaith anhysbys, a gynhaliwyd yn y band UHF, ac yna bron heb ei ddefnyddio. Gan fod y tapiau naill diflannu neu yn dal yn gyfrinach, nid yw'n bosibl dod i unrhyw gasgliad.

Dychwelodd y rhan fwyaf o aelodau ymadawiad yr Almaen i Tibet i faes 1939 yr haf. Dathlwyd Schäfera yn Munich fel arwr, a mynychodd yr arweinydd SS Reich, Heinrich Himmler, hefyd i'r seremoni. Y diwrnod canlynol ar ôl iddo ddychwelyd i'w famwlad, dechreuodd arweinyddiaeth yr Almaen ddelio â'r daith i daith arall i Tibet. Y tro hwn yr oedd yr holl ran o filwyr a gwyddonwyr â thapiau, a chost offer milwrol ac offerynnau gwyddonol. Ond roedd dechrau'r rhyfel yn eu hatal rhag sylweddoli'r cynllun hwn a chael rheolaeth dros galon Asia.

Lapland

Yn 1941, llwyddodd Schaefer i gymryd rhan mewn prosiect dirgel arall o'r enw "Lapland".

Yn yr achos hwn, ni ddylid cynnal y digwyddiad yn Tibet ond yn y Ffindir. Yn ôl pob tebyg, roedd yr Almaenwyr yn bwriadu dod o hyd i'r Hyperborea Arctic, chwedl mytholegol Ewrop.

Nid yw manylion y prosiect Lapland yn hysbys heddiw, ac ni chadarnhawyd unrhyw ddogfennau a allai roi tystiolaeth i wir amcanion yr Almaenwyr.

Schäfer diflannu

Ac dechreuodd Schäfer dalu'n ôl i Tibet eto yn 1943. Roedd angen i Goebbels, a oedd yn sefyll wrth eni ymgyrch propaganda "Tibet Dirgel a Chyfeillgar" ei wybodaeth. Yn fuan wedi diwedd ymgyrch Schäfer, diflannodd. A anfonodd ef eto i Tibet gyda'r dasg o gysylltu â'r lluoedd dirgel a oedd yn sefyll o dan yr Himalaya?

Neu a oedd yn rhywbeth arall? Ar ôl Mai 1945, ni allai Schäfer ddychwelyd i'r Almaen mwyach, gan fod gwasanaethau cyfrinachol y gwledydd perthynol yn chwilio amdano. Roedd gan yr un gwasanaethau cyfrinach ddiddordeb hefyd yn y Tibetiaid a oedd, mewn nifer fawr, yn gwasanaethu'r ymerodraeth.

Hyd yn oed cyn cyrraedd Hitler i rym, roedd nifer fawr o Tibetiaid, asiantau crefyddol a seciwlar yn byw yn yr Almaen. Mewn rhai dinasoedd mawr, ffurfiwyd y gymuned gyfan ac roedd y rhan fwyaf yn byw ym Munich a Berlin. Mae'r cwmni Tibetaidd dirgel "Green Monks" wedi cynnal cysylltiadau â Thule.

Yn Berlin, roedd yna Lan Tibetaidd, yn hysbys am gludo menig gwyrdd fel arwydd o berthyn i'r mynachod gwyrdd. Mae'r dyn hwn wedi rhagweld canlyniadau'r etholiadau i Senedd yr Almaen sawl gwaith a rhagweld rôl y Blaid Gweithwyr Almaeneg Sosialaidd Cenedlaethol (NSDAP).

Cafodd Hitler, a oedd â diddordeb mewn occwtiaeth, ei dwyllo i'r Tibetiaid, ac ymddengys bod llawer ohonynt yn "arweinydd y llys". Pan ymosododd y fyddin Sofietaidd y brif ddinas imperialol, fe gollwyd yr holl Tibetiaid o gymdogaeth Hitler. Nid oeddent am ddisgyn i gaethiwed, roeddent yn ffafrio marwolaeth yn y frwydr neu hunanladdiad ymroddedig. Ac mae eu cyfrinachau wedi cymryd ymroddwyr Hitler o'r Dwyrain i'r bedd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb