Mae cloddio tywod yn Affrica yn bygwth iechyd pobl a'r afonydd y cânt eu cloddio ohonynt

4101x 17. 06. 2019 Darllenydd 1

Heb dywod, ni ellir gwneud concrid. I ateb y galw am ffyniant adeiladu, mae tywod o waelod yr afonydd yn cael ei gloddio ar draws Affrica heb i unrhyw un feddwl beth mae'n ei olygu i'r afonydd a'r bobl y mae eu bywydau yn dibynnu arnynt.

Pisek

Mae'r gair tywod yn dwyn atgofion hapus o wyliau a gwyliau i gof. I adeiladu cestyll tywod, i wylio crancod nerfus, sut i'w arogli ar y môr, i gloddio tyllau anferth, eu cuddio a dychryn perthnasau annisgwyl.

Mae tywod, oherwydd ei draethau meddal, yn cynrychioli cannoedd o filoedd o flynyddoedd o hindreuliad sydd wedi creu miliynau a miliynau o ronynnau sgleiniog, bach - ac eto'n ymddangos yn ddibwys. Mae maint y tywod yn ymddangos yn ddiddiwedd. Ac eto mae'r byd yn rhedeg allan o gyflenwadau, mae'r BBC yn nodi.

Pan fyddwn ni'n meddwl amdano, mae'n amlwg. Mae angen tywod i gynhyrchu pob deunydd adeiladu mawr - concrid, brics, gwydr. Mae'r boblogaeth gynyddol a'r angen am ddatblygu adeiladau wedi gwneud tywod yr ail nwydd naturiol a ddefnyddir fwyaf ar y blaned gan ddŵr. Caiff biliynau a biliynau o dunelli eu defnyddio ledled y byd.

Mae'n swm mor enfawr, yn ôl amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig, byddai defnyddio tywod 2012 ledled y byd yn unig yn ddigon i adeiladu wal goncrit 27 uchel ac eang o amgylch y cyhydedd. Ac nid oes rhaid i ni fynd i'r traeth i gael ein hamgylchynu gan dywod. Yn y bôn mae ein dinasoedd yn gestyll tywod anferth wedi'u cuddio mewn concrit.

Tywod o waelod afonydd a chefnforoedd

Daw'r tywod a ddefnyddir wrth adeiladu o'r afonydd a'r moroedd yn bennaf. Mae tywod yr anialwch yn rhy iawn ar gyfer y cymysgeddau hyn. Mae prosiectau adeiladu enfawr, er enghraifft, wedi lleihau'n gyflym y cronfeydd tywod môr yn Dubai, ac felly, er ei bod yn ddinas a adeiladwyd gan dywod, mae bellach yn mewnforio'r nwyddau hyn o Awstralia. Ydy, mae'n eironi. Mae tywod wedi dod yn nwydd mor werthfawr y mae'n rhaid i Arabiaid ei brynu.

Gall galw mawr am dywod edrych yn ddiniwed, ond eto mae'n paratoi pobl ar gyfer bywoliaeth, yn dinistrio ecosystemau ac yn achosi marwolaeth. Yn India, mae yna farchnad ddu ar gyfer tywod a echdynnwyd yn anghyfreithlon sy'n cael ei redeg gan "gangiau tywod" treisgar.

Yn Tsieina, mae'r llyn dŵr croyw mwyaf, Phoyang, yn sychu oherwydd cloddio tywod. Mae cannoedd o bobl leol yn dibynnu ar y llyn lle maen nhw'n pysgota, ac mae miliynau o adar mudol sy'n stopio yno flwyddyn ar ôl blwyddyn yn hanfodol.

Yn Kenya, mae llawer o gymunedau tlawd wedi paratoi mwyngloddio gwelyau afon ar gyfer mynediad at ddŵr. Credir y bydd poblogaeth Kenya yn dyblu dros y blynyddoedd 40 nesaf. Felly, mae angen prosiectau ehangu seilwaith mawr fel rheilffordd mesur safonol Kenya. Ond mae hyn yn gofyn am filiynau o dunelli o dywod, sydd wedi cael eu gorddefnyddio yn Kenya ers blynyddoedd.

Mae angen tywod i oroesi

Mae'r canlyniadau yn rhanbarth Makueni yn arbennig o ddifrifol. Mae'r tymheredd yn ystod y flwyddyn yn codi i 35 gradd Celsius. Mae afonydd tywodlyd yn troelli trwy dir cras, ac yn ystod y tymor sych, mae dŵr yn llifo trwy'r tywod ac yn cuddio o dan y ddaear. Yn draddodiadol, mae bron i filiwn o drigolion lleol wedi cael eu defnyddio i gloddio tyllau yn y tywod yn ystod y tymor sych a thynnu dŵr i'w helpu i oroesi.

Ond pan fydd y tywod o'r afonydd yn cael ei gynaeafu, dim ond gwaelod creigiog y mae'r dŵr yn rhedeg drwyddo yn ystod y tymor glawog a does neb yn cael ei roi yn y tywod am dymor sych. Mae'r bobl leol yn galw afonydd o'r fath yn "farw". Iddynt hwy, mae tywod yn rhywbeth hollol wahanol i adeiladau newydd neu wyliau traeth. Gall tywod wneud gwahaniaeth iddynt os oes ganddynt rywbeth i'w fwyta ai peidio, a rhwng a oes ganddynt ddŵr i'w yfed ai peidio.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb