Texas: Wal Mil o Flynyddoedd O Wareiddiad Anhysbys Cewri Rockwall

8637x 05. 08. 2019

Rydym wedi ein lleoli yn Texas ger tref Rockwall. Mae enw'r ddinas yn gyfeiriad at ddinas hynafol arall, y darganfuwyd ei gwaith maen ymylol ar ddamwain wrth geisio cloddio ffynnon. Mae'r wal yn amgáu ardal sy'n fwy na 30 km2. Y rhan fwyaf o drigolion presennol y ddinas ynglŷn â bodolaeth wal cewri does ganddyn nhw ddim syniad, ac felly nid ydyn nhw hyd yn oed yn gwybod o sut y daeth enw eu dinas.

Cymuned y ffermwyr

Ymhlith y newydd-ddyfodiaid roedd tri dyn TU Wade, BF Boydston a Mr. Stevenson, a benderfynodd sefydlu cymuned ffermio yn y rhanbarthau hyn. Yn ôl cofnodion hanesyddol, dechreuodd TU Wade a'i deulu adeiladu sylfeini eu tŷ newydd yn 1852. Roeddent ar ochr ddwyreiniol y dyffryn, y mae Afon y Drindod yn llifo trwyddo ger ymyl orllewinol tref Rockwall heddiw. Wrth gloddio'r ffynnon, daeth Wade ar draws cerrig wedi'u trefnu. Datgelodd cloddio arall wal gerrig (cy. orig. wal graig)a oedd yn is na lefel y ddaear ac yn hir iawn. Cyn cloddio'r wal gyfan, fe wnaethant geisio cloddio ffynnon drwyddi. Ond roedd y cerrig yn llaith ac yn drwm iawn. Ar ôl tua metr 9, fe wnaethant roi'r gorau iddi, oherwydd roedd tynnu clogfeini enfawr yn anodd iawn neu hyd yn oed yn amhosibl. Felly penderfynon nhw gloddio darn drws nesaf. Ar ddyfnder o fetrau 10, fe ddaethon nhw o hyd i cilfach sgwâr bron yn berffaith a oedd yn edrych fel ffenestr metr wrth fetr. Fe wnaethant gloddio'r siafft i fetrau 12, ond dod o hyd i'r sylfeini gwaith maen.

Bryd hynny, roedd anghydfod rhwng Stevenson, Boydston, a Wade. Roedd pawb eisiau i'r setliad newydd gael ei enwi ar ei ôl. Pan wnaethon nhw ddarganfod wal gerrig orig. wal graig), fe wnaethant enwi dinas newydd Rockwall. Darparwyd y wybodaeth hon gan Mary Pattie Wade Gibson, wyres TU Wade. Mary yw sylfaenydd yr amgueddfa leol sy'n gysylltiedig â hanes Rockwall. Yn ôl y cofnodion sydd wedi goroesi, tystiodd fod ei chyndeidiau wedi gwneud gwaith cloddio pellach, gan nodi bod gwaith maen ymylol yr ystafelloedd, gan gynnwys y darnau. Roedd coridor (stryd?) Hefyd, A aeth ymhellach i fyny'r allt.

Soniodd Mary am achos dau ddyn anhysbys a oedd ag obsesiwn â dod o hyd i aur. Yn amlwg wedi eu hysbrydoli gan chwedlau gan yr Indiaid, fe wnaethant geisio dod o hyd i stash a fyddai’n ei llenwi. O ganlyniad, roedd yn bosibl datgelu gwaith maen ymylol arall ar adeiladau ac yn ôl pob tebyg rhan arall o'r stryd hanesyddol. Fe ddaethon nhw o hyd i geg cyntedd gyda nenfwd cromennog yn null Gothig - neb llai tebyg i geg y Mayans. Dechreuodd y dynion ofni y byddai'r nenfwd yn cwympo ac felly fe wnaethant roi'r gorau i gloddio a dod o hyd i aur yn y coridor.

Po ddyfnaf y gwnaethant gloddio, ehangodd y wal

Tystiodd Mary Pattie Gibson hefyd fod ei thad-cu wedi darganfod po ddyfnaf yr oeddent yn cloddio, po fwyaf y lledodd y wal. Byddai hyn yn dangos ei fod yn wal / strwythur enfawr iawn a oedd â llawer o bwysau. Gallai fod yn waliau neu'n beilon y bont.

Darparwyd gwybodaeth bellach gan Mr. Deweese (un o sylfaenwyr y dref). Disgrifiodd ei thad eu bod wedi datgelu drws gyda cherrig siâp. Mae'r rhan hon hyd yn oed wedi bod ar agor i'r cyhoedd ers 1936. Ar ddiwedd 40. blynyddoedd, fodd bynnag, unwaith eto wedi'u gorchuddio ag ofn honedig y gallai gwympo.

Yn 1949, roedd Mr Sanders o Fort Worth, Texas, yn gwneud gwaith cloddio ychwanegol ar y wal. Darganfu bedair carreg enfawr yr amcangyfrifwyd bod eu pwysau cyfartalog yn 2,5 tunnell. Cafwyd hyd i arwyddion ar ffurf pictogramau ar y cerrig hyn. Mae'r cerrig wedi'u gwneud o ddeunydd caled iawn ac fe'u lleolwyd yn ddwfn yn y ddaear, fel na allai'r patrymau ddigwydd ar ddamwain. Dylid nodi na ellid darganfod arysgrifau eraill o'r math hwn erbyn y flwyddyn 1950.

Mae adroddiadau eraill o ddarganfod cilfachau drws neu ffenestri sydd wedi'u cloddio dros y ganrif ddiwethaf. Er enghraifft, adroddodd 05.11.1967 un achos o'r fath Newyddion Bore Dyddiol. Yna nododd awdur yr erthygl: “Fel y nodwyd gan TH Meredith, ar ddechrau 20. gadewch 2o. ganrif, wrth iddyn nhw gloddio ffynnon ar hyd y wal, fe wnaethant lwyddo i ddatgelu trawst carreg bwaog uwchben drws neu ffenestr. ” Ar y safle darganfuwyd modrwyau metel yn y huddygl yn y garreg. Datgelodd eu dadansoddiad cemegol eu bod yn cynnwys tun, titaniwm a haearn.

Darganfod penglog humanoid

Dywedir hefyd y darganfuwyd penglog humanoid o faint digynsail yn ystod y cloddiadau - penglog anferth. Nid oes llawer o sôn am bwy sydd ag ef a ble aeth ar goll.

Ceisiodd gwyddonwyr a oedd â diddordeb yn y wefan hon ac a ymwelodd â hi yn bersonol bennu amser ei adeiladu: “Mae'n gyffrous iawn gweld yr adeilad rhyfedd hwn â'ch llygaid eich hun a meddwl am ei hanes. Pwy a'i hadeiladodd? Pa bwrpas a wasanaethodd? Pwy oedd ei benseiri? Mae gennym lawer o gwestiynau heb lawer o atebion. Mae lle i ymchwilio ymhellach.

Mae'r ymdrech i egluro ffurfiad y wal mewn ffordd ddaearegol yn ymddangos yn rhyfedd. Ac eto mae yna rai nad ydyn nhw'n gweld unrhyw beth artiffisial. Felly mae gennym gyfle unigryw i edrych yn ofalus ar y mater ac efallai hyd yn oed ddod o hyd i atebion eraill ... ”

Mae'n ymddangos ei fod wedi gallu datgelu rhannau o ddatblygiad trefol gwareiddiad anhysbys a oedd, fel y Mayans / Incas / Eifftiaid, wedi gallu trin cerrig trwm iawn gyda thrachywiredd mawr yn yr hen amser. Mae hefyd yn awgrymu y gallai’r adeilad fod yn gysylltiedig â chwedlau am gewri sydd, yn ôl rhai straeon, wedi byw yn ein Daear yn gymharol ddiweddar - dim ond 500 flynyddoedd yn ôl. Cafwyd hyd i'w gweddillion ysgerbydol mewn sawl man. Ond stori arall yw honno - pwnc ar gyfer erthygl ar wahân.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb