Cenhadaeth dywyll: NASA, neu arferion cudd o guddio a thrin

2579921x 21. 03. 2015 Darllenydd 1

Kerry: Dwi'n Kerry Cassidy. Dyma'r Prosiect Camelot ac rydyn ni yma gyda Richard Hoagland, sydd newydd ysgrifennu llyfr o'r enw Dark Mission gyda'i bartner Mika Barra - ac rydym wrth ein boddau i fod yma yn ei gartref yn New Mexico.

Felly, Richard, ar y dechrau, byddwn yn rhedeg ar eich cyfer ac yn eich galluogi i roi ychydig o le i ni lle rydych chi am ein cyflwyno. Ar ryw adeg, byddaf yn mynd â chi i'r pwynt hwnnw ac yn dechrau eich cyfeirio mewn gwahanol gyfeiriadau. Gallwch ddadlau gyda mi neu gyda mi cytuno!

Richard: [Chwerthin] Mae eraill wedi bod yn ceisio'i wneud, rydych chi'n gwybod.

K: Gallwn ni gael ychydig o gêm. Beth bynnag rydych chi am ddelio â nhw, dde?

R: [Gwenu] Iawn.

K: Ond bydd yn hwyl, a byddwn ni i gyd yn gwybod rhywbeth [chwerthin].

Beth allwch chi ei ddweud wrthym am y hanes NASA trawiadol newydd hwn?

R: Mae'n stori sydd wedi ei eni ers blynyddoedd lawer. Yr wyf yn golygu, o leiaf rai blynyddoedd 40 ers enedigaeth NASA ei hun, yn 1958. Yr hyn sydd o ddiddordeb i mi yw fy mod yn ceisio dweud y stori hon yn gynharach ar wahanol achlysuron. Dywedais wrtho ar Art Bell, yr Arfordir i'r Arfordir. Rwyf hefyd wedi dweud wrtho am y National Press Club, cynhadledd i'r wasg a gawsom gydag wyth o bobl eraill - cefndir mawreddog iawn, pobl NASA, pobl a gofnododd - yn 1996.

Mae'n stori y dywedais ar y teledu, ond roedd yn ymddangos fel pe baem ni ddim yn ysgrifennu Cenhadaeth Tywyll, nid oedd rhywsut yn dal. Ddwy wythnos ar ôl i'r llyfr gael ei ryddhau, daeth yn bestseller ar restr bestseller New York Times. Mewn gwirionedd, dyma beth mae hyn yn ei ddweud [yn dangos llun o lyfr ar fonitro cyfrifiadur] arwyddlun neis ar frig cornel y llyfr.

Nid dyna'r gamp gwaethaf pan fyddwch yn ystyried bod teitl fel hyn oedd unrhyw gyhoeddusrwydd ar deledu cenedlaethol. Yr unig gyhoeddusrwydd oedd gennym, yr unig ffordd y mae pobl yn dysgu ein bod wedi ysgrifennu llyfr newydd am y tu ôl i'r llenni o NASA a'r hyn y maent yn dweud wrthym cefndir pwy ydynt mewn gwirionedd, Darlledwyd i wrandawyr Coast to Coast ac ar y wefan.

Mae gennym ddau wefan. EnterpriseMission.com, sef safleoedd swyddogol ymchwilwyr cenhadaeth Menter. Ac yna mae gennym ni DarkMission.net, sef tudalennau swyddogol y llyfr newydd.

1957

Gwerthwr gorau sy'n datgelu llain cudd NASA

Rwy'n credu ein bod ni yn y wlad hon, mewn gwirionedd yn y byd, yn wleidyddol, yn enwedig y blynyddoedd 8 diwethaf ... yr ydym i gyd yn barod i glywed y gwir. Gadewch gorwedd. Ar y pwynt hwn, mae'n mor anhygoel, mae'n fwy na amlwg bod y bobl yr ydym yn ymddiried ynddynt, yr ydym yn ymddiriedwyd ein bywydau, ein ffawd a'n anrhydedd sanctaidd, dweud celwydd i ni ac edrych i mewn i'r camera a thawelu ein cyflwyno i'r celwydd am celwydd.

Felly, pan aethon ni a Mike allan â llyfr i ddatgelu ichi y gwir ar gyfer rhai o'r celwyddau asiantaeth nad yw'n cael ei ganoli yn y brif ffrwd, ac eithrio lansio roced yn Cape, credaf fod yn egluro genedigaeth hon tonnau llythrennol pwerus, y mae bellach yn digwydd mewn siopau llyfrau, lle ee. yn Barnes & Noble ac eraill cadwyni ei ni allant gadw ar y silffoedd.

Yn ddiweddar, aeth brawd Mike i Barnes a Noble yn Seattle a dywedodd y gwerthwr wrthi: "Mae'n ddrwg gennym, Mr Bara, ond ddoe roedd gennym ugain a dim ond un ar ôl." Ac wrth gwrs, mae hynny'n wirioneddol dda i mi gwleidyddol neges. Mae hynny'n golygu ein bod mewn rhywsut yn rhyng-gysylltiedig. Rydym yn ymuno â phobl America ac rydym yn cael cyfle i ddangos iddynt brofi'r gwir amdanynt.

K: Felly beth yw'r gwir? Beth yw'r canlyniad pendant? A gallwch chi adeiladu'r stori honno unrhyw ffordd rydych chi ei eisiau, ond yn y bôn, dywedwch fod NASA wedi dweud wrthym ni. Yn y bôn, rydym yn poeni at ein llywodraeth, oherwydd maen nhw yr un fath a'r un peth, onid ydyw? Ydyn nhw braidd yn rhyngddynt?

R: Ddim o reidrwydd. Rydych chi'n gwybod, mae'n rhaid i bobl feddwl mewn naws. Mae angen i bobl fod yn llawer mwy soffistigedig, sy'n sicr yn wylwyr 21.stolet neu ddarllenydd heddiw. Nid yw llywodraeth. Nid oes dim byd fel llywodraeth yn bodoli. Mae yna nifer o lywodraethau yma ac maent mewn rhyfel.

Weithiau, sylwch yn gyhoeddus bod rhyw fath o ryfel, ond yn wir, am y rhan fwyaf o'r amser, mae naws cain y swyddi yn guddiedig. Mae'n wir fel hen system feudal. Rydych yn gwybod, rydym i gyd yn magu ar straeon o Robin Hood a Fforest Sherwood, Nottingham, cofiwch, y Brenin John a'r pethau ofnadwy a ddigwyddodd yn Lloegr pan Syr Richard, "nwyddau", Brenin Lloegr, wedi mynd ac yn ymladd yn groes teithiau. "Zpornák" Jan yn y bôn yn ceisio dwyn ei ymerodraeth y tu ôl iddo tra roedd ef i ffwrdd ac yn gwneud gweithredoedd da.

A'r hyn yr ydym yn edrych ar y llywodraeth bresennol Unol Daleithiau - bod y tadau sefydlu breuddwydio am yn eu hunllefau wildest, ac eithrio efallai y weledigaeth oedd ganddo Washington reportedly yn Nyffryn Forge - erioed ddychmygu y byddai sir hon, teyrnasoedd ffiwdal hyn ac mae'r arglwyddi hyn yn dylanwadu ar ymladd â'i gilydd a chyda phobl America am bŵer. O ganlyniad, mae'n ymwneud â phŵer.

K: Felly enwwch yr arglwyddiaeth honno. Ydych chi'n fodlon gwneud hyn?

R: Wel, gadewch i ni weld, mae gennym yr Adran Amddiffyn, yr Adran Gwladol, NASA, CIA a holl asiantaethau o'r wyddor. Cofiwch fod yr amcangyfrif y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Cenedlaethol, sydd â dim ond ychydig ddyddiau yn ôl, dywedodd: "O, UH, Iran ddim wir yn datblygu arf niwclear ac nid yw'n gwneud hynny am bedair blynedd," yn gasgliad 16ti neu 17ti wybodaeth sydd rywsut gyd yn cytuno ar gonsensws a dywedodd: "Iawn, roeddem mewn gwirionedd yn anghywir." Oherwydd nad ydynt yn gwneud yr hyn y mae'r Llywydd wedi dweud wrthym eu bod wedi bod yn ei wneud ers misoedd, maen nhw'n drymio ar y drymiau rhyfel. Mae Rhyfel Byd Cyntaf. Felly gall pobl weld bod ymladd anhygoel dros y cafn yma yn llywodraeth yr UD.

... nad oes un llywodraeth. Dim ond yn y Senedd a'r Senedd ei hun, mae llywodraethau 535. Mae gan bob aelod, pob dirprwy, bob senedd ei bersbectif ei hun pan fyddant yn wirioneddol gyfrifol i bleidleiswyr.

K: Iawn, a allwn ni siarad am lywodraethau go iawn sydd o dan ffin consensws cyffredinol?

R: Iawn, mae'n bum mlynedd ysgafn i ffwrdd. Gadewch i ni ei gael yn anymwybodol. Gadewch i ni fynd yno gyda rhywfaint o drawsnewid, oherwydd mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu nad yw'r hyn y maent yn ei weld ar CNN yn ffaith syfrdanol.

Dim ond ar ddechrau prif ffrwd yr hyn rwy'n galw'r Bell Curve, oherwydd dyna beth ydyw. Canol cymedrol. Mae'n "y mwyafrif tawel," fel y dywedodd Nixon. Rydym ond yn dechrau deffro'r bobl i sylweddoli nad yw eu llywodraeth, y bobl y maent yn ymddiried ynddynt, y bobl y maen nhw'n eu dewis, y bobl y maen nhw'n eu llais, hwy yw'r bobl sy'n rheoli'r perfformiad hwn.

Mae hwn yn ganolfan enfawr i'r rhan fwyaf o bobl sy'n wirioneddol feddwl, os byddant yn dod i'r blwch pleidleisio neu yn mynd i gyfarfod neu'n cymryd rhan mewn rhyw fath o bleidlais, mae gan y pŵer hwn y gwir go iawn. Na, mae ganddo bŵer mewn man cyhoeddus, ond etholir beilïaid go iawn neu'r rhai sy'n penderfynu ar ein dynged yn breifat ac yn gyfrinachol. Ac rydym yn eu nodi nhw Cenhadaeth Tywyll... wnaethoch chi sylwi pa mor daclus yr wyf yn dod yn ôl?

K: Roedd yn drosglwyddiad gwych.

R: Diolch ichi. Byddwn yn dynodi tri grŵp pwerus cyfrinach sydd mewn gwirionedd y tu ôl ac yn eu harwain ac yn ymladd ei gilydd am bŵer o dan arwyddlun NASA. Ac mae'n ... oherwydd dwi'n gweld ble rydych chi am fynd [chwerthin Kerry] - y Natsïaid, y Masoniaid a'r Magi.

K: Da iawn, da iawn! Mae'n anhygoel eich bod chi wedi eu rhestru mewn gwirionedd, o leiaf ar y lefel hon.

R: Pam Stunning? Dyna'r peth wir.

K: Oherwydd mai ychydig iawn o bobl fyddai.

R: Dyna'n union beth ydyw Cenhadaeth Tywyll. Dywedwch wrth bobl y gwir.

K: Yn gywir.

R: Roedd gan George un noson westeion mewn un noson. Yr oedd yn weinidog ysbrydol, a gymerwyd gan un o brif aml-lywydd Atlantic Richfield yn y saithdegau i Bae Prudhoe, lle'r oeddent yn drilio ar yr ochr ogleddol ac yn adeiladu pibell. A dywedodd y dyn hwn, gyda phleser mawr, unwaith eto ac unwaith eto un o'r dywediadau beiblaidd yn ystod ei bedair awr ar y sioe Arfordir i Arfordir. "Bydd y gwir yn eich gosod yn rhad ac am ddim, yn gwybod y gwir, a bydd y gwir yn eich darparu chi." Felly, y cam cyntaf ar y ffordd i ryddid yw gwybod eich bod yn gorwedd i chi.

Ac un o feistr ein llyfr Cenhadaeth Tywyll yw'r datganiad bod un o'r asiantau cyfrinachol hyn yn fy nhrosglwyddo i mewn gwirionedd. Rydych chi'n gwybod, mae'r bobl hyn yn eich galw chi; Byddwch chi hyd yn oed yn cinio gyda nhw. Mae'n mynd i'r gynhadledd. Mewn gwirionedd, nid ydych yn gwybod yn iawn faint o'r hyn maen nhw'n ei ddweud wrthych yn wir, a faint sydd ganddynt o liw. Faint yw gorwedd gudd gyda rhywfaint o wirionedd - fel arall ni fyddai neb yn poeni ganddi.

Felly rydych chi'n gwneud penderfyniadau cyson pan fyddwch chi'n dibynnu ar adnoddau, nad ydym am wneud ym Menter. Mewn ychydig funudau byddaf yn ei ysgaru.

Rhoddodd yr unigolyn hwn neges anhygoel ddiddorol i mi. Mewn gwirionedd, mae'n debyg mai'r peth pwysicaf yr oedd unrhyw un erioed wedi ei ddweud ym mywyd cyhoeddus. Y cyntaf oedd fy hen ffrind Gene Roddenberry, y byddaf yn dychwelyd mewn eiliad.

Dywedodd yr asiant cyfrinachol wrthyf yn un o'n sgyrsiau blaenorol, ailadroddodd dro ar ôl tro - roedd yn jôc wrth i ni siarad ar y ffôn: "Mae'r gorwedd yn wahanol ar bob lefel."Ystyr: hyd yn oed pobl sy'n guddio'r camera, yn dweud y ddoler yn cwympo, yn dweud wrthych ein bod yn rhedeg allan o olew, rydym yn dweud wrthych fod yn rhaid inni ymosod Iran cyn eu ymosod ydym yn datgan fod gan Saddam arfau dinistr torfol - mae'r rhan fwyaf o mae'r bobl hyn mewn gwirionedd yn credu yr hyn maen nhw'n ei ddweud wrthych chi. Maent yn gorwedd i bobl y maent yn ymddiried ynddynt.

Felly mae'r gorwedd yn codi. Mae pob grŵp bach yn cael ei reoli a'i reoli a'i gyfyngu trwy gael ei fwydo'n union â faint o gelwydd y maen nhw'n eu credu. Fel y gallant fynd cyn camerâu ee. O flaen y Clwb Wasg Cenedlaethol neu y Tŷ Gwyn, llefarydd y llywydd pan ddaw allan.

Ona credwch 99% o'r pethau y mae'n ei ddweud; nid yw'n gorwedd yno. Nid yw'n gwybod ei fod yn gelwydd, oherwydd os oedd hi'n gwybod na allai hi fod yn actores beth yw hi.

K: Mae hynny'n iawn.

R: Rhaid i'r gorwedd fod yn wahanol ar bob lefel fel y gall y grw p cyfan o gorwedd reoli pob un ohonom yn y pen draw a chadw'r gwirionedd yn ôl. Ni chredaf felly "Encapsulate" Mae'n debyg ei fod yn ei hatal. Cadwch hi i ffwrdd oddi wrthym ni.

K: Felly, dywedwch wrthyf rywbeth wrth i bethau gael eu goleuo i chi? A fu lawer o flynyddoedd yn ôl pan oeddech chi'n gweithio i Walter Cronkite?

R: O, hoffwn ei fod. Rhif Roeddwn i'n ifanc, roeddwn i'n naïf, roeddwn yn ddelfrydol. Cefais fy swyno gan y syniad o fanteisio ar yr ysgwydd 23letému ac yn wir yn gwrando ar fy nghyngor. Ond roeddwn i'n sylw. Nid oedd gen i ddarlun mawr yn unig.

Rhoddaf enghraifft i chi. Un noson cawsom gyfarfod yn swyddfa un o'r swyddogion gweithredol. Roedd hi'n benwythnos a chynhadledd i'r wasg gyda'r astronauts. Rwy'n credu ei fod yn ystod Apollo 8.

Mae'n digwydd eich bod chi'n dechrau Mys ac yn treulio tri diwrnod ar y ffordd i'r lleuad, mynd i mewn i orbit a thir ac unrhyw beth arall a thri diwrnod yn mynd â chi adref. Fel arfer, o fewn y teithiau hyn, yr unig bobl a siaradodd â theronau oedd yn cuddio o dan yr enw CAPCOM: cyfathrebwr / cyfathrebwr gyda chabwyn gofod, yn y bôn, mae astronau arall, a NASA wedi gosod hyn ar y cychwyn. Oherwydd, mewn eiliadau beirniadol, nid ydych am ddryswch oherwydd gormod o leisiau.

Felly, hyd yn oed yr holl reolwyr hedfan, yr holl NASAau eraill sy'n gyfrifol am y genhadaeth, oll yn cyflawni bygythiad trwy un dyn yn siarad â'r criw.

Y gwyriad cyntaf o'r sefyllfa wirioneddol bwysig hon amlwg oedd prynhawn Sul, pan gyrhaeddodd y astronawd gartref i'r Ddaear. Rydych chi'n gwybod, dau i dri diwrnod, dim byd i weithio rhwng y Ddaear a'r Lleuad.

Dim ond ceisiwch ddychmygu'r olygfa. Maent yn arnofio mewn difrifoldeb sero, mae gennym y golygfeydd anhygoel o'r ffenestr, y Ddaear o un ffenestr, y lleuad o'r llall, ac yn y bôn ... rydych chi'n diflasu.

Felly yr hyn a wnaethant oedd trefnu'r gynhadledd i'r wasg gyntaf yn y bydysawd pan gafodd cynrychiolwyr y gynhadledd i'r wasg yn Houston gyfle i fynd i'r meicroffon a gofyn cwestiynau i'r astronawdau mewn gwirionedd. Roedd ganddynt dri chwedlonydd yn Apollo. Yn anffodus, roedd yn anhygoel, roedd yn wych, roedd yn dryloyw.

Felly, rydym yn edrych ar ein clociau ac yn gwylio ac yn gwylio monitorau, ac mae gennych gysylltiad, gwyddoch, cysylltiad lloeren â Houston. Ac yn y bôn rydym yn disgwyl i'r llong ofod ymddangos uwchben y gorwel i mewn Goldstone, California, lle mae plât enfawr - Stopio antena lloeren 64 - pwy sy'n edrych i fyny at y gwennol gofod rhwng y Ddaear a'r lleuad, ac mae ar fin tynhau a chymryd yr alwad i anfon y cwestiynau eu hunain.

Ac wrth gwrs, er mwyn gallu gwneud hyn, mae'n rhaid iddo allu gweld y llong ofod oherwydd ei fod ar y Ddaear cylchdroi a geometreg y lleuad lle na ellir newid y llong a'r cyfan a ddarganfyddir. Roedd yn rhaid iddynt aros i'r wennol ymddangos yn uwch na'r gorwel yn yr anialwch ger Goldstone, yna gallai'r gynhadledd i'r wasg ddechrau.

Felly rydym yn eistedd yno ac rydym yn siarad â chi, chi'n gwybod, ac mae gan y pennaeth ei goesau ar y bwrdd mae yna fryn o bobl eraill yn eistedd ar y seddi a ...

K: Ydych chi mewn JPL?

R: Na, na, ni, yr ydym ni yn Efrog Newydd yn y ganolfan newyddion CBS ar Western 57Plug-ins, wedi'i gysylltu yn electronig. Hyd yn oed yn yr Oesoedd Canol tywyll hwn roedd gennym deledu lloeren a gallem weld beth oedd yn digwydd. Fe welsom y monitorau, gwyliodd Houston a gwyliodd y tîm o gohebwyr.

Ac rydym yn disgwyl i'r astronawd ymddangos yn electronig; roedd ganddynt hefyd gamera teledu yn y gwennol. Rydyn ni i gyd yn aros amdanynt, ac yr ydym yn disgwyl i Houston eu cysylltu trwy dir Goldstone ac mae'r PIO, person cysylltiadau cyhoeddus, yn dweud: "Rydych chi'n gwybod, rydym yn disgwyl i'r wennol fod yn ymddangos uwchlaw gorwel Goldstone."

Felly rwy'n 23, dde? Ac rwy'n credu bod hyn yn rhyfedd; nid yw'n gwneud synnwyr. Felly cymerais gromlin nodweddiadol gyfarwydd a dechreuais i dynnu rhai hafaliadau. A gwyddoch eich bod yn cymryd radiws y ddaear, y ffordd y mae'n cylchdroi ac uchder y mynyddoedd; Yr wyf yn pwyso i fyny at fy mhennaeth a dywedodd, "Pssst, Bob - NASA yn gorwedd."

Ac meddai: "Beth?" Ac rwy'n dweud, "Maen nhw'n gorwedd i ni". Roedd yn rhywbeth mor anhygoel dibwys, pwy sy'n gofalu? Ond dywedais, "Os yw'n dweud y gwir, mae'n rhaid i'r mynyddoedd y disgwylir i 5 000 eu dangos ar y gwennol fod yn uchel. Byddai'n rhaid iddynt orweddi ".

Ac felly daeth yn ddiweddarach bod yr hyn yr oeddent mewn gwirionedd yn ei wneud yn aros amdano Jules Bergman, a oedd wedi meddwi ar y noson flaenorol [Mae Kerry yn chwerthin] - Ef oedd y gohebydd newyddion gofod blaenllaw ABC Newyddion - ei fod wedi meddwi, syrthiodd i gysgu, nid oedd yn ei gwneud yn mewn amser i'r ystafell wasg a NASA dyfeisiadau technegol cwmpasu fel bod Jules Bergman - pwy oedd eu hoff gohebydd - gallai gael y camera a'r cwestiwn cyntaf i'w ofyn ar hyn hanesyddol "Gohebydd yn gofyn i astronau yn y gofod" byw heb reolwr hedfan a heb CAPCOM.

Toto oedd fy enghraifft gyntaf, y cofnod wrth i mi edrych ar NASA a sylweddoli eu bod yn gorwedd, ac yr oeddffôl.

Dyma gefndir sut daeth i theori arsylwi Mars, cyfan o wyliadwriaeth a monitro polisi. Olrhain cwmnïau cyfrinachol, agendâu a phob un. Yr enghraifft gyntaf nad oeddent yn ymddiried ynddo fi oherwydd pwy ydw i? Dim ond ymgynghorydd newyddion CBS oeddwn i.

Ni all NASA wneud dim byd o'i le. Yr wyf yn golygu, [Bob] Wussler dweud wrthyf yn y bôn: "Rydych chi'n wallgof. Nid yw'n bosibl! " Derbyniodd - yr ydym i gyd ar y pryd - roedd y gair NASA dros y gair unrhyw un arall a oedd yn gorfod ymdrin â'r rhaglen ofod.

Ond Cenhadaeth Tywyll datguddiad gywilyddus yw'r ffaith na all NASA gellir ymddiried ynddo, oherwydd, gan ddechrau gyda 5 000 milltir mynyddoedd chwedlonol uchel, mae ein ddeugain mlynedd o beidio â dweud y gwir.

K: Symud yn gyflym yma. Rydych chi wedi ysgrifennu'r llyfr anhygoel hon. Dywedwch wrthym y stori fer a ddywedasoch wrthym amdano o'r blaen, am y funud honno ar y teledu, ac ati. Oherwydd nad yw'n wir hyd nes ei fod ar y teledu?

R: Wel, os wyf yn gwneud y daeth hyn pan ddechreuais olrhain data, yn hytrach na materion gyda mynydd - sef ychydig yn beth gwirion - pan ddechreuais edrych ar y data, roedd yr achlysur JPL llong ofod Llychlynwyr di-griw yn 1976 pan oeddwn eto Cynrychiolydd Newyddion CBS yn y JPL ar ôl yr Haf anhygoel, anhygoel o'r Llychlynwyr.

Dyma'r hyn yr ydym yn ei alw, "Llychlynwyr yr Haf". Pan anfonodd y wlad hon ddau gylchfan gofod heb griw dynol i dirio ar Mars am y tro cyntaf. A dau ragor arall yn orbit i wneud cannoedd o filoedd o ergydion. Dyma ddechrau ymchwil swyddogol ar fywyd posibl ar Mars.

Ychydig amser ar ôl iddo ddechrau'r broses hon, rhywle o amgylch 25th, rwy'n credu, Gorffennaf, un o'r bobl allweddol yn y genhadaeth Vikingaidd - ei enw yw Gerry Soffen - Roedd yn sefyll ger ein bron yn y JPL - yr oeddem ni yno yng Nghaliffornia mewn labordy propulsiad jet (Jet Labordy Gyriad), JPL, sydd, yn ôl pob tebyg, yn fwy na digon o ymwybyddiaeth - a safodd Soffen i fyny a sgrin yn dangos ein hwyneb ar Mars. Y peth rhyfedd hwnnw gyda mannau bach bach. Rydych chi'n gwybod bod un gyda'r gwefusau rhyfedd sydd wedi ymddangos ym mhob llyfr ym mhob man ar y blaned ers y deng mlynedd ar hugain diwethaf.

Dywedodd wrthi a dywedodd, "Onid yw'n ddoniol beth y gall y gêm golau a chysgod ei wneud?" Y chwerthin fawr o'r holl bobl a gasglwyd gennym o'r wasg. "Pan wnaethom wneud y llun ychydig oriau yn ddiweddarach, roedd popeth wedi mynd. Dim ond ysgafn a chysgod oedd hi. "

Felly dwi yno, dwi'n dyst arall i'r datganiad hwn, y broses hon. Gwrthod y ffilm yn gyflym yn gyflym. Rwyf yn mynd i mewn i'r broses o arsylwi ar y ddelwedd hon, degawdau yn ddiweddarach, yn yr wythdegau, yn yr wythdegau hwyr, o gwmpas 1989. Fe wnes i wybod bod popeth Soffen wrthym ni'n gelwydd.

Nid oedd yn gêm o oleuni a chysgod .......

R: Ar ôl cwblhau'r broses, fe welwn ei bod yn gerflun cymesur, milltiroedd a hanner a hanner milltir o hyd. Ar hyn o bryd mae gennym lawer o ergydion; perfformiwyd prosesu cyfrifiadurol annibynnol arall o ddata gwahanol.

Mae gennym ni fodelau 3D, mae gennym stereoteipiau, rydym wedi cysgodi yn ôl siâp, mae yna bob math o ddadansoddiadau a phawb sydd, fel hyn, wedi eu creu gennym ni y tu allan i NASA. Mae NASA yn anwybyddu popeth o'r dechrau ac yn dweud wrth bawb ei fod yn swnllyd, dim ond rhoi eich heddwch, ewch i ffwrdd. Shit, dyna NASA, mae'n syfrdanol!

Ond y momentyn allweddol a wnes i gydnabod pan ddaeth yn ôl mewn amser yw datganiad Gerry - gallaf ei alw'n Gerry oherwydd fy mod yn ei adnabod yn ddigon da - roedd hefyd yn gelwydd.

Ni chynhaliwyd unrhyw ergyd o Fawrth ychydig oriau yn ddiweddarach. Yn ymarferol, ychydig oriau'n ddiweddarach, oherwydd y newid yn cylchdro'r Mars a orbit y Llychlynwyr, roedd yr ardal Martian hon wedi'i guddio yn y tywyllwch. Ni allent wneud ergyd.

Daeth cyfle arall i gymryd ergyd fis yn ddiweddarach - mewn gwirionedd, ar gyfer diwrnodau 35. Gwnaed yr ergyd, sy'n anarferol, gan na chafodd ei ddefnyddio bron i wneud dau ergyd o'r un darn o realiti ar y pryd.

Roedd yn rhaid iddynt aros mis i ddychwelyd i'r geometreg fel y gallent wneud yr ail ergyd. Pa un, wrth gwrs, os edrychwch arno o'r tu allan, roedd rhywun yn edrych a yw'r un peth o dan yr ongl haul gwahanol - mae gwyddoniaeth yn dweud ei bod yn wir yn ôl pob tebyg.

Mae'n debyg ei fod yn wyneb go iawn, yn ôl pob tebyg yn gerflun go iawn, yn ddirgelwch go iawn, yn ddatblygiad anhygoel iawn yn yr hyn yr oedd NASA a'r prosiect Viking yn anelu ato. Bywyd ar Mars! Yn ogystal, wrth gwrs, roedden nhw'n gorwedd i ni, yn gorwedd i ni, yn gorwedd i ni.

Maent wedi bod yn gorwedd i ni am ddeng mlynedd ar hugain. Fe wnaeth ichi ofyn i mi: "Ydyn ni'n gorwedd o ddifrif i ni neu a ydyn nhw'n ffwliau? A ydyn nhw'n wyddonwyr nad oes ganddynt syniad sut y dylai gwyddoniaeth go iawn weithio? "- sy'n golygu - os gwelwch rywbeth sy'n cyd-fynd â ffordd anhygoel gyda'ch patrwm, mae genhadaeth gennych.

Mae genhadaeth wedi'i chyllido gan drethdalwyr, treulir biliynau o ddoleri wrth chwilio am fywyd ar y Mars. Wel, mae cerflun milltir led yn rhywfaint o fywyd ... adeiladwyd rhywun, efallai. Felly, a oes yna ddull gwyddonol i ddarganfod? Na ... yn hytrach na'i archwilio, maent yn fflachio i'r cyfeiriad arall.

K: Iawn, ond pe baent yn lladd yn y gorffennol, a dyna oedd un o'u teithiau cyntaf i Mars ...

R: I Roedd y genhadaeth gyntaf.

K: ... yna bu'n rhaid iddynt fod yn barod i gorwedd. Hynny yw, nid yw hyn yn rhagofyniad? A oedden nhw'n gwybod beth fydden nhw'n ei ddarganfod? Ai hyn yw achos rhaglen gofod gyfrinachol eisoes cyn y genhadaeth?

R: Iawn, nawr fe fydd hi ychydig yn dechnegol. Nid Vikingwyr oedd y genhadaeth gyntaf i Mars. Y cyntaf oedd Mariner 4 yn 1965. Y llall oedd Mariner 6 a 7, fe'i cynhaliwyd yn ystod haf Apollo pan adroddais ar y glaniad cyntaf ar y lleuad gyda chriw dynol gyda hi Neil Armstrong a Buzz Aldrin.

Fe aethom ni Rockwell Gogledd America, lle cawsom gymhleth stiwdio, gan gynnwys taith gerdded drwy'r system solar, sef fy syniad i. Cerddasom i fyny'r stryd i JPL Hill i orffen adrodd ar ddychweliad Apollo oherwydd eu bod tua hanner ffordd rhwng y Ddaear a'r Lleuad.

Bu'n rhaid i ni hefyd ysgrifennu am y teithiau hedfan o Mariner 6 a 7, yr ail genhadaeth i Mars heb griw. Y trydydd genhadaeth heb griw a anfonwyd at Mars gan yr Unol Daleithiau oedd yn 1971, o dan yr enw Mariner 9. Ond yn wahanol i daflenni, pan fydd dau ergyd yn cael eu gwneud yn y bôn, ac am byth yn diflannu, dyma'r llong ofod cyntaf yr Unol Daleithiau i gael ei orbibio o gwmpas Mars. Mae'n trawsnewid ein meddwl yn radical.

Felly, wrth i mi ail-greu hanes, rwy'n edrych ar luniau Viking o Cydonia, yn wynebu ar Mars. Dywedaf, "Rhywle roedd yn rhaid iddynt fodoli - ac nid oeddem ni wedi dod o hyd iddynt ac nid oes unrhyw gofnodion cyhoeddus - mae'n rhaid bod lluniau cudd gan Mariner 9 yn 1971. Roedd y Llychlynwyr yn 1976 ac mae gennych chi '72,' 73, '74,' 75, bum mlynedd am ragfynegiad bod rhywbeth gwirioneddol ddiddorol ar lawr ar blanhigion Cydonia. Felly, pan fyddent yn anfon Viking i'r orbit, roedden nhw'n gwybod yn union ble i wneud lluniau newydd, llawer gwell.

Bil: A oedd y posibilrwydd y byddai Llychlynwyr mewn gwirionedd yn hedfan i Cydonia, ond a gafodd ei rwystro oherwydd yr wyneb rhy wyllt?

R: Ydw, rydych chi'n ei gofio'n berffaith. Roedd y safle glanio cyntaf ar rywbeth o'r enw "planhigion euraidd" - Lladin Chryse Planitia - a'r ail dir glanio y buont yn siarad amdano oedd glanio yn Cydonia.

Felly, cyn i chi i gyd ddechrau cael ei ysgwyd gan galon, peidiwch ag anghofio ei fod fel glanio yng Ngogledd America neu lanio yn Albuquerque neu lanio yn fy ngardd. Mae Cydonia yn lle GREAT, Mr. Scotte - rwy'n dyfynnu Star Trek.

Felly, hyd yn oed os y glanio arfaethedig yn Cydonia, tebygolrwydd yw na fyddem yn cael unrhyw le yn agos bethau diddorol yma, ble mae'r wyneb y ddinas a'r cyfan cymhleth. Yr hyn sy'n ddiddorol yn wleidyddol i mi yw, ar ôl y cyhoeddiad cychwynnol eu bod yn glanio ar Cydonia, ar ôl i luniau cyntaf y gwennol Viking 1, newidwyd trajectory yr ail long gofod, hedfan yn gyntaf, nad oedd eto wedi cyrraedd orbit Mars, i dir mewn lle hollol wahanol. Pwy bynnag a wnaeth y rhaglennu ddim eisiau cyfaddef y posibilrwydd y gallent ddamwain tir ar Cydonia a gweld y peth hwn yn agos.

K: Iawn, felly yr wyf yn cymryd yn ganiataol eich bod yn sôn am yr adfeilion, eu bod yn gwybod amdanynt ymlaen llaw ac yn ymwybodol - ac yn dweud eu bod wedi cael gwybodaeth flaenorol oherwydd bod ganddynt rhaglen ofod arall?

R: Mae hon yn un lefel o wybodaeth flaenorol y gallwn ei brofi. Yn ddiau, gallwn brofi ... heblaw am nad ydym wedi darganfod yr ergydion a gollwyd gan Mariner 9. Fe ddarganfuwyd darlun o Mariner 9 am bethau diddorol eraill yr oeddem yn sôn amdanynt. Carl Sagan yn ei waith "Cosmos" bu'n sôn am byramidau Elysium. Dyma'r pyramid enfawr, nifer o filltiroedd o led led-ledog sydd wedi'i leoli hanner ffordd o gwmpas y blaned o Cydonia.

Mae Carl Sagan yn un o'i lyfrau mewn gwirionedd yn gysylltiedig â'i hun mewn darn ddiddorol dros yr ymennydd. Nid wyf yn cofio'r manylion, ond credais ei fod yn hynod o rhyfedd - ar yr adeg honno ac yn ôl-edrych - bod Carl yn cysylltu'r ddau bwynt hyn.

Fodd bynnag, dyma'r unig ffigurau cadarn sydd gennym. Gwyddom fod gennym wennol gofod ar genhadaeth Mariner 9. Gwyddom fod gwennol arall wedi cyrraedd bum mlynedd yn ddiweddarach, Llychlynwyr. Felly, mae'n farn resymegol pe byddai gennym ergydion da iawn ar Mars, y fframweithiau'n berffaith, a'r pyramidau Llychlynwyr, y gallent gael gwybodaeth flaenorol o ergydion datrys is o Mariner 9. Nid darn ydyw, nid dim neidio o gwbl.

Mae'n ddiddorol iawn pan fyddwch chi'n dechrau gofyn cwestiynau. A yw'n bosibl eu bod yn gwybod rhywbeth y gellid ei dynnu o'r llun ers amser maith mewn hanes pell iawn?

Rydym yn cyrraedd y tri grŵp sy'n rhedeg NASA y tu mewn. Natsïaid, Mwynglawdd a Mages. Ar gyfer dau o'r grwpiau hyn, mae'r Natsïaid a'r Teyrnasau, fel y gwyddom, yn meddu ar dystiolaethnau testun, dogfennau hynafol, pethau, testunau, llyfrau, cofnodion, olion y gorffennol pell iawn.

Mae'n debyg i ffilmio'r sgript. Maent yn ei ddefnyddio yn y bôn ar gyfer llwybrau solar, ac maent yn gwneud delweddau o bethau sydd â awgrymiadau, ond nid tystiolaeth wyddonol.

K: Felly rydych chi'n sôn am hen destunau. Ydych chi'n gwybod eu henwau? Oeddech chi'n eu gweld nhw? Ydyn nhw allan yno ar y cam cyhoeddus?

R: Ie a na. Rwy'n ceisio cofio manylion nawr, gan fod cymaint o fytholeg, os ydych chi'n dechrau fucking, mae'n fwy tebyg i stori gymhleth.

Er enghraifft, gwyddom fod Hitler wedi sefydlu'r adran SS gyfan a oedd i fod i wneud dim ond teithio o gwmpas y byd a dwyn pob peth da. Pob un o'r hen bethau. Mewn gwirionedd, roeddwn yn ddisgwyliedig iawn pan ddaeth Spielberg allan â'r ffilm "Conquerors of the Lost Ark" ei fod yn dangos ac yn dangos i ni fod Archa, a'r holl bethau y mae'r Natsïaid yn eu obsesiwn, yn ddim o'r Hen Destament. Mewn gwirionedd, roedd hi'n dechnoleg hynafol a guddiwyd ar y blaned hon, yn hygyrch o'r cyfnodau gwareiddiad blaenorol. Gallai rhai ohonynt greu cyrchfannau a hedfan i Mars i wneud y pethau a welwn yno, ond nid dyna'r cyfeiriad y maent yn ei osod.

K: OK, ond dywedwch ei bod yn wir.

R: Rwy'n dweud ei fod yn bosibl. Nid wyf yn dweud ei fod yn wir, dwi'n dweud ei fod yn bosibl, ac yr wyf yn cofio bod llawer ohono'n gorfod ei wneud â'r safbwynt. Rydych chi'n gwybod, mae hen glicyn: "Mae polisi o ongl farn 99%; nid yw'n bwysig os yw rhywbeth yn wir ". Os yw pobl yn ei weld yn wir ac yna'n gweithredu ar sail y ffydd hon, gall hyn ei gwneud yn wir.

Felly, gadewch i ni ddweud bod y ddau grŵp sydd â mynediad at wybodaeth gyfrinachol, testunau hynafol - y Natsïaid a'r Masons, ryw reswm i gredu ym modolaeth o gwareiddiad hynafol ar y blaned Mawrth, ac efe a dominyddu aeth y rhaglen ofod yno am ddod o hyd i dystiolaeth ... ac BINGO, yn ei chael yn .

Mae'r cadarnhad hwn o 20.stolets wedyn yn cadarnhau'r awgrymiadau a'r sibrydion a'r dyfeisiau o hen destunau.

K: Yn sicr. Ydych chi'n tybio bod gan y Natsïaid raglen ofod?

R: Na, na.

K: Na?

R: Roeddent eisiau. Yr wyf yn ddifrifol iawn ynghylch y posibiliadau ar gyfer technoleg o'r fath ar y pryd. Yr hyn rwy'n ei ddarganfod yw fformiwla ddiddorol iawn wrth i ni fynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach i'r cyfnod Natsïaidd.

Er maen nhw oedd yr hyn a gredent o'r lle y daethon nhw, eu gwreiddiau wedi'u gwreiddio, sy'n mynd ymhellach, fel y mae'n ymddangos. Cannoedd o flynyddoedd, yna don dreisgar ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, gan arwain at yr Ail Ryfel Byd.

Mae athroniaeth Natsïaidd, y syniad nad yw dynol o'r blaned hon, bod hil arbennig o'r Aryans. Rwy'n golygu'r Aryans ... Mars! ... y gallant gael eu gwreiddio mewn rhai dogfennau hen a oedd yn gyfrinachol, eu parchu a'u addoli ... bron y tu hwnt i realiti realiti. Dim ond y prynhawn yma, nid oes gennyf gopi gyda mi. Hoffwn weld un.

Kerry Cassidy: Iawn, a oes angen i chi gysylltu ag ymchwilwyr sy'n arbenigo yn yr ardal hon?

Richard Hoagland: Ie, ie, dim amheuaeth. Mewn gwirionedd, mae un ohonynt yn ddyn eithaf da i siarad â nhw. Ei enw yw Joseph Farrell. Mae hi yn Ne Dakota. Fe fydd yma ym mis Ionawr. Mae'n ysgoloriaeth Rhydychen ac mae ganddo PhD o Rydychen. Ysgrifennodd bum llyfr ar y pwnc hwn. Mae'n ysgrifennu'n ofalus y troednodiadau, dogfennau, yn trafod, yn dyfynnu awduron ac yn datgelu negeseuon a olion mewnol anhygoel.

Fel ymchwilydd difrifol sydd gyda llaw hefyd yn rhoi person caredig iawn mewnwelediad syfrdanol newydd am y hynafiaid y Natsïaid mi, y llywodraeth yr Unol Daleithiau yn dod, dde cudd yng nghanol ein rhaglen lle eu hunain, ac mae'n ymddangos bod ganddynt eu hagenda eu hunain y tu allan i'r Eisenhower, Kennedy a phobl America.

K: Felly dywedwch - Werner Von Braun ...

R: Kurt Debus.

K: Esgusod fi?

R: Kurt Debus.

K: Iawn.

R: ... sydd â diddordeb braidd mewn creu technoleg roced amgen ddiddorol iawn ar gyfer technoleg taflegrau seiliedig ar daflenni taflegryn.

K: Yn seiliedig ar ynni am ddim?

R: Ymgyrch Maes ('ymgyrchoedd maes') ...

K: Yn seiliedig ar torsiwn?

R: Mae Ymgyrch Maes, ffordd o drin gofod-amser trwy gael gwrthgraffedd ar yr un llaw, yn cael ynni am ddim ar y llaw arall.

K: Iawn, felly pryd oedd ef mewn gweithgaredd gweithredol?

R: Kurt Debus?

K: Ydw.

R: O Paperclip i Apollo.

K: A yw hynny'n golygu diwedd yr Ail Ryfel Byd?

R: Ers yr Ail Ryfel Byd i 50.léta ôl 60.léta i 70.let, penodwyd ef yn bennaeth y Cape Canaveral / Cape Kennedy, roedd cefndir gyfrinach cyfan erioed sydd wedi cael ei datgelu nid un un mewn unrhyw ddogfen swyddogol gan NASA neu unrhyw lle arall.

K: A sut wyt ti'n gwybod amdano?

R: Diolch i Joseph Farrell, ei ymchwil a'i ymchwil. Mae ganddi ddogfennau Almaeneg; gall siarad Almaeneg. Bydd yn helpu. Rydych chi'n gwybod, dyna waith gwyddonol go iawn. Yr ydym bob amser wedi bod - y rhai ohonom sy'n gwylio'r llafn hon o'r pontio rhwng y hanes ffug a hanes cywir - yr ydym bob amser wedi bod yn gyfyngedig gan y ffaith bod gennym tir amatur yma yn y bôn. Mae rhai ohonynt yn amaturiaid dawnus; mae rhai ohonynt yn amaturiaid diflas. Mae gen i ddedfryd o'r fath y mae ei wirionedd wedi'i gadarnhau dro ar ôl tro: "Gall amaturiaid eich lladd".

Nid yw pobl fel Farrell yn amaturiaid; a phan fyddwch chi'n troi'ch cymwysterau i mewn i waith addysg a gwyddonol ac yn cael eich hyfforddi ar y mater hwn mewn man fel Rhydychen, byddwch yn dod i ben â phum llyfrau syfrdanol sy'n cofnodi'r dudalen y tu ôl, hanes cudd gwirioneddol.

Dewisiadau eraill am yr hyn y Natsïaid yn ei wneud yn dechnolegol ac yn wleidyddol, fel y parhaodd bron yn ddi-dor sy'n symud o un set o noddwyr, hy. Hitler et al., Grŵp arall o noddwyr, hy. Mae'r llywodraeth yr Unol Daleithiau, et al. - heb gymryd egwyl cinio hyd yn oed.

Yn y llyfr, mae gennym y ffotograff ffantastig o Von Braun a'r holl wyddonwyr paperclip sy'n sefyll o dan motiff mor lân. Mae'n symbol sy'n hongian dros y gwyddonwyr sy'n ymgynnull ac mae'n UFO.

Mewn gwirionedd mae wedi torri UFO / "soser hedfan". Yn y canol mae swastika mawr (croes bach). Ac mae hyn yn yr Unol Daleithiau ar ôl i ni wedi ennill rhyfel. Mae'r bobl hyn ar eu glanio ar y briffordd o White Sands i El Paso. Mae'n siop chwilfrydig o'r enw "Bob's Curiosity Shop" - mae lluniau yn y llyfr - wrth gwrs, mae'r rheswm pam fod y swastika yn ymddangos yn hynod o bwysig, mae hyn yn eithaf manwl yn y llyfr.

Roedd am fod y swastika yn symbol bod Hitler dwyn o'r gorffennol pell, yn arwain y ffordd yn ôl i'r Vedas ... mae hyn traddodiad hynafol Indiaidd sôn am y llong ofod, arfau niwclear a phob math posibl o faterion gwych technoleg uwch ar adegau o hanes dwfn - ar adeg pan mae yna ni ddylai unrhyw bethau technolegol datblygedig fod.

Beth wnaeth Hitler oedd y symbol yn briod, ei dderbyn, ac yn ei ddefnyddio yn ymwybodol iawn at ddibenion ei pholisïau a phropaganda - oherwydd yr hyn y mae'r swastika yn golygu bod y treiddiad neu mewnwelediad i lefel hollol wahanol o realiti, y cyfeiriaf ato fel ffiseg hyper-dimensiwn .

Pa un, ar yr un llaw, y byddwch yn ei gael, os gwnewch hynny yn iawn, gwrth-ddiffyg disgyrchiant, a fydd yn gwneud y taflegrau yn anfodlon, yna ynni am ddim; ac felly bydd goresgyn planhigion pŵer canolog, pŵer canolog a rheolaeth pobl trwy bris olew hefyd.

Felly, gyda'ch gilydd, mae gennych, o fewn yr ymdrechion a brofwyd yn Natsïaid, ymchwil a datblygu yn awr yn ystod ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae gennych yr allweddi i ryddhau gwareiddiad y blaned gyfan hon. Mae chwe biliwn o bobl sydd wedi rhyddhau a rhywun yn eistedd ar y gwirionedd hwn ac mae'n un o'r tri grŵp sy'n rheoli NASA yn gyfrinachol: y Natsïaid.

K: Felly, dywedwch fod llinell y Natsïaid wedi parhau hyd heddiw?

R: Ydw, hyd yn oed nawr hyd y tro hwn rydym yn siarad gyda'n gilydd.

K: Ac mae eu llwyddiant yn cael eu harwain gan NASA?

R: Yn sicr. Dydw i ddim yn gwybod pwy ydyw.

K: Ddim chi'n gwybod?

R: Wel dwi ddim yn gwybod, oherwydd pan fu farw yr hen gard neu wedi mynd i mewn i ymddeol, nid oedd yn dweud, "Ie, ac mae hyn yn guy yn dod i fy lle ac mae statws y blaid Natsïaidd, y Blaid Sosialaidd Cenedlaethol."

Felly dyma chi athroniaeth nad yw'n nodi. Heddiw maent yn llawer mwy soffistigedig. Ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, gwnaethant sylweddoli na fyddai pobl wir yn derbyn mynediad agored o'r fath.

Felly, yr hyn sydd gennym yn ddiweddar yn y wlad, yn union fel yr ydych yn edrych o gwmpas, edrych o gwmpas, mae'r ffasgaeth ymlusgiaid. Mae gennych athroniaeth Natsïaidd ym mhob ystafell wely, o dan bob to, ym mhob neges gyhoeddus. Rydych chi wedi got pobl sy'n chwilio i mewn i'r camera eich bod deadpan ceisio cyfathrebu hynny, "yn unol â'r Cyfansoddiad, darllenwch ein holl negeseuon e-bost, fanteisio ar ein sgyrsiau ffôn tapio. Mae hynny'n guy yn dod i chi gan sianel gebl i weld os nad ydych yn gwneud unrhyw beth amheus. "

Mae hyn yn uniongyrchol o'r Almaen Natsïaidd; ac yn anffodus nid yw'n gyfyngedig i NASA.

K: Felly pan fyddwch yn siarad am sut y rhaglen ofod arwain y Natsïaid, yn siarad am y gorffennol, am yr amser ar ôl yr Ail Ryfel Byd, mae wedi V2 roced, fel y deallaf ... felly, mae'n grŵp, iawn?

R: Ydw.

K: Ac mae'r bom atomig maen nhw'n ei adeiladu neu'n cymryd technoleg o'r Almaen a ...

R: Wel, rydym o dan ddylanwad cofnod hanesyddol sy'n dweud bod yr Unol Daleithiau wedi datblygu bom niwclear yn y prosiect Manhattan, a bod Japan a'r Almaen yn y ddau brif wrthwynebwyr yn yr Ail Ryfel Byd, er nad oedd ganddynt lawer o ganlyniadau.

Aethant o'i le. Nid oedd ganddynt ddigon o arian; nid oedd ganddynt y bobl iawn. Yn y bôn, nid oedd yn gystadleuaeth fawr ar gyfer yr Unol Daleithiau, wedi llwyddo yn yr holl arian - dau biliwn o ddoleri yr Unol Daleithiau - yr arian gan y cyfnod ar ôl y flwyddyn 1940, a allai heddiw yn ei wneud neu falle dou triliwn o ddoleri'r yn 21.století arian parod.

Rydym yn creu y bom atomig a'i ddefnyddio ddwywaith mewn dicter yn erbyn Japan yn ystod y rhyfel. Yn ôl Farrell, efallai na fyddai hyn yn union beth ddigwyddodd. Mae'r dogfennau yn ymddangos bod llawer mwy soffistigedig, yn llawer mwy datblygedig ac efallai rhaglen ymchwil atomig hyd yn oed yn swyddogaethol yn yr Almaen, a oedd o leiaf yn creu ac yn tanio un profion arf atomig.

Yn ei lyfr, dywed ble a phryd a phwy oedd yn cymryd rhan a phopeth. Mae'n debyg pe bai'r wybodaeth honno'n dod â ni ar ôl y rhyfel. Nid oedd yn ein helpu ni yn ystod y rhyfel, ond fe'i trosglwyddwyd a'i uno yma.

Yn rhannol efallai y byddwn wedi cymryd rhywfaint o wraniwm o un o'r bomiau atomig o ffynonellau Almaeneg. Mae stori am y cwch U, sy'n cario y wraniwm a addaswyd ac fe gyrhaeddom ni, gan fynd yn wreiddiol i Japan.

Rwy'n golygu, mae hwn yn fewnwelediad hynod o newydd a diddorol o sut y cafodd yr Ail Ryfel Byd ei achosi, sut y gwnaethpwyd ati i ddatblygu a sut y parhaodd. O ran hyn, efallai na fydd diwedd y hanes yr ydym wedi'i ddysgu yn y blynyddoedd diwethaf 50, neu'r hanes go iawn y mae pawb wedi byw ynddi.

K: Yn iawn, ond yna mae grŵp sydd hefyd yn delio ag ynni am ddim neu long gofod y datblygodd y Natsïaid hefyd heblaw ...

R: Efallai, efallai ... mae'n rhaid i chi bob amser fod yn ofalus gyda hyn.

K: Iawn.

R: Mae yna bobl sy'n dweud ie, ac mae yna bobl sy'n dweud na. Yn wir, mae gwyddoniaeth yn wir yn dibynnu ar arbrofion a dogfennau. Hyd yn oed y dogfennau hyn, o ran y dechnoleg go iawn lle'r oeddent mewn gwirionedd â diddordeb, yna mae'r prif dechnolegau hyn yn aneglur iawn.

Gellid eu dehongli'n wahanol. Credaf fod hyn yn rhannol oherwydd nad yw'r deunyddiau da wedi'u rhyddhau eto neu hyd yn oed eu canfod. Gyda'r ddogfennaeth hon, mae marwolaethau dirgel yn gysylltiedig.

Er enghraifft, ar ddiwedd y rhyfel, bu farw Patton yn sydyn ac yn ddirgelwch. Mae'n debyg, ar yr adeg y mae'n grŵp, y chweched fyddin a oedd cyfeirio at y ffin rhwng Tsiecoslofacia a rhywbeth arall i ddod o hyd dogfennau cudd hyn am brosiectau Natsïaid gyda thechnoleg uwch a arweinir. Felly, hyd nes bod gennych ddogfennaeth, mae'n sibrydion a chofiwch ...

K: Ac a oes rhagdybiaeth y gallai fod wedi dod o hyd i'r dogfennau ac yna ei ladd?

R: Neu ni ddaeth o hyd iddynt ac fe'i lladdwyd oherwydd ei fod yn chwilio amdano ac nad oedd am roi'r gorau iddi.

Nid ydym yn gwybod ac mae angen i chi fynd i mewn i waith Farrell ac yn edrych ar y stori gyfan; a gweld, yn hyrwyddo gwaith yma awdur jiiného, ​​a Fi 'n sylweddol eisiau gwneud hyn am fod Joseph Farrell yn ymchwilydd hynod o bwysig ac yr wyf yn falch y gallwn uniaethu ag ef, ac fel y dywedais ychydig wythnosau i gyfarfod yma.

K: Wel, efallai y dylem ddod yn ôl a siarad â'r ddau ohonoch chi.

R: Byddai hyn yn fuddiol iawn, rwy'n credu fy mod yn fuddiol iawn.

K: Felly, dwi'n dweud, mae yna dri grŵp. Soniasoch am y Natsïaid ...

R: Hyd yn hyn rydym ond wedi siarad am ddau.

K: Wel, nid cymaint, dim, ddim o gwbl, mewn gwirionedd. Felly, ewch â ni at y Teyrnas Mawr a'r Magi wrth iddynt ymuno â NASA gyda'r Natsïaid?

R: Wel, wrth gwrs, mae'r Masons wedi sefydlu'r Unol Daleithiau. Yr wyf yn ei olygu, mae athroniaeth Masonic traddodiadol yn gyfraniad hynod o bwysig i gynnydd ac esblygiad y rhywogaeth ddynol.

Yn ôl yr ymadrodd milwrol hen: "Byddwch yn bopeth y gallwch fod," Nid dynion drwg yw maenogion. Mae dynion yn bobl dda.

K: Ydyn ni'n sôn am Feddygon am ddim?

R: Ie, ie. Maent yn etifeddion cywir y Templari. Rydych chi'n gwybod, o'r Canol Oesoedd, a ddaeth yn bwerus iawn trwy ddod o hyd i rywbeth yn Jerwsalem o dan Fynydd y Deml.

Maent wedi dod yn sefydliad mwyaf pwerus yn Ewrop. Maent yn llythrennol yn berchen ar Ewrop, yn y bôn. Maent yn creu system fancio am ddim. Sefydlu cymaint o sefydliadau modern yr ydym yn eu hadnabod os ydych chi'n mynd i'ch ATM.

Roedd y Brenin Philip Sličný o'r brenin Ffrengig yn dibrisio'r arian ac yn 1307, 13, ddydd Gwener, lladdwyd llawer ohonynt. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi cael eu carcharu, mae rhai wedi mynd ar drywydd ac ni chafwyd hyd i lawer iawn o bethau maen nhw'n eu cadw'n gyfrinachol. Gan gynnwys llawer o arian, swm enfawr o arian.

Dywedir bod yr arian yn cael ei guddio mewn lle o'r enw "Oak Island" a'r FDR (Franklin Delano Roosevelt) a Seiri eraill o bryd i'w gilydd cyllid a chael arian preifat a oedd yn mynd i'r fan a'r lle ac yn ceisio cloddio. Byddai hyn yn stori hollol wahanol, y cyfan fideo nesaf.

Y ffaith yw bod y Seiri yn bobl dda. Efallai James Webb, a oedd yn weinyddwr yn NASA Kennedy yn Mason 33.stupně. Pan fyddwch yn darllen bywgraffiad Webb, nid ei hunangofiant, a ysgrifennodd ef ei hun, wrth gwrs, ond ei gofiant, a ysgrifennwyd gan rywun a oedd yn ceisio darganfod pwy mewn gwirionedd yw James Webb.

Ar y wefan hon, mae'n glir iawn beth wnaeth Webb. Ceisiodd ddewis y gorau o'r hyn yr oedd NASA yn ei olygu, sef - i ddarganfod beth oedd allan yno; i'w ddefnyddio fel system ar lefel uwchradd a phrifysgol. Rhoi technolegau blaengar newydd i mewn i ddiwydiant yr Unol Daleithiau, sydd, wrth gwrs, yn creu cynhyrchion sy'n hybu economi gyffredinol y dosbarth canol cyfan.

Gallwch edrych ar ei raglen a gweld ei fod yn fandad i gymryd popeth a ddarganfuodd NASA a'r hyn y gallai ei gael a'i wneud yn ddefnyddiol fel y byddai trethdalwr Americanaidd yn elwa ohoni. Mae'n wir oll sydd yno. Rhaid i chi ei ddarllen.

A beth ddigwyddodd? Credaf fod y ddau athroniaethau, dau draddodiad metaffisegol rhwng y Seiri a'r Natsïaid mor agos y gallai'r Natsïaid fynd i mewn a chymryd llywodraethwch ar Masons bron yn amhosibl ei hadnabod, yn dawel, yn gyfrinachol, yn dawel ... "fel lleidr yn y nos" fel y maent yn ei ddweud .

Rwy'n credu nad oedd Masonsiaid yn sylweddoli hynny nes ei bod hi'n rhy hwyr. Eu bod yn eu cael nhw eu bod yn cael eu meddiannu ... y nodau yr oeddent yn ceisio eu cyflawni a pha rai a gedwir nhw hefyd allan o ddatganiadau cyhoeddus ond a wnaethon nhw geisio sylweddoli'n dawel.

A dyma'r cyfrinachedd sy'n eu cael i drafferth, oherwydd pan fyddwch chi'n ceisio gwneud pethau'n gyfrinachol, gall pethau ddigwydd mewn cyfrinachedd. Eu camgymeriad tactegol mwyaf oedd nad oeddent yn datgelu beth oeddent wedi'i ddarganfod yn gyhoeddus.

Yn lle ymdrechu i gyflwyno cyflwyniad heddychlon, datblygiad graddol y diwylliant hwn yn y cyfeiriad yr oedd i fod i fynd. Lle nad yw estroniaid yn air drwg. Ble y gallwn ni wir siarad am bethau anghyffredin a'n hynafiaid a'r holl bethau sydd yno yn y bydysawd a'u bod yn canfod ac yn ofni pobl i farwolaeth.

K: Pwy wnaethon nhw ddod o hyd i Farwniaid neu Natsïaid?

R: NASA. Rhaglen fel y cyfryw, rhaglen NASA. Rhaglen sy'n cyfarwyddo pobl y tu ôl i'r llenni.

K: Yr hyn yr oeddwn am ei wybod oedd y gorffennol a'r Natsïaid yn yr Almaen. Cawsant y dechnoleg hon a oedd yn anhygoel ac yn ôl pob tebyg ...

R: Nid ydym yn gwybod hynny.

K: Yr wyf yn ei olygu - dywedasoch eu bod wedi cael bom atomig, ni wnes?

R: Na, dywedais efallai. Nid yw hyn i gyd yn hysbys. Mae'n bosibl.

K: Iawn, felly mae gennym Farrell yma, mae yna ddogfennau sy'n mynd felly.

R: Maent yn awgrymu'n gryf ond nid ydynt yn derfynol.

K: Iawn.

R: Ddim eto, dim tystiolaeth.

K: Ond yn rhywle roedd yn rhaid iddo ddod, y farn oedd bod cyswllt ET; roedd y datblygiad cyfan o 'wylio anghysbell' ...

R: Pwy farn?

K: Yna, yn y cyfnod Natsïaidd.

R: Ydw, ond gan bwy?

K: Cwestiwn da. Rwy'n gofyn ichi.

R: Wel, dydw i ddim yn arbenigwr Natsïaidd. Ges i gatiau NASA. Rwy'n ceisio darganfod yn wleidyddol beth sydd ni'n mynd i mewn i'r bumper hwn.

K: Mae hynny'n iawn.

A: Rwy'n edrych, ac edrychwn ar y llyfr Cenhadaeth Tywyll, ar yr holl olion gwahanol yn y dogfennau ac maent yn arwain yn ôl at y grwpiau dirgel. Rydych chi'n gwybod, y da, ac wrth gwrs, y rhai gwael, ond maen nhw'n credu yr un pethau.

Cofiwch, mae tywyllwch a golau. Gallwch gymryd yr un wybodaeth ... Rwy'n golygu, gallaf gymryd ynni niwclear a gwneud bom neu gallaf wneud adweithydd. Mae un yn goleuo dinasoedd ac yn rhoi pŵer ac egni i bobl ac mae'r llall yn eu dinistrio.

Felly, ar unrhyw sylfaen o wybodaeth, mae gennym bob amser y cleddyf dwbl hwn. Gallwch ei ddefnyddio'n dda neu gallwch ei ddefnyddio ar gyfer drwg. Yn hanesyddol, mae'r Masons wedi ceisio am y da. Yn amlwg, roedd y Natsïaid yn ei ddefnyddio ar gyfer drwg. Mae'n iawn, iawn iawn.

K: Iawn, felly os oes genhadaeth dywyll gennym ac mae gennym ddau raglen ofod ac maent i gyd yn mynd yn ôl i'r Almaen Natsïaidd ...

R: Efallai.

K: ... mae eu gwreiddiau yno. Mae'r bobl hyn yn rheoli rhaglenni, yn gyswllt parhaus. Y brif linell yw'r llinell Natsïaidd a'r un peth, y Natsïaid, y Maenogiaid, ac nid ydym wedi sôn am y chwiliaid, ond maent i gyd yn esblygu o ryw fath o gred mewn bywyd allfydol. Onid yw hynny'n wir oherwydd lle rydych chi'n mynd i farw Mars?

R: Felly rwy'n mynd yno? [Gwenu]

K: [Chwerthin] Onid ydyn ni'n mynd?

R: Ne.

K: Felly, yn y bôn, dywedwch fod NASA ar hyn o bryd yn gorwedd ar Mars yn wyneb yn wyneb gyda bwriad penodol. Nid ydych chi'n gorwedd ...

R: Na, maent yn bendant eisiau gwasgu.

K: Pam?

R: Peidiwch ag anghofio mai nyth o gorwedd yw hwn. Mae'r gorwedd yn wahanol ar bob lefel. Y celwydd cyntaf y mae'r guys da o NASA yn credu yn astudiaeth, a gomisiynwyd gan eu hunain - yn union fel ei fod yn tynnu daeth Eisenhower a Kennedy yn y blynyddoedd 1958 59-a dechrau'r 60.let.

Dyna oedd neges ... ac yn awr cofiwch, crewyd NASA ei hun ychydig cyn hedfan 50, ym mis Gorffennaf o 1958. Felly, hanner canrif yn ôl, dywedodd yr Arlywydd Eisenhower, "Ni allaf ganiatáu i'r holl garcharorion rhyfel hyn reoli'r bydysawd. Byddaf yn creu asiantaeth sifil a bydd yn ganolfan cyswllt ar gyfer pob gweithgaredd lle heddychlon. Bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn arwain yr holl weithrediadau gofod milwrol. "

Y peth cyntaf y byddwn yn ei ddangos ynddi Cenhadaeth Tywyll yw ei fod yn gelwydd. Nid asiantaeth gofod sifil yw NASA. Mae'n asiantaeth lle milwrol. Fe'i ffurfiwyd bob amser trwy orchymyn ac o dan gyfarwyddyd y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol, y Weinyddiaeth Amddiffyn, unrhyw asiantaeth newyddion. Mae'n bosibl y bydd ei holl ddata a welir yn anaddas ar gyfer gwybodaeth gyhoeddus yn cael ei dynnu'n gyfrinachol. Hyd yn oed ar gyfer eu pobl eu hunain.

K: Felly, nid yw ar gael i'r cyhoedd os oes rhaid iddo wneud â rheolaeth y cosmos?

R: Nid ydym yn gwybod hynny. Gwyddom, yn ôl y gyfraith, y gellir cadw unrhyw beth y gall y llywydd neu ei gynghorau ei ystyried yn briodol ar gyfer cyfrinachedd. Nid oes yn rhaid iddo roi rhesymau.

K: Iawn, ond dwi'n gofyn beth yw'r rheswm dros gyfrinach y rhaglen ofod?

R: Os oes gennych chi un o asiantaethau cerdded yn y rheng flaen gyda'r mandad boldly fynd i mewn i'r mannau lle nad oes neb arall wedi mynd a ydych yn gwybod oherwydd bod gennych ddogfennau cyfrinachol sy'n dweud bod y arteffactau dod ar draws, ETs, hen lyfrgelloedd, generaduron, gofod llong, Duw yn gwybod beth arall, ac nad ydych am y bobl hynny i ddweud yr hyn y maent mewn gwirionedd yn chwilio amdano, yna rydych yn creu yn ôl y gyfraith yr asiantaeth eu bod yn gallu adrodd yn unig yr hyn yr ydych eisiau ei wybod, a'r holl bethau pwysig eich bod yn cadw cyfrinach - a dyna sut y v Cenhadaeth Tywyll rydym yn profi'r statudau eu hunain, yn union beth yw NASA.

Bob tro mae'r siaradwr yn mynd allan ac yn dweud, "Rydym yn asiantaeth sifil," mae'n debyg bod y person hwnnw'n credu ei bod hi ddim yn darllen y statudau.

Nawr mae pobl yn dadlau gyda mi mewn sawl sgwrs ar y we. Rwyf ar y fforwm yn Graham Hancock yn Lloegr, ac mae pobl yn dweud nad yw Hoagland yn deall sut i ddarllen y statudau mai dim ond drosfa ydyw.

Na, nid yw'n drosffol, oherwydd mae yna nifer o baragraffau yn y gyfraith cosmos sy'n cadarnhau'n glir hawl absoliwt yr Arlywydd i nodi unrhyw ddata NASA nad yw'n dymuno gwneud cyhoeddus fel cudd.

Mae hyn yn ei gwneud yn sefydliad milwrol. Yn syml. Byddai'r sifiliaid yn annibynnol. Gallant gyhoeddi yn wyddonol, ac o'r hyn rwy'n ei wybod, rydych chi'n cyhoeddi neu'n colli. Fe welwch chi rywbeth rydych chi'n ei ysgrifennu a'i gyhoeddi. Mae yna mewn llenyddiaeth gyfnodol a pha bynnag bobl sydd ag ef.

Ac yna daw consensws i mewn: da, mae hyn yn iawn, mae hyn yn anghywir, fe welwn fwy o ddata ac mae'r broses yn parhau. Nid yw hyn yn rhywbeth y gallai NASA ei wneud yn allanol. Mae ganddi reoliadau clir a gofalus yn y gyfraith na all hi ond ryddhau'r hyn y mae'r Llywydd a'r Tŷ Gwyn a phob un arall yn ei wneud yn caniatáu i'r gweithrediaeth ei ganiatáu.

K: Iawn, ond dywedwch mai eu cymhelliant yw cuddio gwybodaeth am adfeilion ...

R: Ydw.

K: Am adfeilion sy'n tystio am beth? Ynglŷn â hanes neu hanes bodau eraill sydd allan?

R: Wel, mae'n dibynnu eto ar yr hyn a ddarganfyddwch. Os hanfod y mater yw ein cadw mewn gormesedd trwy ffiseg a thechnoleg ac mae gennych economi sy'n ddibynnol yn anymwybodol ar olew, mae'r byd yn cael ei reoli trwy olew, drwy'r ddoler. Ar hyn o bryd mae ymladd enfawr rhwng y ddoler a'r ewro.

A dyna pam yr aethom ni ac ymosododd Irac am ei fod yn mynd i fynd i'r ewro. Mae'r Iraniaid newydd newid i'r ewro; yr ydym yn wynebu rhyfel niwclear. Damn! Gadewch i ni gysylltu y pwyntiau gyda'n gilydd.

Mae'n ymwneud dominyddu gwleidyddol ac economaidd. Felly, byddwch yn mynd i'r lleuad neu Mars neu un o'r lleuadau o blaned Iau a byddwch yn dod o hyd i gwaith pŵer ynni amgen gweithio, sef y maint paned o de a hanner y ddinas tynhau.

Ydych chi am roi gwybodaeth i'r cyhoedd? Ydych chi am i bobl sylweddoli bod yna ffordd o wneud pethau heb orfod drilio yn y Dwyrain Canol a heb yr holl isadeileddau gwleidyddol ac economaidd sydd wedi'u hadeiladu?

Ni chredaf felly. Mae'n ymddangos bod y cynllun hwnnw'n gweithio ar gyfer y blynyddoedd diwethaf 40. Wrth i economi olew dyfu, gallai pobl gynllunio. Mae pobl yn galw am fwy o egni; eisiau mwy o bethau neu fwy o ddyfeisiau, offer. Mae'r holl bethau yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol heb eu stopio yn cael eu gwerthu ar y sgrin hon [gan bwyntio i gyfrifiadur] a chreu cymdeithas ddefnyddwyr sy'n cael ei ysgogi'n llawn gan olew. Mae pŵer niwclear yn ganran fechan o'i gymharu ag olew byd-eang.

A hoffech chi ddod i mewn a chymysgu technoleg system ynni amgen a fyddai'n caniatáu i bob cartref gael gwared ar y grid, i bob person, yn sydyn, yn annibynnol? Byddai gan bawb ddigon o ynni yn gweithio arnyn nhw mewn seler nad yw hi byth yn gorfod ei wylio na'i chyffwrdd mwyach.

Yn syml, trwy newid y switsh i dynnu'r egni o ddimensiwn arall o'r bydysawd. Byddai'n hyper-ddimensiwn. Na, na, os ydych chi'n mwynhau'r gêm o reolaeth - oherwydd sut ydych chi'n rheoli pobl? Rydych chi'n eu cadw yn dibynnu ar adnoddau critigol bywyd, ac mae egni'n ffynhonnell bywyd hanfodol.

Ceisiwch fyw heb ei chartref gartref am ddau ddiwrnod. Fe welwch chi yn gyflym iawn bod "gennych chi fwyta costus mewn egwyddor," fel y dywedodd Celf.

K: Rydych chi'n dweud bod NASA yn cuddio cyfrinachau oherwydd technoleg ...

R: Na, dywedaf y gallent, mae'n gyfiawnhad posibl. Yn onest, ni chredaf mai dyna'r gorau. Rwy'n bet - ac eto, dyma'r theori o'r tu allan - nid oes gennyf adnoddau i ddweud wrthyf dyna beth sy'n digwydd yma. Ac os oeddwn i'n cael, a fyddaf yn ymddiried ynddynt? Na, byddai'n rhaid i mi ddod o hyd i gofnodion a data a thystiolaeth a gwirio beth maen nhw'n fy ngwneud i mi. Ar y lefel, credaf ei fod yn berthynas grefyddol.

K: Iawn, dyna nodyn rhagarweiniol CYNTAF, gadewch i ni gymryd egwyl!

Hoagland: Y broblem gyda hyn oll yw ein bod yn ceisio cynnal arolwg fforensig allan o'r system. Nid oes gennym bobl y tu mewn i ddweud, "Yma maen nhw'n cuddio hyn, maen nhw'n cuddio yno eto" Ac os cawsom, a fyddem ni'n eu credu? Mae'r gorwedd yn wahanol ar bob lefel, ac mae ganddynt y set gyfan o gelweddau sy'n cael eu cyflwyno iddynt, felly os ydych chi wir eisiau gwneud hynny, mae'n rhaid i chi ddibynnu ar y dystiolaeth ei hun.

Ac yna mae'n rhaid i chi werthuso tystiolaeth o'r fath o ran y realiti gwleidyddol yr holl ddiwylliant lle rydych yn byw, sef yn yr Unol Daleithiau; neu'r diwylliant ehangach yr ydym yn byw ynddo, sef y byd. A phan fyddaf yn edrych ar y byd ac yn gweld beth sy'n digwydd ar hyn o bryd - yr wyf yn gweld y mwyaf miniog, cynyddol gwrthdaro. Y rheswm am y tywallt gwaed yn cynyddu, mae mwy cyflafanau, mwy llofruddiaethau, mwy o boen, yn fwy dioddefaint, mwy o rhyfeloedd ar y blaned - yn fwy nag unrhyw beth arall yn syniad crefyddol sy'n fy Nuw yn fwy na eich Duw mewn gwirionedd dy Dduw yn ddim a chi hefyd chi ddim byd.

Ac os ydych yn edrych ar y dadleuon arlywyddol eleni, beth ddaeth i'r amlwg? Mae maint enfawr, eto ac eto ac eto, y cefndir crefyddol o ymgeiswyr. Mae'r sylfaenwyr - y Hum chi glywed yn y cefndir yn sŵn y sylfaenwyr troi yn eu beddau oherwydd eu bod yn ymdrechu i sefydlu system wleidyddol lle rydym yn gwahanu gwleidyddiaeth o crefydd, gwleidyddiaeth o'n syniadau metaffisegol am bwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud i y blaned hon, pwy yw ein creadur ac ati, ac ati

A'r hyn a welwn yw sut mae 21.oleiddio'n datgelu, hyd yn oed yn y blynyddoedd hyn cychwynnol, yw cymysgu a chyfuno golygfeydd crefyddol gyda llwyfan gwleidyddol. Edrychwch ar y sgism sy'n wynebu pawb nawr 'rhyddid' - a dw i'n ei ddweud mewn dyfynodau - i greu cystadleuaeth gwladgarol yn y cyfansoddiad ac yn arwain at yr NSAAsiantaeth Diogelwch Cenedlaethol - Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol).

2007

Mae'n ymwneud â chrefydd. Dyma'r dynion drwg, y Mwslimiaid hylliol hynafol! Gwrthdaro o wareiddiadau; bod y bobl hyn yma i'n lladd yn y bôn. Rydych chi'n gwybod, yr unig Fwslimaidd da yn Fwslimaidd sydd wedi marw. Pa, wrth gwrs, yw'r hyn y mae'r radicaliaid yn ei ddweud ar ein hochr, er eu bod yn honni nad dyma'r hyn maen nhw'n ei ddweud. Felly, rydym yn byw o fewn nifer fawr o lefelau rhith, lle mae'r gwaelod yn ymwneud â gwahaniaethau crefyddol ac anoddefiad crefyddol ac anoddefiad crefyddol crefyddol, a chrefydd obsesiwn - mai fy Dduw yw'r unig Dduw, a'ch bod yn haeddu marwolaeth oherwydd nad ydych yn credu yn fy Nuw.

Rhowch y syniad hwn i'r gymysgedd hwn i'r Mae Brookings, yr adroddiad swyddogol NASA hwn, sy'n dweud, pan ddaeth NASA i'r gofod, yn rhesymegol y byddai tystiolaeth o fodau mwy datblygedig. Ac yn gwybod, yn y statudau dywedwyd, ar y lleuad, Mars neu Venus. Da iawn, byddai'n rhaid creu creaduriaid aeddfed, ni wnaethon nhw? Pwy Duw fyddai'n eu creu? Ai ef yw dy Dduw? Ai ef yw fy Nuw?

Felly, os ydych yn hedfan i'r lleuad, gan ei fod ar fy sgrin - ac wedyn y Apollo, gallwch ddod o hyd rhywbeth sy'n ymddangos i fod yn bennaeth yn ymdeimladol robot a bodau ymdeimladol creu rhywbeth yn fwy na'r rhywogaeth dynol ac yn is na'r angylion, ac yna byddwch yn gweld bod yn ein ffuglen hunain mewn rhyfeloedd Star George Lucas ', mae hyn tebygrwydd anhygoel yn ein chwedl ddiwylliannol boblogaidd ac mae'n rhaid codi y cwestiwn: Pwy yn NASA yn gwybod beth, pryd, ac yr oedd yn ofni i ddweud wrthym am y peth oherwydd y goblygiadau crefyddol?

2008

Felly nawr eich bod yn edrych ar adfeilion y lleuad neu'n edrych ar adfeilion Mars, yn enwedig os oes gennych wyneb hir ar Mars - milltiroedd hir, ynghyd â minws - ac mae'n edrych fel my...

Cofiwch, yn yr Hen Destament, yr ymadrodd allweddol hon yw: "Creodd Duw ddyn i'w ddelwedd." Nawr eiliad. Os yw hyn yn wir, beth mae wyneb y filltir hon yn gorwedd ar Mars? Ni chrybwyllir Mars yn yr Hen Destament. Pwy oedd y Martianiaid? Ydyn nhw wedi eu creu i ddelwedd Duw? Ai adlewyrchiad neu ffurf Duw sydd yn gorwedd yn yr anialwch?

Mewn geiriau eraill, byddwch yn dechrau cyrraedd lefelau o'r fath sgwrs a lefelau o ddadleuon posibl o ran pobl sy'n lladd ei gilydd oherwydd eu fersiwn o'r gwir Brookings yn 1959 meddai John Kennedy pasio'r gyngres 18.dubna 1960Mae'n well i adael i yn unig, i beidio â chaniatáu unrhyw un yn gwybod am y peth, oherwydd yr unig beth sy'n digwydd yw y byddant yn lladd ei gilydd am fod Duw y mae ei werth y fersiwn newydd o'r gwirionedd.

Ac rwy'n credu, o ystyried hanes, dde ar CNN ar hyn o bryd, dyna'r prif reswm - sy'n cael ei ddefnyddio fel esgus am eu bod yn gorwedd ar bob lefel, yn wahanol - mae'n esgus seiliedig ar rai o'r pethau sydd yn digwydd yn ein diwylliant - os yw pobl yn wir y dylai wybod yn glir ein bod nid yn unig yn fodau ymwybodol yn y bydysawd, byddai lefel fanatsimu crefyddol yn codi i lefel hysteria.

A byddem yn llythrennol yn toddi i mewn i unrhyw fath o dân y gallwch chi ei ddychmygu. A bod llawer o bobl dda - peidiwch ag anghofio, mae gennym y rhai da yma a'r dynion drwg - mae llawer o bobl da fel hyn oherwydd yn eu meddyliau dyfynnu Jack Nicholson: "Ni allwn ddwyn y gwir."

Kerry: Iawn. Felly mae NASA yma i'n diogelu rhag y gwir, oherwydd na allwn drin y gwir, a'r gwir yw bod ...

Hoagland: Ond gan bwy? Peidiwch ag anghofio, mae bob amser yn dibynnu ar bwy sy'n ysgrifennu'r sgript.

Kerry: Iawn, ond yn ôl yr hyn rydych chi'n ei ddweud, mae hyn ...

Hoagland: Rwy'n dweud bod rhai pobl dda yn NASA yn credu hynny.

Kerry: Iawn, ond dywedwch ...

Hoagland: Mae eraill yn credu i eraill pethau.

Kerry: ...dywedwch mai dyma'r prif reswm dros gyfrinachedd ...?

Hoagland: Rwy'n credu mai dyna'r prif reswm y maent wedi gallu perswadio cymaint o bobl am gyfnod hir. Cofiwch, mae pawb eisiau bod yn berson da.

2009

Kerry: Yn sicr.

Hoagland: Ydych chi'n disgwyl bod yn y bore gyda'r syniad eich bod chi'n berson drwg? Rhif Rydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwneud rhywbeth cadarnhaol. Helpu dynolryw, gan wneud y rhaglenni hyn, gan roi'r rhyngrwyd iddynt. Rydych yn ceisio datgelu'r gwirionedd oherwydd bydd y gwir yn rhyddhau chi. Ond dywedwyd wrthynt y byddai'r gwirionedd yn eich lladd.

Kerry: Yn union ...

Hoagland: Ac roedden nhw'n credu hynny. Dyna'r peth gwaethaf am hyn oll. Mewn llawer o achosion, anwybyddent eu Beibl eu hunain. Ac maen nhw'n credu, trwy atal y gwirionedd, maen nhw'n ein rhyddhau.

Kerry: Wel, gadewch i ni edrych yn fanylach ar y gwirionedd hwn. Dywedwch wrthyf y gwir yw bod adfeilion ar Mars a'r lleuad yn dangos nad ydym ar ein pen eich hun.

Hoagland: Ah, dyna'r broblem. Yr hyn sy'n digwydd yma yw os ydym yn cymryd rhan ynddo. Maen nhw naše adfeilion?

Kerry: A ydyn nhw?

Hoagland: Gofynnaf y cwestiwn hwn, yw ein haddewid? A wnaeth y peth hwn inni ein hil ein prap-pra-pra-pra pra pra prady, a grëwyd i ddelwedd Duw?

Kerry: Ie, wel, os yw'r rhain yn ein gweddillion ac yn eu creu gan ein bod, ac mae'n ein bod, ein hynafiaid neu beth bynnag, yna nid oes gennym broblem grefyddol oherwydd, helo, yw ein hynafiaid.

Hoagland: Neu os nad yw ... ac wedi creu rhai bodau estron ffantastig a greodd ni fel arbrawf labordy a roddodd i ni yma i wneud yr hyn rydym yn ei wneud, ac nid yw ewyllys rydd, nid yw'n llawer, byddai'n rhain guys yn dod i Dduw. Rydym yn clywed, yr ydym yn cael eu cyfyngu, yn llythrennol ar diriogaeth Duw, yn ôl ein diffiniad Duw, ac nid yw y dyn mawr, gan fy mod yn meddwl fy mywyd i gyd, ers i mi dyfu i fyny darllen y catecism, ond ychydig yn is na'r angylion, a beth yn ei hanfod yr un mor ffaeledig ac yr un mor ddynol ac mor farwol â phob un ohonom, dim ond rhywun oedd yn chwarae Duw. Allwch chi ddychmygu ...?

Kerry: A yw hyn yn dybiaeth chi? Ydych chi'n meddwl yn yr ardal hon wrth edrych ar yr adfeilion hyn?

Hoagland: Wrth gwrs! Rydw i i gyd i gyd. Y broblem yw sut. Mae'n anodd iawn. Mae'n wirioneddol anodd, oherwydd mae'n amhosibl ymddiried pobl a fyddai'n dweud wrthych y "gwir". Rhaid ichi ddod o hyd i'r ffynonellau gwreiddiol ac yn olaf mae'n rhaid i ni fynd i Mars neu i'r lleuad a dod o hyd i'r llyfrgelloedd.

Ond wrth gwrs, mae'n ymwneud â phwy fydd yn eu darllen? Pwy sy'n eu cyfieithu? Sut fyddwn ni'n gallu rheoli cyfieithwyr? Sut fyddwn ni'n siŵr na fydd cyfieithiadau yn cael eu ffugio? Heb fod yn ffugio i ddilyn rhai cyffesau, cadarnhawyd fod Duwau penodol yn wir, neu Dduw, ond mae'r dynion eraill yn ofnus. Mae'n rhaid ichi ... Rwy'n golygu, nid yw hwn yn labyrinth cyffredin. Dyma darn cwningod, trwy dwll mwydyn, i mewn i fydysawd arall, yn ôl trwy dwll gwyn, i galaeth arall. (Maent yn chwerthin.)

Nid yw'n hawdd. Dyna pam ei bod yn rhywbeth y bu 40 yn ei aros ar ddechrau'r fflach gyntaf o oleuad yr haul, pan fydd pobl nawr, yn olaf, eisiau gwybod y gwir. Sy'n dod â ni yn ôl i rifau a llwyddiant Cenhadaeth Tywyll / Missions Tywyll. Oherwydd, wedi'r cyfan, beth oedd yn cadw hyn i gyd yn ei le a oedd yn caniatáu atal y gwirionedd i barhau am o leiaf 50 o flynyddoedd o leiaf? Pobl. Chi, y bobl allan yno.

Rydych chi roedden nhw eisiau. Nid oeddech am wybod y gwir. Oherwydd pe baech chi wir eisiau, fe fyddech chi'n gwybod y gwir amser maith yn ôl. Chi yw'r broblem, nid yr ateb. Ac ar hyn o bryd, mae'n debyg bod y rhai ohonoch sy'n edrych yn rhan o'r ateb i ddod o hyd i'r gwir.

Kerry: Nawr rwyf am ofyn ichi a ydych chi'n edrych ar yr hyn a ddarganfuwyd ar Mars a'r lleuad, ac mae'n amlwg bod ie; mae gennych y dystiolaeth ddogfenedig yr ydych chi'n ei wylio - rydych chi'n gwylio'r cromen anhygoel wedi'i wneud ohono - dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod beth ... y lleuad sy'n cwmpasu ...

Hoagland: Mae yna nifer o gromen gwydr. Yr eglurhad hawsaf yw ei fod wedi'i wneud o wydr. Y rheswm yw - os edrychwn ar ddadansoddiadau'r rhaglen Apollo o'r deunydd a fewnforiwyd - ac rwy'n credu'n llwyr iddynt - pam y byddent yn ffugio'r llyfrau hyn? Mae'n cemeg. Y mwyafrif helaeth yw silica, sy'n wydr.

Dyna hefyd y mae'r Ddaear wedi'i wneud. Ydych chi'n gwybod sut i wneud gwydr yma? Sut ydych chi'n gwneud ffenestri mor hardd? Mewn egwyddor, yn cymryd yr elfennau mwyaf cyffredin a geir yn y gramen a gwresogi mae'n zušlechtíte ei doddi yn mewnosod yn taflen dur, a phwyswch y plât rholio a gwneud y gwydr, taflen gwydr.

Felly mae'n edrych fel adfeilion ar y lleuad yn cael ei wneud o'r deunydd mwyaf cyffredin, y gellir ei weld ar y lleuad, gyda llaw, pan ddaw i ddylunio adeiladau ar y lleuad, maent yn ugain gwaith yn gryfach na dur.

A'r rheswm yw: nid oes dŵr ar y lleuad. Nid oes awyrgylch. Nid oes unrhyw faw a fyddai'n mynd i mewn i'r gwydr a'u gwneud yn wan ac yn fregus. Felly, ar y lleuad, mae gwydr yn ddeunydd adeiladu, ac os ydych chi'n ei orchuddio â mwynau, metelau gwahanol, gallwch ei gael i wneud gwahanol fathau o bethau anhygoel. Gall fod yn ffotochromatig, felly pan fo'n agored i oleuad yr haul, mae'n dywyllu fel sbectol haul sy'n dywyllu yn awtomatig a phan fydd noson y lleuad yn dod, mae'n troi'n fwy disglair. Gallant hefyd fod yn gwrthsefyll ymbelydredd, gallwch eu gwneud yn dryloyw, felly gallant ond dreiddio rhai tonfeddi a thonfeddion eraill yn cael eu rhwystro.

Pan fyddwch chi ar flaen y lleuad, mewn man a elwir Amgylcheddau SinwsOs ydych yn edrych yn iawn uwch eich pen, byddwch yn gweld y Ddaear hardd yn hongian uwchben, cylchdroi ar ei hechelin ei hun gyda chymylau ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, fis ar ôl mis. Mae'r stad gorau go iawn ar y lleuad, lle byddech yn gweld y byddai y Ddaear yn sefyll i'r dde yma ac yn awr, rydym hefyd yn dod o hyd ein llinell gyntaf o adfeilion anhygoel.

Oni fyddech chi wir eisiau i mi ddangos i chi sut mae rhai o'r adfeilion hyn yn edrych fel?

Kerry: Yn sicr.

Hoagland: (chwiban) Fel rhan o ymchwil cinio sy'n mynd yn ôl i hanes erbyn hyn 1996, sy'n flynyddoedd 11, Rwyf wedi gwneud sawl arbenigwr ar y genhadaeth Fenter i edrych ar wahanol agweddau ar y stori uniongyrchol hon anhygoel hon.

Yn wir, yr oedd Apollo yn hedfan i'r Lleuad; aeth yr astronawd yn arbennig i awdurdod NASA, y llywydd, gyda'r awdurdod i fynd, yn gyfrinachol, i ddod o hyd i dechnoleg a'i ddwyn yn ôl a'i adnewyddu. A bod Apollo ... y ras gyda'r Rwsiaid, pwy fydd y cyntaf o'r mis, yn ysgubor.

Ac rydym yn gwybod hynny oherwydd bod gennym ni negeseuon mewnol sydd yn y llyfr, yn Cenhadaeth Tywyll: o'r Tŷ Gwyn, gan y Weinyddiaeth Dramor; mae gennym dystiolaeth gennym o'i fab ei hun, y Prif Weinidog Khrushchev, Sergeipwy oedd, yn fy marn i, yn ysgoloriaeth yn Aberystwyth Prifysgol BrownA sy'n cadarnhau bod ers Kennedy mynd i mewn i'r Swyddfa Oval yn 1960, ar ôl iddo gael ei dyngu i mewn i swyddfa y prynhawn yma Agorodd 20.ledna deialog gyda Khrushchev, wrth geisio cael iddo am hynny, aethon ni i'r Lleuadgyda'i gilydd.

Felly, yn rhesymegol, mae hyn yn wallgof. Oherwydd - petai'r holl flynyddoedd hyn yn dweud wrthym ein bod yn hedfan i'r Lleuad i drechu'r Rwsiaid, pam ein bod ni erioed wedi hedfan i'r lleuad? Pam ein bod ni erioed wedi gwario'r holl arian? Beth wnaethom ni o gwbl pe na bai mewn gwirionedd i ni drechu'r Rwsiaid pan rydyn ni'n ceisio ceisio mynd allan yno gyda'r Rwsiaid yn wirioneddol?

Yr unig ateb rhesymegol yw bod rhywbeth Kennedy yn meddwl yn hollbwysig i ddynoliaeth - ar gyfer gwareiddiad, p'un a ydynt yn lleoli yn unrhyw le ar y blaned - felly roedd rhaid i ni gysylltu â'n gelynion marwol y Rhyfel Oer.

Ac wrth i ni ddod i ben yn y llyfr, mae'n ymddangos eu bod wedi llofruddio ef. Ac yna ychydig fisoedd yn ddiweddarach, gwnaethon nhw garcharu Khrushchev a'i gadw mewn arestio tŷ hyd ei farwolaeth, ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach.

Kerry: Ond wedi'r cyfan, tu ôl i'r llenni, roeddem wedi gallu hedfan i'r lleuad gyda hwy ac yn y blaen. Onid yw hynny'n iawn?

Hoagland: Nid ydym yn gwybod hynny. Unwaith eto, nid ydym yn gwybod. Mae'r bylchau yn y record yn dal yn ddigon mawr i basio drostynt Menter. Yr hyn yr ydym yn ei wybod yw ein bod yn hedfan. Ffolodd Apollo i'r Lleuad. Roedd gennym chwech o deithiau. Teithiau go iawn. Roedd yn un nad oedd yn mynd i'r eithaf ar y ffordd yr oeddem ei eisiau - 13 - sydd ynddo'i hun yn cael craciau diddorol yr wyf yn eu hastudio yn fy amser rhydd.

Ond beth ydym yn ei wybod am y lluniau a ddygwyd yn ôl o luniau i mi edrych yn archifau NASA - yn gorfforol roeddwn yn dal - o ffotograffau sy'n gollwng ar hyn o bryd i gyd dros y rhyngrwyd, ym mhob man ar NASA dros y byd, er mwyn i chi gall unrhyw un lawrlwytho a defnyddio rhai o'r prosesu delwedd megis Photoshop neu CorelDraw neu unrhyw beth arall, yn y bôn, tweak y disgleirdeb, ac ati, edrych ar yr hyn sydd yn yr awyr, a ddylai fod yn gwbl ddu a dod o hyd HWN.

2013

Er mwyn bod yn glir, mae hyn mewn gwirionedd yn fersiwn berffaith, delfrydol o'r hyn y gallwch ei ddarganfod. Grid yw hon a grëwyd gan un o'n harbenigwyr, pensaer a enwir Robert Fiertek, yr ydym yn sôn amdano mewn llyfr y dywedais i ganol 90.let i ddadansoddi'r lluniau a dweud wrthym beth maent o safbwynt strwythurol, strwythurol.

Felly creodd Robert y grid hwn ar y cyfrifiadur ac yna edrychwyd ar rai o'r ffotograffau. Er enghraifft, mae hon yn ddelwedd Hasselblad o Apollo 10. Mae nifer yr ergyd AS10-32-4810. Felly gallwch fynd i'r archif a mynd i'r wefan a lawrlwytho'r llun hwn. Fe welwch fod yna arwyddion o rywbeth yn yr awyr, isod yn dirwedd lleuad nodweddiadol. A'r cyfan a wnewch yw cynyddu eglurder. Rydych chi'n cofio'r gân honno Trowch y Gyfrol i fyny?

Kerry: Mm hm.

Hoagland: Cynyddu cynnyrch. A byddwch yn gweld y gwaith rhyfeddol hwn yn yr awyr. Y creadur dellt, sydd - mae hwn bellach yn saeth agos - nid yw'n perthyn yno. Mae'n dri dimensiwn. Mae'n syml. Maent yn croesi i fyny ac i lawr. Maent yn draeniau o'r dde i'r chwith. Ym meddyliau unrhyw un sy'n gorfod ymwneud ag adeiladu, sydd o leiaf yn adeiladu tŷ, nid oes amheuaeth bod hyn yn wir. Nid yw'n crafiad, nid darlun rhyfedd yw hwn sy'n dod i ben o fath bath wrth osod ffilm. Mae'n beth 3-D a wnaed yn wirioneddol.

2014

2015

2016

Kerry: Wel, felly beth yw eich theori ynglŷn â phwy wnaeth ei greu?

Hoagland: Wel ... mae'n mynd â ni yn ôl i'r ffotograff, fe'ch dangosais i chi ychydig yn gynharach, sef y pennaeth. Mae'r pennaeth hwnnw'n anthropomorffig ychydig, beth ydych chi'n ei ddweud? Os ydym yn credu mewn esblygiad biolegol, os credwn Gaylord Simpson, sy'n arbenigwr yn 60.let o Harvard ac a gyflwynodd y math hwn o Beibl Datblygu Dynol, a ddefnyddiodd Carl Sagan: mae bodau dynol yn hollol unigryw.

Y ffordd rydym yn edrych. Ein hwyneb, ein nodweddion, ein cyfrannau, dwy law, dwy goes, pob un ohonynt. Os oes rhaid i chi unwaith eto i fynd drwy hanes y Ddaear, ni fyddech yn rhedeg o gwbl ar unrhyw beth a oedd yn edrych fel ni. A'r rheswm yn dweud i fod - oherwydd os ydych yn edrych ar y cefnforoedd, i'r tir mawr pan fyddwch yn edrych ar yr holl wahanol fathau os ydych yn edrych ar yr holl rywogaethau wedi diflannu, os edrychwch ar ffosilau - yr unig cymrodyr sy'n edrych fel ni, ein bod bellach yn gwybod , yn gysylltiedig yn enetig. Monkeys, apes. Mae gennym pedigri. Roedd Darwin yn iawn. Mae yna deulu i ni ddod o hyd i rywsut.

Bil: A beth am rai ymwelwyr allgyrsiol?

Hoagland: Nid ydym yn gwybod hynny. Unwaith eto - rwy'n gweithio gyda'r data go iawn y gallaf ei gyrraedd. Dydw i ddim yn gwneud ffenomen UFO. Gan fy mod i'n gaeth i straeon. Pan fyddwch chi'n dibynnu ar y straeon, cewch drugaredd rhywun sy'n dweud wrthych y stori. Os ydych chi'n dibynnu ar dystiolaeth wirioneddol ddogfenedig wedi'i storio yn yr archif y gall unrhyw un ei lawrlwytho, mae'n eithaf gwahanol. Felly, rwy'n gwrando ar straeon, gan eu croesgyfeirio â data, ond rydym yn rhwym i ddata. A dyna sy'n gwahaniaethu Menter gan bawb sy'n ceisio gwneud y peth hwn. Mae gennym ni data.

Kerry: Iawn, felly edrych yn anthropomorffig fel ni?

Hoagland: Ydw.

Kerry: A beth mae'n rhaid iddo ei wneud â'r hyn a ddarganfyddwch ar y lleuad?

Hoagland: Fe gawn ni ato ar unwaith. Rwyf bob amser yn ceisio cael rhywle. Felly, yn ôl i ben y robot. Pam mae robot yn edrych fel ni? Gallai edrych fel unrhyw beth. Gallai edrych fel R2D2 [darllenwch: mae hyn yr un peth]. Rydych chi'n cofio, nid oedd R2D2 yn edrych fel y gwnaethom. Mae'n braf ac yn bron fel bin sbwriel bach, gwyddoch, gyda goleuadau fflachio ac ymbelydredd a phopeth.

Rydych chi'n gweld, mae'n edrych fel C3PO, robot anthropomorffig gydag edrych dynol. Felly y ffaith bod Apollo yn hedfan i'r Lleuad a phawb - Apollo 17, Gene Cernan a Harrison Schmidt, gallent ei weld. Gallent ei gymryd. Gallant ddod â hi yn ôl i'r Ddaear o dan eu comisiwn. Nid ydym yn gwybod unrhyw un o'r ffeithiau hyn eto oherwydd nad ydynt yn siarad.

Kerry: Iawn, pam mae gennym ni lun o'r peth hwn?

Hoagland: Mae yna luniau 15.

Kerry: Gwn, ond - a wnaethant eu saethu nhw?

Hoagland: Fe wnaethant y lluniau. Sylwch, pan fyddwch chi'n cymryd lluniau o'r Lleuad, nad ydych yn edrych drwy'r gwyliwr. Roedd y camera ynghlwm wrth ei frest. Y ffaith yw, yr unig ffordd i ganolbwyntio'r camera yw ei wneud gyda'ch corff yn y siwt. Ac rydych chi'n eistedd y tu ôl i'r gwydr ...

Kerry: Hasselblad.

Hoagland: Hasselblad. Camera o ansawdd uchel, ond nid ydych chi'n edrych ar yr ergyd. Maent yn gwylio'r golygfeydd ac yn gwneud lluniau o'u symudiadau corff, felly nid oeddent yn gorfod ei weld hyd yn oed, roedd yn rhy bell i ffwrdd. Dyma waelod cae pêl-droed crater.

Kerry: Wel, pwy wnaeth ei ddyfeisio?

Hoagland: Yr oedd fi.

Kerry: Rydych chi?

Hoagland: Fi yw'r person cyntaf i'w gael. Wrth gwrs. Beth ydych chi'n ei feddwl? Dyna pam eich bod chi yma, onid ydyw?

Kerry: (chwerthin)

Hoagland: Dyna'n union yr ydym yn delio â ni yma! Darllenwch y llyfr!

Kerry: (chwerthin hyd yn oed yn fwy) Fe weloch chi ben y robot ar waelod y llun ...

Hoagland: Ar luniau 14. Fe'i lluniwyd drosodd dro ar ôl tro ac unwaith eto yn y drefn panoramig. Rydym wedi derbyn dau gopi o'r ffilm - nid y fersiwn rhyngrwyd yn unig, ond mae'r ffilm, (sy'n gopïau gwael iawn a anfonir atom), a llwyddais i wneud cymhariaeth gyfrifiadurol o'r robot gyda C3PO.

Llwyddais i gymryd dau o'r lluniau hyn a'u rhoi'n ofalus iawn, un dros y llall. Mae hwn yn dechneg ffotograffig gyffredin ar gyfer ehangu signal a iawndal sŵn. Oherwydd bod gan bob llun sŵn.

Os gwnewch hyn, mae'r hafaliad mathemategol yn dweud eich bod yn taro sŵn sgwâr sgwâr sef nifer yr ergydion y gallwch chi eu hatal yn llwyddiannus ac arwynebol. Yn olaf, cawsom sleidiau 14 i'w chwarae.

Mae angen datrysiad uwch arnaf, ond fe wnes i chwarae ychydig ar y cyfrifiadur gyda'r lluniau hyn ac fe gewch ganlyniadau diddorol. Y ddau ergyd, a oedd mewn gwirionedd oedd y ffilm a ddefnyddiwyd gennym, yn cael ein rhoi ar ein pennau ein hunain ac mae ein llygaid yn gorwedd oddi wrth ein pyllau.

iris Cylchlythyr, llygaid llun, mae'n dweud wrthyf nad yw hyn yn bod dynol diddychymyg gorwedd yno ar y lleuad, mae colonialists lleuad, yr ydym yn meddwl ar un adeg fod yna. Mae hon yn ffurf bywyd creadigol, robot.

2023

Galwydon ni "Pennaeth data." Nid yw'n edrych fel Data. Yn hytrach mae'n edrych fel C3PO. Pa un sy'n agor y giât gyfan i'r cwestiwn - beth mae George Lucas yn ei wybod a phryd y gwyddai ef? Ac os ydych chi eisiau, byddaf yn mynd i mewn iddo, a bydd hynny'n wirioneddol ysgwyd eich cefn.

Gan fod gennym fwy o wybodaeth am Lucas yn cael ei ysgogi yn yr holl stori ddiddorol hon a thrafod a chynllwynio. A dyna pam ei fod George Lucas mor llwyddiannus â'r ffilmiau hynny. Nid oes cyd-ddigwyddiad.

Kerry: Iawn, felly rydw i'n mynd i'w wneud, ond does dim llawer o amser i fynd ... Bill?

Bil: Richard, mae gennyf gwestiwn, os gallaf, rwy'n gwybod bod pobl eraill wedi gofyn. Gallaf ddeall sut y llwyddodd pennaeth Data i ddal y ffilm yn ddamweiniol, o ystyried ei bod yn eithaf pell ac nad oeddent yn dilyn yr hyn oedd yn digwydd gyda'u Hasselblady ...

Hoagland: Amseroedd 14.

Bil: ...ond yr adeiladau enfawr a nodwyd gennych yn eich lluniau, byddech wedi bod ar y cefndir cyn i'r astronawd wneud y lluniau. Pam y byddent yn caniatáu i'r delweddau hyn fod yn y cefndir pan oedd yr unig beth y bu'n rhaid iddynt ei wneud oedd gwneud y llun yn wahanol?

2024

Hoagland: Dyma lun a gymerwyd o Apollo 14. Mae'n dynnu llun Alan Shepard, pwy oedd y gorchymyn. Pan edrychwn i'r gogledd, mae yno Edgar Mitchell, gyda phwy yr wyf wedi bod yn trafod hyn i gyd yn 1996 yn Art Bell. Dyma cysgod Mitchell. Ac yma dyma'r gromen anhygoelladwy ar y cefndir yn ymgyrchu dros Mitchell, sydd, yn amlwg, heb unrhyw syniad amdano.

am fy mod wedi hyn ddelwedd wreiddiol amhrisiadwy a gafodd ei achub rhag dinistr bwriadol gan NASA, credaf fod yn 1971, gŵr bonheddig o'r enw - A dyma yw maes lle wreiddio Ken Johnston, wedi ei arbed ar ôl 30 ers blynyddoedd ac yna'n cael ei drosglwyddo'n gorfforol i mi yn Seattle yn 1995. Rwy'n ei roi mewn synhwyrydd PC (a oedd yn ddigon yna cyntefig o'i gymharu â'r hyn sydd gennym heddiw), Fe'i sganiodd, mwy o eglurder, a'r canlyniad unwaith eto ... a bingo! Daeth geometreg anhygoel allan ohoni.

2025

Pan fyddaf yn gwneud o fanylion, felly gallaf sganio ar gydraniad mwy a mwy, yr wyf yn dod o hyd i seeria olynol fersiwn manwl wirioneddol syfrdanol o beth oedd yn y llun. Efallai y byddwch yn sylwi bod y gorwel yw hyn sgaffaldiau uwchradd bod cefnogi onglog sy'n arwain i lawr o rywle yn y pellter.

Mae atgyfnerthiadau croes 3D aml-lefel. Dyma rywbeth sy'n edrych fel ergyd yn ffenestr flaen car. Yn union fel yr oeddwn yn 45 - felly mae'r gwydr yn hollol ddarniog, mae golau wedi'i wasgaru o gwmpas. Rhowch wybod i'r lliw. Mae'r lliw hwnnw'n go iawn. Mae hyn yn cael ei drochi mewn haenau o baent glas, caledu Ektachrom o'r ffilm ASA 64 gwreiddiol, a fu gyda hi ar y lleuad a gwneud yr holl ergydion hyn arno.

2026

Nid oeddent yn gwneud lluniau clasurol. Gwnaethant sleidiau. Yna, yn y siambr dywyll, gwnaethon nhw luniau cynorthwyol ac yn yr ystafell dywyll i ateb eich cwestiwn, Bill, maen nhw wedi tynnu'r holl bethau da. Maent yn syml yn ei dynnu mewn siambr dywyll.

Bil: Ond ar y genhadaeth gyntaf nid oedd ganddynt ffilm lliw ...

Hoagland: Na, dylent. Na, na, na, roedd ganddynt ffilm lliw. Mewn gwirionedd, roedd ganddynt ffilm lliw ardderchog. Pa stori eithaf wahanol. Mewn gwirionedd, roeddwn i'n adnabod dyn yn EG & G a ddyfeisiodd. Rwy'n gwylio ei ddefnydd. Mewn gwirionedd, yr wyf fi wedi cael coiliau'r ffilm honno i'w defnyddio fy hun.

Hoagland: Pan oeddwn yn CBS, es i Cape, ac roedd gen i gamera enfawr a wnaeth i mi un o'r prif ffotograffwyr yn y tîm adrodd. Gweithiodd yn gweithio'n rhydd. Bu'n gweithio i AP (Associated Press), yn gweithio i Newsweek, People Magazine, a llawer o bobl eraill.

Ef mewn gwirionedd yn adeiladu y camera anferth oedd yn edrych fel gwn, ac fe es gydag ef fel 'na, y sbardun a lansiodd y camera 35mm gyda hyn ffilm arbennig ac yr wyf yn cymryd lluniau o Sadwrn lansio 5, 8 i Apollo, y genhadaeth cyntaf i'r lleuad.

CBS fi wedyn eu cludo mewn hofrennydd o Efrog Newydd i Boston lle mae'r labordy ac yn union i'r labordy a Charlie, fy ffrind Charlie Wykoff ysgogwyd y ffilm ac yr wyf yn gwylio.

Yna, yr wyf yn hedfan mewn hofrennydd yn ôl i Efrog Newydd a rhoddodd y ffilm i ddarlledu, i ddangos sut y mae'n edrych Saturn 5 yn dechrau gyda hyn ffilm anhygoel, super-lliw gydag ystod estynedig, a ddatblygodd NASA gyfrinachol i fynd ag ef gyda mi i'r lleuad. Yna, dinistriwyd labordy a adeiladwyd yn unig i gynhyrchu'r ffilm hon.

Kerry: NASA dinistrio'r labordy?

Hoagland: Do, dinistriodd NASA y labordy. Felly, Kodak yn y gorchymyn NASA. Gan Gofynnwyd Charlie i ildio'r ffilm Kodak wrth werthuso lleoliadau posibl ar gyfer y farchnad ffilm fel y byddai'n rhaid i chi mewn gwirionedd ac i mi gael ... 'i' y ffilm Aur, sydd ar gael yn fasnachol mewn siopau nawr.

Mae'n fersiwn o uwch-ffilm sleid lliw Charlie gydag elastigedd eang o amlygiad. Fe'u cymerodd am fis. Fe'u defnyddiwyd i saethu'r lluniau genhedlaeth gyntaf gyda'r camerâu Hasselblad hynny. Yna fe'u dygasant yn ôl i'r siambrau tywyll yn Houston a gwnaethpwyd copïau a lluniau dros dro yn y siambr dywyll, a diddymwyd yr holl adfeilion cythryblus. Dyna pam mae'r ddelwedd hon mor bwysig. Gan fod hyn yn dod o'r cynhyrchiad cyntaf, delwedd heb ei addasu na chaiff unrhyw beth ei dynnu oddi yno.

Bil: Hwn oedd y ffilm sinema lliwgar a grybwyllais am Apollo 11, na chafodd ei ddefnyddio, ond gallai fod wedi bod. A ydw i'n dweud hynny yn iawn?

Hoagland: Wel, roedd ganddynt gamera / camera lliw a chawsant gamera / camera du a gwyn. Dim ond du a gwyn a ddefnyddiwyd ganddynt ac fe'i defnyddiwyd gyda llai o ddull sensitifrwydd, oherwydd pe baent wedi ei ddefnyddio yn y ffasiwn gwreiddiol a grewyd gan Westinghouse, byddai wedi dangos adfeilion ar gyfer Apollo 11. Dyna pam y mae'r cofnodion gwreiddiol Apollo 11 "wedi diflannu". Dydyn nhw ddim yn ymlacio. Allwch chi ddychmygu beth fyddem ni'n ei chael gyda thechnoleg gyfrifiadurol fodern?

2036

Kerry: Yn sicr.

Hoagland: Heblaw am y ffigurau ffôl hynny sy'n dawnsio o gwmpas y lleuad. Hyd yn oed ar y lluniau hyn, os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n chwilio amdano, mae yna awgrymiadau. Ond mae elfen enfawr o allu argyhoeddiadol i wrthod rhywbeth. Oherwydd y gall pobl ddweud, "O, dim ond llun gwael yw hwn. Golau Drwg ". Felly nid oes unrhyw dystiolaeth.

Mae hwn yn fanylder ehangach lle gellir gweld Mitchell, ac mae hefyd yn dangos lle'r oeddem yn ei wneud ac yn dangos siâp geometrig anhygoel 3D wedi'i wneud o wydr. Rydym yn ei alw'n "Mitchell o dan Gwydr". Ac beth bynnag, pan siaradais ag ef yn y rhaglen Bell a siarad amdano, dywedodd na welodd unrhyw beth.

Ac yna fe drosglwyddodd fi oherwydd credais fod y broblem hon yn gysylltiedig yn rhannol â'r ffaith na allai weld yn wir. Ac mae hon yn saeth agos yn dangos rhywbeth yr wyf yn galw ar ergyd. Sylwch, yr holl geometreg 3D, y grid 3D syfrdanol. Rydych chi'n gweld y grisiau disglair o wydr hardd ac arwyneb gormodedig y lleuad. Oherwydd nad ydych yn anghofio, mae hyn yn dywyll iawn. Mae'n debyg mai dwysedd mwg sigaréts yw hyn. Mae hi mor ddidrafferth oherwydd ei fod wedi'i chwipio a'i chwipio a'i guro i farwolaeth trwy glaw micro-meteor cyson. Felly, ar ôl llawer o filiynau o flynyddoedd, nid oedd bron ddim yn parhau. Ond yn ddigon aros i allu gwneud ergydion a dod â nhw yn ôl adref.

Kerry: Iawn, ond i fynd yn ôl at gwestiwn Bill, pam y byddent yn gadael unrhyw olrhain? Maen nhw am i rywun ddod o hyd iddi? A oedden nhw am i chi ddod o hyd iddi?

Hoagland: Gadewch imi barhau mewn trefn resymegol a chael gafael arno. Dyma gromlin golau sensitifrwydd gweledol dynol. Mae ein sensitifrwydd gweledol yn dod i ben mewn lle o'r enw y gwyrdd gwyrdd, lle mae'r sbectrwm solar yn gorffen, felly mae'n debyg nad oes cyd-ddigwyddiad. Ac wrth i chi weld sut yr ydym yn symud tuag at ben coch y sbectrwm, rydyn ni'n dod i lawr i lawr yma. Dyma'r gromlin sensitifrwydd. Mae hyn yn 100% a byddai hyn yn sero. Felly, mae'n sydyn yn y sŵn ac wrth i chi gyrraedd y glas a'r porffor mae'n dechrau bod yn llawn sŵn. Felly, nid ydych chi'n gweld, ar lefelau ysgafn isel, llawer o'r hyn sydd mewn glas a choch. Ychydig o rywbeth y gallwch ei weld mewn gwyrdd.

2037

Ond, wrth gwrs, mae gan y ffilm sensitifrwydd gwahanol iawn. Felly nawr rydym yn cyrraedd y gofodwyr. Roedd gan bob astroniwm offer, fel y dywedwyd wrthym, gyda llen euraidd a gynlluniwyd i amddiffyn yn erbyn golau UV. Sbectol haul Polaroid neu rywbeth tebyg.

2038

Dyna gorwedd NASA arall. Gallaf brofi hynny. Gwyliwch. Felly, os ydych yn edrych ar y gromlin trosglwyddo aur ar blastig ac edrych ar y sbectrwm ac yn edrych ar yr helmed aur, mae'n dangos bod yr aur dynnu bob tonfedd gweladwy'r llachar yn disgleirio wyneb lleuad dan haul llachar - ac wedi cynyddu glas.

Pwrpas: bod helmedau hyn eu bod mewn gwirionedd yn cadw wyneb golwg ar y lleuad a gweld y adfeilion tŷ, fel y gallent geisio eu corff camerâu / camera mewn unrhyw fan arbennig i gael lluniau o adfeilion, sydd yn hollbresennol ym mhob man, felly yn gwbl nid yw'n bosibl i gyfarwyddo'r camera rhywle lle nad oedd unrhyw adfeilion.

Oherwydd eu bod y tu fewn i wydr eglwys gadeiriol hynafol adfeilion - mae hyn yn raddau 360ti panorama, a gymerwyd o un o'r lluniau panoramig a Ken Johnston achub rhag y delweddau gwreiddiol - a byddwch yn gweld bod y rhan fwyaf o'r pethau hyn yw i'r gorllewin, mae'r backscatter. Rhowch wybod i'r geometreg yma.

2039

Ac yna, wrth i chi symud y camera i'r gogledd, dyma lle - ac yma y mae eto, Mitchell - mae hyn yn lle'r oedd y gril, a oedd yn dangos ein bod yn fanwl - ac yna edrych tuag at yr haul yno, ac i'r de, mae cymaint llai. Rydych chi'n ei weld bron yn dywyll, felly byddai pe na bai gwydr. Ac yna o'r diwedd yn ôl i'r gorllewin, lle mae'n dechrau ymgynnull i rywbeth yr ydym yn ei alw'n ôl yn gwasgaru lle adlewyrchir y golau hwn yn ôl.

Felly, mae'r panorama hwn, a ddygwyd o ddelwedd NASA wreiddiol, wedi ei achub gan Johnston rhag difetha cyn hedfan 30 - rhywsut mae'r llun hwn yn gwybod ble mae'r haul. Ac mae'n gwbl amhosibl ei fod yn achosi gyd-ddigwyddiad oherwydd cemeg, datblygu, goleuo gwael, treiddiad golau neu unrhyw beth arall - yr wyf yn golygu, byddai unrhyw olau fod tuag at yr haul, dde? Pam mae'r rhan fwyaf o'r goleuni cefn yn yr awyr yn union gyferbyn â'r haul, wrth i mi farnu yn ôl cysgod y astronau? Mewn geiriau eraill, mae ei gorff yn cuddio lens y camera yn uniongyrchol ac yn ei atal rhag gweld unrhyw haul.

2040

Bil: Wel, gwn y bydd rhai pobl sy'n dilyn hyn yn dymuno inni ofyn y cwestiwn hwn i chi ac maen nhw am glywed eich ateb. Felly, mae rhai pobl yn dweud eich bod wedi darganfod cynllwyn, ond dywedasoch nad oeddech wedi datgelu yr un go iawn. Oherwydd bod yr hyn sydd gennych yma yn dystiolaeth o'r hen adeiladau sy'n rhan o sinematograffeg yn anialwch Nevada, fel yn Sioe Truman. A dyna beth oedd yn wir yn cadw'n gyfrinachol. Felly, nid yw hwn yn gwestiwn dwp. Ond rwy'n siŵr y gallwch chi ei hateb.

Hoagland: (chwerthin) Trafodir hyn yn fanwl yn y llyfr. Fy rhesymeg yw sero tebygolrwydd - ac anaml y byddaf yn defnyddio'r geiriau 'tebygolrwydd sero' - cofnodwyd y glanio ar y lleuad. Oherwydd y wleidyddiaeth gyfan, o ystyried yr hen stori Natsïaidd a'r hyn roedden nhw'n chwilio amdano, o ran von Braun, o ystyried y mater Kennedy-Khrushchev. Pam y byddwn yn mynd i mewn yno os nad oedd dim i fynd amdano?

Hoagland: Ond mae'r gwir brawf nad yw hyn yn cael ei greu yn y stiwdio, ac yn wir, mae'n wir, yn dod o stori ddifyr o fy mrawf llygaid fy hun. Roeddwn yn JPL pan symudasom o Downey i JPL i adrodd ar y mariniaethau Mariner 6 a Mariner 7. Yr oeddwn yno pan oedd swyddog cysylltiadau cyhoeddus NASA ar gyfer y JPL, Frank Bristo, yn cynnal clyweliad dyn, a rhoddodd daflen fach ar bob sedd gohebydd yn y neuadd.

Ac yna fe'i tynnwyd allan i drosglwyddo copi o'r cylchlythyr hwn yn bersonol, neu beth oedd i bob gohebydd a oedd yn yr ystafell argraffu ac yn aros am gynhadledd i'r wasg arall i ddechrau. Felly cefais un a'i ddarllen a minnau rhwystredig. Oherwydd bod dyn yma, a gefnogir yn swyddogol Cynrychiolydd NASA, a dosbarthwyd dogfen dweud: ". Roedd y genhadaeth cyfan Apollo 11 a wnaed yn y stiwdio, yn y stiwdio Soundproof mawr yn Nevada, ac mae'r holl beth yn cael ei gofnodi"

Hoffwn Byddwn wedi cuddio'r ddogfen! Rydyn ni nawr yn chwilio am gohebydd sydd wedi ei chyhoeddi ar sail y daflen ddwy dudalen honno, fel neges gryno, achlysurol i'r brif stori, yn yr arddull "nid yw'n braf beth sy'n digwydd o amgylch y teithiau hyn." Oherwydd bod yn rhaid i rywun wneud hynny. Efallai yn Pasadena Star News, sef un man yr ydym yn chwilio amdano. Efallai hyd yn oed yn New York Times.

Doeddwn i ddim yn edrych arno. Nid oedd gennyf amser i'w archwilio. Mae'n ymwneud â'r ffaith bod yna gohebwyr eraill, yn adnabyddus i chi a'r rhai na allai neb eu clywed mewn bywyd ... mil o bobl ar y pryd yn gwybod am y teithiau hyn. Roedd yn rhaid i rywun gadw copi o'r daflen honno, o leiaf fel gweddillion hanesyddol.

Felly beth mae'n ei olygu - fel y dywedais i mewn Cenhadaeth Tywyll, yn wleidyddol, roedd NASA ei hun yn sefyll ar ddechrau'r sibrydion hyn - cyn hynny Cyrhaeddodd Neil a Buzz a Mike Collins adref o gwbl, gan nodi bod Apollo yn dwyll. Pam NASA, hyd yn oed yn ei ben ei hun y mwyaf gwyllt breuddwydion, gan ryddhau'r sibrydion a fyddai wedi aeddfedu 30 mlynedd yn ddiweddarach? Yr ateb yw: brechu.

Yr ateb yw fel a ganlyn - os yw'n byth yn dod i'r amlwg bod pethau go iawn sy'n cael eu cuddio, gallent ddargyfeirio y dorf gynllwynio i cynllwyn ffug, sef, nad ydym erioed wedi hedfan i'r lleuad, a fyddai wedi eu hau hadau o ddiwylliant cenedlaethau cynharach. Pa ddiweddarach dwyn ffrwyth, a gwnaed hynny - ar gyfer Fox Theledu. (. Damn, teledu Fox Mae hynny'n ddiddorol.) A byddai'n dargyfeirio pobl ohono, gofyn cwestiynau go iawn, wrth gwrs, yw: yr hyn y maent ar y lleuad a phan fyddant yn dod o hyd ac fe benderfynon nhw ddweud celwydd am ei holl flynyddoedd?

Kerry: Felly, mae gan garregronod, hyd yn oed Mitchell, yr ydych chi'n ei ddweud, ffenestr a oedd mewn gwirionedd yn caniatáu iddynt weld y wal gwydr neu'r gromen hwn neu beth ydyw ...

Hoagland: Felly gallent wneud lluniau o'r peth iawn. Ie.

Kerry: ...a chymerwch lun ohono. Felly, pan ofynnoch i Mitchell a dywedodd nad oedd yn gweld beth oedd eich theori am pam ei fod yn gorwedd?

Hoagland: [i'r camera] Edrychwch, mae Kerry fel cyfreithiwr da. Mae hi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn hwnnw. Nid yw byth yn rhoi cwestiwn nad yw'n gwybod yr ateb iddo.

Kerry: (chwerthin) Nid yw hynny'n wir!

Hoagland: Felly nawr rwy'n ei rhoi hi'r ateb y mae hi'n ei wybod: Rwy'n credu bod Ed Mitchell yn dweud y gwir.

Kerry: Wel, dwi ddim yn gwybod yr ateb hwn.

Hoagland: O, felly doedd hi ddim yn gwybod yr ateb. Wel, dyna pam na ddarllenodd y rhan hon Cenhadaeth Tywyll.

Kerry: Mae hynny'n iawn!

Hoagland: Yr ateb i'r paradocs hon yw'r ffaith bod Ed Mitchell wedi dod yn rhywbeth gyda'r meddwl.

Kerry: O, roeddwn i'n gwybod yr ateb hwnnw. Da ... da.

Hoagland: Rwy'n credu bod astronauts wedi chwarae rhywfaint o hwyl. Yn awr, yn y llenyddiaeth sydd ar gael, pob math o driniaethau ar dechnolegau a all ddileu detholiad o atgofion o ddigwyddiadau penodol. Ac yr wyf yn credu, ac yr wyf yn got it yn y llyfr - fi a Mike, rydym yn gosod yn ofalus y ddogfen fel tystiolaeth a phrawf bod pob un o'r gofodwyr, ar hyn, neu y pryd, wedi cwyno bod y yn gallu cofio beth wnaethon nhw ar y lleuad.

Daethpwyd â gwahanol gyfiawnhad iddynt. Fel rhai ohonynt ... Pete Conrad i ymateb ar unwaith, "! O, yr oedd yn 'n sylweddol oera, wow, yn dda, gee, yn dda, roedd yn wych" Pa un oedd y ffurf o ffaith, iddo gael ei ddinistrio i raddau helaeth - mewn sgyrsiau preifat, cofnodi gyda rhai gohebwyr - o hynny ddim yn gallu cofio.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cawsom gynhadledd yn Wyoming. Wyoming yw gwely hadau'r CIA a'r cyn-bobl wybodaeth sydd wedi prynu ffermydd a rhengoedd mawr hardd i gadw eu dannedd. Roeddent, mewn egwyddor, yn cael eu bilio. Dyna sut y maent yn llwgrwobrwyo nhw.

Cefais fy ngwahodd gan un o'r dynion cyn-CIA-mawr-saethwr hyn oedd â merch hardd a ddigwyddodd i fod yn feddyg i gyflwyno gwybodaeth am y Mars. Ni wnaf sôn am unrhyw enwau am eu bod yn dal yn fyw a byddwn wrth fy modd pe bai'n aros felly, ond fe wnaethon nhw lawer iawn o bethau rhyfedd. Oherwydd fy mod yn cael fy ngwahodd i gyflwyno data am Mars: Cydonia, ein gwaith yn y Cenhedloedd Unedig, darllediad NASA o Mars yn NASA Lewis. Ac yr wyf yn synnu yn sydyn fy mod yno, am y tro cyntaf, yn cyflwyno llawer o bethau am y lleuad. Ac y dyn hwn yn panig.

Kerry: Wel, dynion.

Hoagland: Ac a'i wraig, pwy, fel y daeth i ben, oedd un o'r meddygon a glywodd y gofodwyr, y criw, roedd hi'n cylchredeg o gwmpas y gynhadledd, hi byth yn mynd i mewn, a siaradodd â rhai pobl a oedd yno gyda ni a dywedodd, "Dydw i ddim yn gwybod pam ei bod mor boeni, ond ni allaf fod yno."

Kerry: Wow. Stunning.

Hoagland: Felly dyma'r hen stori 'Pwy sy'n gwarchod y gwarchod?'Er, rwy'n credu hynny hi hi wedi addasu'r meddwl fel na all hi gofio'r gwirionedd - ar ôl iddi - felly pa mor uchel yw hyn? Faint o "watchers" ydynt wedi newid eu meddyliau gyda rhywfaint o dechnoleg?

Ac nid yw technoleg yn berffaith. Rwy'n credu y gallwn weld tystiolaeth yn ei gylch bod technoleg yn methu dro ar ôl tro.

Os, er enghraifft, darllen y dystiolaeth yn y person cyntaf yn y llyfrau Buzz Aldrin, ac mae'n sôn am sut Jay Barbari, a oedd fy nghydweithiwr yn NBC Newyddion - roeddwn yn gwybod Jay ar y pryd pan oeddwn i gyda Cronkite ac roeddwn yn unig oedd bloat ifanc, ac Jay yn awr yn arwain rapporteur gofod ac yn dal i adrodd ar gwennol am NBC ac yn rhoi cwestiynau miniog iawn gan y tîm o ohebwyr - Jay gwahodd ddiniwed Buzz i - yr wyf yn meddwl ei fod yn un o gyfarfodydd y Clwb Kiwanis yn Palmdale, sy'n un o'r dyfeisiau NASA i'r gogledd o Los Angeles, lle mewn gwirionedd maent yn profi llawer o elfennau o raglen ofod gyfrinach a'r rhaglen milwrol gyfrinach, gan gynnwys y gwennol.

Felly bydd yn ei wahodd i'r cyfarfod hwn gyda nifer o geffylau sothach a pheirianwyr yn gwasgu eu cefnau. Rydych chi'n gwybod yn union beth rwy'n siarad amdano. Ac mae'n eistedd ar y podiwm ac mae ganddi ddau gadair ar gyfer y cyfweliad, ac mae Jay yn gofyn i Buzze: "Felly sut y teimlodd iddo gerdded am y tro cyntaf mewn mis?"

Ac yn ei lyfr ei hun, dywedodd Buzz Aldrin ei fod yn hynod o anghywir yn y fan honno, roedd yn rhaid iddo fynd allan o'r podiwm, yn rhedeg allan yn y traeth, a fe gymerodd ef. Rhedodd ei wraig allan o gyffro oherwydd roedd hi'n meddwl bod rhywbeth yn ddrwg iawn, a oedd wrth gwrs. Hwn yw hyn nodweddiadol therapi gwrthsefyll. Typical therapi gwrthsefyll.

Felly ie, rwy'n credu bod y gofodwyr yn ddiniwed. Pawb heblaw Neil Armstrong.

Kerry: Da ...

Hoagland: Rwy'n credu mai Neil Armstrong yw meistr ei atgofion. Rwy'n credu bod Neil Armstrong fel eicon, y person cyntaf yn y teulu dynol i gerdded am fis, wedi'i adael ar ei ben ei hun. A dyna pam na ddywedodd Neil Armstrong unrhyw beth am y rhaglen ofod yn gyhoeddus. Cadw i ffwrdd ac yna dod ag ef i ychydig o seremonïau - fel yn 1994 pan oedd yn y Tŷ Gwyn gydag Arlywydd Clinton a grŵp o fyfyrwyr, ac mae'r holl beth yn setup fel weithrediadau llun, ac mae'n sefyll yno ac mae wedi ei araith.

Felly y noson o'r blaen gofynnais un person yr oeddwn ddadansoddwyd ei iaith y corff a llais a dweud rhywbeth am y ffordd hynod nerfus ac yn hynod bryderus wrth iddo ymddangos. Sydd i'w gweld ar y cofnod. Mae gennym y tâp.

A dechreuodd Armstrong trwy gymharu'r holl astronau, y tîm cyfan o astronawd, eu holl gydweithwyr a oedd yn glanio ar y Lleuad - i parotiaid. Dywedodd, "Ac nid yw'r parotiaid yn hedfan yn dda iawn. Ni fydd y parotiaid hefyd yn dweud wrthych y gwir. Byddant yn dweud wrthych beth y dywedir wrthynt. "

Ar ddiwedd ei araith, troi at y myfyrwyr oherwydd bod y myfyriwr yn cynrychioli genhedlaeth newydd - trefniant ffotograff perffaith. Rhowch fyfyrwyr ymhlith eich myfyrwyr bob amser fel bod pobl yn meddwl mai chi yw'r genhedlaeth nesaf. Edrychodd arnynt. Ar y funud honno roedd yn ychydig yn dwyll a dywedodd, "Yn y lleuad, mae gwyrthiau i anffrediniaeth; i'r rheini sy'n gallu cael gwared ar haenau gwarchodol gwirioneddol ".

Felly, dydw i erioed wedi fy addysgu i yn yr ysgol bod gan y gwirionedd haenau diogelu. Pwy sy'n diogelu'r gwirionedd? Yn ôl pob tebyg, cyfeiriodd at Brookings, yn NASA, ar gyfer 40 o wallau.

Bil: Iawn, mae gen i ychydig o gwestiynau hefyd. Felly, un amser arall, er bod y risg o fod yn ddig yma, Richard. Bydd llawer o bobl sydd wedi darllen eich llyfr cyfan hyd at y dudalen olaf a hefyd yn darllen Dark Moon. Roeddent yn gwylio'r lluniau, a gwn eich bod chi'n gyfarwydd iawn â'r lluniau hyn. Dyma'r rhai lle mae gwallt y groes gwallt yn ymddangos y tu ôl i'r ergyd o'i flaen. Dyma'r rhai sydd yn ymddangos yn lluosog o oleuadau - yn yr ystyr o gysgodion lluosog. Felly, mae'r cwestiynau hyn yn werth eu codi eto. Rwy'n gwybod eich bod wedi eu diswyddo. A allwch chi esbonio'n fyr ar ba sail wnaethoch chi?

Hoagland: Wel, i wrthod ei fod yn golygu peidio â delio ag ef. Rydym ni i mewn Menter a v Cenhadaeth Tywyllwedi ymdrin yn effeithiol iawn ac yn wyddonol gyda'r cwestiynau mwyaf cyffredin, a chredaf ein bod wedi llwyddo i roi'r broblem hon i orffwys. Am yr hyn nad yw pobl naïf rhai o'r cwestiynau hyn yn gwybod yw'r dechnoleg gyfrinach a ddefnyddiwyd i wneud y delweddau hyn.

Er enghraifft, mae'r ffilm lliw super unigryw. Pan fyddwch yn cymryd y ffilm, yr ydych yn gwneud y ddelwedd wreiddiol cyntaf yn y camera, yna pan fyddwch yn dod yn ôl i'r Ddaear, byddwch yn gwneud copi arall, a'r hyn y gallwch ei wneud oherwydd eich bod wedi lledred amlygiad o'r fath, yw'r lleoliad rhwng golau a thywyll, i'w wneud yn edrych fel byddai'n cael ei goleuo'n berffaith goleuadau printiedig, sbotoleuadau, goleuadau ychwanegol - ac eto yr oedd mewn gwirionedd y ffilm.

Hon oedd technoleg cudd, XRC cudd ffilm Charlie Wykoff a oedd yn caniatáu iddynt wneud hynny. Fel ar gyfer lluosog o gysgodion, nid oes dim cysgodion lluosog. Ymddengys bod nifer o onglau. Ac mae'r rhain yn bobl nad ydynt yn deall sut mae onglau cysgodol yn dibynnu ar geometreg wyneb y bryniau, y cymoedd, y crêt, beth yw'r cerrig yno.

2044

2045

Yna mae yna hwyaden arferol nad oeddent yn gweld y sêr. gwybod ken Johnston - a chofiwch fod hyn yn berson yn swyddogol gyfrifol am y lluniau yn y labordy derbyn lleuad Apollo - fod ei bobl wedi dweud wrtho yn y pen draw dinistrio pob un ond un set o ffilmiau.

Un diwrnod, aeth trwy un o'r adeiladau a sylwi bod yna grŵp o dri neu bedwar o bobl yn gwneud rhywbeth gyda negatifau, a lliw. Maent yn peintio'r awyr uwchben y gorwel. Ac fel pob rheolwr NASA da, meddai, "Beth yw'r uffern ydych chi'n ei wneud?"

Ac yr ateb oedd, "O, rydym ni'n" stripwyr ". Mae ychydig yn ateb rhad oherwydd mae'n derm sy'n dod o Hollywood. Yna maent yn gwneud paentiadau, sydd wedyn yn rhwymo i gefndir y ffilm, felly yn y ffilm Planed Gwaharddedig / Planed Gwaharddedig, ond gwyddoch, fe welwch ddiffyg paentiad anghenfil Chesley Bonestell y darlunnir y byd lleuad estron, Altair 4, lle mae'r awyren yn glanio.

Felly, ysbïo ar ac yn dweud, "? Felly, yr hyn yr ydych wir yn ei wneud" Mae dyn a oedd yn gyfrifol am nifer o fenywod yn gwneud hynny - gyda llaw, maent yn fenywod - dywedodd: "Wel, mae'n rhaid i beintio y sêr, fel bod pobl yn drysu."

Mae'n rhaid i mi ddweud bod y sêr, fel rhan o'r lluniau NASA gwreiddiol, yn ffynhonnell fawr o bryder i lawer o bobl a oedd yn poeni nad yw'r sêr yn weladwy ar ddelwedd y luniau ac maen nhw'n meddwl na ddylen nhw.

Wel, mewn gwirionedd, mae'n debyg pan fyddwch chi'n gwneud y lluniau lleuad yn ystod y dydd, ni fyddwch chi'n gweld y sêr. Y rheswm yw bod y sêr mor anhygoel o fach ac mae'r haul mor glir na allwch chi gymryd un ergyd fel ei fod yn ddarlun gweddus o wyneb y dirwedd ac ar yr un pryd gallwch weld y sêr.

Gallwch roi cynnig ac yn ei wneud unrhyw ddydd neu nos yma ar y ddaear - yn mynd allan pan fydd y nos heb lleuad ac yn ceisio dal y seren a gadael i chi wedyn i rywun goleuadau flaen y gad o olau artiffisial ac i ddod o hyd bod y blaen edrych overexposed llwyr, hyd yn oed gyda'r tlawd , goleuadau anffafriol annigonol - oherwydd bod y sêr mor anhygoel o wan na allwch chi gofnodi'r ddau ar un ergyd.

Yr hyn sy'n bwysig, o ystyried yr hyn y mae Ken yn ei ddweud wrthym, yw bod y bobl a fu'n gweithio ar y peintiad hwn yn amlwg yn rhoi'r pethau hyn ar dân. adfeilion Zamalovávali gwydr, blyštění, darnau o wydr, a fyddai'n fod yn y ongl sgwâr o olau haul adlewyrchu yn ôl i mewn i'r camera lens / camera a byddai'n unrhyw amheuaeth bod yr awyr yn rhywbeth na ddylai fod yno.

Roedd y ffaith bod y bobl hyn o'r farn eu bod yn gweithio ar stwlad, nid gwydr, yn golygu eu bod hefyd yn credu celwydd. Roedd y gorwedd yn amrywio ym mhob lefel - ac ar eu lefel o gelwyddau dywedwyd wrthynt, "Rydym yn cael gwared ar y sêr oherwydd byddai'n ddryslyd."

Felly, mae'n gyson yn fewnol stori, cydlynol sy'n cynnwys elfennau o'r dystiolaeth yn y person cyntaf, tystiolaeth ffotograffig, tyst ar y safle - o gwmpas y byd yn awr gan rywun gollwng allan anhygoel, fersiwn heb eu cyffwrdd, eu sganio yn ôl pob tebyg o'r rhain, sleidiau XR Ektachrome gwreiddiol. Ac mae'n cyd-fynd â'i gilydd fel cyfan gwbl gydlynol bod gan NASA adfeilion llwydro go iawn - am fwy na 40 o flynyddoedd.

Bil: Rhywun sy'n ein ffynhonnell fewnol werthfawr, a chefais y ffortiwn gwych a gefais gyda ef gael sgwrs hir jyst 'n sylweddol ychydig amser o'r blaen, ac yr wyf yn gwybod eich bod yn amheus iawn o ran unrhyw dystiolaeth oddi wrth bobl y tu mewn, ac yr wyf yn deall hefyd pam, ond gadewch i mi roi'r stori honno i chi ...

Hoagland: Wel, mae tystiolaeth gorfforol ar goll. Rydych chi'n gwybod, gyda Ken, mae'n wahanol, mae ganddo setiau gwirioneddol, diriaethol o luniau a all sefyll.

Bil: Wrth gwrs. Rwy'n deall hynny. Ond dyma'r math o sgwrs y gallem arwain neithiwr yn y cinio, ac ni wnaethom ni. Gofynnais i'r dyn hwn [Henry Deacon], Rwyf wedi siarad â hi sawl gwaith am bopeth, a chredais, gwyddoch, byth byth wedi gofyn iddo a oeddem ni ar y lleuad ai peidio. Dywedais, "Hey, a ydyn ni'n wirioneddol ddifrifol am y lleuad?" A dilynodd y distawrwydd hirach.

Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd yn ei ddweud. Roedd yn wirioneddol lawer, yn siwr hir. Ac yn olaf meddai, "Ydw". Ac ychwanegodd, "Ond nid oedd hynny'n hawdd. Roeddem ni yno gyda rhywfaint o help. "Yna dywedodd," Roedd gennym ni dechnoleg uwch nad oedd yn rhan o raglen swyddogol Apollo. Nid oedd yn rhan o wyddoniaeth gydnabyddedig ar y pryd, a oedd yn ein helpu i gael gwregysau Van Allen. "

Ac mewn gwirionedd, fe'i codwyd hefyd i'r LEM, a oedd yn ei alluogi i ddechrau heb adael y crater crac a'r tebyg. Dywedodd fod astronawau yn gwybod amdano, a dyna pam ei fod yn priodoli eu amharodrwydd i ddarparu cyfweliadau, ac yn y blaen. Dywedodd ei fod yn stori gymhleth iawn, ond roedd y rhan fwyaf o'r teithiau ar y lleuad.

Doeddwn i ddim yn beio ef amdano. Ond sôn, ie, guys hyn, oedd yn honni ei fod yn gyd fesul cam, yn ôl y sôn nid yn wir, ond mae rhai o'r pethau hyn yn ffug mewn gwirionedd wrth baratoi ar gyfer hyn, fel bod y stori hon yn cael ei chadw gan y cyhoedd, oherwydd agweddau cymhleth o PR, ac yn y blaen.

Hoagland: A ydych chi'n gwybod cefndir y dyn hwnnw?

Bil: Ydw, gwn.

Hoagland: Ydych chi'n gwybod pa rôl y mae'n ei chwarae yn NASA?

Bil: Nid oedd yn NASA. Bu'n gweithio ar gyfer nifer o brosiectau du, roedd yn arbenigwr electroneg. Bu'n gweithio yn Livermore, yn gweithio i lawer o brosiectau du. Roedd yn adnabod pobl.

Kerry: Bu'n gweithio i NOAA.

Bil: Gofynnodd y cwestiynau. Nid oedd yn rhan o NASA, nid oedd yn perthyn i'r rhaglen.

Hoagland: Iawn. Heb siarad â mi fy hun, oherwydd dwi'n meddwl fy mod yn gwybod beth rydych chi'n sôn amdano, fy argraff yw ei fod yn ddioddefwr arall o "Gelynion gwahanol ar bob lefel." Cyflwynwyd gorwedd iddo a fyddai'n rhoi profiad diogelwch cenedlaethol iddo i guddio technoleg. Gan nad oes unrhyw le yn ei eirfa, fe welwch eu bod yn cuddio adfeilion hynafol.

Bil: Ydw. Nid yw'r wybodaeth a roddwyd i ni yn wybodaeth uniongyrchol. Rwy'n credu ei bod yn rhywbeth y dysgodd yn ystod ei waith.

Hoagland: O rywun arall.

Bil: Yn gywir. Rwy'n hollol ddeall.

Hoagland: Felly, gallwch chi ddeall pa mor onest ac yn onest ydyw, ac eto'n camgymeriad llwyr.

Bil: Dyna'r broblem fwyaf.

Hoagland: Oherwydd pe bai wedi gweld rhywbeth a fyddai'n gwneud synnwyr iddo ... - O, dyma'r datblygiad anhygoel o dechnoleg - sydd, wrth gwrs, pan gyrhaeddom yn iawn yma, existuje, datblygiad cyfrinachol dechnoleg antigravity go iawn, ochr yn ochr â'r cyhoedd, rhaglen Apollo swyddogol. Mae pobl, mewn gwirionedd, yn Joseph Farrell yn un o'r bobl hynny sydd, yn ei lyfrau (hynny yw, cyn iddo gyfarfod â mi), yn codi hyn fel un o'r opsiynau.

Mewn gwirionedd, mae'r holl bobl hynny sy'n gwylio'r LEM yn dechrau ac nid ydynt yn deall yr hyn y maent yn ei weld ... oherwydd nad oes ganddynt ddigon o wybodaeth am ffiseg. Pob peth a welsom, gan gynnwys y crapwyr - gwelais saethiad agos o'r crater o dan y LEM. Yr hyn sy'n ei gwneud yn ddiddorol yw, os gwnaethoch waedio llwch - rydych chi'n ei weld, mae'r model naturiol yn dweud bod llwch yn disgyn ar lai am filiynau o flynyddoedd, sy'n golygu y dylai fod haen braf, ysgafn, ysgafn. Felly, fel eira, petai'n rhaid i mi barcio â beiriant roced yn yr eira ar ôl y stormydd eira, byddai'n grater hardd, hardd, dde?

Yn lle hynny, yr hyn y mae'r gofodwyr dod o hyd wrth geisio atodi baneri a drilio ac arbrofion eraill, yw bod o dan yr wyneb tenau am ychydig fodfeddi efallai un neu ddau, yr wyneb lleuad damn caled. Mae'n anodd. Po fwyaf y byddwch chi'n mynd yn ddyfnach, y anoddaf ydyw. Pa un, wrth gwrs, yn unol â'r syniad bod adfeilion yn gorwedd o dan yr wyneb hwnnw.

Down mae yna adeiladau! Mae yna waliau, mae trawstiau, mae trawstiau. Dim ond hanner y stori yw'r pethau a welwch uwchben y ddaear. A dyna'r rheswm pam fod y teithiau presennol sy'n cylchredeg o gwmpas y lleuad heno, fel yr ydym yn cofnodi hyn, yn genhadaeth Siapaneaidd heb griwiau dynol Greyhound. Mae gan y Tseineaidd genhadaeth maint bws VW. Maent yn cael eu llwytho gyda nifer o offer hyd at ac yn cynnwys radar perfformiad uchel ar gyfer archwilio lefelau is, ac yn datgelu, fel y credaf, yn adfeilion o dan wyneb y lleuad.

Kerry: A ydynt yn adfeilion o dan y ddaear neu dan ddaear?

Hoagland: Nid oes ots. Ydych chi'n ei olygu, felly, ydych chi'n meddwl ...

Kerry: Sylfaen dan y ddaear o'r presennol.

Hoagland: Mae gan y lleuad ardal arwyneb fel Gogledd a De America gyda'i gilydd, 15 miliwn milltir sgwâr. Os oes gennym ganolfan yno, mae'n eithaf bach. Felly mae'r rhan fwyaf o'r pethau rydych chi'n eu gweld yn hen. Ac mae'n hawdd ei wahaniaethu.

Kerry: Iawn, a beth yw eich barn chi, a oes gennym sylfaen yma?

Hoagland: Dwi ddim yn gwybod. Yn fy marn i barn... os ydym yn ystyried hynny, mae'n debyg, gyda phob tebygolrwydd, bod yna raglen gofod gyfrinachol, byddwn yn dweud bod yna sylfaen. Mae'n debyg, nid yr unig un. Ni allwch wneud popeth o un lle. Rwy'n golygu, sut y gallem ni edrych ar y blaned hon o un sylfaen?

Os oes gennych dechnoleg y gallwch chi ei gael yn hawdd mewn ychydig oriau gan ddefnyddio gwrth-ddisgyrchiant ... Ac mewn gwirionedd mae gennym fideo gwennol yn cofnodi'r dechnoleg hon ac fe fenthycais Artu Bell ychydig flynyddoedd yn ôl. Ac fe'i cadw'n gyfrinachol! Dywedais wrtho: Arte, gwyliwch ef a pheidiwch â dweud wrth unrhyw un.

Yn olaf, fe'i rhoddais i Whitley Strieber trwy Arta a daeth i ben yn NBC fel rhan o raglen Whitley. Rydw i'n credu'n gryf mai'r peth yw ein peth ... nid ydym yn edrych ar yr estroniaid, nid ydym yn edrych ar ddynion estron bach, anghyffredin. Rydym yn dilyn ein rhaglen gofod cyfrinachol.

Ac mae yna resymau, eto wedi'u hamlinellu'n ofalus iawn yn y llyfr, pam rwy'n credu mai dyma'r achos. Wel, os felly, byddai'n ffôl i gredu nad oeddem yn adeiladu sylfaen neu ganolfannau ar y lleuad, os am unrhyw reswm arall, yna o leiaf oherwydd bod angen yn fan lle gallai ydym yn gweithio, rydym yn taflu yno, yr holl bethau hyn, ac, beth sy'n ddiddorol, dod adref.

Kerry: Iawn, clywsom fod y Aurora yn hedfan yn ôl ac ymlaen gyda cargo, ac mae'n debyg, gyda phobl, hefyd, dwi ddim yn gwybod.

Hoagland: Mae Aurora yn enw clawr. Gallai olygu unrhyw beth. Gwyddom, yn yr wythdegau, bod awyr o chwythiadau aerodynamig dros Los Angeles a gyrhaeddodd yr Arfordir Môr Tawel yn ôl pob tebyg ac yna'n glanio, yn ôl pob tebyg yn Edwards. Rydych chi'n gwybod, y cyfleuster ymchwil super-gyfrinach sydd yno.

Clywsom mai Aurora oedd hi. Dyna'r cyfan yr ydym yn ei wybod. Peidiwch ag anghofio ei fod yn ddirgelwch, wedi'i amgylchynu gan ddirgelwch, wedi'i gwmpasu â gorchudd cywrain cyson. Felly, i'r graddau y mae'r gwir yn bryderus, os nad oes gennych luniau, dogfennaeth pur, ni allwch chi credwch.

A hyd yn oed os oes gennych chi, mae angen i chi wneud dadansoddiad trylwyr i ddeall yr hyn yr ydych yn edrych arno. Rwy'n golygu, mae yna bobl sy'n edrych arno ac yn dweud, "Hoagland, does gen i ddim syniad beth yw'r uffern yr wyf yn edrych arno." Oherwydd nad ydynt yn deall sut i feddwl o ran ffiseg optegol syml. Doedden nhw erioed wedi gyrru'r car tuag at y machlud, gyda'r haul yn disgleirio ar eu gwynt gwynt, i sylweddoli eu bod yn gweld sbectol budr.

2059

OK, yn dybiaeth allweddol - cofiwch, gwyddoniaeth yn ddim os nad yn rhagofyniad - un o ofynion allweddol y cyfan gromen lleuad hynafol - os bydd rhywun yn byw yno, maent yn adeiladu pethau anhygoel, yn helaeth yma. Anfonwyd Apollo i ddarganfod beth y gellid ei ddwyn adref â thechnoleg roced gyntefig y 1950au a'r 1960au. Gyda llaw, heddiw rydym yn gwneud llawer gwell, yn gyfrinachol. Ac un o ragdybiaethau allweddol y model yw, os oes gennych wydr pan fydd gennych chi gromen gwydr, adfeilion gwydr - mae pobl sy'n byw mewn tai gwydr yn gweld prisiau.

Gweler swm anhygoel o liwiau. Ac os oeddech chi'n byw mewn tŷ gwydr a byddech chi'n edrych ar yr haul ac yn edrych ar y myfyrdodau a phopeth, dylech chi weld y prisiau unwaith eto. O ran y lluniau hyn, fel y dywed y model, dylem allu dod o hyd i brisiau.

2060

Felly dechreuais edrych. A dyma ddelwedd gan Apollo 17. Gallwch weld y awgrym. Dyma un o'r sgyrsiau sydd newydd eu sganio a ddechreuodd mewn ffeiliau 16 Mb, felly gall unrhyw un fynd i'r we a'u lawrlwytho a defnyddio Photoshop a bingo! Rydych yn cadarnhau'n union beth sydd yno pan fyddwch yn ehangu'r canlyniad. Yn union yma, uwchben y mynyddoedd hyn - nad ydynt yn fynyddoedd, yn ôl y ffordd, mae'n blaendal ecolegol wedi'i erydu - gallwch ddod o hyd i brism.

Byddwch yn darganfod darn gwydr ysblennydd ysblennydd, sy'n ysgafnhau golau.

2061

Felly, o ran y model a oedd yma yn gynharach yn cael ei daflu, fe'i gwnaed i gyd mewn stiwdio fawr? Na, na, na, na. Oherwydd y byddai'r stiwdios mawr yn cael eu gwneud o ddur ac alwminiwm ... o'r pethau yr ydym yn eu hadeiladu. Nid ydym yn adeiladu yma o wydr oherwydd bod y gwydr yn fregus. Gwyliau gwydr. Nid oes gwydr o ddur ar y Ddaear. Dim ond y lleuad yw gwydr ugain gwaith yn gryfach na dur.

Felly pe bai'n rhaid i mi betio popeth ar yr un darn o ddata, roeddem yn bendant yn anghywir, byddai'r prisiau hyn. Gan fod yn edrych ar y lluniau hyn, yn edrych ar sut y mae'r emwlsiwn lliw Ektachromu, Super Ektachromu fod Charlie Wykoff - fy ffrind gyda hwy yr oeddwn yn gweithio ac y mae Roeddwn i'n arfer ffilm hon - ysgogi; Gwn fod y tair haen - melyn, magenta a gwyrddlas - trosi i dryloywder Ektachrome lliw, yn amlwg yn gallu cofnodi.

Yma mae gennym un arall. Dyma brism sy'n wynebu i fyny a phrism sy'n wynebu i lawr. Fe'i gelwir yn ddeuaidd. A phan edrychwch arno, mae gennym y gymhariaeth: yr un a ddangosais i chi yn gyntaf a dyma'r llall. Sylwch fod yr ongl yn wahanol. Mae hyn oherwydd bod yr ergyd wedi'i wneud ar ongl wahanol mewn perthynas â'r haul.

2062

2063

Felly ffiseg y chwarel, ffurfio prism - dyma un o'm ffefrynnau. Ciplun PR yw hon. Mae Cernan gyda gorchmynion yn gorchuddio â baner, ond pan fyddwch chi'n edrych, felly yma yn y tywyllwch, yn y gromen sydd uwchlaw'r dyffryn Taurus-Littrow, ac yn ei ehangu, mae gennym brism yma! Dwbl prism, ac mewn gwirionedd gallwch chi weld ei fod yn cyd-fynd â llethu yn y gwydr. Dyma un arall, nesaf i fyny yma. Mae'r rhain prawf mawr, prawf o ffiseg optegol, bod yr hyn a welwn yn wirioneddol go iawn.

Ac mae hyn yn amlwg fy hoff hoff. Dyma Harrison Schmidt ar y lleuad. Moonland, Dyffryn Taurus-Littrow, y golygfeydd llwyd, popeth a ddywedwyd wrthym. Dyma'r sbectrwm lliw, ie. Dyma ein graddnodi. Coch, gwyrdd a glas. Dyma'r raddfa llwyd. Fe'i gelwir hi'n noman. Bydd yn ei atodi i'r lluniau i galibro'r lliw.

Mae'r lliw yn rhyfedd annirlawn. Mae hyn yn debyg i NASA pan fyddant yn cael eu lansio allan, lawrlwythwch y lliw. Ydych chi eisiau gweld pam? Pan ddychwelwch y lliw yn ôl i'r lefel dylai fod, bingo! Mae gennym ni dawn ar y lleuad. Mae gennym hauliad haenog, fel petaech yn edrych allan yma yn awr pan fyddwn yn saethu. Os edrychwch allan, fe welwch yr un haen o oleuni a lliw o dan awyrgylch y Ddaear. Ac eithrio ein bod i gyd yn gwybod, a gallwn brofi nad oes awyrgylch yn y lleuad. Weithiau yn y nos, gwyliwch y seren wrth iddo deithio yn y lleuad. Nid yw hi'n ofni. Mae'n syml yn diflannu fel hynny. Felly, John Leare, annwyl John, yr ydych yn anghywir.

2064

2065

2066

Ar y lleuad nid oes unrhyw atmosffer, ond mae gridiau enfawr o wydr a phryd y lluniau hyn yn edrych yn y ffordd gywir - cofiwch, mae hyn yn y ddelwedd swyddogol - nid y byddwch yn gweld y sbectrwm lliw y wawr, ond dde yma yn hardd, Prism swreal gwneud o plygu gwydr haul yn ôl i'r camera / camera. A sylwi ar yr ongl. Mae bron yn llorweddol, oherwydd pan wnaeth Cernan y darlun hwn, cafodd yr haul yn ei gefn. Fe'i troi bron yn uniongyrchol oddi wrth yr haul, ac felly fe wnaeth geometreg y domau wneud y prism yn llorweddol. Mae hwn yn brawf syfrdanol i mi am yr hen luniau hyn.

2067

Bil: Ac fe wnaethon ni ddysgu bod NASA yn hapus iawn i addasu lliw eu lluniau yn ôl y delweddau o Mars.

Hoagland: O, yn syth.

Kerry: Wonderful.

Hoagland: Rydw i wedi ei wneud.

Kerry: Pan wnaethon ni ymweld â chi am y tro diwethaf, ni chawsom gyfweliad. Rydych yn gweithio ar fideo o'r enw Kokopelli, a daethoch yn ôl o'r de, ger Palm Springs, lle'r oeddech yn y gynhadledd.

Richard: Joshua Tree.

Kerry: Mae hynny'n iawn. Rydych chi wedi darlithio ar eich canfyddiadau ar yr hyn sy'n digwydd nawr.

Richard: Roedd yn gynhadledd pedair diwrnod gyda llawer o ysgolheigion eraill.

Kerry: Roedd David Wilcock hefyd.

Richard: Roedd David yno. Roedd ffrind David. Roedd Sean David Morton yno. Roedd un o'r archwilwyr llwydni Steve Troy, roedd Ken Johnston.

gyntaf

Kerry: Fi 'n sylweddol i eisiau bod yno, ond allwn i ddim, ond roeddem yn chwilfrydig pan glywsom fod Richard Hoagland yn awr yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd i'r blaned, yn union fel rydym fynd i mewn i'r tir newydd yn y dyfodol, o'r presennol - y flwyddyn 2008, rydym yn yn union o'r dechrau - hyd 2012 a thu hwnt.

Deallwn fod gennych rywfaint o dystiolaeth yr ydych yn gweithio arno a chredaf fod David Wilcock wedi'ch helpu chi i ysgrifennu erthygl ar eich gwefan, a elwir yn wir Diwrnod Interplanetary Ar ôl, sy'n dechrau dogfennu newidiadau sy'n digwydd ar blanedau eraill, nid yn unig ar ein Daear ein hunain, o ran planedau cynhesu a newidiadau eraill.

A beth yr ydym am siarad â chi yw hyn: Beth wnaethoch chi ei ddarganfod?

Richard: Ffordd i mi gael bod a hefyd y ffaith sy'n cysylltu y ddau pynciau sy'n ymddangos ar wahân gyda'i gilydd yw: beth ydyw, beth NASA yn ei wneud yr holl flynyddoedd ac nid yw am ddweud wrthym a beth ddaw yn 2012;? mae'n ymddangos bod y ddau fater hyn yn feirniadol iawn ac yn gysylltiedig yn feirniadol.

Peidiwch ag anghofio, dechreuais trwy edrych ar grŵp o adfeilion Martian ... hyd yn oed pan honnodd NASA nad oedd yn adfeilion, dim ond chwarae golau a chysgod. Yn y gwaith a gyhoeddwyd yn y Henebion ar y Mars, yr aethom ati i ddychwelyd a gweithio'n fanwl yn yr ail bennod Mission Tywyll, aethom ar draws y ffiseg hon - y ffiseg nad oedd gennym unrhyw syniad amdano.

Y noson arall dwi ar y ffôn yn ffynhonnell o wasanaeth cudd-wybodaeth gyfrinachol a ddywedodd, ac mae hwn yn union ddyfyniad - mae mor llethol ac mae'n bwysig iawn i ddweud hyn yn union, gan ei fod yn dangos beth sy'n digwydd tu ôl i'r llenni, ar ôl yr holl flynyddoedd hyn ynghylch a dywedwch wrthym y gwir:

Dywedwyd wrthyf y byddent yn well yn dinistrio prif ddinas America i derfysgaeth niwclear nag i gyflwyno'r ffiseg hon.

Mae'n ffiseg gwrth-ddiffygiol, yr hyn a elwir yn ynni am ddim, hyd yn oed ymwybyddiaeth a bywyd ei hun. Mae popeth yn gysylltiedig â'r ffaith bod ffiseg, yn fwy na chan mlynedd yn ôl, pan oedd Maxwell ysgrifennu ei hafaliadau a'r sylfeini modern ar gyfer theori electromagnetig eu gosod yn Lloegr, cymerodd cyfeiriad radical anghywir.

Yn awr, yn edrych yn ôl, gan fy mod wedi datblygu - ac y sgwrs hon yn yr ail bennod - nid oedd yn ei dro yn anghywir a wnaed gan bobl a oedd yn camarwain, a wnaeth gamgymeriadau neu nid oeddent yn gwybod beth yn ei wneud. Roedd yn ddylanwad ymwybodol ar y gwir. Cafodd ei wneud gan bobl sy'n trin gwyddoniaeth a gwyddonwyr sy'n dominyddu cyfnodolion, gan greu trefn adolygu cymheiriaid, ac mewn egwyddor i waredu llafur ffordd ymledol diangen i anfri wyddonwyr nad oedd yn fodlon 'i fyw bywyd gweddus'.

Cynnal a chadw'r gymuned wyddonol yn fwriadol ar wahân i dechnoleg a dealltwriaeth sylfaenol o ffiseg a fyddai'n rhyddhau'r holl ddynoliaeth. Mewn geiriau eraill, rheolaeth.

Cofiwch, yr wyf yn edrych yn ôl ar y materion hyn trwy archwilio grŵp o adfeilion ar blaned arall. Trwy astudio rhai ffurfiannau a thrwy camau eithriadol o ddiddorol eich bod yn awr ni fydd yn ddiflas oherwydd eu bod yn cael eu disgrifio yn ddau lyfr, y sylweddoliad ein bod yn lledaenu ar wyneb blaned arall, y ffiseg cyfan, ffenestr i mewn ffordd hollol newydd o edrych ar y byd, gweld realiti'r hyn mewn gwirionedd mae'n rheoli pob peth at ein technoleg ac yn cynnwys hynny, yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn ôl yr arfer ac rydym yn meddwl ei fod yn gweithio un ffordd, tra mewn gwirionedd yn gweithio ar ychydig, weithiau yn llawer gwahanol egwyddorion.

Felly, mae hyn yn yr amgylchiadau cefndirol, pan ddechreuais wylio'r adfeilion ar y blaned Mawrth, ac yna i mi ehangu fy chwilio i archwilio'r adfeilion ar y lleuad, ac gwydrach hyn a'r cadarnhad ei fod yn wir i gyd yn wir, yr holl bethau y rhai yr wyf wedi ei ddweud o'r blaen Mae NASA wedi bod yn cuddio ni i gyd y blynyddoedd hyn.

Yna daeth y cwestiwn: os edrychwn ar wareiddiadau hynafol ar y planedau hyn, gwareiddiadau nad ydynt bellach yma ... beth ddigwyddodd? Dwi'n golygu, pe bai ganddynt y pŵer bron hudol neu ddwyfol hwn, pam nad ydyn nhw yma bellach? A pham yr ydym fel eu model olynol goroesi diwethaf, sy'n dweud bod - maent yn ni, ac rydym yn eu cael, pam nad ydym yn cael ein hunain mewn sefyllfa o'r fath frawychus, rydym yn ymladd â'i gilydd am ychydig ddiferion o olew pan byddem bydysawd, sydd o'n cwmpas ni, yn darparu swm diderfyn o ynni i adeiladu ystod anhygoel o bethau yr ydym yn eu canfod nesaf at y lleuad?

Roedd yn rhaid i rywbeth ddigwydd.

Ac felly dechreuais i feddwl: o hanes daearol, gwyddom nad yw bywyd yn digwydd yn unig, mewn gwirionedd, maen nhw'n dod yn bethau drwg. Maent yn dod yn bobl, yn dod yn ddinasoedd, cenhedloedd a gwareiddiadau. Dyma sut mae bywyd, esgyniad, a dirywiad yn mynd. Fel yn Shakespeare, y saith oed dyn. Dechrau, canolfan, a diwedd.

Felly, os y pethau hyn, ni waeth pa mor anhygoel unigolion hyn sydd wedi ei wneud i gyd, oeddynt, pe gallai ddod i ben, yn diflannu, ac yr wyf yn credu hynny, yr oedd, mewn llawer o achosion hyd at ben trychinebus ... pan edrychwch ar y pethau hynny ar Mars, mae'n amlwg bod trychineb blanhigyn anferthol wedi bod wedi ysgubo popeth a'i gladdu o dan y mwd a dyddodion gwaddod ac erydiad.

Rydym yn gweld olion adeiladau sy'n tyfu o isod. Mae hyd yn oed y Rwsiaid yn dweud yn eu llenyddiaeth am y dinasoedd a gladdwyd o dan dywod Mars. Fe'i darganfyddir yn eu llenyddiaeth ffuglen wyddonol reolaidd.

Felly rwy'n edrych ar y cyfan ac rwy'n dweud, a allai ddigwydd eto yma?

Gallai popeth a welwn o'n cwmpas - Efrog Newydd, skyscrapers, technoleg unigryw, a ddaeth i Apollo, yr holl bethau y rhai yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol ein bod ar y fuddugoliaeth diderfyn gorymdeithio i mewn i'r dyfodol - mae'n efallai mewn gwirionedd ar ryw adeg, mae popeth yn dod i ben? A allem ni, ar hyn o bryd, fynd trwy ryw ddifetha a oedd yn amlwg yn mynd trwy'r dynion [ar Mars]? Oherwydd nad ydyn nhw yma bellach.

Fe wnaeth i mi edrych ar bethau fel hen gofnodion. Mae rhai pethau anhygoel yn yr Aifft y gallaf eu dangos i chi - mae gen i nhw yn y gronfa ddata hon - mae hynny'n wir nad ydym ni'r cyntaf.

2082

Mae yna gyfochrog dirgel rhwng yr wyneb ar Mars a wynebau pharaohiaid enwog yr Aifft, gan gynnwys y pennawd, a elwir Manes. Roedd ganddo streipiau.

Os edrychwch ar fersiynau cynnar y Wyn Viking ar Mars, fe welwch fod ganddo stribedi ochr ar ddwy ochr y pedestal lle mae'r wyneb yn gorwedd. Dywedodd hynny fod yna gysylltiad posibl â'r Aifft.

Yna gyflym ymlaen ac yn ail-ddirwyn y ffilm i gael pobl fel Vladimir Avinsky, ymchwilydd Rwsia sydd yn gwbl annibynnol, yn 1984, a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Sofietaidd bywyd gronoleg ei ymchwiliad i Cydonia, a elwir yn olaf Face ar y blaned Mawrth Martian Sphinx'.

Symud arall ar y ffilm. Yn fy ymchwil, pan ymunodd Errol Torun â'r ymchwil, un diwrnod fe wnaethom ddarganfod bod cysylltiad mathemategol perffaith rhwng lleoliad ffisegol adfeilion ar Mars a lleoliad ffisegol adfeilion yr Aifft. Mewn gwirionedd, os wyf yn ei gofio'n gywir, roedd cosin un yn cyfateb i bechod y llall.

Y tebygolrwydd y gallai hyn fod felly yw 7000 i 1. Mewn geiriau eraill, mae dau le arbennig - y Sphinx a'r Pyramid, ar ddau blaned ar wahân, maent yn gwybod lleoliad y llall ... Ac nid dyna yn unig dyfalu. Fel y dywed George Noory: 'Dwi ddim yn credu mewn siawns'. Mae George yn iawn: ni all fod yn ddamweiniol.

Po fwyaf y byddwch treiddio i hanes Aifft a hieroglyphics Aifft, pensaernïaeth, yr holl bethau y rhai Aifft, a oedd gan y ffordd yn faterion i seilio eu hachos, y Masons, y mwyaf y byddwch yn cael eich hun y cysylltiad Isganfyddol anhygoel i'r blaned Mawrth. Pan fyddaf yn edrych ar y gwareiddiad diflannodd ar blaned arall, lle nad oes gennych unrhyw ffeithiau sylfaenol wrth i mi ddod o hyd ar y cyswllt blaned yn rhywle lle y gallwn i gael ffeithiau sylfaenol, mae'n gwneud i mi dalu sylw.

Crynodeb: mae'n ymddangos bod y ddau mytholeg a phensaernïaeth, mathemateg a geometreg, ar bob lefel, yn ymddangos rhywfaint o gysylltiad dwfn difrifol rhwng henebion Mars a henebion o Ddaear, yn benodol yn yr Aifft. Beth yn v Henebion ar y Mars Galwaf gysylltiadau daearol.

Gallwch edrych ar y llyfrau a darllen popeth. Dangosir hyn gan ddelweddau a chymariaethau a phopeth. Felly, mae'n gwneud i mi 'n sylweddol yn canolbwyntio'n fanwl ar y ffaith y gall yr Aifft mewn gwirionedd fod cofnodion cyfredol, awgrym o gyn gwareiddiadau uwch, a allai yn y model hwn yn dod i blaned Mawrth ac adeiladu yr hyn a welsom.

Er fy mod yn credu nad yw hyn yn wir. Mae gormod o bethau. Ond gwareiddiad ar y blaned Mawrth, fel y gwelwn yn adfeilion, gallai anfon y alltudion neu'r gwladychwyr, neu rywbeth tebyg i'r Ddaear, ac yna oedd gennych yn ddatblygiad annibynnol lle maent yn datblygu gwareiddiad uwch ar y ddaear ac fe allech chi weld cofnod o hynny tarddiad, a adlewyrchir yn yr henebion.

Roedd un achos arbennig yn ymwneud â'r hyn a welwn ar y sgrin. Dyma Abydos, sef, yn y ffordd, blaned sylfaenol iawn yn mytholeg Stargate ar un o'r sioeau teledu mwyaf poblogaidd. Yn codi'r cwestiwn: Beth mae'r bobl hyn yn ei wybod a ble y dysgon nhw?

Dyma Abydos. Yr hyn sy'n nodedig yw mai deml Seti I yw hwn, un o'r Pharaohiaid Dadeni. Mae'n o ganol hanes yr Aifft, mae'n debyg o deithiau 1 500. Roedd yn ddyn Dadeni. Yn y bôn, yn edrych yn ôl ar ddechrau eu diwylliant, eu gwareiddiad ac roedd pwer ac arian a'r gallu i reoli eu pobl i ddod o hyd i'r pethau da yn y bôn ac adeiladu henebion gadarnhau, er bod y rhain guys mawr, y sylfaenwyr gwreiddiol diwylliant hynafol Aifft oedd.

2083

Adeiladodd y deml hon yn Abydos. Yr hyn sy'n ymddangos yn rhyfedd i mi yw hyn - pan edrychwch ar y ffasâd hon, sut ydych chi'n ei deimlo? Mae'n ymddangos i mi fodern. Nid yw'n edrych yn hen. Mewn gwirionedd mae'n edrych yn wirioneddol fodern. Mae'n edrych fel adeilad mawr, pumchrog enfawr ar ochr arall y Potomac, o'r enw Pentagon.

Pan edrychwch ar y Pentagon o'r lefel ddaear, mae'n edrych fel hyn. Gan gynnwys colofnau wedi'u gwneud o goncrid. Mae'r rhain wedi'u gwneud o garreg. Pan fyddwch yn camu y tu mewn, mae yna llechu yn syndod go iawn oherwydd bod y tu uchaf y cyfieithiadau sy'n dal y to ar un penodol, byddwch yn gweld ffris rhyfeddol hwn o hyn sy'n ymddangos i ddechrau fel hieroglyffigau, ond mewn gwirionedd, mae'n ymddangos ei fod yn ddyfais uwch-dechnoleg. Dyma hofrennydd, dyma danc, llong ofod antigravity penodol gyda chynffon. Dyma gyflymydd tir ... Rwy'n golygu, mae'n edrych yn union fel cyflymwr tir Star Wars, ydych chi'n gwybod?

2084

2085

Mae gennych chi bethau eraill hefyd sy'n edrych yn fwy fel iconograffeg. Efallai llythyrau, efallai rhyw fath o hieroglyffau. Nid ydynt yn edrych yn Aifft. Ac yr wyf newydd drefnu'r lluniau cymharol. Yma yma.

Nawr mae rhywun yn edrych arno ac yn dweud, "Duw, ydych chi'n golygu bod gan yr Eifftiaid danc rhyfel a hofrenyddion Cobra? Na, nid dyna'r hyn a ddywedwn. Dywedaf mai dyma'r tanc Abrams wedi'i alinio â'r tanc yma yma. Dywedaf fod y diwylliant hynafol hwn, dan arweiniad Seti I, yn edrych yn ôl i'w gofnodion sanctaidd ei hun, yn ei destunau sanctaidd ei hun, yn ei ddogfennaeth o'r hyn a elwir yn yr Aifft. y tro cyntaf, sef cronicl cyfnod arbennig iawn a ddigwyddodd cyn y gwareiddiad Aifft. Roedd yn addoli'r dynion anhygoel a adeiladodd a chadw'r pethau hyn.

2086

Felly, rwy'n credu bod Seti Fi mewn gwirionedd wedi adeiladu amgueddfa i gofio atgofion technoleg y cyfnod a oedd yn ei flaen - o y tro cyntaf. Shemsu Hor, dilynwyr Hora, oedd yr offeiriaid etifeddol a oedd yn cadw cofnodion. Pan edrychwch ar gronoleg Manath, ei galendr, fe welwch y blociau amser cawr y mae'r awdolegwyr confensiynol yn eu gwrthod fel dynodiad gwirion neu anghywir o gylchoedd llwyd fel blynyddoedd a phethau tebyg. Ond yr ydym yn sôn yma am gyfnodau amser sy'n gyfanswm o ddeg, ugain a thri deg mil o flynyddoedd. Pan fyddwch chi'n ailwampio'r oriau hynny yn ôl, efallai y bydd yr amser hwn yr un fath ag unrhyw un a gododd yr hyn a welsom ar Mars.

Un angor o wyddoniaeth go iawn yw pan edrychwch ar Gizu ac edrychwch ar siâp y pyramid o'r top i'r gwaelod. Edrychwch ar adluniadau Bauval a Hancock o'r sêr a stribed Orion sy'n copïo lleoliad Pyramid yn Giza. Gweler sut mae'r pyramidau hyn yn cael eu trefnu bron, ond nid yn union, i'r gogledd.

Os ydych yn cymryd gloc cyffredin, tectoneg platiau lithospheric mewn daeareg safonol ac ail-ddirwyn y plât cylchdroi cloc yn Affrica, diolch i ffiseg y blaned oddi tano Giza, mae'n dangos bod y bensaernïaeth Giza a'r amserlen ar gyfer pwy bynnag a adeiladwyd Cydonia yn union yr un fath: a chwarter miliwn o flynyddoedd. Sy'n golygu ein bod yn edrych ar y gwareiddiad afreal sydd wedi dod ac sydd bellach wedi mynd.

Kerry: Ydyn ni'n sôn am Atlantis yma?

Richard: Yn ôlffori, ie. Mewn geiriau eraill, os ydych chi'n darllen Plato, stori Atlantean, rwy'n credu bod yr ysgolheigion - a dyma fy marn bersonol - yn rhy agos i un lle, un ynys, un noson, un trychineb. Gwrandawodd Plato i offeiriaid o'r Aifft. Cafodd yr holl wybodaeth am Atlantis gan y dynion a wnaeth hyn. Soniodd am y cyfnod, am wareiddiad a diwylliant, neu darn bach o dir lle gwnaeth criw o ddynion rywbeth gwirioneddol ddiflas ac fe'i gwnaed gyda duwiau.

Cysyniad yw Atlantis, nid lle.

Richard: Atlantis yw i mi yr amser neu'r amser a oedd unwaith ac y gallai gynnwys pobl a fu'n gallu teithio i'r Lleuad ac yn ôl i Mars ac yn ôl. Defnyddiwyd yr holl bethau yr ydym wedi'u canfod gydag ymdrech fawr trwy gronfa ddata NASA, ar luniau planedau eraill. Ac maent hefyd yn aros am eu cadarnhad gyda rhywfaint o raglen gosmig onest, sydd un diwrnod yn dweud wrthym y gwir.

Sy'n dod â ni yn ôl at y cwestiwn anochel - os oedd yr holl bethau hyn wedi bodoli unwaith eto, ac erbyn hyn mae popeth wedi mynd, beth sydd wedi digwydd i hyn i gyd? Yr ateb mewn ffiseg yw y gall ffiseg fod yn camgymeriad. Gall fod yn ffôl anghywir. Dim ond ar gyfer y system haul y gellir ei gamgymryd. Dyna pam yr ydym yn gweld Mars yn dirywiad gwirioneddol. Dyna pam yr ydym yn gweld adfeilion ac nid skyscrapers, gallwch chi eu hadnabod ar unwaith ar y lleuad. Rhaid i'r cwestiwn nesaf fod: a all ddigwydd yma?

Pa dargyfeirio ymhellach ein sylw o'r neilltu at y calendr Mayan, oherwydd bod y Mayans, un o ddiwylliannau hynafol hynny, gyfoeswyr o'r rhai a geisiodd i gofnodi'r pethau hyn, cipio neu parhau'r, ac Mayans rhain yn iawn yn eu testunau eu hunain:

Daw'r dydd a'r amser pan fydd hyn i gyd yn diflannu, a bydd rhywbeth cwbl newydd yn cael ei eni eto.

Ai dim ond drosfa ydyw? A yw hyn yn ymwneud â ffordd newydd o edrych ar y byd? Ydy hi'n stori tylwyth teg o oedran newydd sy'n dweud y byddwn ni i gyd yn caru ein gilydd un diwrnod hardd? Neu ei bod yn ymwneud â'r posibilrwydd y ffiseg hwn mae llawer o hamseru bom yn tician, ac os nechopíme gwybodaeth am ffiseg a thechnoleg, yr holl faterion, ops du gyfrinach, lle mae rhai yn eistedd am hanner can mlynedd, ac efallai llawer mwy o amser, byddwn mewn trafferth mawr pan ddaw y dydd y farn, 21 blwyddyn 2012.prosinec, ac yr ydym yn gwbl barod ar gyfer yr hyn a allai ddigwydd.

Gwleidyddiaeth yw 99% providence. Rwy'n credu bod yna ddau gwestiwn yma. Un yw: beth fydd yn digwydd mewn gwirionedd? Rwy'n gweithio gyda Menter ac ymchwilwyr megis Joseph Farrell ac eraill i geisio cracio'r ffiseg hon.

Mae'r ail ffordd yn wleidyddol. Beth ydyn nhw, y rheiny sy'n rheoli a rheoli popeth, y rhai sy'n ein hatal rhag gwybod ein gwir hanes, beth maen nhw'n meddwl a fydd yn digwydd a beth maen nhw'n ei wneud i baratoi eu hunain ac nad ydynt yn dweud wrthym ni i eraill?

Mae ffiseg yma. A dweud y gwir, rydym yn gwylio rhai arwyddion hyperdimensional, neu dirdro diddorol iawn sy'n cael eu trefnu yn y galaeth, sy'n digwydd unwaith bob blynyddoedd 26 000, a sut mae'n effeithio ar effaith gorfforol gwirioneddol. Y cwestiwn yw, pa mor fawr ydyw? Mae gennym hefyd dystiolaeth bod yr holl 'rhai o un blaid, y Rockefellers, diamonds guys Bilderberg, holl grwpiau hyn eu bod yn gwybod rhywbeth - neu, yn fwy cywir, maent yn meddwl eu bod yn gwybod rhywbeth, ac o leiaf 100 mlynedd yn cymryd gwahanol gamau i baratoi.

Ymddengys fod un peth yn wirioneddol ddiddorol i mi - ac roedd mor syfrdanol pan ddaeth i fyny at hyn a gallwn i wedi ei wneud yng nghynhadledd Joshua Tree, nid dyna'r lle cyntaf yr oeddwn wedi'i roi. Rwyf wedi gwneud nifer o gynadleddau a fu bron fel crynodiad ar fy mod wedi gweld pobl yn codi'r data gan y cadeiryddion.

Pan floddodd Columbus y môr yn 1492, un o'r pethau a ddaeth yn ôl oedd calendr Maya, Codex Maya. Dywedasant wrthym eu bod yn llosgi, onid ydyw? Mewn unrhyw fodd! Yn fy marn i, cawsant eu atafaelu a'u storio yn archif y Fatican. Pwy sy'n synnwyr cyffredin fyddai'n dinistrio gwybodaeth? Anghofiwch am y ffaith nad ydynt yn grefyddol, maen nhw am arbed eu croen eu hunain, maen nhw yn gychwyn mewn cymdeithas a gwleidyddiaeth, ac ymhlith pobl, ac mae popeth yn ymwneud â rheolaeth.

Y pwynt, wrth gwrs, yw pe baent yn eu llosgi, na fyddai neb byth yn edrych arnynt eto - fel y gallent edrych arnynt yn gyfrinachol. Felly, rwy'n credu bod yr holl godau yr ysgolheigion wedi colli wedi dod yn ôl i'r Fatican.

Sut ydw i'n gwybod hynny? Yr unig ffordd y gallai pob gwaith yw bod yn 1582 oedd Pab Gregory cynllunio ysgolhaig Almaenig i arwain y cyngor, a oedd i ddiwygio'r calendr. Syrthiodd Tymhorau allan o gydymffurfio â'r Pasg a'r Nadolig gwyliau, yn ogystal â Atgyfodiad Crist a hynny i gyd. Ni allwch gael y Nadolig ym mis Gorffennaf, a dyna beth ddigwyddodd. Felly roedd yn rhaid trawsnewid y calendr o hen galendr Julian. Felly dewisodd Gregory Clavius, Almaenwr a oedd yn athrylith mathemategol i arwain tîm hwn, mae hyn yn 'pwyllgor arlywyddol', os ydych yn meddwl am y peth yn y telerau hyn, a oedd wedi argymell newidiadau yn y calendr.

Pan gafodd popeth ei datrys a'i wneud, fe ddaethon nhw at y cyhoedd gyda chalendr a addasodd ddyddiadau, tymhorau, amseroedd, a phopeth yn cydamseru eto. Fe'i gelwir yn galendr Gregorian neu galendr Gregorian. Credwn ein bod nawr yn byw. Cymerodd amser i ymuno â gwahanol rannau o'r byd Cristnogol a rhannau o'r byd nad oeddent yn Gristnogol bryd hynny. Gosodwyd 1583 ar gyfer diwrnodau 11 ymlaen.

Os ydych yn edrych ar cydamseru y calendr Mayan a chalendr Gregory, y dydd hwn yn hanfodol iawn o'r flwyddyn 2012, yn ôl y Arsyllfa Llynges yr Unol Daleithiau, gallwch edrych ar eu gwefan - Google yw eich ffrind - a dod o hyd y hyn o bryd hud, y funud Mayan pan fydd y tro byd yn dod i ben - ond mae'r newidiadau - ac yn radical, yn 21.prosinec blwyddyn 2012, yn 11: oriau 11. amser Byd.

Dan unrhyw amgylchiadau, mae'r cyfle hwn i ddigwydd oherwydd 11: 11 yw'r cod ar gyfer ffiseg yr ydym wedi'i ddadgryptio o'r henebion ar Mars. Byddai hynny'n stori hir, lle nad ydym yn gwastraffu amser yma, ond mae ar y tudalennau Gwefan Menter, mae mewn llyfrau. Yr hyn sy'n digwydd yma: nid yw'n bosibl i Clavius ​​reoli heb ffynhonnell wybodaeth annibynnol a oedd yn llawer mwy soffistigedig.

Athro mathemateg, a gyfarwyddodd yr adran yn Aberystwyth Prifysgol Fairleigh Dickinson, ysgrifennodd i lawr ar y cofnod na allai weld sut y gwnaeth Clavius. Mae'n ddrwg iawn. Felly mae'n debyg ei fod yn y codau gyfrinach fewnforio Columbus et al, Ynysig yn y Fatican, gyda'r calendr Mayan, sydd wedyn yn gallu addasu calendr Řehořův fel ei fod yn dod allan ar 11:. Oriau 11, bore blwyddyn ar hugain 2012.

Kerry: Beth sy'n digwydd?

Richard: Roeddwn yn ofni y byddech yn gofyn i mi. Dwi ddim yn gwybod.

Kerry: Ydych chi'n gweithio ar hynny?

Richard: Rwy'n gweithio ar hynny, wrth gwrs. Dim ond mynd ymlaen. Dwi ddim yn gwybod. Dydw i ddim yn mynd i eistedd yma a dweud rhywbeth nad wyf yn ei wybod. Gallaf ddweud wrthych beth rwy'n credu.

Oherwydd bod yr effeithiau mor ddifrifol a faint o ymdrech y mae'r 'rhai gwael' mor fawr, rydw i'n casglu'n gryf iawn na fydd hi'n ddiwrnod da i lawer o bobl. Ni allaf fynd allan gyda hynny eto.

Mae yna wahanol ffyrdd o newid yn radical. Un posibilrwydd yw - os ydych yn guys gan y ops du gymuned sy'n chwarae gyda'u teganau gyfrinach, gofod a rhaglenni cudd, gan deithio yn ôl ac ymlaen, looting y Lleuad, dod o hyd i'r llyfrgell yn ei wneud - Duw yn gwybod beth mae yn ei wneud - os byddwch yn sydyn yn sylweddoli bod y dechnoleg hon mewn gwirionedd yn berthnasol ledled y byd bod ffiseg a all llythrennol goncro y blaned ac osgoi bod yn dod yn bethau drwg ... y byddai hynny'n wir yn rhywbeth.

Y sefyllfa a fyddai'n dod o hyd i ni fyddai'r canlynol yn y pen draw - mae hyn yn wir pan fo problem wirioneddol ac nid oes gennym yr unig gyfle damniedig i'w wneud. Yn ffodus, yn ôl yr holl dystiolaeth sydd ar gael, gan gynnwys y bobl rydych chi'n siarad â nhw yn gyson, mae pawb y tu mewn / uwch yn gwybod yr holl bethau hyn. Dim ond ni, peonau y tu allan / isod, ni wyddom am unrhyw beth. Sy'n golygu bod angen dyfeisio dim. Mae popeth sydd ei angen yma yn cael ei ailgyfeirio o yma, beth bynnag maen nhw'n ei wneud ag ef, tam, sef mater planedol.

Ein tasg yw sicrhau bod pobl y tu mewn / i sylweddoli nad oes tocyn ganddynt o'r fan hon. Eu bod yn cael eu dal gyda'r holl eraill. Rydyn ni oll i gyd gyda'i gilydd, oherwydd mae gan bob lefel ei gelwydd. Hyd yn oed pe baent yn cael gwybod eu bod wedi cael tocyn i ffwrdd, mae'n debyg nad ydynt. A oes ganddynt deuluoedd ac anuniadau ac ewythr a chathod a chŵn a morgeisi a'r holl bethau hyn? Yn ôl ffiseg, y gallaf ei brofi, bydd unrhyw beth i ddod i 2012 pan ddaw.

Kerry: Mae gennym wyddonydd sydd wedi siarad â ni yn fyr iawn. Daeth a dywedodd y byddai tri digwyddiad o'r fan honno [diwedd y flwyddyn 2007] i 2012. Mae'n wyddonydd parchus, rhywun y gwyddoch chi, ac efallai eich bod wedi siarad ag ef. Nid ydym yn gwybod, ni allwn ei enwi. Mae'n sôn am CME (Eithriad Màs Corona) o'r Haul.

Bil: Y peth arall yw gwrthdroi polion magnetig. Ac yna yn olaf gwrthdaro polaredd. Dywedodd fod y digwyddiadau hyn wedi cychwyn yn 2009 ac yn gorffen yn 2012. Nid yw wedi dweud wrthym unrhyw beth mwy oherwydd dywedir ei fod wedi'i orfodi gan orchymyn diogelwch cenedlaethol, a dyma'r bobl gyntaf y bu'n siarad â nhw y tu allan i'r gymuned ddiogelwch genedlaethol dros y saith mlynedd diwethaf.

Kerry: Cyfansoddodd canmoliaeth i ni, anfonwch e-bost atom ac rydym purred ychydig sgwrs. Nawr yn troi atom ni gan bobl wahanol, mae rhai o cydweithredol du, gyda cyfrinachau eu bod am i ddatgelu ac ati Mae'r holl wybodaeth am yr hyn a all ddigwydd rhwng y foment hon a'r flwyddyn 2012.

Aethom i Rwsia a chyfweld â Boris, plentyn sy'n cofio bywydau yn y gorffennol ar Mars ac a ddechreuodd siarad yn saith oed, a byddwn yn cyhoeddi'r cyfweliad hwn yn fuan iawn. Yn y bôn, mae Boriska, mewn tôn go iawn, yn dweud y bydd Moscow yn cael ei orlifo â dŵr a bydd hyn yn digwydd yn 2009. Yn ei flynyddoedd 11 presennol nid yw'n gwybod pam a sut - dim ond yn gwybod y bydd yn digwydd.

Rydym yn cael pob math o dystiolaeth. Mae tystiolaeth o ganolfannau tanddaearol, paratoadau ar gyfer gosod rhai pobl mewn mannau diogel, gyda gweddill y boblogaeth, tua dwy ran o dair o'r boblogaeth, yn cael eu gadael yn wreiddiol ac yn cael eu dileu yn y bôn.

Richard: Mae'n debyg mai hyn yw tanysgrifiad gwych.

Kerry: Nid ydym am gredu y bydd yn digwydd na fydd cataclysm helaeth yn taro'r Ddaear mewn modd sy'n golygu y bydd y digwyddiadau hyn yn achosi dinistrio cyfanswm a diwedd bywydau dynol.

Richard: Nid diwedd oes dynol ydyw, dyma ddiwedd y cylch hwn o wareiddiad. Byddwn yn mynd ymlaen, bydd yr hil ddynol yn parhau. Os yw tystiolaeth o'r gorffennol yn fanwl gywir, sef, bydd cylch newydd, mae ystod newydd o ddiwylliannau a gwareiddiadau, ac rydym yn dod yn chwedl yn eu meddyliau ac ysgrifau, ac y byddant yn un diwrnod hedfan gofod ac yn hedfan i'r lleuad. A bydd ganddynt bobl a fydd yn cuddio oddi wrthynt y gwirionedd a'r cylch yn ailadrodd ddiddiwedd, os nad yw'n ddim yn stopio yma.

Yn y gêm hon, mae'n hyn, mae angen i ni i gyd bob un ohonom sy'n edrych arno o wahanol onglau i gyfuno ein hadnoddau a'n nerth, ein gwybodaeth ac ewyllys da, ac yn enwedig yn casglu pob un ohonoch Folks sydd allan yno a newid y sefyllfa. Mae'r offer yma. Rwyf nawr yn gwybod bod yr offer yn bodoli, beth bynnag a ddaw, y gallwn ddelio ag ef, oherwydd bod y ffiseg honno mor rhyfeddol. Y broblem yw ewyllys gwleidyddol ac ysbrydol.

Mae grŵp bach o bobl sydd oll eisiau i ni ddiflannu yn y senario gwaethaf. Felly, nid ydynt yn datrys, ni fyddant yn codi eu bys. Mewn gwirionedd maent yn cadw'r rhith, gyda'r gorwedd yn wahanol ar bob lefel, nid oes dim i'w wneud. Yn ôl fy ymchwil, mae pethau anhygoel y gellir eu gwneud.

Fe ellir ei atal, efallai y bydd yn cael ei newid. Y ffordd gyntaf i oresgyn y gelyn - ac rydym yn gelyn iddynt - yw eu gorfodi i ymladd eu hunain. Rydych chi'n eu gwneud yn rhoi'r gorau iddyn nhw ac eisiau stopio ymladd. Rydych yn dweud wrthynt ei bod yn ddiwerth.

Rydych chi'n cofio y dynion hynny Star Trek, Borg? Mae eu hymladd yn anffodus - mae'r gwrthwynebiad yn anffodus. Wel, nid yw. Dim ond rhyw fath arall o gelwydd ydyw.

Kerry: Pa fath o ffiseg yr ydych chi'n sôn amdano yma? Ydych chi'n siarad am deithio amser? Rwy'n siŵr ei fod yn ffiseg hyper-ddimensiwn. Beth yw eich bod chi'n canfod fel ateb? Rwy'n gwybod eich bod chi'n gweithio gyda David Wilcock ac mae ganddo agwedd bositif iawn tuag at y dyfodol. A oes agwedd gadarnhaol gennych o'ch ymchwil ar y cyd neu a yw'n rhannu rhai o'ch adnoddau gyda chi?

Richard: Mae ychydig o'r ddau. Y rheswm pam y cymeradwyodd Wilcock mi oedd ei fod yn dod yn annibynnol o'r un pethau a wnawn, ac mae tystebau annibynnol yn rhywbeth rhyfeddol i mi. Dyma'r sudd cywir-wyddoniaeth pan fo rhywun nad ydych erioed wedi siarad â hi'n cyflwyno'r gronfa ddata, a dynion, mae'n debyg iawn i'ch cronfa ddata, ac ni fyddwch byth yn siarad â'i gilydd. Felly cawsom ynghyd â Wilcock. Buom yn gweithio gyda'n gilydd. Rydym wedi datblygu adnoddau gwybodaeth cyffredin ac wedi creu rhai cyhoeddiadau i geisio cael rhywbeth allan.

O ran beth i'w wneud - dydw i ddim yn siŵr p'un ai i fod y gorau a'r mwyaf smart o'r rhai y tu mewn, mae hi'n gwybod beth sy'n digwydd mewn gwirionedd. Rwyf wedi datgelu cymaint o achosion wrth weithio ar yr hen destunau a dogfennau hyn ac, yn ôl pob tebyg, nid oedd gennyf syniad am y ffiseg go iawn y tu ôl iddo.

Gallent dal yn llythrennol yn gwario holl arian yn y trillions. Gallent yn hawdd adeiladu eu dinas o dan y ddaear anferth wrth i'r Urals a Rwsia. Gallent adeiladu eu banc trenau, a wnânt yn Norwy. Yr wyf yn golygu, hynny i gyd yw - byddwch yn gweld yr hyn y maent yn ei wneud i fod yn barod. Ond mae'n debyg nad ydynt ar y llwybr cywir. Tybiwch nad ydych yn dod yn barod ffiseg yn gywir oherwydd nad ydynt yn gwybod bod yna rhywfaint o ffiseg.

Mae wedi cracio felly bod pobl sy'n gweithio mewn ffiseg yn adeiladu llongau gofod neu ffynonellau ynni gwerthfawr, felly nid ydynt yn siarad â phobl o wleidyddiaeth, gyda'r rhai sy'n gwneud y penderfyniadau nesaf. Cofiwch, mae'n gyfrinach - byddai'n well ganddynt roi'r gorau i ddinas Americanaidd bwysig na rhyddhau'r gyfrinach hon o ffiseg, oherwydd pe baent yn gwneud hynny, byddent yn colli rheolaeth yn llwyr.

Mae eu patrwm, y rheswm cyffredinol dros eu bodolaeth, yn ymwneud â rheolaeth. Ni allant ddod a dweud, "Efallai ein bod ni'n anghywir, efallai na wnaethom ei guddio'n iawn". Nid oes neb sydd mewn gwirionedd ddwfn wedi fy enwi'n ddiweddar ac wedi dweud, "Hey, Hoagland, beth fyddwch chi wir yn digwydd yn wir?" (Felly, os na fyddwch yn ei wneud drostynt, yn yr achos hwnnw byddai'n dechneg cain iawn.)

Y pwynt yw bod rhaid ichi fynd trwy rifau; ac mae'r niferoedd yn fy ngwneud â dau beth pwysig iawn ar hyn o bryd. Un ohonynt yw nad yw'n ddyddiad. Nid yw'n digwydd am hanner nos 21 ers 2012 neu 11: 11. Mae'n rhan o ddefod cydamserol. Mae hyn yn atgyfnerthu'r ffaith ei fod wedi'i seilio'n wirioneddol ar ffiseg, gan fod y cod yn 11: 11. 11: 11 mewn gwirionedd - byddaf yn dweud wrthych yr ateb ac yna gallwch fynd yn ôl i weld sut yr ydym yn ei gael mewn gwirionedd. 11: 11 yw'r cod ar gyfer 19,5, geometreg allweddol ffiseg chwyldroadol pob planed yn y system haul. Felly mae'n dweud ... mae'n debyg i swastika, mae'n debyg i fersiwn arall o instiliad rhywbeth sydd wirioneddol wedi'i seilio ar ffiseg. Ffiseg hyper-ddimensiwn.

Mae dwy ffordd i ddefnyddio'r ffiseg hon i osgoi'r hyn sydd i ddod. Os yw rhywbeth yn anghywir, yna mae un ohonynt yn dechnoleg. Mae gennyf amheuaeth gref bod HAARP mewn gwirionedd yn un o'r technolegau positif a warchodir gan yr holl wyliau gorwedd o gwmpas. Y senario gwaethaf, rheolaeth meddwl, ymbelydredd dyfroedd dynol, dim, mae'n ymwneud â diogelu beth yw gwir ddiben HAARP - ymgais i weithio gyda plasma yn yr ionosphere. Mae plasma yn allweddol i reoli tonnau torsiynol a thonnau torsio yw'r mynegiant etherol 3D o ffiseg hyper-ddimensiwn yn y dimensiwn hwn.

Mae gennych drosglwyddydd aml-gigawat enfawr sy'n gweithio gyda phlasma yn y polion. Nawr, gwyddom fod gan y Rwsiaid ddiddordeb mawr yn y ddau polyn. Mae'r daith i'r North Pole, roedd Putin yn gwneud rhywbeth arbennig iawn yr haf hwn, a hefyd yn anfon asiant cudd-wybodaeth anghyfrinach i'r De Pole. Beth oedd yn ei olygu? Y rheswm am hyn yw bod polion yn allweddol i reoli'r Ddaear os yw am wneud salto.

Mae rhywun, yn rhywle, mewn gwirionedd yn gweithio ar dechnoleg er mwyn osgoi'r senario gwaethaf. Dyna newyddion da. Maen nhw'n byw yma. Mae hyn yn golygu na fydd o leiaf un grŵp yn difetha. Mewn gwirionedd, maent yn gweithio i ddatrys y broblem a gallaf roi sylw i rai agweddau clyfar eraill ar HAARP, ac nid oes gennym le i ddadansoddi yma, ond maent ar y we ac yn y llyfr Cenhadaeth Tywyll.

Maent yn hynod o wych, gan gadarnhau bod grŵp mewn gwirionedd yn chwilio am ffordd i ddatrys y broblem i ni i gyd. Ac mae hyn yn digwydd yn unig gyda'r dechnoleg y gallwn ei weld. Nid ydym yn gwybod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni, ac nid ydym yn ei weld, mae ar gael.

Fel y dywedais, un neo-ceidwadwyr ychydig flynyddoedd yn ôl pan oeddwn gydag ef ar y sgwrs yma - ac roedd yn hwyl oherwydd ei fod yn rhywun sy'n fyw, mae'n banciwr ar lefel uchel iawn ... dilynwch yr arian - yn byw drws nesaf i George Bush i lawr yn Houston. Mae'n amlwg ei bod yn ymwneud yn ddifrifol â'r gyfres hon o sgyrsiau.

A dyna'n union lle yr esboniais ef, ychydig flynyddoedd yn ôl y credaf y gallai ddigwydd - ac efe a edrychodd arnaf a dywedodd, "Ond rydych chi'n sylweddoli, Hoagland, na chewch unrhyw gydnabyddiaeth am hyn."

Rwy'n ei wneud: "Beth?" Dywedodd: "Rhaid gwneud hyn yn gyfrinachol. Ni ddylai neb wybod amdano. " Dywedais, "Ewch ymlaen, gwnewch hynny. I uffern gyda chydnabyddiaeth, dim ond ei wneud. "

Felly mae pethau'n digwydd. Nid oes raid i ni wybod beth sy'n digwydd, nid oes angen i ni wybod y manylion. Mae'n rhaid i ni wybod bod rhywun yn talu sylw i ni. Mae yna ffolder yma - peidiwch ag anghofio, mae'n faen unig, maent i gyd yn ymladd â'i gilydd - ac mae un ffolder sy'n dweud, "O, nid oes gan fy ngwraig docyn o'r fan hon, efallai y dylwn wneud rhywbeth ar gyfer y blaned, fel arall bydd yn mynd yn sownd yma."

Yr ail ffordd - sef y ffordd fwyaf diddorol i mi ac sy'n digwydd yn araf - yw'r ffordd o ymwybyddiaeth. Mae Celf a George a minnau wedi bod yn gwneud arbrofion o'r fath ar Arfordir i'r Arfordir ers blynyddoedd. Rydym wedi dangos bod yna rywfaint o allu anweledig penodol o grŵp mawr o bobl i ganolbwyntio ar yr un nod er mwyn dylanwadu ar realiti 3D.

Rhan o yma yw'r dechnoleg o ganolbwyntio, o Gelf a gwrando ar yr Arfordir. Pan oeddwn wedi cael trawiad ar y galon yn 1999, ar ôl cyfnod hwy, am ryw wythnos gyntaf feirniadol o Art ymwybyddiaeth o bobl i mi ganolbwyntio wedi newid. Rwy'n wirioneddol gredu bod ymyrraeth yn y ystod y dyddiau critigol cyntaf yn wirioneddol yn ddylanwad pendant a helpodd i mi oresgyn yr argyfwng, ac yna manteision hirdymor Robin o gefnogaeth a'r holl bethau eraill hynny a wnaeth i mi wneud yn y pen draw yn achosi hynny dyma fi mewn iechyd perffaith, heb yr unig broblem, deng mlynedd ar ôl y digwyddiad hwnnw.

A dechreuais - yn amlwg am resymau personol - i feddwl: beth petaem yn gallu defnyddio'r dechnoleg hon, yr ymgysylltiad anweledig hwn o feddwl, i weithio ar yr un broblem hon. Synhwyrol George ac yr wyf yn siarad am sut, creu arbrofion arall yn fwy dan reolaeth - un diweddar wedi digwydd, wedi postio cloc countdown a dweud wrth George ei wrandawyr i gymryd ffocws, ac yn wir, Princeton Maze, y generadur rhif ar hap, a oedd ym Mhrifysgol Princeton a gynlluniwyd ar gyfer prosiect gydag ymwybyddiaeth, yn dangos yr effaith, ar amser ac yn union, ar adeg pan oedd pobl yn canolbwyntio ar arbrawf ar adeg benodol yn ystod y dydd.

Gadewch inni ddychmygu y dylem gael ein goleuo mewn fformat cyfrwng gwych - yn y sinema, yn y newyddion arbennig ar y teledu, mai dyma'r broblem yr ydym wedi'i nodi. Mae'r rhain yn eiliadau bregus pan fyddai'r ymyriad yn ddefnyddiol. Yna, byddem yn syml yn rhoi cronfa ddata i bobl o'r hyn a weithiodd yma. Gall hefyd weithio yno.

Yn y broses hon, rydyn ni'n grymuso pobl gyffredin ledled y byd i ddynodi eu gwahaniaethau ar y cyd. Byddwn yn canolbwyntio gyda'i gilydd fel teulu dynol ar y cyd i ddatrys y broblem fwyaf posibl yn hanes hil dynol, yn yr ailadrodd hwn o'r byd. Dylech ei fod yn gweithio. Dyna ein her, a dyna pam rydw i'n gwneud yr hyn rwy'n ei wneud. Dyna pam yr ysgrifennais y llyfr.

Kerry: Mae hyn yn drawiadol iawn. Mewn un ystyr, roedd Ingo Swann yn gallu dylanwadu ar ei feddwl, y peth hwn, gyda chymorth SRI ...

Richard: Arbrofion gyda magnetomedr. Mewn gwirionedd, roedd yn chwarae gydag ef ac roedd yn eithaf drysu.

Kerry: Roedd i fod i fod yn amhosib.

Richard: Mae'n torsiwn. Mae popeth yn ymwneud â thonnau torsi. Roedd y Rwsiaid, unwaith y byddent yn dal i fod yn Sofietaidd, yn meddu ar gofnodion 50 o gofnodion yn dangos mai ffiseg go iawn yw hwn - a gafodd ei atal ym myd y Gorllewin unwaith eto. Rwy'n ceisio dod â'r ddau ddiwylliant yma gyda'i gilydd.

Nid yw'n ddiddorol ein bod wedi cael cymaint o ymatebion cadarnhaol i'n cynhadledd i'r wasg yng Nghlwb Wasg Genedlaethol Washington DC. Roedd pedair cwmni teledu Rwsia yn ymddangos yno. Cawsom gwmni teledu Rwsia yma yn yr ystafell fyw ac yn eistedd yno gyda mi ac yn dangos y sgrin rhai o'r pethau hyn, a bydd yn darlledu ar NTV - sef Rwsia ddarlledwr mwyaf masnachol - i 120 miliwn Rwsiaid mewn ychydig ddyddiau.

Os gallwn adeiladu pontydd rhwng y ddau ddiwylliant sydd wedi cofnodion sy'n dangos bod hyn yn wyddoniaeth go iawn, ffiseg go iawn, yna ni ellir hatal - gan dybio bod pobl gyffredin yn anghofio yr awdurdodau eu bod yn gorwedd a byddant yn gwrando ar bobl sy'n maent yn ceisio dangos y grawn o wirionedd.

Mae angen i chi wneud eich gwaith cartref. Ni allwch eistedd a gwrando arnaf ac i ymddiried ynddo. Ni ddylech - ond mae gennych chi rhyngrwyd. Mae gennych Google, Google yw eich ffrind.

Nawr fe allwch chi eu dwyn i gyd yn cydymffurfio â'i gilydd - fel eich bod yn casglu ynghyd y darnau o nifer o ffynonellau posibl a chael y darlun cyffredinol, sy'n dweud wrthych bod y rhan fwyaf o'r hyn a ddywedwch yma mewn gwirionedd gwiriadwy ac felly yn wir - ac os yw'n wir, yna ni allwch eistedd ar y sedd a gwylio teledu mwyach.

Mae'n rhaid i chi godi a gwneud rhywbeth ... oherwydd mae 2012 yn dod.

Kerry: Diolch yn fawr iawn, Richard Hoagland. Roedd hynny'n wirioneddol wych. Diolch i Camelot chi ac rydym yn gobeithio dod yn ôl i'ch cyfweliad chi a Pharrell a pharhau â'r stori.

Yn llythrennol

Un mater gyda chyhoeddi llyfr fel Dark Mission yw hygrededd. Os cyfeiriwch at dystiolaeth, er bod tystiolaeth NASA, fel Ken Johnston, bob amser yn agored i wahanol ddehongliadau o lawer o wahanol bobl, maent yn agored i ymosod ar hygrededd eich adnoddau.

Yn yr ychydig oriau diwethaf cyhoeddwyd Amazon.com adolygiad o Fenhadaeth Tywyll y cyn rheolwr hedfan yn NASA - sydd nid yn unig yn cadarnhau bod y rhan fwyaf o'r hyn a ddywedodd ein bod yn y Genhadaeth Dark yn adlewyrchu realiti, ond hefyd yn dweud wrtha i fod y ffordd gyhoeddus fod yna adeg pan oeddwn yn ei wneud Coast neu'r Bell a'r Hedfan rheolwyr yn gwrando ar fy dehongliadau NASA o weithgareddau amrywiol - ac maent hwy eu hunain rheolwyr Flight hyn i gyd at ei gilydd casgliad i'r gofod llyfrgell yn y Johnson Space Center.

Ac yna ar ôl ychydig, tua deng mlynedd yn ôl, diflannodd y tâp. Roedd yn bryderus. Aeth allan i chwilio am y tâp. Yna fe'i gorchmynnwyd i roi'r gorau i chwilio am y band dan fygythiad cosb - nid oedd y ddedfryd wedi'i phenodi.

James Oberg, pwy yw'r amddiffynnwr presennol o NASA ac sy'n pointedly ac dro ar ôl tro yn ymosod ysgrifennodd Ken Johnston ar yr ymateb Amazon, lle mae'n dweud bod y person hwn yn honiadau baseless ac sydd mewn gwirionedd yn dyfeisio ... ac yna ei roi adwaith nesaf, lle ychydig oriau yn ddiweddarach cadarnhaodd fod y rheolwr hedfan hwn mewn gwirionedd yn union yr hyn y mae'n honni ei fod.

Mae rhywbeth yn newid ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 25 ar "Cenhadaeth dywyll: NASA, neu arferion cudd o guddio a thrin"

 • S. S. yn dweud:

  Fel arall:

  Os hoffech chi edrych ar y testun hwn, byddwn yn dal i gael ychydig o leoedd diddorol:

  1. "Wel, roedd ganddynt gamera / camera lliw ac roedd ganddynt gamera / camera du a gwyn. Defnyddio yn unig du a gwyn, ac yn eu defnyddio gyda dull sensitifrwydd llai, oherwydd pe bai wedi cael ei ddefnyddio yn y modd gwreiddiol, a ddatblygwyd gan Westinghouse, byddai wedi cael eu dangos ar gyfer yr Apollo adfeilion 11. "
  Beth mae'n ei ddweud wrthych chi?
  Yn fy marn i, nid yw hyn, ar y cyd â'r offer y maent yn ei weld, yn gwneud llawer o synnwyr.

  2. "Roedd yn rhaid i ni hefyd ysgrifennu am y teithiau hedfan o Mariner 6 a 7, yr ail genhadaeth i Mars heb griw."
  Mae hyn ar fin gwirionedd. Verdict berthnasol yn unig pan fyddwn yn ddau stilwyr, yn hedfan pellter o bum miliwn cilomedr amser wythnosau, ei ystyried yn un genhadaeth a chenadaethau yn ogystal ag yn cyfrif unrhyw ymgais aflwyddiannus (un Americanaidd a nifer o Rwsia)

  3. "Er enghraifft, ar ddiwedd y rhyfel, bu Patton yn sydyn ac yn ddirgelwch."
  Bu farw Patton fwy na hanner blwyddyn ar ôl diwedd y rhyfel yn Ewrop (21.12.1945).

  4. "Ni allwch chi gael Nadolig ym mis Gorffennaf, a dyna beth sy'n digwydd."
  Nid oedd. Yna, symudwyd y Nadolig yn unig gan ddiwrnodau 10 (cynhaliwyd hwn ar ddechrau mis Ionawr). Heb ddiwygio, heddiw fyddai'r gwahaniaeth o ddyddiau 13. Dyna pam mae 6-7 yn cael ei ddathlu yn Rwsia. Yn aml mae mis Ionawr a Pasg yn cael eu symud yno hefyd. Ni dderbyniodd Ortodoxy ddiwygio'r Gregorian.

  -
  Unwaith eto, cofiaf y syniad o ledaenu'r wybodaeth ffug y mae'r Arglwydd yn ei hyrwyddo.

  • sandal yn dweud:

   Nid oes dim ond canmoliaeth,
   Dydw i ddim yn gwybod yr erthygl fel y cyfryw yn fy deugain ar hugain, ac wrth gwrs, ni allaf i wybod popeth.
   i mi brofi y sgwrs hon - prynwch fy llyfr America a byddwch yn falch o ddweud wrthych y gwir.
   Felly efe a ysgrifennodd ar ddechrau'r feddwl yn feirniadol - ac yn awr yr wyf wir yn amau ​​yn gryf y dylai unrhyw genhadaeth i'r lleuad Apolllo byla.To'd bet 70 / 30 ar alternativu6

 • S. S. yn dweud:

  Ceisiais wirio'r gwirionedd o'r hyn y mae'r arglwydd yn ei hawlio.
  Yn union fel y mae'n argymell yn ei destun.

  Ynglŷn â Apollo 8 yn ysgrifennu:
  "Y gwyriad cyntaf o'r sefyllfa wirioneddol bwysig hon amlwg hon oedd y prynhawn DYDD MAWRTH pan ddaw'r astronawd gartref i'r Ddaear."

  Yn ôl argymhelliad yr awdur, defnyddiais Google i ddod o hyd i Apollo 8 o 25.12.1968 i 27.12.1968. Nid oeddent o GANOLFAN i BONT.

  A yw hyn yn gynllwyn o greawdwr calender? ;-)
  Nid wyf yn eithrio camgymeriad mewn cyfieithiad (yn ddigon drwg) neu fy mhegod.
  Gwiriwch hi hefyd.

  Fodd bynnag, credaf, yn y modd syml hwn, mae'r awdur yn rhoi'r allwedd i ddeall hygrededd a gwirionedd ei ddadl bellach.

  • MarHor MarHor yn dweud:

   Peidiwch ag edrych am y gwallt yn y blanced, edrychwch arno mewn modd cynhwysfawr.

   • S. S. yn dweud:

    Yn gyfan gwbl mae'r blanced yn cynnwys gwartheg.

    Os ydw i'n dadansoddi ychydig o wahanol wartheg i ganfod eu bod yn cael eu gludo â llif llif, bydd yn anodd imi argyhoeddi rhywun sydd â gwirodydd hardd am gwlân y ddefaid.

    Os na allaf ddibynnu ar ddata y gallaf ei wirio yn rhwydd, sut y gallaf wir gymryd datganiad na allaf ei wirio?

    Yn ogystal, mae'r awdur ei hun yn annog ymddiriedaeth. Felly rydw i ddim ond yn ddrwgdybus (a byddwn wedi bod heb gyffro). Ddim yn ymddiried ynddo. Dewisais y calendr fel yr unig enghraifft fwyaf amlwg ei bod yn ddrwgdybusus.

    • MarHor MarHor yn dweud:

     Stando, dewch â ni weithiau, rwy'n credu y byddai o fudd i chi. Rydych chi'n cydweddu â thonfedd y Bydysawd a byddwch yn gweld pethau sy'n dianc yn llwyr yn y wladwriaeth hon.

     • S. S. yn dweud:

      Ymddengys i chi fod yn symudiad osgoi yn ceisio darganfod didkus o'r cwestiynau sy'n dadansoddi hawliad yr Arglwydd.

      Ceisiwch gadw'r pwnc hwn a pheidiwch â throi o gwmpas.

      Fel y ysgrifennais uchod, dewisais y gwrthryfel rhwng ei hawliad a'r calendr fel yr enghraifft symlaf. Mae pethau anghyffredin (pethau y gellir eu gwirio a'r canlyniad yn groes i'w eiriau) yn fwy yn y testun.

      Os yw'n disgrifio'r cwrs ac ar yr un pryd dywedwch bethau nad ydynt yn wir, yna rwy'n ceisio creu fy nhynged fy hun o ddifrif. Neu a oes gennych farn arall? Beth?

      • MarHor MarHor yn dweud:

       S, ydych chi'n paranoid? pan fydd rhywun yn eich gwahodd i eistedd yn gyfeillgar, a ydych chi'n sôn am symudiad osgoi? hyd yn oed os nad yw'r rhan fwyaf o'ch meddyliau fel hyn, byddai'n ddiflastod eithaf diflas yn y byd.

       o ran yr erthygl honno? . . Nid wyf yn poeni beth mae Hoagland yn ei hawlio, gallwch ddod o hyd i'r gwir mewn mannau eraill.
       Mae dweud bod popeth arall yn ddilys ar gyfer y wareiddiad hwn yn filoedd o weithiau. O ryw bwynt penodol, mae'r Hanes Dynol cyfan wedi'i chwistrellu a'i olygu gan y rhai sy'n ei bregethu. I chi a chi, bydd gwyddonydd â gradd academaidd yn meddwl am theori yr ydych yn ei gymryd am rywbeth penodol ac sy'n dod i ben i chi.
       Yna mae yna bobl sy'n gweld y stupidrwydd ac yn ceisio rhoi sylw iddynt.

       • S. S. yn dweud:

        Yr wyf yn ysgrifennu am symudiad osgoi pan fydd arian sydyn y pwnc yn dod i ben heb orffen yr edau. Os gwnaethoch chi ymateb i'r hyn a ysgrifennais i ddechrau a chan ddechrau ar y drymio fy hun, ni fyddwn yn ysgrifennu am symudiad osgoi.

        Yn achos y diflastod: Dylech benderfynu beth rydych chi ei eisiau. Weithiau, byddwch yn nodi'r hwyl pan fyddaf yn cyd-fynd â'r pwnc gydag enghreifftiau anarferol.

        Gyda llaw:
        Rydych yn ceisio'n anodd rhoi mynediad i mi nad oes gen i. Pam ydych chi'n gwneud hyn?

        Enghreifftiau:
        Yn groes i'ch datganiad, nid wyf wir yn meddwl a yw gwyddonydd â theitlau neu arferion heb deitlau yn dweud. Fe'i gwnaf yn syrthio i chi syrthio. Yr hyn sy'n bwysig i mi yw a yw'n gyson (yn fewnol neu'n allanol), neu y bydd o leiaf yn ei gael mewn rhyw ffurf ar ôl rhywfaint o eglurhad.

        Yn groes i'ch datganiad, rwyf hefyd yn rhoi llinell eithaf miniog rhwng damcaniaethau a ffeithiau. Yn sicr, nid wyf yn cymryd y theori am ffaith. Mae'n debyg fy mod wedi ei ysgrifennu unwaith eto.

        -
        Ffolineb yn yr erthygl a welais a thynnu sylw atynt. felly yn y prynhawn mae pobl o'r fath, rydych chi'n iawn. ;-)

       • OKO OKO yn dweud:

        Mae drymio yn iawn, fe'i profi ar gwrs creadigrwydd ac ymlacio un rheolwr. Mae'n ffordd o deithio, hunan-wybodaeth -> ond nid wyf yn realiti gwrthrychol.
        MarHor naill ai dyn-) a dywedwch beth yw'r gwirionedd gwrthrychol i chi. Rydych chi'n cadw ei rhuthro, mae'n wyddonwyr clir a drwg, ac mae NASA yn ei rhewi, felly gwnewch chi ei lunio. Nawr a dyma. A fyddai'n?

        • MarHor MarHor yn dweud:

         S, os ydych yn gwahodd merch ar ddyddiad, byddaf yn dweud rhywbeth i hi am symudiadau evasive? .. fy ngwahoddiad yn gyfeillgar yn unig ac rydych gallwch wneud o hyn enaid divadlo..tvá Technocratig Dylai gwir angen purgatory cyffredinol ...

         Llygad, beth sydd gennyf yn gyffredin â chwestiwn gwirionedd? :-)
         10 pan oedd dynion yn edrych ar Apple, 10 cael atebion gwahanol, yna daw menywod 10 yn y stiw barn a beth ynghylch pryd iddo drwy ymgysylltu děti..pravdu heb ei ddifetha gwelwn ein gilydd yn fwy pwysig, fodd bynnag, yw achos ac effaith gwaith,, sydd yn ei dro cynnwys paradox..tím dyfodol wnes nenasytil eich awydd am wirionedd, ond eto yr wyf yn cynghori "Hysbysiad anghysondebau annhebygol eich bywyd bob dydd, efallai hyd yn oed ychydig annormaledd yn neges bwysig ar eich ffordd i ddeall ystyr bywyd a lle yn y Bydysawd"

         • OKO OKO yn dweud:

          Byddwn yn rhannu eich adwaith yn dair rhan:
          1. "Un ai dyn," roeddwn i'n meddwl y byddai'n braf cael yr hawl i ddweud y gair yr ydych mor sydyn yn sôn amdano o'r diwedd. Neu o leiaf fy syniad o sut y cyfan yw.
          2. Mae perthnasedd y gwirionedd yn ddealladwy iawn. Dyna pam yr wyf hefyd â diddordeb yn eich fersiwn o wirionedd bod gwyddonwyr a NASA yn torri i ffwrdd.
          3. Gyda'r gweddill yn cytuno. Nid yw hyd yn oed yn gweithio fel arall :-)

          • Sueneé yn dweud:

           Yn y bôn, rydym wedi symud o TVT i wrthrychedd gwirionedd. Super. Mae'n oddrychol yn unig mewn egwyddor, ond mae'n ddoniol. Felly daliwch ati ... :)
           Offtopic - Rwy'n gweithio ar symud y drafodaeth i'r fforwm trafod - forum.suenee.cz - yn y cyfnod paratoi. Mae angen i mi ei gysylltu rywsut i'r wefan yma.

        • Sueneé yn dweud:

         Mae Eye, "realiti gwrthrychol" yn gysyniad goddrychol yn unig! :) See. Dadansoddiad Horus o safbwynt.

   • OKO OKO yn dweud:

    Mae hynny'n dda. Roeddech chi'n meddwl "edrych arno'n gynhwysfawr" fel edrych arno "ar y cyd," ond mae ystyr "cymhleth" iddo hefyd, felly dywedasoch wrtho i fynd i atomau y blew yn y blanced :-)
    Yn yr achos hwn, mae'n eithaf priodol :-) Gwell mynd i gwarciau.

  • Sueneé yn dweud:

   Byddwn yn datrys y pos cyfieithu gyntaf. Mae'r cyfieithiad yn berffaith iawn. Yn ogystal, efallai na fydd y testun Saesneg yn gywir oherwydd ei fod yn drawsgrifiad o gyfweliad. Felly, byddwn yn argymell i chi ddod o hyd i fideo yn gyntaf a darganfod beth a ddywedodd. Yna, gallwn ddyfalu ar ddyddiadau ...

   • S. S. yn dweud:

    Os ydych chi'n ysgrifennu y byddech chi'n datrys y dychymyg, gwnewch hynny.

    I drafod ymhellach islaw'r testun, sy'n hysbysu'r hyn y mae'r meistr wedi'i ddweud yn ddirfawr, yn ddi-werth.

    Ond os yw'r trawsgrifiad hwnnw neu'r cyfieithiad yn anwir, mae'n dda iawn wrth ddangos sut mae'r anghyffredin yn codi.

    Oni fyddai'n well peidio â rhoi testunau gwybodaeth anwir yn brydlon yna?

    • Sueneé yn dweud:

     P'un a ydynt yn wirioneddol anwir yn unig yw eich dehongliad. Doeddwn i ddim yn ei chael hi. Dydw i ddim yn dweud na all fod camgymeriadau. Yn y bôn (trin gwybodaeth gan NASA, ac ati), nid yw hyn yn cael effaith mewn egwyddor. Os ydych chi am ddarganfod a gwirio hynny, eich parquet yw hwn.

     • S. S. yn dweud:

      Os mai fy nehongliad yn unig yw hwn, rhowch ddehongliad o'r fath o'r datganiadau a ddyfynnir sy'n wir. (Byddai gwir ddehongliad o'r hawliad Nadolig hwn ym mis Gorffennaf o ddiddordeb mawr i mi. ;-))

      Hanfod i mi yw bod yr awdur, tra'n beirniadu'r drin, ond maent yn trin eu hunain naill ai yn wir (a dweud y lleiaf dweud y gwir), neu os nad yw'n gwybod beth mae'n ysgrifennu am.

      Y ffaith bod NASA yn ymwneud â chyfrinachedd, nid wyf yn aflonyddu. Mae rhai rhaglenni ysbïo wedi bod dan ei gwmpas.

      Fodd bynnag, rwy'n ceisio awgrymu nad yw'n dda iawn i ddisodli un trin â'r gwir gan driniaeth arall o'r gwirionedd. Ac mae'r dyn gŵr y mae ei eiriau yr ydym yn eu trafod yma yn debyg yn trin y gwir. Yn fy marn i, mae'n gwneud hyn fel rhan o ymgyrch farchnata am ei lyfrau a'i ffilmiau dirgel. Ond yr un olaf yn ddehongliad yn unig.

      • OKO OKO yn dweud:

       Yma rwy'n cytuno'n llwyr, mae'r rhybuddiad ac archwiliad trylwyr o wybodaeth y gellir ei wirio gan yr holl ddulliau sydd ar gael yn eithaf priodol yma. Ond byddwn yn ei ddisgwyl yn bennaf gan olygyddion y wefan hon. Yn enwedig pan ddaw at bwnc o'r fath ... Efallai nad yw'n gweithio yma trwy storio unrhyw beth a methu â gwirio ffeithiau sylfaenol. Neu ydw?

      • Sueneé yn dweud:

       Yn bendant yn bragmatig, nid wyf yn poeni os yw cyfieithydd, trawsgrifiwr neu RCH ei hun yn camgymryd ar unrhyw adeg benodol. Ni newidodd y canlyniad yr oedd wedi ei ddisgrifio ac a oedd wedi digwydd iddo amser maith yn ôl. O gyd-destun ehangach, deallaf eich bod chi'n rhagdybio tybio ei fod yn meddwl i edrych yn ddiddorol.

       • S. S. yn dweud:

        Ar lawer o fanylion, mae'n amlwg bod přinjmenším rhywbeth. Dyna dyddiad yn un o lawer - Dewisais dim ond fel y rhai mwyaf hawdd gwiriadwy ac yn teimlo y gallai fod gwall yn cyfieithu. Rwy'n gobeithio y dylwn fod yn curo ffeithiol gywir ei dyfyniadau o'r llyfrau mae'n argymell yn Martin Horus (braidd yn groes i'r zárobveň ysgrifennodd nad yw'n poeni beth mae'r awdur yn ei ddweud).

        Mae pethau eraill (megis y disgrifiad o'r dechneg glyweledol a ddefnyddir) eisoes yn dystiolaeth uniongyrchol i'w ddadl. Ac nid yw'n ffitio gormod.

        Oherwydd nad ydynt yn ffitio llawer o fanylion, mae gennyf amheuon cryf ynglŷn â'r cyfan. Gallai rhywbeth am yr hyn y mae'n disgrifio ddigwydd, nid rhywbeth. Ond mae dibynnu ar ei eiriau yn ffôl yn fy meddwl.

        Ni wn a ydych chi wedi darllen llyfr Souk The Way of Blind Birds. Mae hefyd yn dechrau fel stori weddol gredadwy am gasglu chwilod i esblygu i mewn i ffuglen wyddoniaeth pur. Ymddengys i storïau'r dyn hwnnw (ar y ffordd, yn ieuenctid y trekieho gyffrous) yr un peth. Gallaf wrth gwrs fod yn gamgymeriad, ond nid yw wedi fy argyhoeddi am y tro.

       • M yn dweud:

        Mae'n newid yn unig. Ar sail yr hyn a ddywedwyd (nid a priori ond a posteriori), mae rheswm cryf dros gredu nad yw'r gweddill yn seiliedig ar realiti.
        Ac fel yr oedd eisoes yma, dylai'r staff golygyddol wirio'r pethau hyn cyn eu bod yn cyhoeddi rhywbeth. O leiaf os yw'n wir am ddod â rhywfaint o addysg.

 • MarHor MarHor yn dweud:

  Yn anffodus, nid yw'r Cenhadaeth Tywyll yn y dosbarthiad Tsiec, ond os felly, byddwn yn ei argymell i bawb wneud darlun o'r byd o'n hamgylch.

Ad a Ateb