Tartaria: Gwelodd Humboldt hi

13394x 10. 03. 2019 Darllenydd 1

Rwy'n gobeithio nad ydw i'n bell o'r gwirionedd pan ddywedaf mai mwyaf enwog chi Alexander von Humboldt yw'r mwyafrif ohonoch chi. Rydych chi eisoes wedi clywed yr enw hwnnw, ond pwy oedd yr Humboldt mewn gwirionedd a beth a ddaeth yn enwog, mae'n debyg, nid pawb yn union. Ac eto ef oedd un o feddylwyr pwysicaf y ddynoliaeth, ac roedd yn ddyledus iddo am lawer mwy o ddarganfyddiadau mewn gwyddoniaeth a thechnoleg na diolch i propaganda i wyddonwyr adnabyddus, yn debyg i ddarlledwyr teledu.

"Baron Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (14 1769 mis Medi, Berlin -.. 6 1859 Mai, Berlin.) - Almaeneg gwyddonydd-encyclopedist, ffisegydd, meteorolegydd, daearyddwr, botanegwr, sŵolegydd a fforiwr, brawd iau y gwyddonydd Wilhelm von Humboldt. I ehangder ei ddiddordebau gwyddonol o'i gyfoedion llysenw Aristotlys XIX. ganrif. Yn seiliedig ar y canllawiau a defnyddio'r dull cymharol a ddatblygwyd ddisgyblaethau gwyddonol megis daearyddiaeth ffisegol, gwyddor tirwedd, daearyddiaeth planhigion ecolegol. Diolch i ymchwilio Humboldt yn gosod y sylfeini gwyddonol o geomagnetism. sylw mawr i ymchwil yn yr hinsawdd, datblygu dull o isotherms, creu map o'u dosbarthiad, ac mewn gwirionedd gosod y sylfeini o hinsoddeg fel gwyddor. Manwl mae'r hinsawdd cyfandirol ac arfordirol a phenderfynu ar natur eu gwahaniaethau. Aelod o Berlin (1800), Prwsia a Bafaria Academi y Gwyddorau, aelod anrhydeddus o St Petersburg Academi y Gwyddorau (1818).

Mae'r dirgelwch pam mae'r byd gwyddonol mor annigonol ac yn boblogaidd ar waith y gwyddonydd hwn yn gorwedd mewn un neilltu sy'n gysylltiedig â nifer o gyhoeddiadau sy'n cynnwys gwybodaeth am y gwyddonydd hwn. Gwelodd, fel ei dasg bwysicaf, "Deall natur yn gyffredinol a chasglu tystiolaeth o gyd-ddibyniaeth lluoedd naturiol".

Natur yn gyffredinol

Rwy'n pwysleisio unwaith eto: "y ddealltwriaeth o natur yn gyffredinol ...". Ond mae gwyddoniaeth academaidd fodern yn delio â'r union gyferbyn. Rhaniadau ac crymbl sectorau gwyddoniaeth, is-sectorau a podpododvětví, felly os dylid deall broses weddol syml, y byddai ganddynt ar un adeg i gasglu mewn un lle, dwsinau o arbenigwyr o wahanol feysydd o wyddoniaeth, byddai pawb yn cael sylw, yn cael eu clywed a hyd yn oed yn deall. Mae'r dasg, fel yr ydych i gyd yn ei ddeall, bron yn anhydawdd. O leiaf oherwydd gwahanol ddehongliadau o'r un telerau gan arbenigwyr o wahanol ddisgyblaethau.

Yn y bôn mae trefnu casglu, systemateiddio a dadansoddi data gwyddonol yn debyg i ddryswch Babilon lle mae pawb yn ceisio gweiddi mor uchel â phosibl, siarad mor gyflym â phosib, ac nid oes neb yn deall ei gilydd. Mewn sefyllfa o'r fath, mae gwyddoniaeth, ac felly yr holl ddynoliaeth, yn cael ei anafu i ddiraddio. Ni fydd Gwyddonydd-ffisegydd sydd ddim yn deall cemeg, mecaneg, bioleg a mathemateg, yn gallu darganfod unrhyw beth mewn bywyd, ond yn achosi niwed sylweddol i wyddoniaeth yn gyffredinol. Roedd Humboldt yn ymwybodol iawn ac yn systematig yn argymell ei gollfarn o'r angen am ddull integredig o addysgu addysgwyr cyffredinol â gwybodaeth helaeth mewn amrywiaeth o feysydd o wybodaeth wyddonol. Ac roedd ef ei hun - dadansoddwr ardderchog, ardderchog, theoriwr, ac ymarfer diflino gyda meddwl gwyddoniadur.

Baron Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt

Yn ei achos ef, mae'n fath o wyddonydd prin nad yw'n eistedd yn y swyddfa ond mae'n cerdded drwy'r ddaear ar ei draed ei hun ac yn cyffwrdd ei holl ddwylo. Heb gor-ddweud, gallwn ddweud bod yn teithio hanner ffordd o amgylch y byd ac archwilio yn y ddau hemisffer mil cilomedr sgwâr o ddefnyddio nifer fawr o wahanol ddyfeisiau, gan gynnwys y rhai a oedd wedi eu cynllunio, ac wrth symud ar droed ac ar bob dull sydd ar gael o drafnidiaeth. Er enghraifft, roedd y ceffyl yn gallu dringo mwy na chant verstas y dydd. O ganlyniad i'w deithiau, casglwyd y data gwyddonol gan y dull offerynnol, a oedd yn sail i lawer o ddarganfyddiadau a dyfeisiadau.

Mae rhai o arbrofion Humboldt yn ein syfrdanu heddiw. Er enghraifft, astudiodd drydan statig, neu fel y'i gelwir yn galavaniku, fel hyn: Torrodd Schaldern groen y meirw heb ei ofyn yn morgue Berlin fel y gallai Humboldt astudio effeithiau effaith trydan ar y cyhyrau dynol. Ac nid dyna'r peth anarferol yn ei bywgraffiad.

Er enghraifft, allan o gwyddoniaduron a thystiolaeth hanesyddol, mae darnau o adroddiadau fod y barwn yn swyddog cudd-wybodaeth cadre a'i deithiau yn cael eu hariannu, nid yn unig gan y Prwsia Academi y Gwyddorau, ond hefyd yn daith arbennig o Staff Cyffredinol yr Ymerodraeth Rwsia. Yn syml - roedd yn union fel RR Semyonov-Tien-Shan a NM Przhevalsk sbïo rhan-amser, a oedd yn cyflenwi'r adeilad dim 6 ar Sgwâr Palas yn St Petersburg, a oedd wedi'i leoli Weinyddiaeth Materion Tramor, mapiau cywir a gwybodaeth werthfawr arall sy'n berthnasol i gudd-wybodaeth milwrol..

Ac mae'r dreftadaeth ymarferol y mae Humboldt wedi'i adael i'w ddisgynyddion yn amhosib i werthfawrogi. Dim ond monograffau mawr, os nad ydym yn cyfrif ar waith mân wyddonol arall, wedi ysgrifennu mwy na deg ar hugain. Fodd bynnag, mae'n rhyfedd mai dim ond chwe monograff a gyfieithwyd i Rwsia. Anhygoel ond yn wir: ni chyfieithwyd gwaith aelod anrhydeddus o Academi Gwyddorau Petrograd i Rwsia! Ac mae'n amlwg nad dyma'r unig chwilfrydedd yn y bywgraffiad y gwyddonydd gwych, a byddwn yn parhau i siarad am un yn fwy od.

Cyflwr y Bearings

12.4.1829, ar ôl paratoi hir, sy'n goruchwylio cyfaill Baron Georg von Cyfrif Cancrin, y Gweinidog Cyllid o Ymerodraeth Rwsia a oedd wedyn, teithiodd Humboldt ynghyd â chymdeithion Gustav Rose a Christian Gottfried EHRENBERG o Berlin i St Petersburg. Ond nid y nod yn y pen draw y daith oedd y brifddinas Rwsia, ond Siberia a'r Urals. Yn fwy penodol, mae'r Ymerawdwr Nikolai Pavlovich angen gwybodaeth gywir a chynhwysfawr am statws dyddodion copr, arian ac aur. Mae'n debyg y dasg hon mor cain sy'n delio gydag ef y gallai nid arbenigwyr â'r cymwysterau uchaf, ond hefyd yn ddyn o arferion recon. Arbennig ...

Beth oedd y rhesymau dros fusnes mor rhyfedd, ni allwn ond dyfalu, ond mae'r ffeithiau'n dweud y canlynol: gosodwyd llwybr yr alltaith ymlaen llaw. O St Petersburg i Moscow ac yna Vladimir - Nizhny Novgorod - Kazan - Perm - Yekaterinburg. Aethant i Kazan ar ôl y Volga ac yna parhaodd ar gefn ceffyl.

Ymchwil ddaearegol

O Perm, fe wnaeth gwyddonwyr barhau i Ekaterinburg, lle maent yn treulio sawl wythnos yn archwilio ac yn archwilio adneuon haearn, mwyn aur, platinwm a gwastad. Roedd Humboldt yn bwriadu lleihau'r llifogydd o fwyngloddiau aur trwy ryddhau Lake Sharataš ger Ekaterinburg. Roedd awdurdod Humboldt mor wych bod ei gynnig yn cael ei dderbyn er gwaethaf protestiadau gan glowyr lleol. Ymwelodd ymchwilwyr hefyd â'r rasys Ural enwog, gan gynnwys Nevjansk a Vrchnururinski.

Yna buont yn parhau trwy Tobolsk i Barnaul, Semipalatinsk, Omsk a Miass. Yn yr allfaith campan Barabinska cwblhaodd ei chasgliadau sŵolegol a botanegol. Ar ôl cyrraedd i ddinas Miass, lle dathlodd Humboldt ei drigain oed, dylunio parhaodd taith o amgylch y Urals deheuol Zlatoust, Kičimska, Orenburg a Orsk. Ar ôl ymweld â dyddodion ileckých o deithwyr halen craig y maent yn cyrraedd Astrakhan ac yna "gwneud y daith fer i Fôr Caspia." Ar y ffordd yn ôl ymwelodd â Moscow Prifysgol Humboldt, lle yr oedd yn ei anrhydedd trefnu cyfarfod Nadoligaidd. 13. Ar Dachwedd 1829, dychwelodd aelodau'r awyren i St Petersburg.

Pa wybodaeth y daethpwyd â'r expedition i Nikolai Nid oeddwn yn hysbys, ond ar ôl iddo ddychwelyd i Berlin, aeth Alexander von Humboldt i'r gwaith ac ysgrifennodd waith helaeth sy'n cynnwys tair cyfrol, o'r enw "Central Asia. Astudiaeth Mynydd a Chimatoleg Gymharol ". Ac yma mae'n dechrau bod y mwyaf rhyfedd. Yn ddryslyd iawn yw'r ffaith bod Humboldt wedi dechrau ysgrifennu ei monograff ddim yn ei iaith frodorol, ond yn Ffrangeg.

Dim ond mewn ffordd resymegol y gellir egluro absurdity y sefyllfa yn unig. Byddaf yn esbonio. Pe bai'r barwn ei hun yn ysgrifennu'r gwaith hwn o'i ewyllys ei hun, a fyddai'n defnyddio gwaith mor feichus a diangen? Wrth gwrs, nid. Mae'n golygu ei fod yn ysgrifennu ar sail contract, gydag un o'i bwyntiau'n gyflwr sy'n gorfodi'r awdur i drosglwyddo'r llawysgrif yn Ffrangeg. Felly, y cwsmer oedd Ffrangeg? Prin. Arweiniodd yr alltaith er budd llywodraeth Rwsia.

Ac y olaf o'r swyddogion uchel-ranbarthol Rwsia, gyda Humboldt a drafodwyd yn Dorpat (erbyn hyn Tallinn) cyn iddo ddychwelyd i Brwsia, oedd cyfarwyddwr Arsyllfa Pulkovo, yr academydd V. Ja. Strwythur. Mae'n debyg mai ef oedd yn gwsmer am ysgrifennu'r gwaith hwn. Pam yn Ffrangeg? Ac ym mha iaith y mae St Petersburg a phob nobeldeb Rwsia yn siarad ar y pryd?

Teitl coll

Yma mae dirgelwch yr holl absurdity yma. Mae esboniad syml iawn yn gosod yr holl bwyntiau annirweddol. Ond mae cwestiwn rhesymegol pam y cyhoeddwyd y llyfr ym Mharis ac nid yn Rwsia? Rwy'n credu bod ganddi esboniad syml. Efallai y bydd yr ateb yn cynnwys cynnwys y gwaith ei hun. Ac ni fyddai'n rhaid i'r argraffwyr Rwsia argraffu hynny. Ond mae un pwynt mwy o ddiddordeb yma. Yn y ffynonellau swyddogol cyfredol, mae cyfeiriad at waith Humboldt o'r enw Central Asia, ond nid oes unrhyw deitl o'r fath yn y llyfryddiaeth. Wrth gwrs, dyma'r enw cryno a edrychodd yn wahanol yn y gwreiddiol.

Ond ni chrybwyllir y gwaith hwn yn y rhestr swyddogol o weithiau gwyddonwyr. Pam? Nid oedd y dirgelwch hon yn fy nghardd i fy hen gyfaill o Wlad Pwyl, yr hanesydd Bruce Kolducz, a ddarganfuodd un copi anghofiedig o'r argraffiad gwreiddiol o waith tair rhan Humboldt. Fel y gallwch chi ddyfalu yn hawdd, roedd yn yr Unol Daleithiau. Yn fwy penodol, ym Mhrifysgol Michigan (Dyma gopi digidol).

Y cam nesaf oedd defnyddio rhaglen gyfrifiadurol arbennig ar gyfer tudalennau wedi'u sganio o'r llyfr hwn i'w cyfieithu i fformat testun ar gyfer cyfieithu yn ddiweddarach i Bwyleg a Rwsia (dyma ganlyniadau'r astudiaeth).

Cyfieithiad Rwsia

Roedd yn bosibl defnyddio cyfieithiad Rwsia o'r llyfr hwn gan 1915 (Dyma gopi digidol). Ond os nad oedd un "ond" ynddi. Yn y rhifyn Rwsia, mae'r rhagair yn nodi bod y llawysgrif wedi'i olygu. Wedi'i honni oherwydd diffyg gwybodaeth wyddonol ddigonol o'r cyfieithydd Ffrangeg. Dywedir bod nifer fawr o gamgymeriadau yn ymddangos yn y cyfieithiad oherwydd anwybodaeth PI Borodzic. Fodd bynnag, gwyddom heddiw fod hyn yn aml yn wir am gael gwared ar wybodaeth "aflonyddu" ac yn lle geiriau "amhriodol". Er enghraifft, yn hytrach na "Tartar" - "Tatar" neu "Kataj" - "Kita" (Tsieina) ac yn y blaen. Felly, heb ddadansoddiad cymharol manwl o'r ddau fersiwn o'r monograff, mae'n amlwg bod angen defnyddio'r argraffiad Ffrangeg gwreiddiol o 1843, a wnaeth fy ffrind hefyd.

Ac yn awr, fe wnes i ddweud wrthych yn fyr beth fyddwn ni'n ei ddarganfod pan fyddwn ni'n defnyddio'r rhifyn Ffrangeg a gyhoeddwyd ym mywyd Alexander von Humboldt.

Mae cyfran y llew o'r amser a dreuliwyd ar yr alltaith wedi'i neilltuo i astudiaeth fanwl o'r Plateau de la Tartarie, a leolir rhwng Altai a deheuol Ural. Mae yna lawer am y "dafodieithoedd Tartar", "Tartar language", "Tartar provinces". Mae hyn yn cadarnhau adroddiadau teithwyr canoloesol y mae "Altay" yn golygu "y Mynyddoedd Aur" ac felly mae'n profi mai'r "Horde Aur" yw'r bobl sy'n byw yn Altai. Ar yr un pryd, mae'n honni dro ar ôl tro na fu unrhyw aur yn Altai!

Mae'n ymddangos yn anhygoel bod Humboldt yn gallu mesur uchder yn hawdd mewn perthynas â lefel y môr ar y pryd. Er enghraifft, mae'n honni bod y llwyfandir Tartar a'r ardal rhwng Môr Caspian a'r Môr Aral yn dal i syrthio islaw lefel cefnfor y byd, ac yn y fan hon mae'n allyrru emosiwn a galw mawr:

"Pobl! Digwyddodd hynny! Fe'i gwelais fy hun! "

Ar un adeg, mae'r awdur yn disgrifio manylion eithaf trawiadol. Mae'n honni ei fod yn "heddiw y Tartary Mongols" ac yna mae sawl gwaith yn defnyddio'r term "Moall" neu "Moallia". Defnyddiwyd yr un ethnig gan gasgennwr Charles IX i drigolion Siberia. Guillaume de Rubruk, pan ysgrifennodd am ei daith i lys Mangang-chan (mab Cingis-chan). Nid oes amheuaeth na alwyd yr un bobl â Mogully, Mangula, Mungala neu Great Mogol. Yn bwysicaf oll: Ysgrifennodd Humboldt eu bod wedi gweld llawer o gyrff marw Moal (Tartarau) â'u llygaid eu hunain, ac roedd pob un ohonynt yn edrych yn Ewrop, gyda Mongolaidd na Thwrci ddim yn gyffredin.

Hoffwn yn fawr iawn credu, ar ôl darllen y paragraff hwn, bod y rhan fwyaf o bobl yn agor eu llygaid yn olaf. Ac fe ddeallaf arwyddocâd plot enfawr, y pwrpas ohono oedd cuddio'r gwir am y Tartari Fawr ac i fewnblannu myth y yoke Mongolia-Tatar. Nid oedd ymdrechion colledol o'r fath a buddsoddiadau o'r raddfa seryddol mewn gwirionedd yn gyfreithlon dim ond pan oedd y cyfiawnhad dros y troseddau a gyflawnwyd gan gorfforaethau a oedd yn ysgogi pŵer.

Os nad yw rhywun wedi deall beth ydyw, yna byddaf yn esbonio:

Ni fydd neb yn ymladd â hwy. Er mwyn i'r ddynoliaeth yr un gwaed yn erbyn ei gilydd, mae angen rhannu'r genedl yn ddwy ran, a gorfodi'r ddau i gredu nad ei waed yw'r rhan arall, ond y gelyn. Oherwydd hyn, crewyd y myth o nomadiaid gwyllt a barbaraidd o'r Dwyrain, sydd yn hir am waed plant Slafaidd. Mae pawb sydd i'r dwyrain o St Petersburg ac yn enwedig Moscow yn bobl nad ydynt yn ddrwg gennym am y trosedd a rhaid eu difetha.

Roedd trigolion ffin Ewropeaidd Tartarus yn argyhoeddedig nad yw'r bobl sy'n byw y tu ôl i'r Volga yn ddynol, ac felly dechreuodd ryfel frawdriniol lle'r oedd rhai yn lladd eraill. Ac oherwydd y trychineb a ddileuodd yr holl ddinasoedd i'r dwyrain o'r Uraliaid ynghyd â phobl, mamothiaid a griffins, roedd y rhai a ystyriodd eu hunain yn "nad ydynt yn Tartars" wedi ennill.

Tartars Mongolo

A phwy ydyn nhw bellach yn cael eu galw'n barbariaid, horde, ugrofins, Mordor? Ni! Felly mae'n ymddangos ein bod ni bellach yn lle "Mongolo-Tatars". Dyna'r wobr am yr hyn a wnaeth ein hynafiaid. Ac er nad dyma'r bai arnynt, ond mae'r Oldenburg-Rhufeiniaid dyfarniad, mae Boomerang wedi dychwelyd dros y canrifoedd ac mae heddiw yn delio â ni yn union yr un ffordd ag y gwnaethom gyda Tartaria.

Er mwyn i hanes beidio ag ailadrodd, rhaid inni wybod y gorffennol a dysgu ohono. Ac i gydnabod ein hanes, nid oes llawer i'w wneud. Yn ddigon syml i gael deunydd gwirioneddol (na all ddinistrio neu ffugio yn gyfan gwbl) ac yn dibynnu ar synnwyr cyffredin.

Ac, yn y lle cyntaf, yr hyn sy'n ymddangos yw'r unig fersiwn yn sicr yn cael ei gadarnhau gan dystion, sydd yn aml yn cael eu cynnwys yn yr adnoddau sydd o fewn llygaid pawb. Un o'r mwyaf gwerthfawr o'r ffynonellau hyn yw "Central Asia" Humboldt. Rydym bellach yn credu bod hyd at dystiolaeth erbyn hyn rydym wedi datgelu sy'n bwrw amheuaeth ar ddibynadwyedd gronoleg cydnabod yn swyddogol, ac eto yn dangos bod Alexander von Humboldt amau ​​fod Strabo a Eratosthenes yn byw llai na chant o flynyddoedd cyn hynny. Mae'r ffaith ei argyhoeddi enwau afonydd Siberia, dinasoedd a mynyddoedd, yn ogystal â'u disgrifiadau, hwy a ddygasant awduron gwahanol ar adegau gwahanol.

Yn aml iawn mae'n sôn am "yr ailddatganiad Alexander Alexander i Tartarus". Yr hyn sy'n ymddangos yn anhygoel i ni heddiw oedd wrth gwrs i Humboldt. Er enghraifft, mae'n honni bod y Gogledd Pole yn dal i fod yn rhanbarth Great Lakes o Ogledd America yn ddiweddar!

Yn ogystal, soniodd llawer o weithiau Marco Polo, a oedd yn byw yn y Tartaria cyfalaf. Ac mae'n dweud nad oedd Kara-Kurum a'i drigolion yn wahanol i'r dinasoedd a'u trigolion yng Ngwlad Pwyl neu Hwngari ac roedd yna lawer o Ewropeaid. Mae hefyd yn sôn am fodolaeth llysgenhadaeth Moscow yn y ddinas hon. Dengys hyn, er gwaethaf gwahanu Moscow o'r Tartari Fawr, bod cysylltiadau diplomyddol yn parhau i fodoli. Ar hyn o bryd, gwelwn sefyllfa debyg pan, yn dilyn gwahanu o Rwsia, roedd rhai yn arbennig o "rhydd" Moscow yn cofleidio llysgenadaethau y gwledydd sydd newydd eu sefydlu, nad oeddent yn bodoli.

Ond nid dyna'r peth pwysicaf y gellir ei ennill o Humboldt. ddiddiwedd Gall un edmygu perfformiad y daith, a oedd mewn dim ond chwe mis yn casglu archif enfawr o ddata ar ddaeareg, topograffeg, ethnograffeg, hanes, sŵoleg a botaneg tiriogaeth eang. Ond y peth pwysicaf yw rhwng y llinellau. symiau enfawr o ryddhad altimetry ac iseldir, llinellau cyfeiriadol o maes magnetig Ddaear a'i dwyster, yn ogystal â cyfrifiadau a wnaed ar ochr arall y blaned yn Ne America ar gyfer penderfynu ar y craidd disgyrchiant y Ddaear, gan orfodi y casgliad am y gwir bwrpas y fenter.

System ar gyfer rhagfynegi trychinebau yn y dyfodol

Mae'r ffeithiau hyn yn anuniongyrchol yn cadarnhau bod Humboldt yn gwybod yn dda am y trychineb ac wedi cael ei theori ei hun am ei hachosion. Ceisiodd ddod o hyd i gadarnhad o'i gasgliadau: bod modd creu system ar gyfer rhagfynegi trychinebau yn y dyfodol.

Felly pa gasgliadau wnaeth Brusek Kolducz o'i chwest, ac wedyn o'r enw Theori Humboldt iddynt?

1.) Gwelwyd digwyddiadau rhyfedd yn yr atmosffer yn Ewrop, Tsieina a Siberia. Anfonodd y ddwy Ewropeaid a'r Jesuitiaid sy'n gweithredu yn Tsieina eu seryddwyr i astudio'r ffenomenau hyn. Comisiynodd yr ymerawdwr Tseiniaidd ei glerigwyr hefyd, ac ers hynny bu'n gweddïo dros Altai.

2.) Yn y Siberia, De America a'r gogledd-ddwyrain, mae "tywod euraidd" wedi ymosod ar gylch o feteoriaid. Roedd gan y gronynnau aur "siâp esgyrn", gan awgrymu, pan oedd aur mewn cyflwr hylif (cyn iddo gael ei gadarnhau ar wyneb y ddaear), roedd yn agored i rai meysydd electromagnetig vortex. Gadewch imi eich atgoffa bod y gwasanaeth meteorolegol yn yr Ymerodraeth Rwsia wedi'i sefydlu yn 1725. Beth ydych chi'n ei feddwl? A oedden nhw am ddarlledu rhagolygon tywydd ar y radio? Ydych chi'n deall ystyr "meteoroleg" yn gywir? Beth mae meteorolegydd yn ei wneud? Ie, felly mae'n: cofnodwyd y gorsafoedd meteorolegol yn wreiddiol yr holl achosion o feteorïau sy'n disgyn ar y Ddaear. Ac ers 1834, yn ôl yr Archddyfarniad Czar Nicholas I, mae'r newidiadau ym maes magnetig y Ddaear hefyd wedi'u cofnodi. Ac yn sicr roedd yn gysylltiedig â theithiau Humboldt.

3.) Mae "cerryntiau atmosfferig trydanol" wedi ymddangos bod "cymhwyso" i grac rhai creigiau "metelau gwahanol".

4.) Ymddangosodd "Lowland Caspian Lowland", a gafodd ei orlifo â dŵr yr Arctig. Mae Humboldt o'r farn ei fod o dan lefel y môr, ac yn naturiol dyfroedd y môr. Llifogodd y tonnau llifogydd o Arfordir yr Arctig ardaloedd o Môr Caspian i Lyn Baikal a chynhyrchodd pwysedd y màs enfawr hwn o ddŵr ar gwregys y Ddaear yn yr ardal ostyngiad dros dro oherwydd lefel y môr.

5.) Mae'r môr mewnol sydd newydd ei greu yn ansefydlogi cylchdroi'r blaned oherwydd nad yw canolfan disgyrchiant y blaned nawr yn cyd-fynd â'r echel cylchdroi. Mae ansefydlogi atodol yn achosi gostyngiad graddol yn yr ardal o dan y môr Asiaidd hwn tra'n "gwthio" y mynyddoedd cyfagos ar yr un pryd.

6.) Mae amrywiadau a newidiadau yn y maes magnetig.

7.) Mae'r echel cylchdro yn cael ei symud i leoliad arall. Mae hyn o ganlyniad i anghydbwysedd y blaned fel system gyroscopig. Fodd bynnag, nid oes unrhyw wrthdroi cyflawn oherwydd bod yr holl systemau cylchdroi yn sefydlog. Yn ogystal, mae màs y dŵr ar y blaned ac, i raddau llai, mae magma yn dyfnder y Ddaear yn ffurfio lluoedd ataliol.

8.) Yna mae ton arall yn dilyn. Mae dŵr o'r môr mewndirol yn llifo trwy'r Môr Caspian i'r Môr Du. Mae'r broses yn cymryd nifer o flynyddoedd oherwydd yn ystod y don gyntaf crewyd argae o duniau coed o'r gogledd. Roeddent yn chwarae rôl falf sy'n arafu'r llif oherwydd y gwahaniaeth trawsdoriadol ac felly'n lleihau llif y dŵr. Gallai ffenomenau tebyg hefyd godi yn Afon Kerch a Phosfforws. Felly, gwarchodwyd y Canoldir gan y rhaeadr cyfan o "falfiau".

9.) Newid yr echelin y cylchdro y Ddaear yn achosi cyfnod o ddeng mlynedd, lefelu tir a'r môr, fel bod yr actio grym allgyrchol yn codi nifer o strociau gwan, fel ar ôl y daeargryn. Mae gan y cyhydedd newydd diamedr yn fwy na'r "String Polar" newydd. Mewn rhai mannau mae gwregys mynydd a llwyfannau mynydd yn tyfu. Mewn mannau eraill, mae'r broses yn cael ei wrthdroi. Bydd yr ardal rhwng Môr Caspian heddiw a'r Môr Aral yn troi i lawr. Heddiw Valley Kumo-Manyčská rhwng y Moroedd Du a Caspian ar ôl "ogofa i mewn" i lefel is yn dechrau codi eto, ac mae'r culfor rhwng y môr ar gau.

Nawr, rwy'n credu ei bod yn glir i chi heddiw ei fod nawr! - rydym yn dyfeisio'r olwyn. Mae popeth yr hyn yr wyf wedi ger fy mron, darganfod a I. Davidenko, A. Stepanenko, A. Lorenc a llawer o awduron eraill (ni all pob ysgolheigion parchu eu crybwyll) eisoes yn hysbys ddau gan mlynedd yn ôl. Yn ogystal, yn ystod y newidiadau ar y raddfa blanedol, gwnaed arsylwadau systematig, ac ni chaiff ein canlyniadau eu hysbysu ni.

Ac efallai ei fod hyd yn oed yn dda. Mae'n anodd ystyried gwybodaeth gadarnhaol o ddyddiad eich marwolaeth eich hun. O leiaf, ni fyddwn i eisiau gwybod fy nyfodol.

Bob dydd fydd i fod y diwrnod olaf ac i beidio â meddwl faint sy'n weddill. Cyn i ni, mae'r dyfodol yn glir. Rydym eisoes yn ei wybod o feinciau ysgol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb