Deunyddiau cyfrinachol Cyffredinol Ivašov: Cyfrinachau datguddiedig o archifau cyfrinachol y KGB

61607x 21. 04. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Rydyn ni'n dod â chi trawsgrifiad y cyfweliad y newyddiadurwr Sergei Charcyzov a'r Cyrnol Cyffredinol Leonida Gregorievich Ivašov yn ôl fideo nad yw popeth bob amser gan ei fod yn wynebu ... hyd yn oed hanes, fel y dangosir gan yr archifau cudd KGB.

Cyfweliad

Sergei Charcyzov: "Yn ddiweddar, y dadansoddwr milwrol Sofietaidd mwyaf Ysgrifennodd Cyrnol Cyffredinol Leonid Ivashov Gregorjevič i mi llyfr mawr o'r enw Y Byd wyneb i waered, Cyfrinachau is-deitlau o'r Gorffennol - dirgelion y dyfodol. Yn y llyfr hwn ei fod yn cyhoeddi deunyddiau y mae ef gafwyd o'r archifau cudd y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r KGB, hynny yw, os gallwn gredu hyn a ddywedwn yn cyhoeddi haniaethol llyfr hwn. Mae yna, er enghraifft, yn copïo protocol holiad Blumkina Jacob, yn ogystal â llawer, llawer o ddogfennau eraill, boed ar ffurf llungopïau, ac wedi fel ei ddisgrifiad. Mae'n ymddangos bod y weriniaeth Sofietaidd ifanc yn mynd i'r afael o ddifrif â'r materion o hanes amgen, cyfriniaeth, gwareiddiadau a thechnolegau hynafol yn y llyfr hwn yw'r dystiolaeth i brofi hynny. Yn ogystal, mae yna wahanol ffeithiau sy'n gwrth-ddweud y fersiwn swyddogol o hanes, gwyddoniaeth, a'r byd byd-eang presennol. Wrth gwrs, mae pawb yn gwybod pwnc yr ymerodraeth Antarctig, dianc Adolf Hitler, a'r cyfan sy'n gysylltiedig ag ef. Leonide Grigorjevic, yn rhannu gyda ni y cyfrinachau lle'r aethoch â'r wybodaeth hon, o ba archifau wnaethoch chi eu tynnu? "

Leonid Grigorjevič Ivašov: "Mae pennod gyntaf y llyfr yn ymwneud â tharddiad dyn a dynol, y bang mawr, y mae llinyn o rhaeadrau'n datblygu ym mhob man yn y gofod ac ar y Ddaear. Mae popeth yn dweud wrthym ei fod yn digwydd fel pe bai yn ddamwain. Rydych chi'n ei wybod, gêm mor ddiddiwedd. Daw popeth o ffynonellau cyhoeddus, mae rhai o'r esoterigion yn bresennol. "

Charcyzov: "Heddiw trafodir y pwnc hwn yn eang ..."

Grigorievich Ivašov: "Ydw, cynnydd mewn buddiannau. Gwelwn fod gan bob crefydd y byd ei theori ei hun o ran tarddiad y byd a'r blaned. Mae gan wyddoniaeth Deunydd ei fersiwn, ond mae'n dal i fodoli cyfeiriad cyfriniol-esoterig, sydd hefyd na ellir ei ddiystyru. Yr wyf yn argyhoeddedig bod heddiw ei bod yn angenrheidiol i gyfuno pob un o'r tri maes gwybodaeth a chael dadansoddiad trylwyr a dim ond wedyn y byddwn yn gallu rhoi ymateb mwy neu lai gwrthrychol gwyddonol-grefyddol neu hyd yn oed wyddonol-cyfriniol am sut y dechreuodd y bydysawd, sut a pham roedd Y Ddaear, beth yw dynol mewn gwirionedd a pham y mae wedi ymddangos. Fel y dywed theori Darwin o esblygiad, mae dyn wedi ymddangos yn ôl siawns. Rwy'n symud ymlaen o'r ffaith bod popeth yn y bydysawd wedi ei deddfau ei hun, penderfyniad a phopeth sy'n digwydd ar y Ddaear â phobl yn anochel, ac mae hyn i gyd yn gweithio o fewn rhesymeg benodol, a hyd yn oed byddwn wedi dweud brosesau mathemategol. Dylem oll wneud hyn pan edrychwn yn ôl ar ein hanes. Sut mae'n rhaid i ni yn credu yr hyn sydd wedi'i ysgrifennu am hanes y ddynoliaeth, cymerodd y dyn ffon yn ei law, gan ei fod yn newid nid yn unig ei olwg, ond hefyd yn meddwl prosesau a digwyddodd hyn i gyd yng nghyd-destun rhai o'r can mil o flynyddoedd diwethaf? Maent yn dweud daeth yn synhwyrol, dechreuodd gosod rhywbeth ac yn sydyn y maent yn dod o hyd yn ddinas dan ddŵr, sydd yn miliwn o flynyddoedd. Fe'i darganfuwyd ddinasoedd yn yr India fel Mohendžodáro, sydd yn ddinas lle mae ffisegwyr heddiw wedi profi bod ei dinistrio yn sgil y defnydd o arfau niwclear. "

Charcyzov: "Wel, mae i fod i gael ei ddinistrio gan arf gwres pwerus ..."

Grigorievich Ivašov"Ie, rhywbeth yn bodoli cyn dyn rhesymol, ac os ydych yn darllen llawysgrifau ddoethion Tibetaidd, mae'n ymddangos i mi i gynnwys mwy gwirionedd na'n gwyddoniaeth faterol. Roedd gen i ddiddordeb. O ran Blumkinovy ​​daith, yna mae hyn yn wir yn ddeunydd arbennig o archifau y KGB yr Undeb Sofietaidd. Rhywbeth yr wyf yn gwybod am y peth ac roedd yn amlwg bod gyfrinach hwn yn cael ei warchod yn llym gan y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r KGB. Mae enghraifft o'r fath. Ar achlysur dathliadau pen-blwydd un o fy fuddugoliaeth Prif Amgueddfa y Lluoedd Arfog yr Undeb Sofietaidd gofynnodd i mi droi at y Gweinidog Amddiffyn Dmitry Fedorovich Ustinov, i bwy oeddwn wedi gweithio am ganiatâd i ddatgelu y benglog Eva Braun a Hitler, a gafodd eu storio yn yr amgueddfa. Felly atebais y byddwn yn ceisio ei droi i Ustinov a dweud wrthym am y cais. Roedd yn caru ei swydd a dywedodd nad oedd yn erbyn, ond gofynnodd i mi beth oedd yn dda. Dywedais wrtho y gall pobl mewn gwirionedd yn gweld y benglog o dihiryn a'i gariad, sy'n denu llawer o sylw ac ymwelwyr. Does dim mwy na dim ond i'w dangos. Mae'n ysmygu sigarét a dywedodd na fyddem yn eu hamlygu oherwydd nad oeddent yn eu penglogiau. Dyna'r dirgel cyntaf i mi. Fodd bynnag, dadleuodd na allaf esbonio hynny mewn ffordd fel y dylwn ddweud bod Ustinov yn amau. Ac yr wyf yn canfod y gallaf ddod o hyd i'r ateb cywir. Yna daeth fy nghwestiwn cyntaf ynghylch pam yr ydym mewn gwirionedd yn cadw y benglog a oedd yn ymddangos i berthyn i Hitler a Braun, ond nid ydynt yn eu gwneud yn agored. Ac yn sydyn, clywais ymateb gan aelod o'r politburo a'r gweinidog amddiffyn. Yn yr wythdegau hwyr, yn gynnar yn y nawdegau cynnar. Mae'n naturiol bod o gwmpas yr amser hwnnw y ddau llywyddion Gorbachev a Yeltsin, felly, yn enwedig o amgylch Yeltsin creu grŵp o bobl nad oedd yn bwriadu i wasanaethu Rwsia, ond yn hytrach at y bumed golofn bwerus iawn yn awyddus i ddwyn a dinistrio. Ac yn sydyn, dywedodd fy ffrindiau KGB i mi gyfarfod. Maent yn dweud wrtha i fod grŵp o bobl yn dod gyda nhw gwraig mor gryf, a oedd â thystysgrif a lofnodwyd gan Yeltsin er mwyn eu caniatáu i archifau'r KGB a dylid odtudjim yn cael eu cyhoeddi i ddeunyddiau penodol. Yn gyntaf oll roedd canlyniadau'r daith i Tibet Jacob Blumkina rhwng 1926 - 1929. Yn ddiweddarach, daeth yn sefydliad o'r enw B'naiB'rith. Yna, fe'n cynghorwyd na all deunyddiau o'r fath yn cael eu rhoi i ffwrdd, ond ar y pryd masnachu gyda phawb a oedd rhywbeth fel dull hwn. Roedd hefyd yn Volkogonov Cyffredinol, a oedd yn Ddirprwy Brif Arweinyddiaeth Wleidyddol. Roedd yn moralist, sy'n ein dysgu moesoldeb comiwnyddol, a pan ddaeth yn gynghorydd arlywyddol, y peth cyntaf ...? Traddododd fel y gallai. A dechreuodd y rhai a oedd â mynediad at wybodaeth gyfrinachol fasnachu â'r rhai mwyaf cyfrinachol o'r rhai mwyaf cyfrinachol. Wel, ac roedd y Volkogons yn perthyn iddyn nhw. Eto hyd yn oed heddiw, maent yn feistraethau gonest, ac rydym yn ei guddio. "

Cyffredinol Ivašov

Charcyzov: "Ni roesoch nhw i ffwrdd. Rwy'n meddwl bod angen copïau arnoch. "

Grigorievich Ivašov: "Ni roesom ni iddyn nhw, oherwydd nid yw pethau o'r fath yn mynd allan o law. Roedd rhywbeth o'r pumed canolfan ymchwil Romb KGB, a chyrhaeddant hefyd a diolch i Dduw a wnaeth yr un peth. Daethon nhw i mewn a'i guddio mewn modurdy cyffredin nes iddo gael ei ddileu. Fe wnaethom eu hamddiffyn, eu hastudio a'u hymchwilio, a phan ddaeth yr amser, rwy'n eu rhoi yn y llyfr hwn. "

Charcyzov: "Yn achos Jakob Blumkin, beth oedd yn ymwneud â dyn. Fe'i cyfeirir yn aml ar y teledu ac fe'i priodirir i nifer o alluoedd mystical. Mae gennym rywbeth i feddwl amdano, oherwydd dyn oedd yn gwybod iaith Farsi (Persieg, trawsgludo). Sut y gallai bachgen Iddewig o Odessa ei adnabod? Mae gennych ddehongliad diddorol, rhyfedd iawn. Beth ydych chi'n ei feddwl: beth yw ei bywgraffiad go iawn a beth yw ffuglen? "

Grigorievich Ivašov: "Fe ddechreuodd hefyd i mewn i'r wicipedia Sofietaidd. Yno mae'n siarad amdano fel y wybodaeth ddiweddaraf orau ... "

Charcyzov: "Ef oedd sylfaenydd y KGB."

Grigorievich Ivašov: "Mae'r darllenydd yn anwybyddu'r ffaith ei fod yn treulio dwy flynedd yn byw fel preswylydd mewn pum gwlad. Yn naturiol, nid yw'n bosibl. Mae ei bywgraffiad swyddogol yn un gorwedd mawr. Mae'n ysgrifennu ei fod yn fab i greigwr, perthynas pharhaus Jakov Sverdlov, ac roedd hefyd yn ymwneud yn bell â Sydney Reilly, swyddog cudd-wybodaeth Prydain. Roeddent wedi dysgu llawer at y bachgen Iddewig hwn. Nid oedd ganddo wybodaeth ddwfn, popeth a addysgodd iddo, gan ei baratoi fel rhyfelwr. Ef oedd Trotsky, a rhaid inni gyfaddef nad oedd cam cyntaf y pŵer Sofietaidd mewn gwirionedd yn Rwsia, ond yr oedd yn bŵer Seisnig yn Rwsia. Ar yr adeg honno, gwnaethpwyd y mwyafrif o'r boblogaeth Iddewig, pobl a allai ddarllen, ysgrifennu a siarad yn gywir, i mewn i strwythurau pŵer. Ceisiodd pob swyddog Tsarist anwybyddu a difetha a llenwi lleoedd gyda dinasyddion o darddiad Iddewig yn Rwsia. Ar y noson cyn y chwyldro, roedd pum mil o sefydliadau ymladd Iddewig, a chyfrifwyd mwy na thri deg mil o farwnau - data hanesyddol dyna. Ond pan edrychwn ar gyfansoddiad y llywodraeth Sofietaidd, roedd yn anodd dod o hyd i Rwsiaid yno. "

Charcyzov: "Mae gennych restr yma ..."

Grigorievich Ivašov: Yr un peth a welwch yng Ngholeg VČK (Comisiwn Rhyfeddol All-Rwsia ar gyfer Ymladd Gwrth-Chwyldro a Saboth, a elwir yn "Čeka"). - Sokolov, Antonov, Ovseenko, maen nhw'n Rwsiaid yn unig, pob un arall yn Iddewon, Latfiaidd, un Armeneg, Georgian. Felly, yn ei hanfod, nid oedd yn ymwneud â llywodraeth Rwsia. Crëwyd adran OGPU ar wahân (Heddlu cyfrinach Sofietaidd yn gweithredu yn 1922-1934 mlynedd, lle'r oedd menter Trotsky o'r enw Blumkin. Rwyf am danlinellu unwaith eto mai dyn Trotsky oedd hi a hi oedd amser Trotsky. O ran y pethau chwistrellol, esoterig, yr holl gyfrinachau, maen nhw'n cymryd rhan ynddi. Beth oedd yn ystod blynyddoedd cynnar pŵer Sofietaidd, gwyddom i gyd. Roedd yn stemio o athronwyr (stamship, ar ôl iddynt orffwys y tir o bersonoliaethau amlwg, a marciwyd fel gelynion dosbarth, nodyn cyfieithu)Pan ddaeth i gael o Rwsia a phob meddylwyr dyneiddiol Rwsia, awdurdodau crefyddol i ddinistrio'r gwersylloedd, dynnu oddi wrth y gwreiddiau o bopeth Rwsia, ond ... Ymladd ar yr holl peirianwyr a gwyddonwyr a oedd yn gallu dod â rhywbeth ymarferol. Yn enwedig yn achos dylanwad ar ymwybyddiaeth neu ffenomenau naturiol neu'r defnydd o'r ffenomenau naturiol hyn oherwydd eu heffaith ar bobl. Felly cawsant eu diogelu i allu eu defnyddio i atgyfnerthu pŵer yn uwch na holl genedl Rwsia ac yn ddiweddarach y byd i gyd. Mae'r oligarchiaeth ariannol byd-eang yn ystod y flwyddyn mabwysiadodd 1908 patrwm o bŵer ac felly y nwyddau, oherwydd mae'n rhaid pŵer byd yn perthyn i arianwyr rhyngwladol. Ac fe geisiodd goncro pob math o gyfrinachau. Felly, pan fu farw Lenin, daeth dirprwyaeth o Tibet. Roedd y berthynas rhwng Tibet a phŵer Sofietaidd yn dda. Mae llawer o'n meddygon wedi gwneud Badmaev a Bwdhyddion eraill i sefydlu perthynas. Ond gwyddoch, roedd eu perthynas â phŵer Sofietaidd yn ystwythig. Efallai oherwydd ei bod yn gwrthod pob crefydd, ac ar wahân i Fwdhaeth, nid oedd hi'n adnabod unrhyw beth arall. Yn ail, bu rhywfaint o ddatganiad i bobloedd y Dwyrain ynghylch cydraddoldeb, ac ati "

Charcyzov"Yn ogystal, mae'r sefyllfa geopolitical yn Tibet oedd ar y pryd yn dal yn eithaf sefydlog."

Grigorievich Ivašov: Ydw. Ynghyd â'r Tseiniaidd, y Saesneg, ac yn ddiweddarach gyda'r Almaenwyr. Hynny yw, roedd llawer yn ceisio rheoli'r cyfrinachau Shambhala hyn. Ac wrth gwrs, pan ddaeth dirprwyaeth i ffarwelio â Lenin gyhoeddi ef Mahatma, a thrwy hynny cyfaddef ei deitl sanctaidd Bwdhaidd uchaf a chwrdd â Dzeržinským Awgrymodd anfon dirprwyaeth, a oedd yn cwrdd â cyfrinachau cudd y ddynoliaeth. Derbyniwyd y gwahoddiad ac yna'i baratoi yn unol â hynny. Arweiniwyd y ddirprwyaeth hon gan Blumkin. Clustnodwyd cant a bum mil o rwbel aur ar gyfer yr alltaith, a oedd yn swm enfawr. Ac yn wir, dangoswyd llawer o bethau iddynt. Arhosodd Blumkin yno yn y blynyddoedd 1926 - 1929, a phan fyddwch yn edrych yn y gwyddoniadur, mae'n dweud ei fod yn Afghanistan, dominyddu yr Farsi iaith ac ati Yn wir, unman. Roedd yno (yn Tibet). Yna gyrrodd i Trotsky ar Cyprus, a roddodd yn rhan sylweddol o'r deunydd, a phan ddychwelodd i Moscow, ymuno â preswylydd Almaeneg a y gyfran fwyaf o'r deunyddiau hyn, gallwn ddweud bod yr holl bron o'i dwy a hanner miliwn o ddoleri yn ei flaen. Yr unig beth y gellir ei gymryd mor gadarnhaol yw nad oedd yn dweud wrtho am yr holl ddeunyddiau. Yr Almaenwyr, felly, yn credu eu bod yn trosglwyddo dim ond rhan ohono, a'r llai pwysig, tra bod pawb arall yn nwylo o bŵer Sofietaidd. Dyna wnaeth Mr Blumkin. Gwerthodd popeth a Rwsia ddim yn ystyried ei wlad. "

Charcyzov: "Roedd yn cosmopolitan."

Grigorievich Ivašov: "Ydyw, fel y dywedir wrthym, mae wedi dod i'r afael a phrydlondeb bob dydd. Pan gafodd yr arian hwn, penderfynodd fynd a byw ... ond rydych chi'n darllen Ostap Bender, ni wnaethoch chi? (un o arwyr mwyaf poblogaidd y nofel picar mewn llenyddiaeth Rwsia). Mae Blumkin hefyd yn perthyn i'r categori hwn. Roedd am fynd i America Ladin, ond roedd yn drist, felly penderfynodd fynd â'i feistres yno, hefyd yn Iddew oedd yn gydweithiwr GPU. Roedd hi ond yn ei gynnig iddi hi. "

Charcyzov: "Ac mae hi wrth gyfnewid arian ..."

Grigorievich Ivašov: "Ydw, dywedodd wrthyn sut y gallai fynd os nad oedd ganddo wisgo gweddus. O dan y gwely, symudodd y cês a'i agor i ymffrostio. Yn ôl y ffordd, mae'n dweud am ei "lefel uchel ac ysbrydolrwydd" pan mae'n ymfalchïo faint o arian sydd ganddo. Mae hi'n cael pecyn doler i gyfnewid a phrynu'r hyn sydd ei hangen arnyn nhw ... Fe'i cododd hi ar unwaith a dywedodd popeth ... "

Charcyzov: "Os ydych chi'n caniatáu, byddwn yn dychwelyd i Hitler. Yn eich llyfr, y cyfnod pan feddiannwyd Berlin a bod y cwestiwn o Hitler yn diflannu'n fanwl iawn. Canfuwyd bod cyrff yn cael eu dogfennu yn fanwl yma. Ar ôl darllen y ffeithiau hyn, nid oes amheuaeth bod Hitler wedi ffoi. Nid oes unrhyw beth wedi'i ysgrifennu am ei dynged arall, a hoffwn glywed gennych sut y penderfynodd i ba raddau y bu'n byw a sut y daeth i ben. Mae yna lawer o wahanol safbwyntiau. "

Grigorievich Ivašov: "Nid yn unig yr oedd y deunyddiau hyn yn derbyn ein gwybodaeth yn 1945, fel yr oedd eisoes yn 1943, cawsom adroddiadau am ddamwain neu mewn gwirionedd, ergyd dysgl hedfan, hyd yn oed gydag estroniaid. Ychydig oedd y wybodaeth am y prawf arfau niwclear aflwyddiannus yn 1944 a 1945 ym mis Chwefror. Tynnodd yr Almaenwyr lawer o'r deunyddiau hyn. Ac roedd Hitler wedi dianc ... roedd y llawdriniaeth mor cael ei gynllunio bod ein gwrthymwybyddiaeth a meddygon Pumed Arfau a oedd wedi meddiannu'r byncer wedi gwirio a gofyn i bobl o gwmpas Hitler. Ond rhedwyd y wybodaeth, ni wnaed unrhyw ddadansoddiad trylwyr, ond credwyd bod y cyrff llosgi yn perthyn i Hitler ac Efa. Ond roedd rhywfaint o amheuaeth eisoes ym mis Mehefin 1945. Ni ddaeth o wrthbwyso, ond o'n deallusrwydd allanol. Byddwn yn mynd i siarad am bopeth sy'n ffug. Yna, daeth y gorchymyn eto i glywed fel cynorthwywyr Hitler, yn ogystal â phobl o'i amgylch ef i'r cogydd. Yna, roedd yna amheuaeth pam fod y fenyw a oedd newydd ymuno fel nyrs yn deintydd Hitler oedd y prif dyst i ddannedd Hitler. Yna y daethpwyd â hwy i'r genynnau ac, ar ôl pasio drwy'r arbenigedd, roedd yn amlwg ei fod yn ffug. Yna, dywedodd help henoed Hitler, ac eraill, eu bod nhw wedi eu hanfon i edrych o gwmpas gorsaf y corff, a oedd yn debyg i Eva Braun a Hitler. Dangosodd dadansoddiad pellach wedyn: ie, roedd Hitler yn cymryd gwenwyn, ond pam mae twll enfawr yng nghefn ei ben. Naill ai fe'i taro gan shrapnel, neu fe'i lladdwyd gan rywfaint o wrthrychau trwm. Ar olion Eva Braun, roedd i fod yn anaf ar y frest. Roedd yn amheus ar y pryd. Mae'r cwestiwn hwn wedi'i guddio ac mae pwyllgor wedi'i greu sydd wedi dechrau astudio popeth. "

Charcyzov: "Ble daethon nhw i ddianc?"

Grigorievich Ivašov"Yn y blynyddoedd 1938 - 1939 ein sgowtiaid, a gydweithiodd gyda'r Almaenwyr, yn enwedig y capten ddiogelwch y wladwriaeth Saveljeva, academaidd y dyfodol a oedd yn delio â'r mater Blumkina, yn byw yn yr Almaen. Mae'r Almaenwyr cymryd yn ganiataol bod y gyfran fwyaf o ddeunyddiau o Tibet ac rydym wedi ceisio tynnu ni i mewn i'r ymchwil ar y cyd. A enwedig Dywedodd Saveljovovi iddo gael ei ganfod mewn ceudod yn y ddaear lle mae'r holl amodau ar gyfer bywyd a bod erbyn hyn yn adeiladu Almaen -Neuchwabenland newydd. Mae ein cudd-wybodaeth yn canolbwyntio ar hyn a chanfod bod yna llong fawr o'r enw Schwabenland, sydd, fel nifer o longau eraill, gan bwyntio at Queen Maud Land. Aeth llongau tanfor iddi, ond doedden nhw ddim yn gwybod beth oedden nhw'n ei wneud. Yn 1945 pan oeddent yn dal mapiau cynlluniau peilot - oedd yna mil yn y gwersyll crynodiad Sachsenhausen, a'r holl garcharorion a oedd yn y gwaith hwn gymerodd eu saethu, dod o hyd i yno roedd nodiadau cyfarfodydd gyda Hitler a Himmler yn gweithio am y setliad y ceudod mewnol y Ddaear, tua bod yna bobl a ddewiswyd ymerodraeth gorau gyda chyfyngiadau oedran penodol ac, ar ben hynny, heb y posibilrwydd o ddychwelyd i'w mamwlad. Nid oedd popeth mor dda ag y dylai. Roedd angen i gyflymu'r symudiad hwn o bobl ac oherwydd Hitler cyhoeddi cyfarwyddeb syml i brysuro ei. Ar ôl y rhyfel, gwelwyd bod y sgwadiau eu creu gyda mwy nag gant a hanner llongau tanfor, a oedd yn rhedeg yn rheolaidd yma. Nid oeddent yn cymryd rhan mewn gweithredoedd ymladd. Dyma'r llongau tanfor gorau sy'n gweithio ar yr egwyddor o alcohol. Mae'r Almaenwyr yn newynog, nid oedd ganddynt ddigon o datws am eu bod yn cael eu defnyddio fel tanwydd ar gyfer llongau tanfor confois arbennig Führer. Cafodd un o'r comanderiaid ei ddal a'i gymryd i Moscow lle cafodd ei holi. data Yn ddiweddarach a gafwyd gan yr Americanwyr fod y llong danfor U-530 cawsant eu herlid yn Antarctica, mae'r criw yn rhoi i fyny ac yn dangos yr hyn a oedd yn cludo. Roeddent hefyd yn gwadu eu bod wedi cario cargo ychydig o weithiau i Land Queen's. Daeth ail long danfor, a throsglwyddwyd y teithwyr a'r cargo. Parhaodd y llong danfor ar fap y peilotiaid. "

Charcyzov: "Mae'r mapiau hyn hefyd wedi'u rhestru yn y llyfr. Mae hyd yn oed fanylion y dyfnder lle a sut i blymio ... "

Grigorievich Ivašov: "... a pha symudiad i'w wneud, gan fod y rhain yn gymhleth iawn. Roedd pethau hyd yn oed yn fwy diddorol - roedd yn ymwneud â pheidio â rhoi sylw i'r ffaith bod mynedfeydd ogof yno. Roeddent ar daith tua hanner a hanner milltir o hyd oherwydd bod y ceudod yn bell i ffwrdd. Peidiwch ag anwybyddu'r synau uchel yn clapio yno ... "

Charcyzov: "Felly nid y rhain yw dyfeisiadau rhai ymchwilwyr fanatig, ond yr argymhelliad i filwyr a chaipdeiniaid llongau beidio â thalu sylw i'r ffenomenau hyn."

Grigorievich Ivašov: "Ydw. Pan gafodd ei brofi bod Hitler wedi dianc, y gorchymyn a roddwyd i bob math o ein gwasanaethau cudd-wybodaeth i chwilio amdano. Gallai guddio ac roedd tybiaeth bod hyn yn unig yn America Ladin, ond gallai fod yn mewn mannau eraill. Ym mis Tachwedd 1945 tri o'n llongau tanfor gorau a roddwyd i'r Frenhines Maud Land a chadw at fapiau Ono. Nid yw rheolwr y llongau tanfor, ond oedd yn cyflawni'r dasg ac fe'i gorfodwyd i roi'r gorchymyn i ddychwelyd oherwydd llongau tanfor foddi yn ymosod gan bynciau anhysbys, arfau annealladwy a gwaith o dan y dŵr ar gyflymder uchel, gan newid ongl y ymosodiad yn ddramatig ac yn fygythiad. Yn y sefyllfa hon, penderfynwyd peidio â pharhau â'r daith ac i fynd yn ôl. Ond rydym yn gwybod bod yn Americanwyr 1947 wedi offer eu hunain sgwadron, dan arweiniad y cludwr awyrennau, a oedd yn cynnwys y llong danfor a hebrwng cludwyr. Mae'r daith a arweinir gan fforiwr pegynol Admiral Byrd, sy'n gan y ffordd y rhyfel a addysgir yr Almaenwyr sut i dra-arglwyddiaethu y rhanbarth gogleddol. Ymosodwyd ar y sgwadron hwn ac ychydig oedd ei angen i sinc y cludwr awyrennau. Fodd bynnag, maent yn eu dinistrio dau neu dri longau sy'n cyd-fynd difrodi llong danfor ac eto roedd ymosodiad o'r gwrthrychau hedfan. Gallech hedfan yn dan y dŵr ac yn yr awyr, yn dreisgar newid ongl ymosod, cynyddu cofnodion cyflymder a ganddynt galluoedd sarhaus. Yna, does neb erioed wedi ceisio dychwelyd i'r lleoedd hyn. Ond rydym yn gweld y diddordeb yn Antarctica yn union ar ôl diwedd y rhyfel. Mae'r ffaith yn datgelu nid yn unig ein hadeiladu yno yr orsaf, ond hefyd Prydeinig, Americanaidd, ac ati Mae yna dystiolaeth glir o ddau griw fod Hitler wedi dianc yn unig yma ar y llong danfor U-530. "

Charcyzov: "A beth am y fersiwn o'r ffaith ei fod yn uchel iawn yn yr Ariannin?"

Grigorievich Ivašov: "Mae tystiolaeth bod setliadau mawr o Almaenwyr wedi'u sefydlu yn America Ladin, ac o gwmpas Antarctica, roedd bron pob ynys yn gytrefi Almaeneg. Mae Yuri Ivanovich Drozdov, ein swyddog cudd-wybodaeth anghyfreithlon, yn ysgrifennu yn ei gofebau sut yr oedd yn llong ei ddidwylldeb i'r Führer. Ef oedd ein preswylydd Sofietaidd yn America Ladin, ond ymunodd â grŵp o Natsïaid - roedd yn 1948, yn y 1950au pan oedd yr Almaen yn newydd. Roedd yn edrych fel SS ac fe'i gorfodwyd i gyhoeddi ei fod yn cludo i'r Fuhrer. Ac mae'n pwysleisio ei fod yn byw ac y byddwch chi'n dysgu am hynny yn fuan. Dogfennau nad wyf wedi eu gweld, ac nid oes dewis ond i gredu i'r cyhoeddwyr a wnaeth arolwg fod Hitler mewn gwirionedd yn byw mewn un o wledydd America Ladin. Mae Lopes yn ysgrifennu'n dda amdano (wedi'i ysgrifennu yn ffono) sy'n casglu tystiolaeth bod 1964 yn byw mewn cytref Almaenig yn Ne America. Pam yma? Wel, gall fyw o dan ddaear y Swabs Newydd hwn, ond nid fel y bu'n arfer byw ar yr wyneb. Roedd yn gobeithio na fyddai'n mynd yn ôl am amser hir, nid oedd yn bosibl i ddyfodol heblaw cymdeithasiaeth genedlaethol yn unig. Roedd mewn gwirionedd yn symbol. Roedd yn hysbys bod y Führer yn byw ac roedd i gredu yn ei ddibynadwyedd dwyfol. Felly, efe a gyflwynodd ei hun yn ei fywyd a'i briodoli iddo ef yn ddwyfol iawn. Yn 1938, roedd y cyffredinolion am ei ddirymu oherwydd eu bod yn ofni eu gorfodi i ymosod ar Tsiecoslofacia, oedd â chymoedd cryf, ac roedd ei fyddin yn gryf iawn. Roedd y cyffredinolion yn credu y byddent yn cael eu gorchfygu, felly roeddent am ei gymryd i lawr. Ac yn sydyn daeth wyrth Duw, gan i'r Saeson a'r Ffrancwyr roi iddo Tsiecoslofacia yn ddidwyll heb ymladd. Aeth trwy Ewrop, aeth Ffrainc i'w bengliniau mewn tair wythnos, felly roedd y mythau amdanyn nhw yn ddynol.

Charcyzov: "Ac yn eich barn chi, y technolegau a grybwyllir mewn newyddion cyfrinachol, yn enwedig yr arf Antarctig a fethodd y garfan America a'r Rwsia, yw gwaith pwy yw'r dechnoleg hon? A ydynt yn estroniaid, neu a oeddent yn bodoli ar y Ddaear? "

Grigorievich Ivašov: "Dyma'r technolegau a oedd yn bodoli ar y Ddaear ac yn perthyn i wareiddiadau blaenorol. Nid ydym yma yn gyntaf. Nawr, wagenni hedfan - mae vimans Indiaidd yn cael eu harchwilio. Vimanika Shastra yn cynrychioli'r diwydiant cyfan, boed yn wyddoniaeth neu'n ezoteriku. Pan fydd cyfoedion yn edrych arno, maent yn ysgwyd eu pennau yn anhygoel, oherwydd nid ydym wedi dod i'r fath beth eto. Nid yw defnyddio arfau niwclear bellach yn gwestiwn. Yn fy llyfr, gofynnaf: beth yw'r meddwl dynol o gwbl? Beth yw Duw? Beth yw synnwyr uwch? Os yw'r meddwl dynol yn egni, fel y dangoswyd, er enghraifft, gan Natalija Běchtěrevová o Sefydliad y Brain, yna mae'r cwestiwn yn codi o ble mae'r meddyliau hyn yn gadael? Nid yw ynni'n diflannu, ond byddai'n golygu ei bod yn cael ei strwythuro i rai systemau gwybodaeth yn rhywle. Ac yna yr hyn yr ydym yn ei alw yn y meddwl uwch yw swm y wybodaeth a gronnwyd am lawer o filiynau neu filiynau o flynyddoedd. Y wybodaeth sy'n cronni ac mewn gwirionedd yw cyfrifiadur enfawr, ac felly ni all popeth a ddarganfyddwn fod yn newydd. Rydym yn edrych am ffordd i fynd i'r pecyn gwybodaeth uwch hwn, neu gyfrifiadur nefol, a dod o hyd i'r wybodaeth a oedd eisoes yn hysbys. Pan fydd rhywbeth newydd yn ymddangos, mae'n dod yn ôl i'r gronfa ddata gyffredin hon. "

Charcyzov: "Diolch yn fawr iawn am y cyfweliad."

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb