Yr eicon dirgel "Hunan Dwyfol" a geir ledled y byd

5581x 27. 11. 2019 Darllenydd 1

Mae tystiolaeth bod diwylliannau hynafol ledled y byd wedi cael eu cysylltu gan symbol crefyddol pwerus yr ydym yn ei alw'n "eicon yr Hunan Dwyfol". Mae hyn yn arbennig o amlwg ymhlith diwylliannau pyramid. Rhannodd diwylliannau pyramid y "deml triptych" ac eicon yr Hunan Dwyfol.

Gellir dod o hyd i eiconau'r Hunan Dwyfol ledled y byd

Yn union fel y mae symbol y croeshoeliad yn uno miliynau o Gristnogion o dan un grefydd fyd-eang, felly hefyd symbol yr Hunan Dwyfol ar gyfer ein cyndeidiau hynafol.

Temlau tropych

Mae gen i ddiddordeb erioed mewn celf a phensaernïaeth gyfochrog mewn hynafiaeth - adeiladu pyramidiau, bwâu a mummification - cymaint nes i mi ddechrau teithio i archwilio'r tebygrwydd hyn ac i ddarganfod rhai newydd yn ifanc.

Mae Written in Stone yn adrodd stori arwrol am sut y gwnaeth cymdeithasau trefnus o seiri maen canoloesol - a wynebodd yn swyddogol yn 1717 ac sy'n galw eu hunain yn "Seiri Rhyddion" - warchod cyfrinachau ysbrydol coll trwy eu rhoi mewn eglwysi cadeiriol Gothig. Nid oes gan Gargoyles unrhyw beth i'w wneud â Christnogaeth. Sylweddolais fod cynlluniau safonol eglwysi cadeiriol Gothig, a oedd yn cynnwys drws canolog mawr gyda dau ddrws llai o faint, a dau dwr ar y naill ochr i'r cyntedd canolog, yn atgoffa rhywun o demlau paganaidd yn yr Aifft, Mecsico, Periw, China, India, ac ati.

Y drws canol yw'r "ffynhonnell" - yr "enaid" o fewn y corff. Yr efeilliaid yw grymoedd corfforol gwrthwynebol deuoliaeth sy'n amgylchynu'r enaid ar y ddwy ochr. Rhaid i'r enaid wynebu a rheoli bywyd.

Mae crefydd gyffredinol Teml Triptych wedi creu, yn ogystal â Seiri Rhyddion, sefydlu cymdeithasau cyfrinachol eraill, gan gynnwys Marchogion Pythias, Skull & Bones and Shriners, y mae pob un ohonynt yn defnyddio'r fynedfa triptych i'w plasty.

Mae prif ffasâd Canolfan Rockefeller yn Efrog Newydd yn darlunio un o driptych esoterig mwyaf rhyfeddol yr oes fodern. Mae'n dangos delwedd "ddwyfol" yn y drws canol (Hunan Dwyfol) wedi'i gydbwyso rhwng gwrthwynebwyr gwrywaidd a benywaidd. Sylwch fod Duw yn dal cwmpawd - symbol Seiri Rhyddion allweddol.

Yn yr un modd â triptych, mae'r eicon Dwyfol I yn cynrychioli enaid arwr neu ddoethineb, enaid sy'n cydbwyso ei bwerau corfforol gwrthwynebol, a gynrychiolir gan efeilliaid, a ddelir yn gymesur ym mhob llaw. Mae eicon yr Hunan Dwyfol yn ein gwahodd i ddatblygu ein cryfder mewnol a'n potensial ysbrydol trwy gydbwyso'r ddau rym gwrthwynebol ynom (trwy fyfyrdod) a thrwy feithrin ein pwerau corfforol a meddyliol yn ofalus. Cysyniad y "Duw" allanol, fel yn y crefyddau monotheistig a amldduwiol adnabyddus, yw tynnu sylw oddi wrth yr hyn rwy'n credu. Gwir bwrpas crefydd yw cydnabod natur dragwyddol ein bod ysbrydol ein hunain ac addysgu'r "Hunan Dwyfol" ynom.

Yng Nghanolfan Rockefeller gallwch weld amrywiad hardd o eicon yr Hunan Dwyfol. Mae'r "gwrthwynebau dwbl" yn cael eu symboleiddio gan fwgwd comedi a thrasiedi sy'n glynu wrth ochrau dde a chwith y dduwies.

Yr Oes Aur

Gellir olrhain tarddiad eicon yr Hunan Dwyfol yn ôl i'r gorffennol cynhanesyddol. Mae rhai ysgolheigion o oes Fictoria wedi cysylltu'r Oes Aur â Platinwm Atlantis a'r syniad o godiad a chwymp gwareiddiad mewn cyfnod sy'n cyfateb i gyhydnos y dirywiad zodiacal sy'n para tua 25 000 mlynedd. Galwodd Plato yn "Flwyddyn Fawr"; roedd yr hen Roegiaid cyn Plato yn cysylltu'r Flwyddyn Fawr â thymhorau. Mae damcaniaethau tebyg yn gorwedd y tu ôl i ffenomenau fel calendrau Mayan ac Aztec a chysyniad yr Hindw Yuga.

Yn ddiweddar, mae rhai gwyddonwyr amgen wedi nodi bod gwareiddiad datblygedig "yn dechnolegol" wedi ffynnu yn y gorffennol pell. Mae'r gwyddonwyr hyn yn gwneud camgymeriad wrth daflunio ysbryd eu hamser i'r gorffennol pell, yn hytrach na rhoi sylw i'r hyn y ceisiodd yr hen bobl ei ddweud wrthym. Mae Plato yn disgrifio'r Oes Aur fel gwareiddiad datblygedig "ysbrydol", nid uwch "yn dechnegol". Digwyddodd tranc y gwareiddiad hwn oherwydd bod yr Atlanteiaid wedi peidio ag uniaethu â'u natur "ddwyfol".

"Am genedlaethau lawer ... fe wnaethant ufuddhau i'r deddfau ac wrth eu bodd â'r dduwinyddiaeth yr oeddent yn ymdebygu iddi ... Ond pan wanhaodd yr elfen ddwyfol ynddynt ... a dechreuodd eu nodweddion dynol drechu, fe wnaethant roi'r gorau i allu cario eu ffyniant yn gymedrol."
- Plato, Timaios

Canfyddiad syndod: mwy hen = mwy datblygedig

Gwelwn dystiolaeth o weddillion yr Oes Aur nid yn unig yn yr iaith gyffredin a adawyd gan ein cyndeidiau, ond hefyd mewn pensaernïaeth gyffredin (fel y Deml Triptych). Nodweddir gwareiddiad hynafol gan fedr rhyfeddol mewn gwaith cerrig. Un o'r ffeithiau mwyaf rhyfeddol am hen waith maen yw bod llawer o'r gweithiau mwyaf ymhlith yr hynaf.

Mae'r Pyramid Mawr Cheops filoedd o flynyddoedd yn hŷn na'r pyramidiau isaf o'i gwmpas. Mae'r draphont ddŵr yn Segovia, Sbaen (y dywedir ei bod yn Rufeinig), yn llawer mwy datblygedig nag draphontydd dŵr diweddarach. Mae'n ymddangos bod esblygiad llawer o dechnolegau yn yr hen fyd yn adlewyrchu mwy o ddirywiad a dirywiad na chynnydd. Efallai ei fod yn wir yn ganlyniad patrwm gwreiddiol Cylch Mawr Blynyddoedd Dirywiad a Chwymp Gwareiddiadau, lle bu cyfnod mawr o lwyddiant ysbrydol dros ddeng mil o flynyddoedd yn ôl, ac yna cyfnod o ddirywiad ysbrydol a oedd yn cyflymu byth a beunydd.

Eiconau maen o'r hunan dwyfol

Mae llawer o dystiolaeth i egluro ystyr eicon yr Hunan Dwyfol wedi'i dinistrio gan goncwerwyr, croesgadwyr, hordes Mongol, a masnachwyr caethweision.

Rebis

Rebis yw rhagflaenydd Byrddau Olrhain Seiri Rhyddion sy'n arddangos deuoliaeth debyg; Fel byrddau olrhain, neges Rebis yw goresgyn deuoliaeth trwy dechnegau cyfriniol sy'n cynnwys yr arfer hynafol o gydbwyso gwrthgyferbyniadau i ddod o hyd i'r canol. Sylwch ar symbolau ongl y Seiri Rhyddion a chwmpawdau yn nwylo chwith a dde Rebis - offer syml a ddefnyddir i greu henebion cerrig hynod ddatblygedig (pyramidiau, dyfrbontydd, eglwysi cadeiriol), sy'n parhau i fod yn dystiolaeth nid i bŵer "technolegol" hynafiaeth ond i'w crynodiad "ysbrydol".

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Philip Coppens: Cyfrinach y Gwareiddiadau Coll

Yn ei lyfr, mae Philip Coppens yn darparu tystiolaeth inni sy'n dweud ein un ni'n glir gwareiddiad yn llawer hŷn, yn llawer mwy datblygedig, ac yn fwy cymhleth nag yr oeddem yn meddwl heddiw. Beth os ydym yn rhan o'n gwirionedd? dějin wedi'i guddio'n fwriadol? Ble mae'r gwir i gyd? Darllenwch am y dystiolaeth hynod ddiddorol a darganfyddwch yr hyn na wnaethant ei ddweud wrthym mewn gwersi hanes.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb