Diwrnod Teuluol y Byd - Dewch i Ddathlu!

11614x 16. 05. 2019 Darllenydd 1

15. Mae May yn Ddiwrnod Teulu cydnabyddedig. Y diwrnod rydym yn cofio pa mor bwysig yw swyddogaeth y teulu. Wrth ysgrifennu'r erthygl hon, roedd gen i ddiddordeb yn hanes gwirioneddol arwyddion cyntaf cysylltiadau teuluol, neu barhad y naill a'r llall, rhedeg teuluoedd yn y gorffennol a'r presennol.

Rodina

Mae gan y teulu, i bob un ohonom, ystyr a chymeriad gwahanol. Ond mae'n cyffwrdd â ni ar yr un pryd, a dyma ein hynafiaid ni. Ein neiniau a'n teidiau a'n hen neiniau a'u teidiau.

Faint ohonoch chi heddiw sy'n gwybod tarddiad eich cyfenw? Sut le oedd eich teulu yn y ganrif ddiwethaf? Neu os ydym yn sylweddoli beth oedd ein rhieni yn mynd trwy amser byr yn ôl a ble rydyn ni'n mynd yn awr?

Mae addysg plant yn wahanol a hefyd ffynhonnell y wybodaeth. O feithrinfeydd coedwig i wersi preifat neu wersi cartref. Heddiw, nid ydym yn gwybod sut mae popeth yn dod â gwerth i'r dyfodol a beth fydd pobl plant heddiw yn ei dyfu. Ond rwy'n meiddio dweud bod un yn ein huno, a dyna'r awydd am hapusrwydd, cariad, rhyddid a chytgord. Rwy'n gwybod heddiw ei bod hefyd yn bwysig cymryd cyfrifoldeb am eich bywyd a'ch penderfyniadau.

Teulu yn y Byd Hynafol / Yr Aifft

Un pwynt pwysig yw nad oedd y rhan fwyaf o blant yn yr hen Aifft yn mynd i'r ysgol. Dysgon nhw gan eu rhieni. Roedd y bechgyn yn dysgu oddi wrth amaethyddiaeth eu tadau a siopau eraill. Dysgodd merched o wnïo, coginio a sgiliau eraill eu mamau.

Y gwahaniaeth mawr oedd mai dim ond merched o deuluoedd mewn lleoliadau da a oedd weithiau'n dysgu gartref. Wedi hynny, gwnaed yn glir mai'r meibion ​​a etifeddodd yr eiddo, pan fu farw'r tad. Derbyniodd y mab hynaf gyfran ddwbl. Dim ond os nad oedd unrhyw feibion ​​yn y teulu y gallai merched etifeddu eiddo. Fodd bynnag, pe bai'r meibion ​​yn etifeddu'r eiddo, roedd yn rhaid iddynt gefnogi menywod yn eu teulu.

Teulu yng Ngwlad Groeg hynafol

Yn ddiddorol yng Ngwlad Groeg hynafol oedd y ffaith na chafodd babi ei ystyried yn rhan o'r teulu pan gafodd ei eni. Daeth y teulu yn rhan o'r teulu ar ôl y dyddiau 5 ers eu geni, pan gynhaliwyd seremoni ddefodol. Yn gyfreithiol, roedd gan rieni hawl i adael y baban newydd-anedig cyn y seremoni hon. Roedd yn arferol i estroniaid fabwysiadu babanod a adawyd. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, daeth y plentyn yn gaethwas. Gallai'r merched briodi yn eu blynyddoedd 15 a hyd yn oed roedd gan fenywod priod yr hawl i ysgariad.

Ar y llaw arall, mewn teulu Groeg cyfoethog, roedd menywod yn cael eu cadw ar wahân i ddynion. Fel arfer, dim ond yng nghefn neu ben y tŷ y gallent symud. Yn y teuluoedd cyfoethog hyn, roedd disgwyl i'w wraig reoli'r cartref a rheoli'r cyllid hefyd. Roedd gan fenywod cyfoethog gaethweision ar gyfer gwaith arferol. Wrth gwrs, nid oedd gan fenywod tlawd unrhyw ddewis. Roedd yn rhaid iddynt helpu eu dynion gydag amaethyddiaeth. Fodd bynnag, yn y ddau grŵp, roedd disgwyl i fenywod, hyd yn oed y cyfoethog, olchi, gwehyddu clytiau a gwneud dillad.

Teulu yn Rhufain

Yn Rhufain, roedd gan ddynion a menywod opsiwn ysgariad cyfartal. Roedd gan fenywod Rhufeinig yr hawl i fod yn berchen ar ac etifeddu eiddo, ac roedd rhai menywod hyd yn oed yn rhedeg busnesau. Fodd bynnag, roedd y rhan fwyaf o fenywod yn cymryd rhan lawn mewn tasgau gofal plant a theulu.

Teulu yn yr Oesoedd Canol

Roedd gan fenywod Sacsonaidd yr hawl i fod yn berchen ar ac etifeddu eiddo, a hefyd i gontractio. Fodd bynnag, roedd yn rhaid i'r rhan fwyaf o fenywod Sacsonaidd weithio mor galed â dynion. Yn ogystal, gwnaethant waith cartref arall fel coginio, glanhau a lapio gwlân. Gwnaeth merched eu gwaith cartref gyda chariad ac ni wnaethant y gwahaniaeth rhwng golchi dillad, pobi pobi, godro gwartheg, bwydo anifeiliaid, neu fragu cwrw, casglu pren. Yn yr un modd, roedd gofal plant yn bwysig iddyn nhw!

Ni welodd plant cyfoethog o deuluoedd uchel eu rhieni fawr ddim. Cymerodd y lleianod ofal ohonynt. Yn 7 mlynedd fe'u cymerwyd i deuluoedd bonheddig eraill. Lle cawsant ddysgu a dysgu sgiliau brwydro. Yn 14, daeth y bachgen yn sgweier ac yn farchog yn 21. Dysgodd y merched y sgiliau yr oedd eu hangen arnynt i reoli'r cartref.

Daeth plentyndod i ben yn gynnar yn yr Oesoedd Canol i blant. Yn y dosbarthiadau uchaf, priododd merched mewn blynyddoedd 12 a bechgyn mewn blynyddoedd 14. Cwblhaodd teuluoedd gontractau gyda phriodasau yn y dyfodol heb eu caniatâd. Yn y castes uwch, roedd yn gonfensiwn cyffredin. Roedd gan blant o deuluoedd tlawd fwy o ddewis a phryd i briodi. Ond roedd disgwyl iddynt helpu'r teulu i ennill bywoliaeth cyn gynted ag y gallent - sef 7 - 8 o flynyddoedd.

Bywyd yn yr Oesoedd Canol

Teulu 1500-1800

Yn 17. Yn y 19eg ganrif, cafodd bechgyn a merched o deuluoedd â phlant eu recriwtio i ysgol fabanod o'r enw ysgol fach. Ond dim ond bechgyn a allai fynd i'r ysgol uwchradd. Addysgwyd merched hŷn mewn dosbarthiadau uwch (ac weithiau bechgyn) gan diwtoriaid. Yn ystod 17. Fodd bynnag, sefydlwyd ysgolion preswyl i ferched mewn llawer o ddinasoedd yn y ganrif ddiwethaf. Ynddynt, dysgodd merched bynciau fel ysgrifennu, cerddoriaeth a brodwaith. (Ystyriwyd ei bod yn bwysicach i ferched ddysgu 'cyflawniadau' fel y'u gelwir nag astudio pynciau academaidd.). Fel arfer, nid oedd plant tlawd yn mynd i'r ysgol. Mae 6 neu 7 o flynyddoedd wedi cael eu cyflogi, er enghraifft: er mwyn dychryn adar o hadau newydd eu hau. Pan nad oeddent yn gweithio gallent chwarae.

Yn 16. a 17. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y rhan fwyaf o wragedd tŷ yn llawn amser. Nid oedd y rhan fwyaf o ddynion yn gallu rhedeg fferm neu siop heb gymorth eu gwraig. Bryd hynny, roedd mwyafrif yr aelwydydd gwledig yn hunangynhaliol i raddau helaeth. Roedd yn rhaid i'r wraig Tudor Housewife (gyda chymorth ei gweision) bobi bara i'w theulu a chwrw brwsh (nid oedd yn ddiogel yfed dŵr). Roedd hefyd yn gyfrifol am aeddfedu bacwn, halltu cig a chynhyrchu ciwcymbrau, jeli a chyffeithiau (y cyfan oedd ei angen ar y pryd cyn yr oergell a'r rhewgell heddiw). Yn aml iawn, yng nghefn gwlad, roedd y ceidwad tŷ hefyd yn cynhyrchu canhwyllau a'i sebon ei hun. Roedd gwraig tŷ Tudor hefyd yn gwehyddu gwlân a lliain.

Roedd gwraig y ffermwr hefyd yn godro'r gwartheg, yn bwydo'r anifeiliaid ac yn tyfu perlysiau a llysiau. Roedd yn aml yn cadw gwenyn ac yn gwerthu nwyddau ar y farchnad. Ar wahân i hynny, roedd yn rhaid iddi goginio, golchi dillad a glanhau'r tŷ. Roedd gan y wraig tŷ wybodaeth sylfaenol am feddyginiaeth ac roedd yn gallu gwella salwch ei theulu. Dim ond y cyfoethog a allai fforddio meddyg.

Teulu yn 19. ganrif

Hen Llysieuaeth Rwsia

Rydym yn cael ein hunain yn 19 yn gynnar. ganrif, pan oedd diwydiant tecstilau sylweddol ym Mhrydain. Yma gwelwn fod plant yn y cyfnod hwn a oedd yn gweithio mewn ffatrïoedd tecstilau yn aml yn gorfod gweithio hyd at 12 awr y dydd. Fodd bynnag, ers 1833 (pan basiwyd y gyfraith effeithiol gyntaf), mae'r llywodraeth wedi gostwng yn raddol yr amser y gall plant weithio mewn ffatrïoedd.

Yn 19. Am ganrifoedd, roedd teuluoedd yn llawer mwy na heddiw. Roedd hyn yn rhannol oherwydd bod marwolaethau plant yn uchel. Roedd gan bobl lawer o blant ac yn derbyn na fyddai pawb yn goroesi. Bryd hynny, roedd yr eglwys yn helpu'r plant tlawd. Ers 1833 mae ysgolion o'r fath hyd yn oed wedi cael eu cefnogi gan y llywodraeth ar ffurf grantiau. Creodd hyn ysgolion i fenywod. Cawsant eu creu gan fenywod a oedd yn dysgu darllen, ysgrifennu a rhifyddeg i blant bach. Fodd bynnag, roedd llawer o'r ysgolion hyn yn gwasanaethu fel gwasanaethau gwarchod plant. Ni chymerodd y wladwriaeth gyfrifoldeb am addysg plant tan 1870 tan Deddf Addysg Forster penderfynodd hynny dylid darparu ysgolion i bob plentyn.

Ar gyfer menywod sy'n gweithio yn y dosbarth gweithiol yn 19. Am ganrifoedd, roedd bywyd yn ddiddiwedd o gwmpas gwaith caled a gwaith caled. Unwaith roedden nhw'n hen roedd yn rhaid iddyn nhw weithio. Roedd rhai yn gweithio mewn ffatrïoedd neu ffermydd, ond roedd llawer o fenywod yn forynion neu'n troellwyr. Roedd hyd yn oed gwŷr y menywod hyn a oedd yn gweithio yn aml yn gweithio - roedd yn rhaid iddynt, oherwydd roedd llawer o deuluoedd mor wael nes bod angen incwm 2 arnynt.

Teulu yn 20. ganrif

Y sefyllfa o gwmpas plant yn ystod 20. ganrif wedi gwella'n sylweddol. Mae pobl yn y ganrif hon yn llawer iachach a gallant fwyta a gwisgo'n well. Mae gennym hefyd amodau gwell ar gyfer addysg. Tan ddiwedd 20. Yn y 14eg ganrif, gellid cosbi plant yn gorfforol yn yr ysgol. Yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd, diddymwyd cosb gorfforol yn raddol ar ddechrau 70. blynyddoedd. Yn ysgolion y wladwriaeth uchel roedd yn 1987, mewn ysgolion preifat preifat tan 1999.

Yn 20. enillodd menywod o'r un ganrif yr un hawliau â dynion. Mae'r farchnad hefyd yn cynnig mwy o ddisgyblaethau i fenywod wneud cais.

  • Yn 1910, penodwyd y swyddog heddlu cyntaf yn Los Angeles
  • Yn 1916, penodwyd y ferch gyntaf (gyda phŵer llawn) ym Mhrydain
  • Mae Deddf Newydd 1919 wedi caniatáu i fenywod ddod yn gyfreithwyr, yn filfeddygon, ac yn swyddogion.

Yng nghanol 20. Ar y cyfan, nid oedd y rhan fwyaf o'r merched priod yn gweithio y tu allan i'r cartref (heblaw am ryfel). Fodd bynnag, yn y 1950au a'r 1960au daeth yn arferol iddynt - o leiaf yn rhan-amser. Mae technolegau newydd yn y cartref wedi ei gwneud yn haws i fenywod gael eu talu.

Fodd bynnag, gallwn yn awr nodi bod datblygiad teuluoedd, magwraeth plant a gweithrediad y system deuluol neu'r cymeriad yn newid. Fel y soniais yn llinellau cyntaf yr erthygl hon. Ein cyfrifoldeb ni yw cadw'r ffordd o fyw draddodiadol neu ei chymryd agwedd technolegol ac adeiladu realiti mewn dyfeisiau.

(Mae'r erthygl yn disgrifio hanes ehangach y sefydliad teuluol, nid y cyd-destun hanesyddol uniongyrchol yng Nghanolbarth Ewrop nac yn uniongyrchol yn Tsiecoslofacia.)

Nodyn y Golygydd: Roedd Diwrnod Teuluol y Byd yn 15.5, ond gallwch ddathlu diwrnod teulu unrhyw bryd yr ydych yn ei hoffi - heddiw, yfory, neu fis. Ychydig o anrheg, sylw, cwtsh, neu ddim ond gwên ar eich agosaf.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb