Suenee Bydysawd: Datganiad Annibyniaeth

144804x 07. 09. 2017 Darllenydd 1

Rydym yn grŵp diddordeb o bobl nad ydynt yn eiddo nac yn cael eu hariannu gan unrhyw gorfforaeth neu gwmni rhyngwladol. Rydym yn annibynnol ar wneud penderfyniadau.

Efallai na fydd erthyglau a gyflwynir bob amser yn farn aelodau golygyddol. Erthyglau:

  1. eu cymryd drosodd - yn cael eu cyhoeddi yn ddidwyll. Nid ydym yn eu hawduron ni ac nid ydym yn gyfrifol am eu cywirdeb ffurfiol neu ddeunydd. Mae gennym gytundeb gydag awduron yr erthyglau y gallwn eu cymryd drosodd neu ddefnyddio'r hawliau i rannu'r erthygl sy'n deillio o'r drwydded.
  2. erthyglau awdur - atebion awdur
  3. cyfieithiadau - mae'r cyfieithydd yn gyfrifol am y cyfieithiad ac yn awdur y gwreiddiol yw'r cynnwys
  4. y cyfieithydd ac awdur y gwreiddiol sy'n gyfrifol am gyfieithiadau'r awdur.

Rhoddir y wybodaeth a ddarperir i ddarllenwyr fel y maent. Mae gan bob darllenydd yr ewyllys am ddim i benderfynu a ddylid derbyn y wybodaeth honno ai peidio.

O ystyried nad yw gwyliadwriaeth bob amser yn ffynhonnell awdurdodol ac uchel ei barch yn eang o wybodaeth, mae rhai (os nad yw'r dystiolaeth uniongyrchol o bersonau credadwy neu ddogfennau declassified o archifau llywodraeth) ar y darllenwyr i asesu ansawdd y wybodaeth a gynigir ar y pwnc gan fynegi eu barn. Rhoddir y cyfle i'r darllenwyr osod papurau trafod o dan yr erthygl.

Mae golygyddion yn cadw'r hawl i gyhoeddi'r erthyglau yr ydym yn eu hystyried yn briodol. Fel arall, ni all yr erthygl dyfynnu neu ail-lunio yn unig.

Mae erthygl yr awdur bob amser yn farn oddrychol yr awdur nad yw'n gorfod mynegi barn y mwyafrif. Mae'r awdur yn ymwybodol y gallai ei gyfraniad fod yn destun trafodaeth gadarn.

Mae'r bwrdd golygyddol yn mynegi bwriad agored i ddarparu gwybodaeth o adnoddau sydd mewn cysylltiad uniongyrchol â'r pynciau a gwmpesir gan gynnwys y wefan.

Y bwriad yw cyrraedd golygyddion dystion uniongyrchol i'r digwyddiadau - boed hysbyswyr posibl neu weithwyr sydd wedi ymddeol mewn pobl gwasanaeth gweithredol sy'n barod i dystio i gofnodi ddau anhysbysrwydd gadw a hunaniaeth datgelu.

Mae aelodau golygyddol yn agor syniadau newydd a thueddiadau gwybodaeth a barn.

Gadewch i'r darllenydd fod yn ymwybodol na all y wybodaeth a ddarperir bob amser fod yn 100% yn wir ond efallai y bydd yn cynnwys canran benodol o wybodaeth sydd wedi'i storio'n wybodus neu heb ei wybod sy'n deillio o'r ffynonellau gwreiddiol. Ac gan ein bod yn bennaf yn dibynnu ar wybodaeth trydydd parti, byddwn bob amser yn gweithredu ar ein rhan hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cydwybod. Unwaith eto, hyd at y darllenydd yw asesu perthnasedd y wybodaeth.

Yr ydym yn ymwybodol o'r uchod, ac rydym yn datgan mai ein bwriad yw gweithredu gyda'r eithaf agored a thryloywder.

Yr ydym yn agor cyhoeddi pynciau dadleuol. Rydym yn cadw ein synhwyrau mewn cof am gynnwys ystyrlon. Calon agored heb ragfarn a heb ofn.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb