Mae ffigurau hynafol yn awgrymu gwareiddiad coll yn Puerto Rico

5451x 12. 08. 2019 Darllenydd 1

Tarddiad ffigurau cerrig 800 a ddarganfuwyd yn Puerto Rico yn 19. Roedd yn gyfrinach ddadleuol am fwy na chan mlynedd nes i wyddonwyr ei harchwilio gyntaf gyda chymorth technoleg fodern. A gallai'r hyn a ddarganfuwyd fod yn dystiolaeth o wareiddiad coll.

Ffigurau yn Puerto Rico

Mae archeolegwyr yn gwybod ac yn deall hanes Puerto Rico. Ond mae'r archwiliad diweddar o ffigurau cerrig sydd wedi cael eu gwarchod gan deulu ers cenedlaethau wedi rhyddhau gwaith dyfalu unwaith eto ac wedi codi llawer o gwestiynau. Bu farw aelod olaf y teulu yn 1870. Cyn iddi farw, rhoddodd gyfrinach i’w theulu i offeiriad o’r enw José Maria Nazario y Cancel, a gloddiodd y casgliad a’i gyflwyno i’r byd academaidd, a’i gwrthododd fel ffug. Ni ddarganfuwyd na gwelwyd unrhyw beth tebyg i'r ffigurau hyn erioed. Nid Puerto Rico na De America. Fodd bynnag, bu farw'r offeiriad yn 1919.

Ac am ddegawdau parhaodd stori'r ffigurynnau, a gwasgarwyd y ffigurynnau ar draws amgueddfeydd a chasgliadau personol ledled y byd heb i neb wybod o ble y daethant mewn gwirionedd na pha mor hen oeddent. Mae'r gwir yn cael cymorth gan yr Athro Reniel Rodríguez Ramos o Brifysgol Puerto Rico, a oedd â diddordeb mewn ceisio cyrraedd gwaelod y gyfrinach unwaith ac am byth.

“Gallaf ddychmygu rhywbeth mewn tiwn gyda sgroliau’r Môr Marw wedi’u cuddio mewn man cudd. Dim ond rhai ohonyn nhw'n gwybod am y gwrthrychau hyn. Maen nhw'n gofalu am eu diogelwch a'u cyfrinachedd gan eraill. ”

A ydych erioed wedi clywed am Lyfrgell Agüeyban?

Teithiodd yr arteffactau dirgel yr holl ffordd o Puerto Rico i Dr. Lab. Iris Groman-Yaroslav ar gyfer dadansoddi traul, lle cawsant eu harchwilio'n fanylach. Mae llawer o arteffactau wedi cael eu dal gan deuluoedd ers cenedlaethau fel etifeddes deuluol nes eu bod wedi'u gwerthu neu eu rhoi. Yn flaenorol, nid oedd amgueddfeydd mor gyffredin yn y ddinas, ac felly roedd yn ddoeth bod yr arteffactau hyn yn derbyn gofal gan deuluoedd.

Ni ddarganfuwyd erioed unrhyw beth tebyg i'r ffigurau 800 bras hyn, yn America nac yn unman arall. Mae cerfluniau o ffurf anthropomorffig yn bennaf yn cynnwys arysgrifau petroglyff nad ydynt yn debyg i unrhyw system ysgrifenedig hysbys, gan gynnwys Mayan neu Aztec, eglura Rodríguez Ramos. Mae'r penderfyniad bod y casgliad - a elwir yn Llyfrgell Agüeybana, neu Gasgliad Nazario - yn wirioneddol cyn-Columbiaidd ac nid yn ffug fodern, yn cefnogi'r theori mai gweddillion pobl anhysbys yw cerfluniau.

Mae'n debyg iddynt gael eu gwneud o fwyn serpentine lleol, carreg serpentine, meddai Rodríguez Ramos. Cafwyd hyd i bopeth ar sail dadansoddiad o isotopau a phriodweddau cemegol. Ni all profion o'r fath nodi'n bendant bod y cerfluniau'n lleol. Ond gallant ddweud bod creigiau tebyg ar gael ger y man lle cawsant eu darganfod, ond yn unman arall yn Puerto Rico, noda'r athro.

Yn ôl pa wareiddiad y gwnaed y ffigurau?

I ddechrau, ystyriodd Ramos y posibilrwydd bod y ffigurau wedi'u gwneud gan fodau dynol ymhell o wareiddiad, efallai o'r Dwyrain Canol neu hyd yn oed mor agos â phosibl i dir mawr De a Chanol America, o'r Mayans neu'r Aztecs. Nid yw'n theori wael. Y broblem yw bod y dadansoddiad o ffigurau a berfformiwyd ym Mhrifysgol Haifa gan Dr. Mae Iris Groman-Yaroslavan, yn profi bod y rhain yn hen bethau cyn-Columbiaidd go iawn, wedi'u cerfio o amgylch 1400. Ni all y dadansoddiad ddweud wrthym pwy a'u gwnaeth, oherwydd nid oes unrhyw beth i'w gymharu ag unrhyw beth a geir yn unman. Mae'r symbolau yn yr arysgrif yn hollol unigryw.

“Rydyn ni’n credu y gallai’r ffigyrau fod wedi cael eu gwneud gan gwlt bach na ledodd ac a dorrodd i lawr yn ôl pob tebyg. Neu gallent fod wedi cael eu gwneud gan wareiddiad nad oedd yn hysbys eisoes. Y naill ffordd neu'r llall, mae aelodau gwareiddiad neu gwlt wedi gofalu am y darn hwn o hanes. ”

Pam y claddwyd y casgliad ganrifoedd yn ôl ac nad oedd ond yn hysbys i un teulu a fu farw gyda hen fenyw ar ddiwedd 70. gadewch 19. ganrif, ni allwn wybod. Ond mae Rodríguez Ramos yn dyfalu, gan fod y casgliad hwn yn unigryw, nad oedd yn gynnyrch cwlt eang. Yr unig beth sydd bellach yn ddigamsyniol yw eu hoedran, sy'n cael ei bennu'n rhannol gan y patina o wydro eu harwyneb, y bu'n rhaid ei seilio ar brosesau naturiol dros y blynyddoedd yn eu lloches danddaearol.

Mae Prifysgol Haifa yn esbonio bod gweddillion aur, y gellir eu gweld yn gorchuddio rhai cerfluniau, yn atgyfnerthu'r rhagdybiaeth bod y cerfluniau wedi'u defnyddio mewn addoliad hynafol. Canfuwyd hefyd bod olion coch yn gorchuddio rhannau o'r llygaid a'r geg ar y ffigurau, gan adlewyrchu'r broses ddylunio a gorffen gymhleth.

Stori ddiddorol

Yn sicr, mae'n un o'r straeon rhyfeddaf a mwyaf diddorol i mi gymryd rhan ynddi, ”meddai Groman-Yaroslavskaya. "Nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw gelf garreg wedi'i cherfio yn yr un modd o'r rhanbarth hwn o America, ac roedd cymaint o wyddonwyr o'r farn bod yn rhaid iddo fod yn ffug."

"Fe'u gwnaed mewn ffordd wahanol," ychwanegodd Ramos. “A phan edrychaf arnynt yn fanwl, dywedaf ar unwaith - fel arall. Ni allaf ddweud iddynt golli gwareiddiad, ond gallaf ddweud: Roedd y dwylo a'u gwnaeth yn wahanol i'r dwylo a wnaeth arteffactau eraill yn Puerto Rico. "Mae cyfrinachau'r ffigwr cerfiedig yn aros am y tro, ond fe wnaeth canlyniadau'r dadansoddiad helpu'r offeiriad hir-farw i gadw'r addewid a roddwyd i'r fenyw sy'n marw y byddai'r gyfrinach yn aros yn fyw."

Yn y fideo isod gallwch weld yr Athro Reniel Rodríguez Ramos yn trafod y ffigurau:

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Camgymeriadau ar dir y Maya

Yn y llenyddiaeth ysgolheigaidd ar y Maya, nid yw hyn ond yn llawn termau annealladwy: Beth, er enghraifft, y mae neidr â phen dwbl yn ei olygu? Neu anghenfil pedwar dimensiwn, trwyn draig cwadratig, neu ddraig ddiflas? Yn yr un modd, rydym ymhell o ddehongli'r hyn yr ydym wedi cael ein hacio yn yr ysgol yn unig, meddai Erich von Däniken. Mae'n dadlau â'r dehongliad annibynadwy o'r termau hyn ac yn eu priodoli i gynnwys llawer mwy credadwy. Mae'n dangos bod gwareiddiadau hynafol yn addoli gwahanol dduwiau. Ond beth oedd y duwiau? Ai rheolwr natur yn unig ydoedd, y duwiau paganaidd bondigrybwyll, fel y dywed archeolegwyr? Mae'r awdur yn gwrthod barn o'r fath oherwydd bod y duwiau fel arfer yn cyflwyno'u hunain fel athrawon disglair. Yn sicr ni fyddai duwiau paganaidd yn trosglwyddo gwybodaeth Earthlings am y cosmos, cwrs y planedau, cysawd yr haul, na'r calendr seryddol. Felly pwy oedd y duwiau hyn â gwybodaeth wyddonol?

Gwallau Maya - cliciwch ar y llun i gyrraedd Bydysawd Eueneé

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb