Stanislav Grof: Uno profiadau marwolaeth, rhyw a genedigaeth

5467x 23. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae profiadau uno yn digwydd yn fwyaf aml mewn sefyllfaoedd lle maent yn profi agweddau cadarnhaol, ond gallant hefyd ddigwydd mewn amgylchiadau sy'n anffafriol iawn, yn fygythiol ac yn hanfodol i'r unigolyn. Mewn achosion o'r fath, mae'r hunanymwybyddiaeth yn digwydd cael ei tharfu'n ddifrifol a'i barlysu, yn hytrach na'i doddi a'i thorri. Mae hyn yn cael ei achosi gan straen difrifol difrifol neu ddifrifol, ar adeg o ddioddefaint emosiynol neu gorfforol mawr neu mewn perygl o fywyd. Gall pobl mewn iselder dwfn mewn argyfwng bywyd difrifol sy'n eu harwain at hunanladdiad deimlo'n sydyn y teimlad dwys o agoriad ysbrydol ac yn mynd y tu hwnt i drothwy eu dioddefaint. Bydd llawer o bobl eraill yn darganfod ardaloedd cyfriniol yn ystod profiadau bron â marwolaeth, os byddant yn cael damwain, yn cael eu brifo, yn cael clefyd peryglus neu'n cael llawdriniaeth.

Marwolaeth - mae digwyddiad sy'n dod â bywyd ein corff i ben - yn rhyngwyneb rhesymegol iawn â'r ardal drawsbersonol. Mae digwyddiadau sy'n arwain at farwolaeth, sy'n gysylltiedig ag ef ac yn ei ddilyn, yn ffynhonnell aml agoriad ysbrydol. Yn dioddef o salwch anwelladwy ac yn dod i ben â marwolaeth neu gyswllt agos â phobl sy'n marw, yn enwedig gyda ffrindiau neu berthnasau agos, yn hawdd ysgogi eu meddyliau eu hunain am farwolaeth a thrawsffurfiaeth, a gallant ddod yn offeryn deffroad cyfriniol. Mae paratoi mynachod Vajrayana, Bwdhaeth Tibet, yn cynnwys y gofyniad i dreulio llawer o amser gyda'r marw. Mae rhai traddodiadau tantra Hindŵaidd yn cynnwys myfyrdodau mynwent, safleoedd llosgi marw, a chyswllt agos â chyrff marw. Yn yr Oesoedd Canol, roedd yn ofynnol i fynachod Cristnogol ddychmygu eu marwolaethau eu hunain yn ystod myfyrdod, yn ogystal â phob cam o ddatgymaliad y corff tan y dadelfeniad terfynol yn llwch. "Meddyliwch am farwolaeth!", "Llwch llwch!", "Yn sicr yw marwolaeth, ansicrwydd ei awr!", "Felly mae'r gogoniant cyffredin yn dod i ben!" Roedd yn fwy na gorfoledd angheuol o farwolaeth, fel y gallai rhai pobl fodern yn y Gorllewin ei weld. Gall profiadau agos at farwolaeth sbarduno gwladwriaethau cyfriniol. Os byddwn yn derbyn dros dro a'n marwolaeth ein hunain ar y lefel profiad dyfnaf, byddwn hefyd yn darganfod ein rhan, sydd yn drosgynnol ac yn anfarwol.

Mae amrywiol lyfrau hynafol y meirw yn darparu disgrifiadau manwl o brofiadau ysbrydol cryf adeg marwolaeth fiolegol (Grof 1994). Mae ymchwil fodern ar asatoleg, gwyddor marwolaeth a marw wedi cadarnhau nifer o agweddau pwysig ar yr adroddiadau hyn (Ffoniwch 1982, 1985). Maent yn dangos bod tua thraean o bobl sydd wedi dod i gysylltiad agos â marwolaeth yn cael profiadau o wladwriaethau gweledigaethol dwys, gan gynnwys tafluniad o'u bywyd eu hunain, taith drwy dwnnel, cyfarfyddiad â bodau archetepal, cyswllt â ffeithiau trosgynnol a gweledigaethau o olau dwyfol. Mewn llawer o achosion, mae'r rhain yn brofiadau allgorfforol credadwy, lle mae ymwybyddiaeth ar wahân yr unigolyn dan sylw yn gweld yn union beth sy'n digwydd mewn gwahanol ardaloedd cyfagos. Mae'r rhai sy'n goroesi sefyllfaoedd o'r fath fel arfer yn profi agoriad ysbrydol dwfn, trawsnewidiad personol, a newidiadau radical mewn gwerthoedd bywyd. Yn ei brosiect ymchwil diddorol sydd ar y gweill, mae Kenneth Ring (1995) yn archwilio marwolaeth pobl ddall yn agos at ei enedigaeth. Mae'r bobl hyn yn cadarnhau eu bod yn gallu arsylwi ar eu hamgylchedd pan fyddant yn colli eu hannibyniaeth.

Wrth siarad am gychwyn profiadau uno, gadewch i ni beidio ag anghofio'r categori arbennig o bwysig - y sefyllfaoedd sy'n gysylltiedig â swyddogaeth atgenhedlu dynol. Mae llawer o bobl, dynion a merched, yn disgrifio eu cyflyrau cyfriniol dwfn wrth wneud cariad. Mewn rhai achosion, gall profiad rhywiol dwys fod yn arf ar gyfer yr hyn y mae testunau Hen Indiaidd yn ei ddisgrifio fel deffroad y Kundalini Shakti, neu bŵer neidr. Mae'r Yogis yn edrych ar y Kundalini Shakti fel egni creadigol cosmig sy'n fenywaidd ei natur. Caiff ei storio mewn cyflwr cudd yng nghefn gwlad asgwrn cefn y corff dynol nes iddo gael ei ddeffro gan arweinydd ysbrydol - guru, ymarfer myfyrdod, neu ryw ddylanwad arall. Mae cysylltiad agos egni ysbrydol a rhywioldeb yn chwarae rôl hanfodol yn Kundalini Yoga ac Ymarfer Tantric.

Yn achos menywod, gall y sefyllfa sy'n gysylltiedig â mamolaeth fod yn ffynhonnell bwysig arall o uno profiadau. Trwy feichiogi, beichiogrwydd a genedigaeth, mae menywod yn ymwneud yn uniongyrchol â'r broses o greu cosmig. Y tu ôl
amgylchiadau ffafriol, daw sancteiddrwydd y sefyllfa hon yn amlwg ac fe'i canfyddir fel y cyfryw. Nid yw'n anarferol i fenyw deimlo cysylltiad cyfriniol â ffetws neu faban yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a bwydo ar y fron
hyd yn oed gyda'r byd cyfan. Yn rhan nesaf y llyfr byddwn yn dychwelyd at y berthynas rhwng cyfriniaeth a'r triawd geni - rhyw - marwolaeth.

Mae sbardunau pwysig eraill gwladwriaethau sy'n uno yn dechnegau effeithiol sy'n gallu sbarduno newidiadau mewn ymwybyddiaeth. Mae profiadau Holotropig wedi chwarae rhan bendant ym mywyd ysbrydol a defodol y ddynoliaeth.
Gwnaed ymdrechion sylweddol dros y canrifoedd i ddatblygu ffyrdd i'w cymell. Fe gofiais yn fyr yn y cyflwyniad i'r llyfr hwn yr hen "dechnegau cysegredig" cynhenid ​​a modern yn ogystal â'r gwahanol gyd-destunau o'u defnyddio, o siamaniaeth trwy ddefodau pontio, dirgelion marwolaeth ac aileni ac amrywiol fathau o arfer ysbrydol i therapi arbrofol modern ac ymchwil ymwybyddiaeth labordy.

Gallwch brynu'r llyfr yn ein Eshop.Suenee.cz

PRYNU: Stanislav Grof: Gêm Gofod

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb